หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเวียงสระ และ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางรักษิณา ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายณรงค์ศักดิ์ คงสังข์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางจันทนี รักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายฟู คงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายเกียรติศักดิ์ ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางรักษิณา ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นางจันทนี รักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
38 นางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
39 นางพรทิพย์ ถาวรวงศ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
40 นางดวงฤดี คำแก้ว ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางสาววนิดา อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นายศรุต ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นายมวลชน ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
47 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นายภนธนา บำเพ็ญธรรม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นายสุพัศ ศรีทองไหม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
52 นายสมพงศ์ เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
53 นายพนม วงศ์ท่าเรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
54 นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
55 นางทรงรัตน์ พงศ์โสภา ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
56 นางเกษร ศรีรัตนสูตร ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
57 นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
58 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
59 นายบุญส่ง หนูเส้ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
60 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
61 นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
62 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
63 นายโอภาส เกื้อสกุล ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
64 นายสันติ สวัสดี ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
65 นางทิพวัลย์ พรหมรา ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
66 นายสันติชูชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางขนิษฐา บางเดือนกิจ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
68 ว่าท่ีร้อยตรีดุษฎี ชูนาวา เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางผุสดี สุวรรณเทียบ ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
72 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
73 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
74 นายศรุต ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
75 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
76 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
77 นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
78 นางปรีดา ดำด้วงโรม ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
79 นายบุญส่ง หนูเส้ง ครูโรงเียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
80 นางจุฑาทาศ พุทธรักษ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
81 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ ครููโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
82 นายศรีพงษ์ ถ่่างก้วหน้า ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
83 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
84 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
85 ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ภิรมย์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
86 นางขนิษฐา บางเดือนกิจ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
87 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
88 นางสาววรรณี แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
89 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
90 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายฟู คงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายวันชัย ตรีสงค์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายสุพัศ ศรีทองไหม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายเลิศศักดิ์ เผือกเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
98 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
99 นายณรงค์เดช ดำศิริ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
100 นายบุญส่ง หนูเส้ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
101 นายสาโรจน์ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
102 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
103 นางอรวรรณ วรรณโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
104 นายจีระ ทองพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
105 นางสาวพิมลพิศ เหล่ากอ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
106 นางกีรติกร มากพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
107 นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
108 นายอรรถพล ปลอดทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
109 นายตรัยพร เดชาพร ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
110 นายสุพัศ ศรีทองไหม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
111 นายสมยศ เจริญผล ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
112 นางศรีวิภา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนเวียงสระ
113 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
114 นายสันติ สวัสดี ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
115 นางสมเนตร ชูบำรุง ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
116 นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
117 นายประสิทธิ จันทรมณี ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
118 นายธีระพันธ์ วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
119 นายไมตรี เพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
120 นายปรัชญา มณีอ่อน ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
121 นายสง่า ทรฤทธิ์ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
122 นายไพรัตน์ จิตรโรจน์ ลูกจ้างโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
123 นางสุภาพร โพธิ์ดำเริือง ลูกจ้างโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
124 นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
125 นายคมสันต์ วัฒนาวราธร ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
126 นางสาวดุษฎี เหมนะ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขันโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
127 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระ
128 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระ
129 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกลีียง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระ
130 นางสาวศุภลักษณ์ จริสบุษราคัม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระ
131 นางวรัญญา บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระ
132 นางวรรดี หอมชื่น ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระ
133 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นางศรีวิภา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางจิราพร เจริญผล ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
136 นางสาววาสนา บุญทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
