หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการ  
2 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการ  
3 นางบุญเรือน ปานจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ สพม.13 ประธานกรรมการ  
4 นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประธานกรรมการ  
5 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานกรรมการ  
6 นางตรีชฎา ถาวรมาศ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานกรรมการ  
7 นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานกรรมการ  
8 นายมนอบ อุตตสุรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประธานกรรมการ  
9 นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการ  
10 นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการ  
11 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดตรัง รองประธานกรรมการ  
12 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
13 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ  
14 นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ กรรมการ  
15 นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด กรรมการ  
16 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ กรรมการ  
17 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
18 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
19 นางปิยรัตน์ ชัยบัว ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
20 นางเสาวลี จริงจิตร ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
21 นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ  
22 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ  
23 นางสาวปิยะมาศ ขุนน่าน ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
24 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
25 นางสาวเชาวกรณ์ สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนพรศิริกุล กรรมการ  
26 นายพงศ์เดช เมธีพงษ์ นักวิชาการอิสระ กรรมการ  
27 นางสาวกมลรัตน์ นิ่มละมัย ครูโรงเรียนพรศิริกุล กรรมการ  
28 นางฐาปนี จ่ายแจก ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
29 นางธนิสร บุญเจริญ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
30 นายวิษณุ วรรณบวร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
31 นายวิชัย แก้วเลิศ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
32 นางสาวนิตยา ดำท่าคลอง ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
33 นางสาววีรยา รอยตระกูล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
34 นายบัญชา เก้าเอี้ยน ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
35 นางสาวเกวลิน เสน่หา ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
36 นางสาววรรณภา รวมทรัพย์ทวี ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
37 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วละเอียด ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการ  
38 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
39 นางสาวเสาวลี จริงจิตร ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
40 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
41 นางปิยรัตน์ ชัยบัว ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
42 นายอนุกฤษ เมืองสุด เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
43 นายกรกฤต นิลรัตน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
44 นางศิรีรัตน์ คงช่วย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
45 นางสาวสุณี เดโชศาสตร์ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
46 นางสาวอัญญาณี ชัยเพชร เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
47 นางสาวเจนศิริ ไข่ขัน เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
48 นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
49 นางสาวนารากร พุ่มเล่ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ  
50 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ  
51 นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการ  
52 นายติระ ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 กรรมการ  
53 นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม กรรมการ  
54 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยกาีรโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการ  
55 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ  
56 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการ  
57 นายมนตรี ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ  
58 นายประเสริฐ รักแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการ  
59 นายประพันธ์ วงศ์อภิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ  
60 นายชุบ สุขการัณย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ  
61 นายสุนทร เพ็ชร์พราว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ  
62 นายสุรเชษฐ สองรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ  
63 นางยุวดี ใจจ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ  
64 นายขจรจิต ตะหมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการ  
65 นายดำรง วรรณแรก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กรรมการ  
66 นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ กรรมการ  
67 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการ  
68 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการ  
69 นางนฤมล เม่งช่วย ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) กรรมการและเลขานุการ  
70 นายมิตร แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการ  
71 นายวัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการ  
72 นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการ  
73 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครู โรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและเลขานุการ  
74 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการ  
75 นางสาววศินี ว่องธวัชชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการ  
76 นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการ  
77 นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการ  
78 นายวิรัช เกตุแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการ  
79 นายอดุลย์ ชูเนตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและเลขานุการ  
80 นางสุดจิต สุดแป้น หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
81 นางเรณู ฮุยเคียน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
82 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี สวัสดิโกมล ครูโรงเรียนห้วยยอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
83 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
84 นายธนดล ชิดโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
85 นายสมพร สงคราม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
86 นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
87 นายสถาพร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
88 นายปริญญา แก่นเมือง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
89 นายวิราห์ วัฒนกิจ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
90 นายสถาพร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
91 ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณณิตา หอธรรม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]