ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 4
5 พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน 5
6 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 6
7 คลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -
8 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 049
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง 4
5 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง 5
6 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 6
7 ควนสุบรรณวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -
8 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.34 เงิน 4
5 คลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.34 เงิน 5
6 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.34 เงิน 5
7 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74 เงิน 7
8 พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.33 เงิน 8
9 ปัญญาทิพย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70.34 เงิน 9
10 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65.66 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 069
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.75 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 633
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 626
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง 4
5 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง 4
6 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 669
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 4
5 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 73.60 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 673
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 632
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปัญญาทิพย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 99.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91 ทอง 4
5 ปัญญาทิพย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 625
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 662
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 56.44 เข้าร่วม 4
5 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 47.29 เข้าร่วม 5
6 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 37.92 เข้าร่วม 6
7 คลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 14.49 เข้าร่วม 7
8 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 10.54 เข้าร่วม 8
9 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 9.08 เข้าร่วม 9
10 ควนสุบรรณวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 8.64 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.80 เงิน 5
6 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 77.60 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ควนสุบรรณวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 4
5 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.20 ทอง 5
6 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.30 ทอง 6
7 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.20 ทอง 7
8 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 303
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -
4 ปัญญาทิพย์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 663
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65.62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 44.37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 44 เข้าร่วม 4
5 ควนสุบรรณวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 41.71 เข้าร่วม 5
6 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 26.40 เข้าร่วม 6
7 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 22.98 เข้าร่วม 7
8 คลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 20.86 เข้าร่วม 8
9 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม
10 พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 302
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน ชนะเลิศ
2 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 306
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.15 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 305
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน