รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริยากร  เศวตพงศ์
 
1. นางสาวสิริมา  ตรีรัตนไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิยา  ถนอมจิตร
 
1. นางธนาพร  วงศ์อภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐธิดา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวจิราวดี  พุดดำ
 
1. นางสาวอรอนงค์  แซ่หลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวเขมิกา  ลิขิตนภาพันธ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  จริงจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายพีรวิชญ์  สินสงวน
 
1. นางฐาปนี  จ่ายแจก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงศิกัญญา  พลภักดี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สินไชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขเหลื่อง
 
1. นางบำเพ็ญ  ชุมศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวบุญสิตา  แดหวา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  ยะบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวชนัญญา  สุวรรณตรี
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่กี่
 
1. นางสาวสมฤทัย  จันทร์ก้าน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขเสน
 
1. นางภัทรพร  มุกดารักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายธาม  คงเส็ม
 
1. นางศศิธร  ศรีสุวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวโสภนา  วิริยะศักดิ์สกุล
 
1. นางกิตติยา  ปราบสงคราม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญญกร  ดวงงาม
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภักดีโชติ
3. เด็กชายฤทธิพันธ์  พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางภัทรพร  มุกดารักษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงธิติมา  ขาวงาม
3. เด็กหญิงพลอยธิดา  ทองธีรภาพ
 
1. นางสาวบุญญาดา  พรหมยก
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงสุชานาถ  หมาดนุ้ย
2. เด็กหญิงเสาวภา  แซ่ฮ๋อง
 
1. นางสาวกาญจนา  ขุนพรหม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูงาน
2. เด็กหญิงชิดชนก  แคนยุกต์
 
1. นางกนิษฐา  ธนถาวรนนท์
2. นายคำนึง  จันทร์มา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศันสิธร  ธรรมกิจ
2. นางสาวสุกานดา  จิตรอักษร
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ทองขวัญ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายตันติกร  อินทร์ขัน
2. นายธนากร  ชูกระชั้น
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  เกื้อบุญส่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล
 
1. นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายนภัส  ยิ่งถาวร
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทองศักดิ์
2. นายชินกฤต  แสงวิสุทธิ์
3. นายชุติพนธ์  ตันสกุล
 
1. นางปาจรีย์  ชัยเพชร
2. นางสาวเสาวณี  ทองเกิด
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซติ้ง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงเอกปวีร์  สีฟ้า
 
1. นางสาวอัญชนา  กองกุลศิริ
2. นางสาวพัชรี  ผลความดี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวณัฐธิดา  กล้างาม
2. นายทัสมา  กาญจนาทิพย์
3. นายวรัชนาท  เกื้อเส้ง
 
1. นายวิฑิตพงศ์  พะวงษา
2. นางสาวปรารถนา  เมืองแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวนันท์นภัส  ชุมเกตุ
2. นางสาวพรสวรรค์  นกแก้ว
3. นายแกร่งกล้า  คำธร
 
1. นางสุภาภรณ์  น้ำผุด
2. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สมจริง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงชัย
3. เด็กหญิงเกตุวดี  แป้นเอียด
 
1. นางสาวฟารีด๊ะ  สันตี
2. นายพิชัยรัตน์  เชาว์บวร
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ราชแสง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นาคะสัน
3. เด็กหญิงอริสา  อรรถชัยยะ
 
1. นางธิดาทิพย์  กลับแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  เพ็งสวัสดิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวจารุภัทร  คงบัน
2. นางสาวณัฐพร  อภัยพงศ์
3. นายนันทวุฒิ  ชูรัตน์
 
1. นายจรัล  พวงเพชร
2. นางสุพัตรา  ไข่รักษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกัญญาณี  ดีมาก
2. นายธีรศักดิ์  เดชารัตน์
3. นางสาวอัมพิกา  แก้วอุดม
 
1. นายวีรวัฒน์  เลิศประสาน
2. นางรมวะดี  เขียวจีน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รองเดช
2. เด็กชายอินทรัชน์  จีนหมวกดำ
 
1. นางอุราพร  โพชสาลี
2. นางอรุณรัส  คงหนู
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิศักดิ์  วังร่ม
2. เด็กหญิงโพธิ์อินทร์  พลเดช
 
1. นายจตุพร  มณีพันธ์
2. นายอนันทชัย  ชุมอักษร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายธนิน  ว่องวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
2. นางเอมวิกา  ยุกตเวทย์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวบุศรากร  ดำสุข
2. นางสาวอัญเชิญ  เจริญกุล
 
1. นางธิดาทิพย์   กลับแก้ว
2. นางแก้วเกษร  นานอน
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงธัญสินี  มะนะโส
 
1. นางสาวกรรณิกา   ปันทะรัตน์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายนวพรรษ  ขวัญใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ขาวเชื้อ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายชนิตพล  ขาวสุข
 
1. นางเยาวพาณี  สุขการัณย์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายอันดามัน  ใจสมุทร
 
1. นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวชนนิกานต์  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงณัฐรดี  สุรภักดี
3. เด็กชายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช
 
1. นางจุรีพรรณ  มุสิกรัตน์ธำรง
2. นางกิดาการ  บุณยนิธิโชติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงดาวนภา  เขตตะเคียน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  อินทร์นวน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมมา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่อมรรัตน์
2. นางสาวกันติยา  เอียดแอ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิทักษิณากุล
2. นางสาวอภิสรา  วิเชียรณรัตน์
3. นางสาวเมธาวี  มาลินีรัตน์
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
2. นางสาวนาถรภี  ชูอ่อน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงฉมาบดี  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  คันฉ่อง
3. เด็กหญิงปานชีวา  สงแย้ม
 
1. นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ
2. นางศรุตา  ช่วยดู
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกุสุมา  เห้งสีป้อง
2. เด็กหญิงปรีดาพร  เสียงเส้ง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ขุนทอง
 
1. นางธัญญารัตน์  คงแก้ว
2. นางสาวคุณภัทร  ช่อทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวธัญชนก   ลิ้มอสัมภินกุล
2. นางสาวพิชชานุช  คงพูล
3. นายภูริณัฐ  ตรียาพงษ์
 
1. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจันทิรา  หลีซี่
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองรอด
3. นางสาวมัทนา  ทองฉ่ำ
 
1. นางสาวบุญศิริ  เชษฐศิริพงศ์
2. นางสาวทัชกรชล  จงหวัง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวณัฐพร   นวลใย
2. นางสาวนรีกานต์  มากเพ็ง
3. นางสาวพิมพารัตน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รอดแก้ว
2. นางสาวนิตยา  หนูชุม
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายนภสินธุ์  พูนขยัน
2. เด็กชายภัทรนนท์  สามห้วย
3. เด็กชายสันติสุข  วรุตมวงศากุล
 
1. นางอัจฉรีย์  สามห้วย
2. นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  รามอินทร์
2. นายตนุภัทร  ศรีหงษ์
3. นายพัชรพล  แซ่ซั้ว
 
1. นายภณุพจน์  พลธานี
2. นายยุทธพงษ์  อายุสุข
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกนกวรรณ  บำรุงสุข
2. นางสาวปัทมา  จันทร์ส่งแสง
3. นางสาวอวิษชฎา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวศิรัญญา  เสนี
2. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายคริสมาสต์  หนูหวาน
2. เด็กหญิงนุชทิชา  พรมขวัญ
3. เด็กหญิงวิภาวี  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวจินดา  สงศิริ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุกรี
2. เด็กชายชีวิน  สมาธิ
3. เด็กหญิงมัททรี  ดิสโร
 
1. นางรัตนา  สวัสดิมงคล
2. นางวันดี  แสงดำ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายพูลพิพัฒน์  ผงผานอก
2. นายภานุวัฒน์  เกตุทองดี
3. นางสาววิรัญดา  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวจินดา  สงศิริ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวชลิดา  ศรีมงคล
2. นางสาวสรัลพร  คงด้วง
3. นางสาวสุภนิชา  ไกรเทพ
 
