หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 - 143 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 - 145 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 - 134 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 572 3 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 571 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2310 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 - 334 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 - 345 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 - 342 3 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 - 344 3 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]