137 นางขวัญตา มากพันธ์ อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางสาวจินตนา ทุมก๊ก อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางสาววรีรัตน์ ภิรมย์ อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางสาวเกศศิริน เดชเดโช อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางสาวธิดารัตน์ จิตจำนงค์ อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางสาวปิยะวรรณ บำรุง อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางสาวนลินิภา ภิรมย์สมบัตื อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางสาวศิรินยา รอดมณี อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นางสาวอำภิญา ชูขันธ์ อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางสาวอรอุมา มีแรง อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางสาวรื่นฤดี กลับทัพล้ง อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นายเกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางวิจิตรา นิคมรัฐ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นายศิริชนากร หนูจันทร์แก้ว อัตราจ้างโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
152 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
153 นายศรุต ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
154 นายมวลชน ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
155 นางกมลทิพย์ ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
156 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
157 นางสาวกนกอร ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
158 นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
159 นางสาวรัชนี กลอนสม ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
160 นางสาวอาฎาณา ภูริปริญญา ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
161 นางสุภาพร คงคช ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
162 นางสาวปิยะมาศ ชูมณี ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
163 นางศิริลักษณ์ สร้อยหอม ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
164 นางสาวฤทัยพร พาหะมาก ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
165 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
166 นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
167 นางสาวมัชฌิมา ธรรมธีตโต ครููโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
168 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
169 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
170 นางนฤดี ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
171 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
172 นางวรัญญาบุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
173 นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน
174 นายสาโรจ วรินทรเวช ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
175 นายประเสริฐ ปลอดรัตน์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
176 นายปริญญา จอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
177 นายณรงค์เดช ดำศิริ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจรและรักษาความปลอดภัย
178 นางสุจิน น้อยจีน ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
179 นางธิดานิจ ศรีพรหม ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
180 นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
181 นางสาวปริภัทร์ เนื่องเยาว์ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
182 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
183 นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
184 นางสาวนอรีซะห์ มะนอ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
185 นางสาวจิราภรณ์ สีดำ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
186 นางพรทิพย์ ทองตำลึง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
187 นางขนิษฐา บางเดือนกิจ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาไทย
188 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
189 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
190 ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์ธิรา ดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาสาสตร์โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
191 นาลไรหนับ โกงเหลง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
192 นางลักษณา แก้วสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพ่วงพรมคร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
193 นางสภิญญา ลิปิรุจิระ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
194 นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
195 นางสาวลัญจกร ทองเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
196 นางศิริพร โพธิ์เพชร หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
197 ว่าที่ พ.ต.กุศล นาวาทอง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
198 นายสุนทร ปานเล็ก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
199 นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
200 นายสันติชูชัย ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
201 นายจักรพงษ์ คำบำรุง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนปัญญาทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
202 นายชัยยุทธ ยิ้มมาก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
203 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
204 นางทิพวังย์ พรหมรา หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
205 นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
206 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
207 นายมนตรี ด้วงกุล หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนคลองฉนวน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
208 นายปรัชญา มณีอ่อน ครูโรงเรียนพรุพีทิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
209 นางสาวสุวิมล แสงศรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
210 นายชูชีพ แก้วศรี ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
211 นางสาวพรนิตย์ เกื้อบุญ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
212 นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์ ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
213 นางสาวศิริมา ปานแขวง ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
214 นายสันติชูชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
215 นางสุไรณ๊ บาเหม ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
216 นางปราณี สองเมือง หังหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
217 นางสาวสุภัคสินี ทรัพย์มี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
218 นางสาวสนทยา ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระวิทยาศาสตร์
219 นางทิพวัลย์ พรหมรา ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
220 นางเพ็ญแข หนูชัยแก้ว ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
221 นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองมี ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
222 นางสาววาสนา ชัยพรหม ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
223 นางสุภิญญา ลิปิรุจิระ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
224 นางจิราพรรณ ไชยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
225 นางสาวสุวิมล แสงศรี ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
226 นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
227 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
228 นายสันติชูชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
229 นางสาวศิริมา ปานแขวง ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
230 นางสาวรัชนี กลอนสม ครูโรงเรียนคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
231 นางสาวจริยา เสถียรบุตร ครูโรงเรียนพ่วงพรหมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
232 นางมาลี ยกเล็ก ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
233 นางสุไรณ๊ บาเหม ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
234 นางพิมพ์ใจ ช่างทอง ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯวิทยาศาสตร์
235 นายนภศูล ตุลยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