1. นางจิตติมา  ศรีเทพ
2. นางสุจิรา  ทองแจ้ง
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาววิมลรัตน์  ขวัญเมือง
2. นางสาวสิราวรรณ  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวอรรถยา  ล่องตี้
2. นายชัยยง  สถิรนันท์
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายชาญยุทธ์  หมื่นอักษร
2. เด็กชายธรรมสรณ์  จาตุพรพิพัฒน์
 
1. นางสาวปัทมณัฏฐ์  แก้วเมือง
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวบุษบง  เกสรินทร์
2. นายศุภกร  ไกรนรา
 
1. นายสมศักดิ์  ดำนิล
2. นางเบญจมาภรณ์  โสภณมงคลกุล
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายพรพรหม  ฤทธิ์รักษ์
2. นายวชิรวิทย์  เชียงสอน
 
1. นายประจันทร์  หว่างสกุล
2. นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิเดช
2. เด็กชายวรวิทย์  ฤทธิเดช
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายคณานนท์  รำเทียมเมฆ
2. เด็กชายศิวกร  สุกแดง
 
1. นายมานพ  นานอน
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายนรานนท์  ไพรดำ
2. เด็กชายศรัณยภัทร  คุณศิริ
 
1. นายสุรสีห์  หนูพุทธิ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายจาตุรนต์  คงมั่น
2. เด็กชายอานนท์  เมืองแก้ว
 
1. นายวิศรุต  โคกเขา
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกลัญญู  สมาธิ
2. นางสาวลักษมี  ติงหงะ
3. นายวุฒิพงศ์  รักษ์ณรงค์
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
2. นางอุไรลักษณ์  สลัดทุกข์
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายกฤษฏา  กิ้มเส้ง
2. นายกิตติภพ  หนูทองแก้ว
3. นายวสันต์  สุวรรณมณี
 
1. นายมานพ  นานอน
2. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงฐิตากร  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงณญาดา  ศุภรพิพัฒน์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีมา  ก่อเกียรติ
5. เด็กหญิงสรีณา  มีสิน
 
1. นายจักรพงษ์  คงอินทร์
2. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขน้อย
2. เด็กหญิงณัฐวรา  คงทอง
3. เด็กหญิงพิชามณช์  เพชรทองด้วง
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ครรธรักษา
5. เด็กหญิงอังคณา  โตเมฆ
 
1. นางสาวสิรี  ฤาชา
2. นางภัสส์ฑนันท์  จันทอินทร์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายปิลันธน์  อินทรเสนี
2. นางสาวรัตนรัตน์  นานช้า
3. นางสาวลักษณ์นารา  อาจกูล
4. นายวสันต์  ตั้งแซ่
5. นางสาววัชราภรณ์  เสียมไหม
 
1. นายชรัญ  บูลการณ์
2. นายวิราว์  วัฒนกิจ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกัสมา  โดะโอย
2. นางสาวจุฑามาศ  สองเมือง
3. นางสาวบุษยมาศ  ศรีวิโรจน์
4. นางสาววรนุช  ขวัญเกื้อ
5. นางสาวอรสา  นาเกลือ
 
1. นางขวัญยิหวา  แหลมเกาะ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  คงสง
2. เด็กหญิงซารีณา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ลาวตุม
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มะเพ็ง
5. เด็กหญิงอรญา  ด้วงเมือง
 
1. นายกิตติชัย  แท่นบัติ
2. นางสาวมณฑกานต์  พึ่งบุญ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตั้งคำ
2. นายธราเทพ  พูลจิตร
3. นายรณภูมิ  เลี้ยววัฒนกุล
4. นางสาวสุรภา  ทองดี
5. เด็กชายอิงควัต  สุดสวาสดิ์
 
1. นางภัทรหทัย  เจริญลาภ
2. นายประสิทธิ์  ขาวทอง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวพลอยไพลิน  สาระธรรม
2. นางสาวมณีรัตน์  พูลเพชร์นะ
3. นายศรัณย์  เทพอักษร
4. นางสาวเตชินี  จิตต์รัตน์
5. นางสาวเยาวเรศ  อุทัยรัตน์
 
1. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
2. นางสาวสุนันท์  บุสบล
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  แต่สกุล
2. นางสาวธัญชนก  บัวเรือง
3. นางสาวพิชญากร  เพ็ชรขำ
4. นางสาววรางคณา  อ่อนเครง
5. นางสาววริศรา  เบญจกุล
 
1. นางแสงดาว  เพ็ชร์พราว
2. นายภาสันต์  สุทธินนท์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงณลิณี  แดหวา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตั้นแจ้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ผลิผล
4. เด็กชายอภิโชค  สุอะหลำ
5. เด็กหญิงแก่นกาญจน์  รายารักษ์
 
1. นายนฤเบศ  เจริญลาภ
2. นายกิตติชัย  แท่นบัติ
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ประจง
2. เด็กหญิงปณิตา  รักภักดี
3. เด็กหญิงวริศรา  เศษวิชัย
4. เด็กหญิงสมิตานัน  พานิชกุล
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  ก้องกุล
 
1. นางระภาภรณ์  จันทร์เพชร
2. นายภาสันต์  สุทธินนท์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธิดารัตน์  ไกรนรา
2. นางสาวพิชามญชุ์  เกษประกอบ
3. นางสาวสุกัญญา  นิยมพร้อม
4. นางสาวสุณิสา  แป้นดวง
5. นายอมรเทพ  คีรีเดช
 
1. นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์
2. นางสาวสิวินีย์  สุวรรณ์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวกัณทิชา  สินหอยราก
2. นางสาวณัฏฐณิชา  อภิวันท์ภักดี
3. นางสาวณัฐธิดา  วัฒนบัญชา
4. นางสาวพรณิดา  คงพูล
5. นางสาวโชติมาศ  ไฉยชาติ
 
1. นายวิชาญ  มณีโชติ
2. นายโชค  มณีกุล
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กังงา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงจริญญา  ช่องพิทักษ์
4. เด็กหญิงจริญญา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันด้วง
6. เด็กหญิงจิราวดี  นิลหัสรังษี
7. เด็กหญิงช่อผกา  สมทิพย์
8. เด็กหญิงณัฐญวา  ตาเดอิน
9. เด็กหญิงทิตยภรณ์  ชูพูล
10. เด็กชายธนพนธ์  จันดี
11. เด็กหญิงนัทธมน  วัฒนา
12. เด็กหญิงนิชญารัตน์  ศรีสุข
13. เด็กหญิงบุญญิสา  หาญป้อ
14. เด็กหญิงปิยนันท์  พูดเพราะ
15. เด็กหญิงพิชญาพร  มีดอกดวง
16. เด็กหญิงวาสิตา  เลิศชัยมงคล
17. เด็กชายสุรเกียรติ์  ท่อแก้ว
18. เด็กหญิงอนงค์วดี  เพ็ชร์ย้อย
19. เด็กหญิงอนัญญา  พูดเพราะ
20. เด็กหญิงเณศรา  จิวตระกูล
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู
2. นางจุรีรัตน์  แก้วหล้า
3. นายจักรพงษ์  คงอินทร์
4. นางสุภาวดี  เพชรหล่อ
5. นางสาวอัจฉรินทร์  มากขาว
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกุลธิดา  จิหม้ง
2. นางสาวชัญญานุช  โคตรวงศ์
3. นางสาวณัฏฐริกา  ศรีทอง
4. นายธนดล  เพชรคง
5. นายนนทวัฒน์  ดาหลาย
6. นางสาวนลินทิพย์  ช่วงแก้ว
7. นายปฐวี  เที่ยงธรรม
8. นายปิยภัทร  อินทร์ทองคง
9. นางสาวภารดา  เพชรรัตน์
10. นางสาวภาวิณี  สุนทรกุล
11. นางสาวมนสิชา  ศรีสมานุวัตร
12. เด็กชายมนัญชัย  ทับทอง
13. นายวิศิษฎ์ศักดิ์  ตั้นสุย
14. นางสาวสุชาวีณ์  ใบหมาด
15. นายอภิรักษ์  เพชวา
16. นายอาทิตย์  คงจันทร์
17. นายอารักษ์  มีเล็ก
18. นายอิทธิกร  เพ็ชรมณี
19. นางสาวเกศมณี  ประมงค์
20. นายเจษฎา  เพ็ชรดี
 
