รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเวียงสระ และ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เตือนวีระเดช
 
1. นางสาววิชุดา  จำปาสด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  เพชรเมืองกุล
 
1. นางสร้อยเพ็ชร  ทิพย์สวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  สุดใจ
 
1. นางสาวปัณณภัส  ศิริยงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวอารยา  จุลทจิต
 
1. นางสุกัญญา  หนูคง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทิพย์สุราษฎร์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  ทรัพย์มี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายอธิศักดิ์  จูมแพง
 
1. นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วอ่อน
2. เด็กหญิงบุญรัตน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น
2. นายมนตรี  แก้วโสภาค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  จินา
2. นางสาวณภัทร  ชนะก้อนแก้ว
 
1. นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายจิรพัส  ใจสุข
 
1. นางสาวสลี  โรยร่วง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวสุพัตรา  สุขนวล
 
1. นางนุตริยา  เครือหงส์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รักนาควน
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุทธิชัง
3. เด็กหญิงสุนทรี  ศรีพิลา
 
1. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์
2. นางเปรมทิพย์  รัตนคม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวปรารถนา  จินดาโชติ
2. นายอภิสิทธิ์  เพ็งสกุล
3. นายไชยพจน์  เดชารัตน์
 
1. นางสาวกฤชภร  สุวรรณวิหค
2. นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกัญญภัค  คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนากร  ซ้วนเส้ง
3. เด็กชายลัทธพล  เพิ่มมณีรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์
2. นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์เอียด
2. นางสาวรัตนศรี  ปานแก้ว
3. นางสาวสุชาดา  เนาวพันธ์
 
1. นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล
2. นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายกิตติธัช  ชูทิพย์
2. เด็กชายธีนันท์  ราชรักษ์
 
1. นางสาวจารุณี  บัวแย้ม
2. นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นายรุ่งเรือง  มากดี
2. นายเกียรติก้อง  ชูเดชา
 
1. นางรัตนา  คงแก้ว
2. นายไวยฤทธิ์  ณรงค์ราช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิโชค  นิราภัย
 
1. นางอนุสรา  ปาหินา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวนิรัชพร  แก้วตาทิพย์
 
1. นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงณัฐิดา  นาคแท้
2. เด็กชายถิรพงษ์  แซ่ตัน
3. เด็กชายเอนกพงศ์  ปานเงิน
 
1. นายสมยศ  เอกอัครบัณฑิต
2. นางจรรยา  ไทยทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวพัชรนันท์  แก้วมณี
2. นางสาวศศิวิมล  สว่างวงศ์
3. นางสาวอังคณา  พงษ์พรหม
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองเรือง
2. นางธันทิพา  อินทรกำเนิด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงอัฐยา  ขาวงาม
3. นายเจษฎา  อนุวัฒน์วงค์
 
1. นางณัฐณิชมล  พรมรุ่ง
2. นางสาวภัสราภรณ์  ณ พัทลุง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  อนุพัฒน์
2. นางสาวณัฐธิดา  เชื้อเพชร
3. นางสาวอัฐชฎารัตน์  ศรีอาวุธ
 
1. นางสุภาภรณ์  บุตรหมีน
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เสนทรัพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กชายธนากร  ทองมาก
2. เด็กชายประกาศิต  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา  ทวีแก้ว
 
1. นางยุพิน  ทองแก้ว
2. นายเอกรินทร์  คงสกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กชายปวุฒ  อุไรโรจน์
2. เด็กชายภราดร  หนูเดช
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มหาทรัพย์สาคร
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  ทองมี
2. นายรอฮาดี  ดอเลาะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวจีรนัน  ทองบำรุง
2. นางสาวชนัญชิดา  ศิริปัญญา
3. นางสาวรักษ์วิไล  บัวบาน
 
1. นางกชพร  เรืองรอง
2. นางสาวกิราณี  สมเชื้อ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์พิชิต
2. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่อัว
 
1. นางไรหนับ  โกงเหลง
2. นายสุทนต์  มณีฉาย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. นายณัฐพล  เกิดสมมาศ
2. นายพงศกร  มูณี
 
1. นายสันติชูชัย  ชำนาญ
2. นางสุไรณี  บาเหม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายคเณศวร  อุปการแก้ว
2. เด็กชายพรพิสิษฐ์  ชุมสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเกลี้ยง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  แก้วรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  แถมจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา   แก้วน้อย
2. เด็กหญิงกิตติมา   เทียบทอง
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ถิ่นสะท้อน
4. เด็กหญิงปิยวรรณ   เคนดี
5. เด็กหญิงภานุมาส   ทองแก้ว
 
1. นายชวน  เกื้อทองสั้น
2. นางสาวจามจุรี  มณีแนม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เกื้อหนุน
2. นางสาวณัฐริกา  ชื่นอารมณ์
3. นายธีธัช  ชุมทอง
4. นายศิรพล  ยนฮิน
5. นายอัศฎาวุฒิ  รักษายศ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศิริวงศ์
2. นายสมพร  เจริญศิริ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นุราช
2. เด็กชายธนภัทร  บุญชนะ
3. เด็กหญิงวราพร  ธรรมชาติ
4. เด็กหญิงสิรินกรณ์  ศรีโชติ
5. เด็กชายสุริยะ  ยืนยง
 
1. นางมยุรี  พุฒิกุลบวร
2. นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เพชรเชนท์
2. นางสาวพัชรา  สงชาติ
3. นางสาวระพีพรรณ  โพธิ์แก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์  รอดรู้
5. นางสาวเกสรา  หนูขวัญแก้ว
 
1. นางนัยนา  สัตถาพร
2. นางสาวนุจรีย์  มงกุฎแก้ว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  มิตรสุวรรณ
2. นางสาวนัยนา  ชารัตน์
3. นายรัฐพงษ์  ย้วนเศษ
4. นายอธิปพงศ์  เภกกิ้ม
5. นายเกรียงศักดิ์  ถ้ำจันทร์
 
1. นายถกรกันต์  เภกกิ้ม
2. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  คล้ายประสงค์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสุข
3. นางสาวฑิฆัมพร  ละม่อม
4. นายณัฐพงษ์  อินเอียด
5. นางสาวณัฐพร  กรีทอง
6. นายธนเทพ  บุญศรี
7. นางสาวธัญญาวรรณ  เมืองจีน
8. นางสาวนภัสสร  มิตสุวรรณ
9. นางสาวนัยนา  ชารัตน์
10. นายรัฐพงษ์  ย้วนเศษ
11. นางสาวรัตน์วรรณ  กรีทอง
12. นางสาววริษา  ไข่ทองแก้ว
13. นายวีระพงษ์  สุขเยาว์
14. นายศุภณัฐ  ชูนาวา
15. นายอธิปพงศ์  เภกกิ้ม
16. นายอภิวัฒน์  อนุอินทร์
17. นายอภิสิทธิ์  เพชรบ้านนา
18. นายอภิสิทธิ์  มงกุฎแก้ว
19. นางสาวอารีย์  สุขเต็มดี
20. นายเกรียงศักดิ์  ถ้ำจันทร์
 
1. นางทรงรัตน์  พงศ์โสภา
2. นายถกรกันต์  เภกกิ้ม
3. นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ
4. นางสาวศิริขวัญ  วงศ์สิน
5. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เค้ายวนผึ้ง
2. นางสาวกมลวรรณ  ชูประจิตร
3. นายกวี  พิพัฒนาเวชกิจ
4. นายจตุพร  สัวสดีมาก
5. นางสาวฉายสุดารัตน์  บุญมา
6. นางสาวณิชกานต์  พิรุณกาญจน์
7. นายธานาการ  เหรียญทอง
8. เด็กหญิงธิดา  นวลเขียว
9. นายนพดน  พลายแก้ว
10. นางสาวปิยะลักษณ์  ชูเขียว
11. นายพุทธิพงศ์  บุญนำ
12. นายภาณุพงศ์  เรืองพรหม
13. นางสาวยุพารัตน์  รอดแก้ว
14. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วเกลี้ยง
15. นายสิทธิกร  ดำเรือง
16. นางสาวสุชาฎาร์  เกลื่อนเมือง
17. เด็กหญิงสุนิตา  เกตุขาว
18. นายอธิศักดิ์  จูมแบง
19. เด็กหญิงอัญญิกา  หนูศรีแก้ว
20. นายอิสรพงษ์  ภิรมย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  รัสปะ
2. นางนวพร  โพธิ์เพชร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กชายกรวิษณุ  เมฆกล่อม
 
