หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 2307,2308 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00น.
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารหอพักหญิง 1 ชั้น 1 ห้อง Study หญิง 1 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารหอพักหญิง 1 ชั้น 1 ห้อง Study หญิง 1 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารหอพักหญิง 2 ชั้น 1 ห้อง Study หญิง 2 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารหอพักหญิง 2 ชั้น 1 ห้อง Study หญิง 2 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 4 พ.ย. 2559 09.00-18.00 น.
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 3 พ.ย. 2559 09.00-18.00 น.
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2559 09.00-15.00 น.
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2559 09.00-15.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]