236 นายศรุต ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
237 นางสาวกนกอร ทองเดช หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
238 นางอุไร โนภาศ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
239 นางเนตรนภา ปาละแม หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
240 นางเกษราภรณ์ ทองไสย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
241 นางวาสนา ช้องทอง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
242 นายยุทธพงศ์ นวเลิศปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
243 นางพรทิพย์ ทองตำลึง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
244 นางกรกต ดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนชัยบุรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
245 นางสาวบงกช อาศิรพจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
246 นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
247 นางสุจิน น้อยจีน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
248 นางขนิษฐา บางเดือนกิจ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
249 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาไทย
250 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
251 นางจันทนี รักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
252 นางสาววิดา อินทร์จงจิตร หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
253 นางสาวพิตถิพัชร์ หล่อพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
254 นางละม่อม พันธ์นิตย์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
255 นายอนัตภูม ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนชัยบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
256 นางสาวเสาวภา อุราพร หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
257 นางนงนุช นนทโชติ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
258 นางนุตริยา เครืองหงส์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
259 นางนิตยา พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
260 นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
261 นางสาวอารีย์ ชูเทพ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
262 นางสาวรัตนา นวลหนู หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
263 นายพงศ์ธร เจริญกิจ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
264 นายศรีพงษ์ ก่างก้าวหน้า หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
265 นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
266 นางมนธิรา ช่วยเกิด หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคณิตศาตร์
267 นายศรีพงษ์ ก่างก้าวหน้า ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
268 นางสาวสลี โรยร่วง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
269 นางสาวอัญญาณี สุมน ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
270 นางสาวสุพิชฌาย์ ซังปาน ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
271 นางนิตยา พรหมทอง ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
272 นางพัฒนสุฎา เพชรศรี ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
273 นางคนึงนิตย์ บุญคง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
274 นางอนุสรา ปาหินา ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคณิตศาสตร์
275 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
276 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
277 นายฟู คงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
278 นายเกียรติศักดิ์ ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
279 นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
280 นางภัทรียา อานนท์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
281 นางสุภาภรณ์ บุษยากุล หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
282 นางทิพวรรณ สนธนวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
283 นางอรอรวรรณ สีจง หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนชัยบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
284 นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
285 นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
286 นางผุสดี สุวรรณเทียบ หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
287 นางสาวปิ่นนรี ทองแกมแก้ว ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระภาษาต่างประเทศ
288 นางมนธิรา ช่วยเกิด ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
289 นางทิพวรรณ สนธนวณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
290 นางสุภาภรณ์ บุษยากุล ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
291 นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
292 นางอรอรวรรณ สีจง ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
293 นางสาวกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
294 นางภัทรียา อานนท์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
295 นางสาวปิ่นนรี ทองแกมแก้ว ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯภาษาต่างประเทศ
296 นายเชษฐ สำลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
297 นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
298 นางอุบล ไทยเสน หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
299 นางปริศนา ศรีหมุดกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
300 นายนพพร คงทอง หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
301 นางอนุสรณ์ เทียนแก้ว หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
302 นางนวพร โพธิ์เพชร หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
303 นางกิตติพร คลคชวัน ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
304 นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
305 นางกรรณิกา พัฒน์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
306 นางทรงรัตน์ พงศ์โสภา หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
307 นายเธียร ศิริสกุล หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
308 นายเทพ รักบำรุง หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
309 นางมยุรี พุฒิกุลบวร หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
310 นางสาวนุจรีย์ มงกุฏแก้ว ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสังคมศึกษาฯ
311 นางทรงรัตน์ พงศ์โสภา ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสังคมศึกษาฯ
312 นางอุบล ไทยเสน หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสังคมศึกษาฯ
313 นางมยุรี พุฒิกุลบวร หัวหน้ากลุ่มสารฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสังคมศึกษาฯ
314 นางสาวสมทรง อำไพเมือง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสังคมศึกษาฯ
315 นางสาวนุจรีย์ มงกุฏแก้ว ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสังคมศึกษาฯ
316 นางนัยสัตถาพร ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสังคมศึกษาฯ
317 นางรักษิณา ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
318 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
319 นายกิตติภุูมิ ไทรบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
320 นางสุนีรัตน์ เต็กสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
321 นางสุภาสินี หนูนาค หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
322 นางปราริศรา เสมสันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
323 นางพิมพ์ใจ แผ่พร หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
324 นายนเรศ อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
325 นางสาวมณฑา รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
326 นายอนุสรณ์ แท่นอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
327 นางพิศลดา แสงระวี หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
328 นางศมณีย์ จากระโนด หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
329 นางมนธิรา ช่วยเกิด หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบางสวรรค์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