1. นางปริศนา  ศรีหมุดกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวอรฤทัย  ไทยอำมาตย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรแท้
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  รัตน์จันทร์
2. เด็กชายพงศกร  ปานโต
 
1. นางสาวศิริขวัญ  วงศ์สิน
2. นางจุฬาลักษณ์  ศิริวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายปัณณวัฒน์  กองสุข
2. นางสาวสรัญญา  สิขิวัฒน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวศิริขวัญ  วงศ์สิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  ลายสิงห์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชาตรี
3. เด็กหญิงชมภรณ์  จุ่งพิวัฒณ์
4. นางสาวณัฐฐินันท์  หนูศรี
5. นางสาวนุชรี  ทองอ่อน
6. นางสาววรัจฉรี  เนตรแก้ว
7. นางสาววิลาวรรณ  สุกใส
8. เด็กหญิงวิวัญจนพิศร์  ตาระโชติ
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีระเวก
10. เด็กหญิงเพชรงาม  สุดถนอม
 
1. นางอารัญญา  บุญมาก
2. นายกฤติชัย  ราชพิบูลย์
3. นางนิภาวัลย์  เตือนวีระเดช
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  มณีขำ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อุ่นยวง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สมประสงค์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉนังกลาง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุดสาย
6. นางสาวนัตฌา  สโมสร
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพ็งสกุล
8. นางสาวยุวดี  ชูเจริญ
9. เด็กหญิงศศิกานต์  มีพร้อม
10. นางสาวศศิวิมล  พัฒนะทอง
11. นางสาวสุธิดา  เพชรชนะ
12. นางสาวสุนิษา  สุขสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอริสา  บุญทองเล็ก
14. นางสาวอาริญา  หลีวงค์
15. เด็กหญิงอุมลวรรณ  เพชรทอง
 
1. นายอุดมศักดิ์  ภิรมย์
2. นายโอภาส  เกื้อสกุล
3. นายบันเทิง  สิงห์ชัย
4. นางสาวสุดารัตน์  วาเรศ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  ขวัญพร้อม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุ่นอก
 
1. นายเอกรัตน์  มีพร้อม
2. นายสุวัฒน์  ไกรสิทธิ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายณัฐพล  คลิ้งขาว
2. นางสาวพลอยไพริน  ทองนุกูล
 
1. นายเลอพงศ์  มณีฉาย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คงอุปการ
 
1. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวศินารมภ์  ธรฤทธิ์
 
1. นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เพชรขาว
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวนนทิชา  น่วมเพชร
 
1. นายชัยณรงค์  เรืองจันทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  จันทิมา
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. นางสาวจาริยา  บุญล้ำ
 
1. นายพิทักสันต์  ลิ่มวงษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ทองขวา
 
1. นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวเมธนิยา  ทิมา
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  พลอยวงศ์ไทย
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงลวณากร  บำเพ็ญธรรม
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  สามงามทอง
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ย้อยญาติ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายสถาพร  เจริญรูป
 
1. นางปติมา  ส่งแสง
2. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นายนธวัชชัย  คำแก้ว
2. นางสาวสิริณัฐ  หนูดุก
3. นายอัฐพล  โมราศิลป์
 
1. นายจิรวุฒ  ขวัญพรม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ดำอินทร์
 
1. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไทยเกิด
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงศุภดา  สุขเกษม
 
1. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
 
1. นายเอกราช  รักเมือง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
 
1. นางสาวนอรีซะห์  มะนอ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  ราชรักษ์
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
 
1. นางฐิติมา  วุฒิจินดาศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1. นางสาวอรุโณทัย  มาสะกี
 
1. นายพันมงคล  สกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชรียา  แซ่เดี่ยว
 
1. นางสาวนอรีซะห์  มะนอ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายเสฏฐวุฒิ  พลพิชัย
 
1. นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกฤติยา  จินา
2. เด็กชายคณิติน  พุทธแก้ว
3. เด็กชายภัชรพงษ์  ธรฤทธิ์
4. เด็กชายศรุต  นฤรดานันท์
5. เด็กชายสุเมธ  หอมรส
6. เด็กชายอรรถพล  นวลไทย
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
2. นายพงษ์ศักดิ์  นาครพัฒน์
3. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวขวัญฤดี  สุขมิตร
2. นายณัฐชา  นนทฤทธิ์
3. นายณัฐพัช  รัตนคม
4. นายวิทวัส  บำรุงชู
5. นายสหพณธ์  ธรฤทธิ์
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
2. นายเลิศศักดิ์  เผือกเดช
3. นายธีรภัทร์  ทองชื่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวกรกต  กมลจิตรุ่งเรือง
2. นายกฤษณพล  รักทอง
3. นายกิตติศักดิ์  ปรีชา
4. นางสาวขวัญฤทัย  ด้วงชุม
5. เด็กหญิงจันทิมา  พุฒตาล
6. นางสาวชญานี  ไกรวงศ์
7. เด็กชายชลชาติ  รัตนมิ่ง
8. เด็กหญิงชลัญธร  สอนนอง
9. เด็กหญิงณัฐฑริกา  อ่อนเบา
10. นายณัฐพงษ์  ส่องแสง
11. นายธราวิทย์  พลายทอง
12. เด็กชายธีรวัฒน์  พิมพ์ลอย
13. เด็กหญิงนงนภัส  ชัยชำนิ
14. นางสาวนันทริกา  ทองบุญชู
15. นางสาวนุชษรัตน์  พรหมเกิด
16. นางสาวบุญวิภา  ยอดเสน
17. เด็กหญิงปนัดดา  ทองบ้านนา
18. เด็กหญิงปนัดดา  หนูเจียม
19. นายปิยะวัฒน์  สุขแก้ว
20. นางสาวภัทรสุดา  ฉิมภักดี
21. นายรัฐพงศ์  รักขนาม
22. นางสาวรัตนพร  อ่อนสงค์
23. นางสาวลลิตา  ไกรสิทธิ์
24. นางสาววนัสนันท์  ราชรักษ์
25. นางสาววราภรณ์  เกตุประทุม
26. เด็กหญิงสุนิศา  ศรีสมโภชน์
27. นางสาวสุนิษา  ชำนาญเอี่ยม
28. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วมณี
29. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกื้อนุ้ย
30. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ปรีชา
31. นายอนุชา  แก้วมณี
32. นางสาวอภิชญา  วงศ์กระ่จ่าง
33. นางสาวอภิรดี  สุวรรณอำพร
34. นายอรรถพล  ชัยนาคิน
35. นางสาวอรอนงค์  หมวดศรี
36. นางสาวอริญา  ด้วงทองกุล
37. นางสาวอรุณทิพย์  เพชรเชนทร์
38. นายอัครพล  ร่วมพันธ์
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงษ์ตัน
40. นางสาวเก็จมณี  สว่างวงษ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  เพชรนุ่ม
2. นางสาวศรินทิพย์  ศิลป์ประพันธ์
3. นายฟู  คงเลิศ
4. นายณธนัย  มากทอง
5. นางนิตยา  เวทยา
6. นายสิรวิชญ์  กาญจนรักษ์
7. นายนันตศักดิ์  โสมมนัส
8. นายสันติสุข  ศรีน้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายอนุวัฒน์  จินตนาวงศ์
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รัตนวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์  มากอินทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  พลายด้วง
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายอนุวัฒน์  จินตนายงศ์
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงคณิศร  ไทยแท้
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวรัชยาภรณ์  เหมทานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. นายอัครพล  อักษรสมบัติ
 
1. นางสาวรัชนี  พรรณราย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองรักจันทร์
 
1. นายกฤษณรักษ์  เหมมาลา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  พลายด้วง
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นายสันติวัฒน์  ณ นคร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายอภิเชษฐ์  กลางเดือน
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลัญธร  สอนนอง
 
1. นายณธนัย  มากทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวรัชยาภรณ์  เหมทานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายจรัส  ปานสีนุ่น
2. เด็กชายณวัฒน์  มีพงเภา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงพันธ์
4. เด็กชายธีรภัทร  ปานุวงศ์
5. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วสุวรรณ
6. นายพีระพงษ์  ศรีระวิ
7. นางสาวรพีพัฒน์  เกื้อหนุน
8. เด็กชายอณัฐพงศ์  ศิริรัตน์
9. เด็กชายอดิเทพ  ขอรวมกลาง
10. นายเกรียงศักดิ์  โพธิ์ขนาน
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกฤษดา  ขุนสิทธิ์
2. เด็กชายชยานนท์  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ขุนจันทร์
4. เด็กหญิงปรารถนา  พัฒน์คง
5. เด็กหญิงปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
6. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเล้ง
7. เด็กชายสิทธิชัย  น้ำรอบ
8. เด็กชายอนุภาพ  ธรฤทธิ์
9. เด็กชายอิทธิพล  แพรกทอง
10. เด็กหญิงอุษณีย์  จิตสวาท
 
1. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
2. นางสาวสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นายจักรี  ปรีชา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสมทรง
2. นายกิตติศักดิ์  วังสมบัติ
3. นายชุติพนธ์  ศรีกาญจน์
4. นางสาวณัฎฐาเนตร  ทองหรบ
5. นายพงษ์พัฒน์  ศรีโสภณ
6. นางสาวยุภาพร  รักแก้ว
7. นายสหรัฐ  บัวเกตุ
8. นางสาวสุภาพร  ชัยภักดี
9. นายอนุวัฒน์  เกสโร
10. นางสาวอัญชิสา  รักบำรุง
 
1. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
2. นางสาวสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นายจักรี  ปรีชา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษพงษ์  สามงามทอง
2. เด็กหญิงจิราพัทร  แช่ม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คงแป้น
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์รวย
5. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงเกษร  เพชรเกื้อ
 
1. นางสาวธนรรณพร  แสงสว่าง
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวจรรติมาวดี  โชติรัตน์
2. นางสาวฐานิตา  เทพจินดา
3. นางสาวนลินี  หนูมี
4. นางสาวปณิตตา  นามนวล
5. นางสาวพรนิตา  สุวรรณ
6. นางสาวพิมตะวัน  ขุนณรงค์
7. นางสาวหทัยภัทร  บัวอ่อน
8. นางสาวเนตรชนก  สอนนอง
 
1. นางปติมา  ส่งแสง
2. นางสาวปริภัทร์  เนื่องเยาว์
3. นางสุจิน  น้อยจีน
4. นางกมลทิพย์  ชูแก้ว
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาดา  เข็มเพชร
2. นางสาวกุลณัฐ  ดำด้วง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพย์ดี
4. นางสาวณัฐกานต์  ดำด้วง
5. เด็กหญิงวนิสา  มีเกลี้ยง
6. เด็กหญิงศิราณี  จันทร์แก่น
7. เด็กหญิงอนุธิดา  อนันทเพชร
8. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์เสาร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองศิล
2. นางสาวปรางสุคนธ์  กุลมาศจริยมณี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  พรหมรักษา
2. นางสาวณัฐวดี  พุฒสุขขา
3. นางสาวนิตยรัตน์  สายชู
4. นางสาวนิตยา  จตุมิตร
5. นางสาววันปรีดี  ศรีกาญจน์
6. นางสาววิราวรรณ  ศรีอ่อน
7. นางสาวสุดารัตน์  ขาวทอง
8. นางสาวสุดารัตน์  ราชฉวาง
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองศิล
2. นางสาวปรางสุคนธ์  กุลมาศจริยมณี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกฤษดา  ขุนสิทธิ์
2. เด็กชายชยานนท์  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ขุนจันทร์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  วันเครือ
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สวยสาย
6. เด็กหญิงปรารถนา  พัฒน์คง
7. เด็กหญิงปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
8. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีระโชติเรืองวุฒิ
9. เด็กชายพงษ์พันธ์  ทรัพย์อุปการ
10. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเส้ง
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  เสนสรสังข์
12. เด็กชายสิทธิชัย  น้ำรอบ
13. เด็กชายอนุภาพ  ธรฤทธิ์
14. เด็กชายอิทธิพล  แพรกทอง
15. เด็กหญิงอุมาวดี  หมีทอง
16. เด็กหญิงอุษณีย์  จิตสวาท
 
1. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
2. นางสาวสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นายจักรี  ปรีชา
4. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
5. นายบุญส่ง  หนูเซ่ง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสมทรง
2. นายกิติศักดิ์  รอดนวล
3. นายกิติศักดิ์  วังสมบัติ
4. นายชติพนธ์  ศรีกาญจน์
5. นางสาวชาลิดา  วิเศษโชค
6. นางสาวณัฎฐาเนตร  ทองหรบ
7. นายณัฐวุฒิ  ราชแพน
8. นางสาวดวงกมล  หวานแก้ว
9. นายพงษ์พัฒน์  ศรีโสภณ
10. นางสาวพจมาน  วงษ์พิพันธ์
11. นางสาวยุภาพร  รักแก้ว
12. นายสหรัฐ  บัวเกตุ
13. นางสาวสุธีรา  คงแก้ว
14. นางสาวสุภาพร  ชัยภักดี
15. นายอนุวัฒน์  เกสโร
16. นางสาวอัญชิสา  รักบำรุง
 