1. นายเลอเกียรติ  บุญโชติ
2. นายนฤเบศ  เจริญลาภ
3. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
4. นางวิมล  รุ่งเรือง
5. นายกิตติชัย  แท่นบัติ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายอัฐศร  อรรถชัยยะ
 
1. นางสาวอรอนงค์  พุฒนวล
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงรมิตา  สูคีรี
 
1. นางฬิลาศนี  ศักดามาศ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายคทาวุธ  เถนว่อง
 
1. นายนายประสิทธิ์  ขาวทอง
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวฐิตวันต์  บุญชู
 
1. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพลาธิป  พลประสิทธ์
2. เด็กหญิงพีรญา  วิมลเมือง
 
1. นางดรุณี  จิตขาว
2. นางสาวปิยพร  โชติมณี
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  วุ่นชุม
2. เด็กหญิงปิยะฏา  เพชรอินทร์
 
1. นางอัมพร  จุลบล
2. นางสาวศิริลักษณ์  หวานพร้อม
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลิตา  สงสุวรรณ์
2. นายศุภกิต  อินเสณีย์
 
1. นางดรุณี  จิตขาว
2. นายสมเกียรติ  ชุมศรี
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชัยวิเศษ
2. นายพัชรพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจิตรศิริ  ธรรมวานิช
2. นางอัมพร  จุลบล
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจริยา  มาลาเลศ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ช่วยลุง
3. นางสาวจิตราพร  ชีวะโรรส
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองรอด
5. นางสาวนวพร  ทัสนานุติยะ
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขันแก้ว
7. นางสาวปวีณ์ธิดา  นิรมิตรถวิล
8. นางสาวสุกัญญา  นิยมพร้อม
9. นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ษา
10. นางสาวอรุโณทัย  กิมิลา
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
2. นางสาวจันจิรา  ซำฮกตัน
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกมลรัตน์  อายุสุข
2. นายณัฐสิทธิ์  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพราวรวี  ช่วยอินทร์
4. เด็กหญิงมาริษา  แสงวรรณ
5. นางสาวลลิตา  หนูทอง
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เกื้อรอด
7. นายสิกขเรศ  หนูแก้ว
8. เด็กหญิงสิริกร  แป้นช่วย
9. เด็กหญิงสุรัสดา  เสวกุล
10. นางสาวเนตรชนก  เจริญฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  สิกขาจารย์
2. นางสาวจิราวรรณ   รักษา
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกนกกร  ธีระกุลพิสุทธิ์
2. นางสาวกัลยารัตน์  ขันตะสังข์
3. นางสาวจริยา  เทียมชู
4. เด็กหญิงจันทร์ณิการ์  เผือกจันทร์
5. นางสาวชลธิชา  คงเมฆา
6. นางสาวฐิตะวัน  ทองชู
7. นางสาวณัฏฐณิชา  คล้ายทอง
8. นางสาวธัญวรัตน์  แก้วเพ็ง
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมา
10. เด็กหญิงรินรดา  ชูทวี
11. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมมี
12. เด็กหญิงศิริทรัพย์  สุดหาร
13. เด็กหญิงอริสา  เดชรัตน์
14. เด็กหญิงอลีนา  ปิยัง
15. เด็กหญิงเรณุกา  ชูทวี
 
1. นางเบญจมาศ  จันวดี
2. นางปิยะนุช  สุวรรณพัฒน์
3. นางสาวสุพร  สินธพรัตนะ
4. นายวรพล  พรหมแก้ว
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปุญญิศา  นิติรัฐสุวรรณ
2. เด็กชายพงศธร  พุฒิพงศกร
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  อร่ามจันทร์
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ชูเกลี้ยง
 
1. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง
2. นายจริญ  อินทร์ทอง
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวพริมา  บรรยงคนันท์
2. นายสรวิชญ์  ขวัญซ้าย
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวกรศิรัศมิ์  แก้วเกื้อ
2. นางสาวภวิษย์ชพร  ปลอดกำ
 
1. นายจริญ  อินทร์ทอง
2. นายวัชรพงศ์  สุขศรีเพ็ง
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงนิสาชล  ขุนเศษ
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายกาจบดี  ผลิผล
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวขวัญตา  แดงอิด
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัชชา  ยุ้งเกี้ยว
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายวีรกุล  สุนทรเต็ม
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ใจสมุทร
 
1. นางวณิชยา  วรานันตกุล
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายกฤตยภัทร  ทองเสน่ห์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุภาพร  มากชู
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงภัชพิสุทธิ์  ปาณะจรูญพันธุ์
 
1. นางสาวสุุดาพร  พรมจิตร์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชิด
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวพัชรพร  หลงละเลิง
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐวดี  ชูแก้ว
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงรุจิกร  สังเมือง
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชิษณุชา  จริงจิตร
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาววาทินี  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัชชา  เมืองเหนือ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงศรัญญา  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  จิตรหลัง
 
1. นางสาววราภรณ์  จิโสะ
2. นางมาริสา  หลังเกตุ
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยชนะ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทิพอรรถ
 
1. นางสาวสุดาพร  พรมจิตร์
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี
 
1. นางสมญา  รอดประไพ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแท้
 
1. นางเยาวลักษณ์  รักษาศรี
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุธามาศ  พลมา
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายพีรภัทร  ปรังพันธ์
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายอภิลาภ  แซ่หลี
2. เด็กหญิงอารยา  องอาจ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองชู
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อาจกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  เถนว้อง
3. เด็กชายธีรภัทร์  หนูฉ้ง
 
1. นางวณิชยา  วรานันตกุล
2. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาววรนิต  ฤทธิสาคร
2. นายศรัณย์  สุวรรณรัตน์
3. นายอุดมศักดิ์  แหลมเกาะ
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
2. นายจารึก  ยกถาวร
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวกรรณิการ์  ปาระณะ
2. นายกฤษณพันธ์  พลขัณฑ์
3. นายวรชัย  เขียวผอม
 
1. นายชูศิลป์  มัธยันต์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายพัสกร  ท้าวฟู
 
1. นางสาวจริยา  ชายทุ่ย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุวัสสา  เสรีรักษ์
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวพรนภัส  กรเพชร
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายธนทัต  เชยชื่นจิตร
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวดุษณี  แก้วประชุม
 
1. นางสาวจริยา  ชายทุ่ย
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขคง
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายเสกข์ศักย์  ไชยชาญ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายสรชา  ธีระกุลพิศุทธิ์
 
1. นางสาวนัฎฐกานต์  เหมือนเงิน
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นายธนกร  วังเคียน
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงวาสินี  ชูตรัง
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวปวีณ์นุช  อ่อนแก้ว
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกานต์มณี  ศรีสะยม
2. นางสาวชนนิกานต์  หนูช่วย
3. เด็กหญิงณญาดา  ปานชาตรี
4. นางสาวนัจกร  หลังเจะนุ้ย
5. นางสาวศุภกานต์  บุญเลิศวรกุล
6. นางสาวสุชาวดี  ซุ่นสั้น
7. นางสาวอนันดา  อภิมุขมงคล
8. นางสาวอานิตสยา  เจะเส็น
9. นางสาวเพ็ญสุดา  คงทิพย์
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มครอง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายชานนท์  ไชยศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ไขขัน
3. เด็กชายณัฐพล  ปากจันทร์
4. เด็กชายทินกร  จันทร์มัด
5. เด็กชายธนกฤต  ท่าห้อง
6. นายธนทัต  เชยชื่นจิตร
7. เด็กชายธนพล  อุตสาหะ
8. นางสาวปวีณ์นุช  อ่อนแก้ว
9. นางสาวพรนภัส  กรเพชร
10. เด็กหญิงพัตรพิมล  เกื้อคง
11. นายพัสกร  สมรักษ์
12. เด็กหญิงสุจารี  สุคำ
13. นางสาวสุวัสสา  เสรีรักษ์
14. นางสาวอุรัสยา  จันทรเสถียร
15. นางสาวเบญจลักษณ์  ปกครอง
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
2. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
3. นายวสันต์  เจ็กแช่ม
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวชนกานต์  พูลวงศ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กชายชิติพัทธ์  รองเดช
4. เด็กชายทรงพล  ชุมทอง
5. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
6. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
7. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉ้วน
9. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
12. นางสาวเพ็ญทิพย์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองนวล
3. นางสาวกุสุมา  เพชรศิริ
4. เด็กหญิงชญานิศ  หยูจีน
5. นางสาวชนกวนันท์  แก้วรุ่งฟ้า
6. เด็กหญิงชิติพัทธ์  กีรติคุณ
7. นางสาวฐานิกาญจน์  วายุนิจ
8. เด็กหญิงณัฐกมล  หอยสังข์
9. เด็กชายณัฐภัทร  ลุกยี
10. เด็กชายธรรพ์ณกร  เผือกละม้าย
11. เด็กชายธีรภัทร  จิตพันธ์
12. เด็กหญิงนพวรรณ  คันธมาทน์
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูกูล
14. เด็กหญิงน้ำฟ้า  คงแก้ว
15. เด็กชายปนัย  โตสุจริตธรรม
16. เด็กชายปวริศร  บ้วนหลี
17. เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยสงคราม
18. เด็กหญิงสัณห์จิตตา  รองเมือง
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขะ
20. เด็กหญิงอจิรวดี  รังศรี
21. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  กรุณกิจ
 
1. นายฉัตรชัย   พวงอุบล
2. นางสาวรชาวี  อ่างทอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกันตพล  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายฐปนัท  เปรมชื่น
3. เด็กชายณัฐพล  เต็งรัง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชาญเดช
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แพใหญ่
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายวีรชาติ  แดงสมศรี
2. นายสิทธิพร  หวังจิ
3. นางสาวสุนิสา  ทองหนัก
4. นายสุภปรกิต  สิริมาศ
5. นายอรรถชาติ  เกลี้ยงจิตร
6. นายอรุษ  ลีลาพันธิสิทธิ
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
2. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกันต์กวี  ทุ่ยอ้น
2. นายธงธวัช  สุพสร
3. นายศุภทิน  อรรถชัยยะ
4. นายสหัสวรรษ  จินทกำโพทธ์
5. นายอรรถพล  นาชุมเห็ด
6. นางสาวเพชรนลิน  สนิทชาติ
 
1. นายเอกรัตน์  สีนา
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. นางสาวกนกวรรณ  เมืองไทย
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลฤทธิ์
4. นางสาวกาลีด้า  หนูมาลี
5. นางสาวกุลธิดา  แหลมม่วง
6. นายจิรเมธ  รังสิตสวัสดิ์
7. นายฉัตรชัย  แสงจันทร์
8. นายชาญวิทย์  ยุเด็น
9. นางสาวณัฏฐธิดา  เกตุรัตน์
10. นายทัตพงศ์  แก้วพิทักษ์
11. นายธนพัฒน์  พันธุเสน
12. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีหะมาตร
14. นางสาวนิติษา  บุญศรี
15. เด็กหญิงผกามาส  ผ่องแผ้ว
16. นายผดุงเกียรติ  โดะโอย
17. เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
18. เด็กหญิงพรไพลิน  ลีลาพัชร
19. นายพลวัต  บุญเกิดรัมย์
20. นายพสิน  ม่วงไหมทอง
21. เด็กหญิงภาวิดา  ยุกระพันธ์
22. นางสาวลักษิกา  บุญครอง
23. นางสาววาสนา  นิ่มนวล
24. เด็กหญิงวินิตา  โสบเด็น
25. นายวิโรจน์  หมวดหลำ
26. นายวีรชาติ  แดงสมศรี
27. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
28. นายสมมาตร  นาคเวช
29. นางสาวสวรรยา  สุขสำราญ
30. นายสิทธิพร  หวังจิ
31. นายสุภปรกิต  ศิริมาศ
32. นางสาวอนันตญา  หนูพรหม
33. นางสาวอรยา  หนูช่วย
34. นายอรรถชาติ  เกลี้ยงจิตร
35. นายอรุษ  ลีลาพันธิสิทธิ
36. นายอามีน  พราหมพันธุ์
37. เด็กหญิงเปรมวดี  สุเหร็น
38. นายเปรมศักดิ์  ปันทรัตน์
39. นางสาวเรณุกา  แข็งแรง
40. เด็กหญิงไพลิน  มีสุข
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
2. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
3. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
4. นายพริษฐ์  สุขช่วย
5. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
6. นางสาวยูรีนา  อาดตันตรา
7. นางสาวณัฏฐกันย์  จันทร์ทอง
8. นางสาวณิชารีย์  ณ ระนอง
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทนา
2. นางสาวกุลณิษฐ์  เกาะกลาง
3. นายคณิศร์  จันทร์สม
4. นางสาวชนิสรา  บุญปก
5. นางสาวณัฐมล  สุวรรณวัฒน์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วุ่นคง
7. นายนพนันท์  สุภาพ
8. นายนิคม  แซ่โค้ว
9. เด็กหญิงบุญญาทิพย์  อินทองมาก
10. นายปริญญา  เมืองแก้วกุล
11. นายพนมพร  ชัยศิริ
12. นางสาวพิมพ์ชนก  แซ่เอี้ยว
13. นางสาวภัทชราภรณ์  แซ่โค้ว
14. นายภานุพงษ์  ทองแก้ว
15. นางสาวมุทิตา  เนระจุล
16. นางสาวรวินท์นิภา  นิคะ
17. นางสาวรัตนา  ขุนเมือง
18. เด็กหญิงวณิชญา  รื่นโกสุม
19. เด็กหญิงวรัญญา  คิ้วนาง
20. นางสาววรางคณา  อินทร์แก้ว
21. เด็กหญิงวาสิตา  ดำจุ้ย
22. นายวิชาญ  เก้าเอี้ยน
23. นายวิชิตชัย  เดิมลิ่ม
24. นายวุฒิชัย  สาราบรรณ์
25. นายวุฒินันท์  ไฝขาว
26. นางสาวศรัณยา  อินทร์แก้ว
27. เด็กชายศักย์ศรณ์  ศรีสมโภชน์
28. นายสามารถ  หูเขียว
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาแจ้ง
30. นายอติกานต์  แซ่เอี้ยว
31. นางสาวอทิตยา  ทวีพัฒนพงษ์
32. นายอนัส  หมัดนุ้ย
33. นางสาวอภิญญา  เรืองช่วย
34. นายอภิสิทธิ์  ฝันนิมิตร
35. นายอัครชัย  กำไรรักษา
36. นางสาวอัญชลีภรณ์  กิจเวช
37. นายอาซีซันร์  อนุรักษ์
38. นางสาวเพชรรัตน์  ชูแสง
39. นายเมธาสิทธิ์  หูเขียว
40. นางสาวโญธิกา  จันทนา
 
