หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
07.30-16.00 แข่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
07.30-16.00 แข่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารโรงงาน
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
08.30-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
08.30-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ดนตรีสากล
-
08.30-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ดนตรีสากล
-
08.30-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ดนตรีสากล
-
08.30-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้อง ดนตรีสากล
-
08.30-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมุด
-
08.30-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมุด
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมุด
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]