หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2559   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 - 143 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 - 145 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 - 134 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 572 3 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 571 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2310 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 - 334 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 - 345 3 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 - 342 3 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 - 344 3 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารหอพักหญิง 1 ชั้น 1 ห้อง Study หญิง 1 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารหอพักหญิง 2 ชั้น 1 ห้อง Study หญิง 2 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 3 พ.ย. 2559 09.00-18.00 น.
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2559 09.00-15.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนรวม 3 พ.ย. 2559 09.00-15.00 น.
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง หอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง ใต้อาคารเรียน 1 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 -233 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 -235 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง อาคารหอประชุม 3 พ.ย. 2559 09.00 -12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง อาคารหอประชุม 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก- 241ข 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 -243 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 - 245 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานน้ำพุ 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานน้ำพุ 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 3 พ.ย. 2559 10.00-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 3 พ.ย. 2559 13.00-15.30
3 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 3 พ.ย. 2559 10.00-10.30
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 3 พ.ย. 2559 10.30-11.00
8 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 3 พ.ย. 2559 13.00-15.30
9 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ลานข้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 3 พ.ย. 2559 9.00 - 13.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ลานข้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 3 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 น.
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 1 ชั้น 1 ห้อง 114 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง ห้องสมุด 3 พ.ย. 2559 09.00 -15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 4 ชั้น 4 ห้อง 441 3 พ.ย. 2559 09.00 -15.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 3 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 124-Com1 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 124-Com1 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-Com2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-Com2 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 101-ศูนย์วิชาการ 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 101-ศูนย์วิชาการ 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-Com3 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคาร 1 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 หน้าโรงฝึกงาน 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ.1 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคาร 3 3 พ.ย. 2559 09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ฝ. 2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร ชั้น 1 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร ชั้น 1 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การงานอาชีพ 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง ห้องสมุด 3 พ.ย. 2559 09.00 -15.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 4 ห้อง 441 3 พ.ย. 2559 09.00 -15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก- 241ข 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก- 241ข 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก- 241ข 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก- 241ข 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-คอมฯ2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]