1. นายณรงค์  มณีรัตน์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ
3. นางยศวดี  สันตรัตติ
4. นางยุพากรณ์  สุภาพ
5. นางสาวเบญจวรรณ์  เลิศทองคำ
6. นางสาวจันทร์ฤดี  น้อยรักษ์
7. นางสาวอรอุมา  คงแก้ว
8. นายภิญญาพัชญ์  ปัทมากร
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายคทายุทธ์   พุทธา
2. นายจักริน   ยอดขาว.
3. เด็กหญิงจีรนันท์    เพรชจูด
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ยินดี
5. เด็กหญิงฉัตรฤดี   อยู่ขาว
6. นางสาวชลิตา   พุ่มพวง
7. เด็กหญิงณัฐวดี   ทองถั่ว
8. เด็กชายทินกร   นวลสม.
9. เด็กชายธนกฤต   ชูงาน
10. เด็กชายธนคล   ศรีปล้อง
11. เด็กชายธฤต   อังศุวิริยะ
12. นายธิติภูมิ   คงทิพย์
13. เด็กชายธีร์  แก้วบัว
14. เด็กหญิงนพมาศ    ชัยยุทธ
15. นายนันทวัช   พฤคฌาญาณ.
16. เด็กชายบุญธนิต   วิมลเมือง
17. นายบุญฤทธิ์  คำแหง.
18. เด็กหญิงปณุศรา   ชัยศรี
19. เด็กชายประชากร   อ่อนชาติ
20. นายพงศกร   ลำลอง
21. เด็กชายพลวิรัตน์   หวานสนิท
22. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ขุนทอง
23. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   ทิพย์ประเสริฐสิน
24. เด็กหญิงภัทราวดี   ไกรสิน
25. เด็กชายภูริภัทร์    โบช่วย.
26. เด็กหญิงภูศิริ   เถี้ยนขก
27. เด็กหญิงรมิตา   บัวศรี
28. นางสาวลวัณรัตน์  ยิ้วแต้น
29. เด็กชายศศินิภา   ขาวทอง
30. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ขาวนิ่ม
31. เด็กหญิงศิริวรรณ   ปานสุข
32. เด็กชายสิทธีนนท์   สุสิคง
33. นางสาวสิโรรัตน์  ทองสอง
34. เด็กหญิงสุธีกานต์  ธรรมจิต
35. เด็กชายอภิวชิญ์  วงค์ชู
36. เด็กชายเทวัญ   ขำรอด
37. นางสาวเปรมฤทัย   จิตต์บุญ.
38. เด็กหญิงเมธาวี   เปี้ยจิโน
39. เด็กหญิงเรวดี   ศรีสุกใส
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
2. นายเผด็จ  วรรณบวร
3. นางสาวรชฏ   จันพุ่ม
4. นายอานนท์  คงเฝือ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายพทธรักษ์  ทองแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายอนุชา  ช่วยรักษ์
 
1. นายปริญญา  แก่นเมือง
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
 
1. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงวัลภา  โชติกมาศ
 
1. นายพายัพ  ปักษี
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวเขมรินทร์  ทองศรี
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสิทธิณี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร  เยาดำ
 
1. นางรัตน์สณีย์  จรัสรัตนเศวต
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายพุทธรักษ์  ทองแก้ว
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายวิธวินท์  โล่สถาพรพิพิธ
 
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีหะมาตร
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชำนิธุรการ
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวศิริลักษณ์  อรรถชัยยะ
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธญาณ์  คลองดี
 
1. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. นายบวรภัค  สิงติ
 
1. นายเฉลิมพล  พลฤทธิ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายวรธน  เกิดผล
 
1. นายธนบรรณ  ทองชู
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายเศรษฐวัฒน์  เกาะสมัน
 
1. นางสาวเหมพัฒน์  สงคราม
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงจริยนาถ  มั่นคง
 
1. นางสาวจันจิรา  หาดเด็น
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
 
1. นางสาวประภัทรา  นิมิตรถวิล
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวฐานมาศ  กิ่งเกาะยาว
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวอรอนงค์  แต้เตี้ย
 
1. นายปรัชญา  กาสุวรรณ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญนวล
 
1. สิบเอกธรรมนูญ  เอียดนุ่น
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายระพีพันธ์  เกาะสมัน
 
1. นางสาวจันจิรา  หาดเด็น
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายวิธวินท์  โล่สถาพรพิพิธ
 
1. นางสาวประภัทรา  นิมิตรถวิล
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นายุสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  บุญชัด
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวทักษพร  หอยสังข์
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  โนนลือชา
 
1. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  รักษากิจ
2. เด็กชายติณณ์  ซื้อจ้าง
3. เด็กชายทรัพย์สิน  จำปา
4. เด็กชายทัศน์พล  สหกิต
5. เด็กชายนุฎล  สกุลคง
6. เด็กชายปริวรรต  วัฒนาพันธ์ุ
7. เด็กชายปุณณัตถ์  ไทยกลาง
8. เด็กชายสัณหณัฐ  หนูใจหาญ
9. นางสาวอรกานต์  สุวรรณ
10. เด็กชายไกรศร  แสงรัตน์
 
1. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกนกอร  แหมะหวัง
2. นายณัฐปพน  จรุงสุจริตกุล
3. นายณัฐภาคย์  หนูแก้ว
4. นางสาวธวัลยา  พรหมเกิด
5. นายพงศกร  จักรแก้ว
6. เด็กชายพชรดนัย  หมานหรา
7. นายภานุวัชร  คงรักษ์
8. นายสุริยกานต์  ตะหริ
9. นายอรรถวุฒิ  สุนทรเต็ม
10. นายเดโช  โดะโอย
 
1. นายชาติชาย  ชูมณี
2. นายวีรยุทธ  กลันการ
3. นายสราวุฒิ  คงแก้ว
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกพร  ท่วยบุตร
2. เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์อินทร์
3. เด็กหญิงกมลทิพย์  เรื่องรัตน์วงศ์
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  กิ้มเท่ง
5. เด็กชายจันทร์ทิพย์  เปาะทอง
6. เด็กหญิงจีราภรณ์  พรหมมุณี
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผิวผ่อง
8. เด็กหญิงชนัญญา  ชลหาญ
9. เด็กหญิงดวงกมล  ดิชษบุตร
10. เด็กหญิงทัดดาว  สิงห์อินทร์
11. เด็กหญิงธัญชนก  สังข์สุข
12. เด็กหญิงนภัสสร  ศุภรทวี
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้านกิ่ง
14. เด็กหญิงนาวินี  ปรังพันธ์
15. เด็กหญิงนิชกานต์  ศิริ
16. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ลังทิพย์
17. เด็กหญิงประภัสสร  หลักศิลา
18. เด็กหญิงประภัสสร  เครือสุวรรณ
19. เด็กหญิงปริยภัทร  ม่วงแก้ว
20. เด็กหญิงปานตะวัน  อิตโร
21. เด็กหญิงปิยรัตน์  อั้นจุ้ย
22. เด็กหญิงพนิดา  เสียมไหม
23. เด็กหญิงพรพิมล  บุญฤทธิ์
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหลืองอ่อน
25. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ณรงค์รักษ์
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือสุวรรณ
27. เด็กหญิงมาริษา  นาคช่วย
28. เด็กหญิงมาริสา  คงหมุน
29. เด็กหญิงลดาวรรณ  เปาะทอง
30. เด็กหญิงวรนุช  ชมพู
31. เด็กหญิงวรินทร  หอมตระกูล
32. เด็กหญิงวาสิตา  ลังทิพย์
33. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเหลือ
34. เด็กหญิงศุภวัลย์  สงคราม
35. เด็กหญิงสุจรรยา  ขวัญเมือง
36. เด็กหญิงสุณิสา  ชูศรีนวน
37. เด็กหญิงสุดาวัลย์  แสงรัตน์
38. เด็กหญิงสุภนิดา  เมืองแก้ว
39. เด็กหญิงอมลวรรณ  ยิ้มย่อง
40. เด็กหญิงอริสา  เอ้งฉ้วน
 