1. นางอรวรรณ  วรรณโชติ
2. นางสาวสุชญา  เทือกสุบรรณ
3. นายจักรี  ปรีชา
4. นายอนันต์  สุขุมทอง
5. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กชายกิตติทร  ด้วงปราง
2. เด็กชายพรไพร  ก๋งเม๋ง
3. เด็กชายสรายุทธ  กวมอำไพ
4. นายสิทธิชัย  ศรีสุขใส
5. นายสิทธิพงศ์  ทิพย์สุราษฎร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองศิล
2. นางสาวปรางสุคนธ์  กุลมาศจริยมณี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นายนิติพงศ์  คงทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  เฮงประเสริฐ
 
1. นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง
2. นางอภิิสรา  สุขทา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กชายอรุณรักษ์  สมพิช
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เปล่งฉวี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรผ่อง
 
1. นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์นวล
 
1. MissLI TING  FENG
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  สิงห์พลาย
 
1. นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ทับลัง
2. นางสาวภัณฑิรา  รักสกุล
3. นางสาวรุ่งวญา  ทองสกุล
4. นางสาวสุภาภรณ์  ขุนวัง
5. นางสาวอรญา  คุ้มตัว
 
1. นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์
2. นางสาวณัฐธนา  ขุนทอง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  บุญกองสี
2. นางสาวสุชานันท์  เทือกสุบรรณ
 
1. นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ย้อยญาติ
2. เด็กหญิงนภวรรณ  ถิ่นพระบาท
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ชิงโส
4. เด็กชายวรินทร  สำเภาทอง
5. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นน้อย
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คล้ายทิพย์
7. เด็กชายอนุรักษ์  บุญคงมาก
8. เด็กชายอภิวิชญ์  ทองวุ่น
 
1. นางฐิติมา  วุฒิจินดาศรี
2. นายเอกราช  รักเมือง
3. นางสาวทัศนวรรณ  รามณรงค์
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายจีรณะ  ก๊งจิตร์
2. นายฉัตรชัย  พิทักษ์นิกร
3. นายณัฐพงษ์  พุฒสาม
4. นายวรงค์กรณ์  ราชศิริ
5. นายสถิตย์  หะนาท
6. นายเจษฎา  ไทยเสน
 
1. นายวินัย  ดำพัฒน์
2. นางนาตยา  ดำพัฒน์
3. นางพัฒนสุฎา  เพชรมีศรี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  เทพราช
2. นางสาวณัฐริกา  อินทร์ดำ
3. นายธนากร  เพ็ชรสวัสดิ์
4. นางสาวปิยฉัตร  คงโตรม
5. นางสาวพิทพ์รภัทร  สุทธิชัง
6. นายวรเพชร  เข็มเพชร
7. นางสาววิภัศรา  นวลยัง
8. นายสิทธิพงษ์  สมทรัพย์
9. นางสาวสุพรรษา  พลรบ
10. นายเถลิงศักดิ์  บำรุง
 
1. นายจักรพงศ์  อินทร์เจริญ
2. นายยุทธนา  ราชเพชร
3. นายสมรักษ์  ไชยฤกษ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  บัวบาล
2. เด็กหญิงนวพร  ชัยโสรัตน์
3. เด็กหญิงนันทนา  บีัวแก้ว
4. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เสริฐล่อง
5. เด็กชายอนุชิต  ทรงแก้ว
 
1. นางจินตนา  บัวเผียน
2. นางสาวรัชนี  ชูมณี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  เมืองวิหค
2. นายจักรพงศ์  คมสัน
3. นางสาววริษฐา  เจษฎารมย์
4. นายสหศวรรษ  โพธิ์ประดิษฐ์
5. นางสาวสุกัญญา  พรมภักดิ์
 
1. นางนันทรัตน์  เดชา
2. นางสาวปนิดา  โมสิกะ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กหญิงศิริบุษกร  ลาธุลี
2. เด็กหญิงศิริปทุมพร  ลาธุลี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรีพันธ์
 
1. นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์
2. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวนฤมล  พลายทอง
2. นางสาวสร้อยเพชร  ชนะกิจกิดาการ
3. นางสาวสุพรรณษา  ศรีกุมมา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น
2. นายณรงค์ศักดิ์  คงทอง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สวยงาม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สโมสร
3. เด็กหญิงวัจนา  จัตุมิตร
 
1. นางสมนึก  สีเสียด
2. นางสาวฮาซานียะห์  หะยีดิง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายนฤชา  อินโท
2. นางสาวภัทราวดี  จันทร์แสง
3. นางสาวเกวลิน  แช่ม
 
1. นางเกษร  ศรีรัตนสูตร
2. นางสาววรีรัตน์  ภิรมย์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกลวัชร  เดชารัตน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนทอง
 
1. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
2. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยังฤทธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  ใยยอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
2. นางจิรายุ  เวชโอสถ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกิตติภูมิ  พงศ์นวเลิศปัญญา
2. นายศักรภพน์  ทองจันทร์
 
1. นายพจนันท์  สุริรักษ์
2. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวญาติมา  ประวัติ
2. นางสาวนภัสสร  จันทร์เสาร์
 
1. นางสาวชาลินี  สุทธิเดช
2. นายธาริต  อ่าวเจริญ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายณัฐนันท์  พรหมขวัญ
2. นายประมาณ  ชูจันทร์
 
1. นางสาวชาลินี  สุทธิเดช
2. นายธาริต  อ่าวเจริญ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพ็งคำปั้ง
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คุ้มตัว
 
1. นายสุทนต์  มณีฉาย
2. นางสาวมัสนา  หมานเหล็บ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายฤทธิไกร  ฮั่นสกุล
2. เด็กชายวรเทพ  ทรฤทธิ์
 
1. นางสาวอรสุมา  ขานทอง
2. นายนิวัฒน์  หัสพันธ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงปริชญา  บรรจงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปิ่นภัสสร  ชูมณี
 
1. นางจิรายุ  เวชโอสถ
2. นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวกิติยา  หมีทอง
2. นายธิติพนธ์  ราชบุรี
 
1. นางจิรายุ  เวชโอสถ
2. นางศิริลักษณ์  ชูช่วย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นายปริญญา  ทองอินทร์
2. นายสราวุธ  เมฆจันฉิม
 
1. นายธวัชชัย  สังข์เทวฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  อินทรโชติ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายปิยะพงศ์   คงจันทร์
2. นายวิยุทธนา  ตาระโชติ
 
1. นายพีระพงศ์  ถิระโชติ
2. นายณรงค์เดช  ดำศิริ
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพร  มีศรี
3. เด็กหญิงวรรณ์วิสา  ผู้ช่วย
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ชูมณี
2. นางสาวปัณณภัส  ศิริยงค์
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  รอดนุ่น
2. นายวิวัฒน์  เขมะไชเวช
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ยอดศรี
 
1. นายธวัธชัย  ผลผลา
2. นางสาวฎรินทร  คงมณ๊
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  หนูจีนเส้ง
2. นายพิทวัส  เพชรโพธิ์
 
1. นายธวัธชัย  ผลผลา
2. นางสาวฎรินทร  คงมณ๊
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บัณฑิตชน
2. นายนพณัช  จันทรโชตะ
3. นายราเชนทร์  ใสหนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  อินทรโชติ
2. นางสาวอภิมาศ  พงศาปาน
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  รัตนพันธ์
2. นายธีรเดช  คณะหนู
3. นายฤทธิชัย  เมืองทองอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  อินทรโชติ
2. นางสาวอภิมาศ  พงศาปาน
 
129 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายดัสกร  กลางเดือน
2. เด็กชายนนทวัธ  ทองกระเดื่อง
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายธวัธชัย  ผลผลา
2. นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์จินดา
2. นายธันย์ชนก  กลางถิ่น
3. นายวีระชัย  หนูเอียด
 
1. นางสาวฎรินทร  คงมณ๊
2. นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายปัญณาวัฒ์  พัฒนศิลป์
2. เด็กชายวราวุฒิ  แพทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นาคนิลวงศ์
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายณัฐดนัย  ดังสะท้าน
2. นายบุญณภัทร์  ทองขาว
3. นายปฐมพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกังสดาล  สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพชรสง
3. เด็กหญิงวิภา  เสาร์ดี
 
