หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันตังพิทยากร 107 352 178
2 002 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 63 126 96
3 003 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 51 136 68
4 005 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 42 81 48
5 004 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 112 329 158
6 006 โรงเรียนดรุโณทัย 44 99 58
7 007 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 58 156 79
8 008 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 51 104 61
9 009 โรงเรียนตรังวิทยา 70 155 112
10 010 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 3 5 3
11 011 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 48 157 80
12 012 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 61 199 115
13 015 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 28 59 33
14 017 โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 38 81 41
15 016 โรงเรียนน้ำผุด 46 90 69
16 019 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 46 98 65
17 021 โรงเรียนบูรณะรำลึก 79 155 100
18 020 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 9 18 12
19 022 โรงเรียนประชาวิทยา 31 88 46
20 023 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 59 148 99
21 024 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 70 185 90
22 025 โรงเรียนพรศิริกุล 48 116 64
23 026 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 85 229 98
24 027 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 82 189 129
25 028 โรงเรียนรัษฎา 67 159 106
26 029 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 53 125 83
27 030 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 36 65 50
28 031 โรงเรียนวังวิเศษ 57 176 91
29 032 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 15 39 15
30 033 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 121 360 197
31 034 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 28 75 42
32 035 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 54 115 80
33 036 โรงเรียนสภาราชินี 2 94 257 134
34 037 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 98 353 166
35 038 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 60 123 83
36 048 โรงเรียนสันติธรรม ตรัง 12 24 19
37 039 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 50 112 68
38 040 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 56 167 88
39 044 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 55 116 71
40 042 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 37 110 57
41 043 โรงเรียนห้วยยอด 82 249 134
42 045 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 25 53 38
43 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 64 122 89
44 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 0 0 0
45 046 โรงเรียนเเทศบาลห้วยยอดวิทยา 0 0 0
46 041 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ 0 0 0
47 018 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 41 81 45
48 047 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 26 65 44
รวม 2462 6301 3602
9903

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]