1. นางสาวเหมพัฒน์  สงคราม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  ไกรทอง
3. นายชาติชาย  ชูมณี
4. นายสราวุฒิ  คงแก้ว
5. นายวีรยุทธ  กลันการ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จำปา
2. เด็กชายกษิดิศ  เอียดคำ
3. เด็กหญิงชญานิน  แสงศรีจันทร์
4. เด็กชายชลันธร  แก้วสร
5. เด็กหญิงชลิตา  เหมทานนท์
6. เด็กชายชวินบุตร  จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงชิดชนก  คงฉิม
8. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เกตุประกอบ
9. เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์ถิ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัณวิจิตต์
11. เด็กหญิงตรีทิพ  พีระเกียรติขจร
12. เด็กชายทศทิศ  ผลธรรมปาลิต
13. เด็กชายธนพจน์  แช่มช้อย
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารดิษฐ์
15. เด็กชายนนทกร  วงศ์หนองเตย
16. เด็กชายนพอนันต์  พลอยพุ่ม
17. เด็กหญิงนิศากร  เพชรฤทธิ์
18. เด็กหญิงปรวรรณ  ใจแสน
19. เด็กหญิงประติมา  จันทร์เพชร
20. เด็กชายพงศกร  มันขวาง
21. เด็กหญิงพรลภัส  เมืองไทย
22. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจแข็ง
23. เด็กชายพลอธิป  รัตนกุล
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  โกศล
25. เด็กหญิงพัชราวดี  ช่วยศรี
26. เด็กหญิงภัสรา  จันมัด
27. เด็กชายภูพิรัฐ  พรหมคล้าย
28. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองรัตน์
29. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญพาฤทธิ์
30. เด็กชายสรวิชญ์  อานันทสฤษฎ์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรล้ำ
32. เด็กหญิงสุวิกรานต์  รอดภัย
33. เด็กชายอภินันท์  ทองนอก
34. เด็กหญิงอารีญา  พรหมนุ่น
35. เด็กหญิงเพ็ญมณี  วิสเซอร์
36. เด็กหญิงเอกกฤติมา  พรหมทอง
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
4. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
5. นางสาวนิตยา  ดำท่าคลอง
6. นางสาวสมสุข  วิธานติรวัฒน์
7. นายสกลธ์  เภาสู่
8. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกรรณศิภรณ์  เปาะทอง
2. นางสาวกฤษณา  กายเพ็ชร์
3. นางสาวกัญญาพัชร  ทองโอเอี่ยม
4. นายกิตติพงษ์  กายเพ็ชร์
5. นางสาวขวัญนภา  รักซ้อน
6. นางสาวจามจุรี  บุตรตะโคตร
7. นางสาวจิราภรณ์  ด่านอุดร
8. นายชญานนท์  แก้วละเอียด
9. นางสาวชมพูนุช  บรรดาลทรง
10. นางสาวทักษพร  หอยสังข์
11. นางสาวธัญญรัตน์  ศักดิรัตน์
12. นางสาวนรนาถ  ภักดี
13. นายนวฤกษ์  ภัติศิริ
14. นางสาวบุณยารัตน์  ศรีจันทร์ทอง
15. นางสาวผกาพรรณ  คนเที่ยง
16. นายพงศกร  อ่อนน้อม
17. นางสาวภัทรวดี  กาญจนประเทศ
18. นายภาณุพงศ์  ชูชมชื่น
19. นางสาวมนจิรา  เถนว้อง
20. นางสาวรัตนมน  กายเพ็ชร์
21. นางสาวลดา  เพ็ชร์จูด
22. นางสาววิชญาพร  น้อยสมวงศ์
23. นางสาววิชญาพร  แสงแก้ว
24. นายศรัณยู  ผละดาน
25. นางสาวศิริลักษณ์  อรรถชัยยะ
26. นางสาวสหวดี  เนืองฤทธิ์
27. นายสหัสวรรษ  บุตรตะโคตร
28. นางสาวสิริลัดดา  จีนนำหน้า
29. นายสุกนต์ธี  กายเพ็ชร์
30. นายสุทธิรักษ์  ชูชมชื่น
31. นางสาวสุพรรณี  จันทร์แย้ม
32. นางสาวสุภาวดี  แซ่เจี้ยว
33. นายอธิพัฒน์  ชัยชู
34. นางสาวอภิชญา  เพชรขัน
35. นายอัครพนธ์  บุณยรัตน์
36. นางสาวอัจจิมาพร  สุภารัตน์
37. นางสาวอารียา  ช่วยหนู
38. นางสาวเขมรินทร์  ทองศรี
39. นางสาวเจนจิรา  เกิดผล
40. นายเดชสิทธิ์  ทองอ่อน
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
2. นายสุเมธ  เหล่าตระกูลงาม
3. นางเจนติมา  เชียรวิชัย
4. นายสมพร  ทองบริบูรณ์
5. นางดุษฏี  นคราวงศ์
6. นายพนมศักดิ์  บุญมาศ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกมลาสน์  พัฒนกิจ
2. นางสาวกาญจนา  ประสาร
3. นายจักรพงษ์  ชูจันทร์
4. นางสาวจันทิมา  พากเพียร
5. นางสาวฉัตรลดา  คงจันทร์
6. นางสาวฐาปณัฐ  เหนือคลอง
7. นายณรงค์ฤทธิ์  มั่นคง
8. นางสาวณัฐติกา  ฤทธิจอม
9. นางสาวณัฐพร  แซ่วุ้น
10. นายดนัยเทพ  ช่วยดู
11. นายธนกร  การชนะไชย
12. นางสาวธนาพร  ขวัญนิมิตร
13. นายธนเดช  ช่วยดู
14. นางสาวธิดารัตน์  ตันเองฉ้วน
15. นางสาวนภัสสร  อินสว่าง
16. นางสาวนลัท  ฐิตโชติ
17. นางสาวบุญนิตา  ส่องแก้ว
18. นางสาวพิชญ์สินี  เยาดำ
19. นายพีรศุภ  ตรีเนตร
20. นางสาวรติกุล  ทองเกลี้ยง
21. นายรุจิภาส  ตันติสิทธิกร
22. นางสาวลลิตา  เซ่งชื่อ
23. นางสาววทันยา  มากราช
24. นางสาววริศรา  สิทธิชัย
25. นายศรวิษฐ์  เส้งสีแดง
26. นายศุภพล  เฉ่งไล่
27. นางสาวสิรีธร  ชีนะพันธ์
28. นางสาวสิโรรัตน์  ป่าสนั่น
29. นางสาวสุภัสสรา  ยงประเดิม
30. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
31. นางสาวอมลรดา  เฉ่งไล่
32. นางสาวอารยา  โคตจันทา
33. นางสาวอาริยา  เจนพาณิชพงศ์
34. นางสาวเกสรา  หนูโมระ
35. นางสาวเบญจรัตน์  เต็มทับ
36. นางสาวเยาวลักษณ์  ลุ่งใส้
37. นายโทชิยะ  อิชิคาว่า
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
4. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
5. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
6. นางสาวสุวิมล  แคนยุกต์
7. นางสาวพริ้วแพร  โชติรัตน์
8. นายเจิดพงษ์  สุขุมินท
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หมวดหรี่
2. เด็กชายทินกร  จันทร์มัด
3. เด็กชายธนากร  ล่องลอย
4. เด็กหญิงธีรนาถ  โทธรรม
5. เด็กชายปัญญธร  ชัยมี
6. เด็กหญิงยลรดี  อุปพงศ์
7. เด็กหญิงรวิสรา  ถึงแก้ว
8. เด็กชายอัครพล  ช่ำชอง
9. เด็กชายอัสนีย์  พัดลม
10. เด็กหญิงแพรวนภา  ศรีทองเที่ยว
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  พลฤทธิ์
2. เด็กชายชัยชนะ  เลี้ยงพงษ์
3. เด็กหญิงชุติมา  บุญมาศ
4. เด็กชายพิสิษฐ์ชัย  ยิ้มย่อง
5. เด็กชายภราดร  ทองชู
6. เด็กชายยุทธชัย  สันขาว
7. เด็กหญิงวรัญญา  ขิกขำ
8. เด็กหญิงศศินิภา  อั้นจุ้ย
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามเข็ม
10. เด็กชายศุภชัย  สุวรรณนาม
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกัญญรัตน์  สงขาว
2. นางสาวชนากานต์  ทองสุข
3. นางสาวณัฐชยา  จงละเอียด
4. นายธีรศักดิ์  เพ็ชรสุด
5. นายนิธิพงษ์  ช่วยเมือง
6. นายปิยะพงศ์  พลฤทธิ์
7. นายภูมิวนัส  ดำหนู
8. นางสาวศิริยาพร  เรืองภิรมย์
9. นายสกุลชัย  ชัยศิริ
10. นางสาวเขมรินทร์  ไกรทอง
 
1. นางสาวรัชนีย์   ซุ้นสั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นางสาววิภาวรรณ  นาคะเต
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรวิทย์  สุวรรณเดชา
2. นายชิษณุพงศ์  นาคพน
3. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวนิติษา  บุญศรี
5. นางสาววาสนา  นิ่มนวล
6. นายวิโรจน์  หมวดหลำ
7. นายศุภสิน  รักทอง
8. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
9. นายสรายุทธ  สงคราม
10. นางสาวอรยา  หนูช่วย
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงกชามาส  จันทร์ทิวานนท์
2. เด็กหญิงกนกพร  เทพศรี
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  จูฮุ้ง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วคงทอง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สงบดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงวัฒนานนท์
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แซ่เอียบ
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  สมาธิ
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศิริรัตน์
 
1. นางเชิญพัดชา  อินทรกำเหนิด
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทลาด
2. เด็กหญิงพรชิตา  กำเหนิดแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พุฒทอง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พุฒทอง
5. เด็กหญิงสุธามาศ  ศรีรักษ์
6. เด็กหญิงอัญชิสา  เกิดศรี
 
1. นางสาวปิ่นหทัย  รามรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน  อินทกาล
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เพ็ชรประสิทธิ์
2. นางสาวชนากานต์  จรูญเลิศทรัพย์
3. นางสาวฌาดา  สิทธิพงษ์
4. นางสาวฐานิดา  ดำเอียด
5. นางสาวณัฐณิชา  สักกะพลางกูร
6. นางสาวบุษกร  หัวหิน
7. นางสาววริศรา  สมหวัง
8. นางสาวสุธิดา  รักแก้ว
9. นางสาวเบญญาภา   บัวแก้ว
10. นางสาวไอรดา  บุญชูช่วย
 
1. นางเชิญพัดชา  อินทรกำเหนิด
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวกมลทิพย์  แซ่จิ้ว
2. นางสาวณัฐมล  แซ่ลุ้ง
3. นางสาวณัฐวรรณ  บูก้ง
4. นางสาวธวัลยา  ชาตรีกุล
5. นางสาวนภัสสร  บูก้ง
6. นางสาวปลายฟ้า  เรืองศรี
7. นางสาวศุภิสรา  ปราบเขต
8. นางสาวสุชาดา  ปูเงิน
 
1. นางสาวดวงกมล  เสียงสุวรรณ
2. นางสุมาลี  นุ่นเกษ
3. นางสาวกัลยา  บิลสะอาด
4. นางสาวนันทิยา  ยงประเดิม
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  เพ็งเทพ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  รอดริน
3. เด็กหญิงธัญรดา  รักษาแก้ว
4. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  คงประวัติ
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไทยถนอม
6. เด็กหญิงรัตนา  หมินหมูด
7. เด็กหญิงวรวรรณ  มะลิสะ
8. เด็กหญิงสิรินุช  ทองวารี
9. เด็กหญิงสุชาดา  สองเมือง
10. เด็กหญิงสุมิตา  นิมา
11. เด็กหญิงอภิญญา  ทองทศ
12. เด็กหญิงเกษิมา  หลักดี
 
1. นางสาวอรนภา  พลเวร
2. นางสาวอรนลิน  วิทยพันธ์
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงญาณมาศ  ตรีรัตนภรณ์
3. เด็กหญิงตรีสชา  ตันเส็ง
4. เด็กหญิงธัญชนก  รักภักดี
5. เด็กหญิงนฤมล  ฉุ้นย่อง
6. เด็กหญิงนิมิตมาส  ศรีปรางค์
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นฤพันธ์
8. เด็กหญิงรสิกา  พลวัฒน์
9. เด็กหญิงอติกานต์  อินทรมุณี
10. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสุข
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตนุกูล
12. เด็กหญิงเกวลิน  สิทธิชัย
 
1. นางสาวชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวพนิดา  ยอดเดชา
3. นางสาวภัคกัญญา  มะยะกูล
4. นางสาวสุธิษา  ราชสงค์
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวชนิกานต์  บัวบาน
2. นางสาวชุติมณฑน์  ถาวรีย์จิรทีปต์
3. นางสาวณัฎฐนิช  มีดเกิด
4. นางสาวนงนภัส  ทองชัย
5. นางสาวนิติยา  รัตนมุณี
6. นางสาวปวริศา  นิลกาฬ
7. นางสาวรุจิรา  วรตันติ
8. นางสาววรรณชนก  สิงห์ทอง
9. นางสาวศศิธร  ครุประทีป
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ล่ำล่อง
 
1. นางสาวชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวสุธิษา  ราชสงค์
3. นางสาวพนิดา  ยอดเดชา
4. นางสาวภัคกัญญา  มะยะกูล
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. นางสาวกนกวรรณ  เมืองไทย
3. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นใจ
4. นางสาวชนัญดา  เอมถนอม
5. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวปวีณา  ส่งแสง
7. นางสาวลักษิกา  บุญครอง
8. นางสาวศิริประภา  จับปรั่ง
9. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
10. นางสาวอนันตญา  หนูพรหม
11. นางสาวเนาวเนตร  รักคง
12. นางสาวเบญจวรรณ  สุขศิษย์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
3. นายพริษฐ์  สุขช่วย
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  เพ็งเทพ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  รอดริน
3. เด็กหญิงธัญรดา  รักษาแก้ว
4. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  คงประวัติ
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไทยถนอม
6. เด็กหญิงรัตนา  หมินหมูด
7. เด็กหญิงวรวรรณ  มะลิสะ
8. เด็กหญิงสิรินุช  ทองวารี
9. เด็กหญิงสุชาดา  สองเมือง
10. เด็กหญิงสุมิตา  นิมา
11. เด็กหญิงอภิญญา  ทองทศ
12. เด็กหญิงเกษิมา  หลักดี
 
1. นางสาวอรนภา  พลเวร
2. นายกฤษณพงษ์  ควรเกิด
3. นางสาวอรนลิน  วิทยพันธ์
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวคณภรณ์  จันทร์โสะ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  สมศรี
3. เด็กหญิงชนากานต์  จิตบุญ
4. เด็กหญิงชลธิชา  บุญส่ง
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชร์ดี
6. นางสาวณัฐชนก  ชูเกลี้ยง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  นิลสะอาด
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยสุวรรณ
9. เด็กหญิงผกาวดี  หนูอิฐ
10. เด็กหญิงพัทธมน  ทองฤทธิ์
11. เด็กชายพิสุทธิ์  ปานแดง
12. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยิ่งดำนุ่น
13. เด็กหญิงสาธินี  คงสิน
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  รักยิ่ง
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   คงหนู
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์สาคร
 