330 นายธงชัย ทองตากรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
331 นางปรีดา ดำด้วงโรม หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
332 นางกาญจนา เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
333 นางขวัญตา สุริรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระการงานอาชีพ
334 นางกาญจนา เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯการงานอาชีพ
335 นางนวนิต วรรณศรี ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯการงานอาชีพ
336 นางสุภารัตน์ ศรีเนียม ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯการงานอาชีพ
337 นางสาวคนึงนิตย์ เนียมขำ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯการงานอาชีพ
338 นางขวัญตา สุริรักษ์ ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯการงานอาชีพ
339 นางสาวอรวรรณ อภิชาตกุล ธุรการโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯการงานอาชีพ
340 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
341 นางจิรายุ เวชโอสถ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
342 นายสุเมฆ สุวรรณสาม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
343 นายนิวัฒน์ หัสพันธ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
344 นางสาวศิริลักษณ์ ชูช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
345 นายณรงค์เดช ดำศิริ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
346 นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
347 นายพีรพงษ์ ถิระโชติ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
348 นางปรีดา ดำด้วงโรม ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
349 นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
350 นางเญญาภา ชัยยะ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
351 นางวิลาณี สุขแก้ว ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
352 นางสาวสุภาวดี บำเพ็ญ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
353 นายธาริต อ่าวเจริญ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
354 นายอุดร ชัยฤกษ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
355 ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ ไชยฤทธิ์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
356 นางสาวอุไรวรรณ โสภา ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
357 นางสาวสุชาดา เสวกสูตร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
358 นายพจนันท์ สุริรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
359 นางสาวฏรินทร คงมณี ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
360 นางสุธาสินี หนูนาค ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
361 นายธวัชชัย ผลผะลา ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
362 นายสุทนต์ มณีฉาย ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
363 นางสาวปิยะมาศ ชูมณี ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
364 นายมวลชน ชูแก้ว ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
365 นางปราริศรา เสมสันต์ ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
366 ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์ อินทรโชติ ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
367 นางสาวอภิมาศ พงศาปาน ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
368 นายสุพจน์ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
369 นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
370 นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
371 นายสงกรานต์ รัตนแสงศร ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
372 นายอรรถชัย สมมะลวน ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
373 นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒิศิริ ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
374 นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
375 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
376 นางสาวชาลินี สุทธิเดช ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระคอมพิวเตอร์
377 นางสาวชาลินี สุทธิเดช ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
378 นางสาวอรสุมา ขานทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
379 นางจิรายุ เวชโอสถ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
380 นางศิริลักษณ์ ชูช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
381 นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
382 นางสาวชาลินี สุทธิเดช ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
383 นางเบญญาภา ชัยยะ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
384 นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาตืพัฒน์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯคอมพิวเตอร์
385 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
386 นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
387 นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
388 นางละม่อม พันธ์นิตย์ หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
389 นายศุภชัย สินรักษา หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
390 นางวันดี หอมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นายสันติ สวัสดี หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นางนัทธี สุขขี หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 นายวินัย ดำพัฒน์ ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นางอุรา เชิดเพชรรัตน์ ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นางจินตนา บัวเผียน ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นายสมพงษ์ จิตต์มาตร ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
399 นางจินตนา บัวเผียน ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
400 นางสาวรัชนี ชูมณี ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
401 นางอุรา เชิดเพชรรัตน์ ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
402 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
403 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
404 นางลักษณา แก้วสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
405 นายจิรวุฒิ ขวัญพรม หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
406 นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
407 นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
408 นางสาววาสนา อินทกรูด ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
409 นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
410 นางภาณี ชินธเนศ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
411 นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์ ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
412 นางปิยะมาศ ปราสาททิกะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
413 นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
414 นางสาวศิริพร จิตจำ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
415 นางสาวบุษกร ยันเสน ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
416 นายนันทศักดิ์ โสมนัส ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
417 นายวีรศักดิ์ ล่องแป้น ครูโรงเรียนท่าชีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
418 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
419 นางสมทรง วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระทัศนศิลป์
420 นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
421 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
422 นางสมทรง วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
423 นายจิรวุฒิ ขวัญพรม หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
424 นายโกสิทธิ์ ขาวฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
425 นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
426 นายบุญส่ง หนูเส้ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯทัศนศิลป์
427 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
428 นายสาโรจ วรินทรเวช รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
429 นายธีรพล แก้วรักษ์ ครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
430 นายโสภณ แก้วไทย ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
431 นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
432 นางวรัญญา บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
433 นายบุญส่ง หนูเส้ง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
434 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
435 นายพนม วงศ์ท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
436 นายประภาส สารพงษ์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
437 นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
438 นายพิทยา ทองแกมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
439 นายณธนัย มากทอง ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
440 นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่ม ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
441 นายสันติ ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
442 นายสันติวัฒน์ ณ นคร ครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
443 นายพันมงคล สกุล ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
444 นายจรัญ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
445 นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์ ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
446 นายสุวัฒน์ มากอินทร์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
447 นายสมพร เจริญศิริ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
448 นายอนันต์ สุขุมทอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
449 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
450 นายสันติ ยิ้มปลื้ม ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระดนตรี
451 นายโสภณ แก้วไทย ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
452 นายพงษ์ศักดิ์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
453 นายจรัญ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
454 นายพัฒนพงศ์ ดาวสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
455 นายวัชรพงศ์ หวัดเพชร ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
456 นางสาวเบญญาทิพย์ อนุภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
457 นางสาวอัจจิมา ศุภสิทธิยรรยง ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
458 นางสาวอัมรา อินเอียด ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
459 นางสาวอรสา สารทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
460 นายสันติ ยิ้มปลื้ม ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
461 นางสาวกุลนิธี แสงกิตติกุล ครูโรงเรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯดนตรี
462 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
463 นางปรีดา ดำด้วงโรม ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
464 นายวิทยา อินทรกำเหนิด ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
465 นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
466 นายสันติ ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
467 นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
468 นางสาวเณริยา ตันครองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
469 นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
470 นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
471 นางสุุกัญญา มีเดช ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระนาฏศิลป์
472 นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯนาฏศิลป์
473 นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯนาฏศิลป์
474 นางสาวเณริยา ตันครองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯนาฏศิลป์
475 นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯนาฏศิลป์
476 นางสุกัญญา มีเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯนาฏศิลป์
477 นายสัมพันธ์ ฉิมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
478 นายณรงค์ศักดิ์ คงสังข์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
479 นางศรีวิภา ขวัญช่วย ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
480 นายโอภาส เกื้อสกุล ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
481 นายบันเทิง สิงห์ชัย ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
482 ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ภิรมย์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
483 นางสาวสุดารัตน์ วารเศ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์ฯสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
484 นางราตรี ชูส่งแสง ครูโรงเรียนคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
485 นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
486 นางมาระตี ถวาย ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
487 นายโสภณ หนูวุ่น ครูโรงเรียนพรุพีทิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
488 นายชัยฤทธิ์ คงแก้ว ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
489 นายวิทยา อินทรกำเนิด ครูโรงเรียนบ้านสด็จพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
490 นายเพียงศักดิ์ สินณรงค์ ครูโรงเรียนพ่วงพรหมครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
491 นายปริญญา จอง ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
492 นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
493 นายบริสุทธิ์ สกุลพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
494 นายจุฑา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
495 ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ภิรมย์ ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
496 นายเอกรัตน์ มีพร้อม ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
497 นายสุธี จำนงจิตร ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
498 นายสมชัย วงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
499 นายบันเทิง สิงห์ชัย ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
500 นายวิโรจน์ ทองหวาน ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
501 นายชาติชาย ไชยขันธ์ ครูโรงรียนบ้านนาสาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
502 นายชาตรี จิริตงาม ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
503 นายโอภาส เกื้อสกุล ครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
504 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
505 นางนฤดี ตุลารักษ์ ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
506 นางวันดี หอมชื่น ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
507 นายมนตรี แก้วโสภาค ครูโรงเรียนเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
508 นางสาวเพ็ญแข หนูชัยแก้ว ครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
509 นางภัณฑิรา พรหมแก้ว ครูโรงเรียนคียนซาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
510 นางปราณี วิริยะจิรพิพัฒน์ ครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
511 นางสุชาดา คงกลับ ครูโรงเรียนพรุพีทิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
512 นายสันติ สวัสดี ครูโรงเรียนพรุพีทิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
513 นางสมเนตร ชูบำรุง ครูโรงเรียนพรุพีทิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
514 นางสาวนุชรา สายชล ครููโรงเรียนพรุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
515 นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย ครูโรงเรียนพรุพีทิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
516 นางสาวชฏาธร เกตุวิชิต ครููโรงเรียนพรุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและรายงานผลศุนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]