1. นายกิตติภูมิ  ไทรบุรี
2. นายตรัยพร  เดชาพร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายจิรายุ  ศรีประวรรณ
2. นางสาวปวีณา  ฉิมยินดี
3. นางสาวอลิศรา  เตียนมีผล
 
1. นายกิตติภูมิ  ไทรบุรี
2. นายตรัยพร  เดชาพร
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐานิตา  เกษกล้า
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ตันติวิชาญ
4. เด็กหญิงทชพร  หรรษพลางกูร
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทรักษ์
6. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนเชื้อ
 
1. นางพาณี  เอี่ยมแก้ว
2. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  รักษาศรี
2. นางสาวปฐมาภรณ์  วชิระปกรณ์
3. นางสาวประภาศรี  เพ็ชรแก้ว
4. นางสาวสุจิตรา  ชูชาติ
5. นายสุทธิชัย  มีดี
6. นางสาวอมรรัตน์  ว่องย่อง
 
1. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
2. นางสาวอัมรา  อินเอียด
3. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายพิชัย  มโนวราวุฒิ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  มณีวงศ์
3. เด็กชายเฉลิมพร  เพชรปราบ
 
1. นายมณี  ณ พัทลุง
2. นางสาวสุนันทา  ทองสุข
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  สีแดง
2. นางสาวปิยะธิดา  ทองรอด
3. นางสาวสุพัตรา  สิงห์สมบัติ
 
1. นางศุภวัน  สุขใส
2. นางสุภารัตน์  ศรีเนียม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  เมืองน้อย
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เรืองศรี
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นางสาวลลิตา  เหล่าอ่อน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวฐาปการณ์   นุเคราะห์
2. นางสาววันวิสาห์   มะลิวัน
3. นางสาวสุนิสา  ลั่นสิน
 
1. นางสาวนริสา  ฉิมเรือง
2. นางสุจิตรา  ชัยรักษา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  จตุมิตร
2. เด็กหญิงจิรนาฎ  ทองคำ
3. เด็กหญิงชนิตสิรี  แสงประสิทธิ์
 
1. นางสุนีรัตน์  เต็กสุวรรณ
2. นางสาวคนึงนิตย์  เนียมขำ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 1. นายนฤพนธ์  รักเพชร
2. นางสาววรรณพร  นวลขาว
3. นางสาวหฤทัย  ถิ่นเทพา
 
1. นางสุนีรัตน์  เต็กสุวรรณ
2. นางสาวคนึงนิตย์  เนียมขำ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงธนัญญา  พนาลี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  น่านวงศ์
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นางดวงเดือน  ช่่วยเรืองพันธ์ุ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวปัณฑิตา  เพชรชิต
2. นางสาวศิรภัสสร  อินทวิชญ
3. นางสาวอัญชลี  บุญษร
 
1. นางดวงเดือน  ช่่วยเรืองพันธ์ุ
2. นางอัมรา  อินเอียด
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  แก้วแกมจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนชุม
3. เด็กหญิงอาภากร  อินทร์คีรี
 
1. นางจิราพร  เจริญผล
2. นางสาววาสนา  บุญทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวรัตนากร  เพ็ชระ
2. นางสาวลักขณา  จงจิต
3. นางสาวสุนิสา  หนูกลิ่น
 
1. นางสาววาสนา  บุญทอง
2. นางจิราพร  เจริญผล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิ์เนตร
2. เด็กหญิงนิภาพร  เฮนะเกษตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  วรดิถี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขวัญหนู
2. นายวันชัย  พัฒน์มาก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  ธรรมคง
2. นายจตุรวิทย์  อินทรชู
3. นางสาวศกลวรรณ  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
2. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  ปานทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
 
1. นางยุพาวรรณ์  ขุนไกร
2. นางสาวเนตรฤทัย  นนทบุตร
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายพรเทพ  จันทร์ปราง
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายณัฐพล  รักษายศ
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายภานุพงค์  มณีอ่อน
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  คลิ้งนวล
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ห้วยสม
 
1. นางสุธาสินี  หนูนาค
2. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายพัสดา  จินตนา
2. นายอดิศักดิ์  ชัยกูล
 
1. นางสุธาสินี  หนูนาค
2. นายธวัชชัย  ผลผลา