หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ลานข้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 3 พ.ย. 2559 9.00 - 13.00 น. รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ลานข้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 3 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 น. รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 4 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง 114 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง ห้องสมุด 3 พ.ย. 2559 09.00 -15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 4 ชั้น 4 ห้อง 441 3 พ.ย. 2559 09.00 -15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 3 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]