1. นายสาวิต  คงสิน
2. นายกฤษฎากร  หวังบริสุทธิ์
3. นายไพสิฐ  รอดสุด
4. นางสาวชลธพร  กุญชรินทร์
5. นางสาวกนกพิชชา  นิ่มนวล
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เพชรหนู
2. นางสาวกานต์ธิดา  ฤทธิจอม
3. นายณัฐดนัย  สระทอง
4. นายตนุภัทร  ยังเจิมจันทร์
5. นางสาวธัญชนก  จันทร์สุข
6. นางสาวธันยชนก  หัวเขา
7. นางสาวธิดารัตน์  เพชรหนู
8. นางสาวนาราภัทร  เกื้อนะ
9. นางสาวรวิวรรณ  ซุ่นสั้น
10. นายศุภกร  กะเดช
11. นางสาวศุภมน  เขาทอง
12. นางสาวสุชารัตน์  อินทร์วงศ์
13. นายสุรีวงศ์  นุ่นชูผล
14. นางสาวอภิญญา  ทองผุด
15. นางสาวอาภาวรรณ  บุญนิตย์
16. นางสาวเขมนิจ  เลขะจิตร
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. นางสาวกนกวรรณ  เมืองไทย
4. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวนิติษา  บุญศรี
6. นางสาวปวีณา  ส่งแสง
7. นางสาวปุณยวีร์  มาศวิเชียร
8. นางสาวลักษิกา  บุญครอง
9. นางสาววาสนา  นิ่มนวล
10. นายวิโรจน์  หมวดหลำ
11. นางสาวศิริประภา  จับปรั่ง
12. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
13. นายสรายุทธ  สงคราม
14. นางสาวอรยา  หนูช่วย
15. นางสาวเนาวเนตร  รักคง
16. นางสาวโสรยา  ดำเดิม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
3. นายพริษฐ์  สุขช่วย
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายณัฐวุฒิ  วิชญะดิลก
2. นายทวีศักดิ์  เดชเครือ
3. นายธนบดี  เพชรด้วง
4. นายธนภัทร  สังฆรักษ์
5. นายไกรสร  ชัยศิริ
 
1. นายบุญเลิศ  จั่นแก้ว
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นายคณิตศาสตร์  ปักกาเวสา
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มีศรี
3. นายชัยวัฒน์  สกุลมาก
4. นายวรโชติ  เขียวบุญจันทร์
5. นายวิศรุต  ผลหมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์  ปริศวงศ์
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายพัสกร  พิมพา
2. เด็กชายอชิระ  หนูเนื่อง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
2. นางสาวจริยา  ศรีวิมล
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงภัทรภร  แก่นเมือง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เชื้อช่วย
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชนากานต์  วิจิตร
 
1. Mrs.Hui  Shengyi
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายอนุพงศ์  จิตรบุญ
 
1. นางสาวแก้วตา  ภูมาวงศ์
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวชนิษฐา  ลีลาวรกุล
 
1. นางสาวชิดชนก  จันทรกรัด
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวพชรพรรณ  จำนงค์เลิศ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
207 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชูฮั้น
 
1. นางสาวมัณฑนา  อินทร์คำ
 
208 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงนงนภัส  ชูแสง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สุดภัย
 
209 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวบุณย์วีร์  เดชภักดี
 
1. นางสาวพิจิตรา  ชนาเกียรติ
 
210 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวณัฐพร  แซ่วุ้น
 
1. นางสาววีรยา  รอยตระกูล
 
211 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวธิษณา  กังตระกูล
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
212 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเมธาวีร์  วงศ์ศิลา
 
1. นางวรรณะ  แคนยุกต์
 
213 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
2. นางสาวธีรนุช  เลิศประสาน
3. นางสาววนัชพร  พรหมช่วย
4. นางสาวศรันย์พร  หมิ่นใจ
5. นางสาวศิริรัตนา  แซ่หลี
 
1. นายอัศวพล  มืดทอง
2. นางสาวพิจิตรา  ชนาเกียรติ
 
214 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิรนันท์  คงสง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีของ
3. นางสาวจุฑาภรณ์  สุขมาก
4. นางสาวนลพรรณ  หนุนกิ่ง
5. นางสาวนันท์นภัส  ปลอดทอง
 
1. นางสาววีรยา  รอยตระกูล
2. MissSong   Wen wen
 
215 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวจันทิมา  รักซ้อน
2. นางสาวสุภัคชนม์  ชำนาญแทน
 
1. นายอรรถพงษ์  ทองชุม
 
216 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
2. นางสาวภัทรนิจ  สุขเกษม
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายกิตติทัต  ชุมเชื้อ
2. นายฐาปกรณ์  เพ็ชรอินทร์
3. เด็กชายธนากร  ตั่นมี
4. นายปรเมศวร์  วงศ์ชู
5. เด็กชายปัญญาพร  หนูสิงห์
6. นายศักราช  สุขเหลือม
7. เด็กชายสุริยะ  ย่องจีน
8. เด็กชายอัษฎายุธ  บัวจุน
 
1. นายจริน  จู้ห้อง
2. นายจารุวัฒน์  สุวรรณสุทธิ์
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ห่วงจริง
2. เด็กชายณพงศ์  จิตแป้น
3. เด็กชายถิรเจตน์  รอดจินดา
4. เด็กชายทินพันธ์  เต็มสังข์
5. เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิศักดิ์
6. เด็กชายภานุพงษ์  ชูเกลี้ยง
7. เด็กชายวรพจน์  เหมาะมั่น
8. เด็กชายสว่าง  บัวทอง
 
1. นายณัฐพงศ์  ผ่องแผ้ว
2. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
3. นางพิทยาพร  ราชเดิม
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เวียนวัตร
2. นายนนทวัฒน์  ชัยเพชร
3. นางสาวปิยพร  สุขศรี
4. นางสาวรัตติยา  สุวรรณเวลา
5. นางสาววิชุดา  แป้นนวล
6. นางสาวศิริพร  สรรเพชร์
7. นางสาวสริตา  สองเมือง
8. นายอธิวัฒน์  พิชัยรัตน์
9. นายเอกพงศ์  อาจเส็ม
10. นายเอนกพงศ์  เกื้อเดช
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
2. นางพัชรี  แอหลัง
3. นางสาวเหมือนฝัน  ไขแสง
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกัญญรัตน์  ฉุ้นย่อง
2. นางสาวชมพูนุช  บุญเพิ่ม
3. นางสาวณัฐธิชา  สิทธิชัย
4. นางสาวดลนภา  แสงศรี
5. นางสาวผุสดี  อภินันทน์ถิระ
6. นายยุทธศักดิ์  อ้นเพชร
7. นางสาวรัตนาภรณ์  รองเมือง
8. นางสาววรัญญา  พงษ์วิเศษ
9. นางสาวศิริลักษณ์  อรรถชัยยะ
 
1. นางสาวศณีณาถ  แซ่ตัน
2. นายสุเมธ  เหล่าตระกูลงาม
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกตวรรณ  เสนามงคล
2. เด็กชายธราดล  แคล้วภัย
3. นางสาวนิรัชพร  เพชรสีม่วง
4. นายปัถย์  สุวรรณพงศ์
5. เด็กหญิงอรวี  กลับขัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกร  ดีแก้ว
2. นางทิพวรรณ  อังสกุล
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายกฤตวิทย์  เกลี้ยงทอง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไพจิตต์
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  ช่วยสงค์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ใหมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุชัญญา  นิ่มมณี
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส
2. นางสาววาสนา  พลายเพ็ชร์
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกาญจนา  บุญเปี่ยม
2. นางสาวชลิดา  ชุมนาค
3. นายพงศ์พิพัฒน์  บุญมี
4. นางสาววาศินี  ศูนย์จันทร์
5. นายอนุชิต  นิลบวร
 
1. นางสาวปิยนุช   นาคแท้
2. นางทิพวรรณ  อังสกุล
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์นุรักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  จิ้วกาย
3. เด็กหญิงอโนมา  กิตติเกียรติคุณ
 
1. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดารา  พลเวณ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัยทิพย์  กุ้งอุ่ย
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชุมพวง
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวชุติกาญจน์  รัตตะมณี
2. นางสาวสุภาวดี  ตงอ่อน
3. นายโชคทวี  ศรีไทย
 
1. นางนิตยา  ทองดียิ่ง
2. นางนทิตา  ชนะไพริน
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวพรไพลิน  ทิ้งหลี
2. นางสาวศศิวิมล  อวนข้อง
3. นางสาวเจนจิรา  บุญทวงค์
 
1. นางสุวิมลรัตน์  แซ่จุ้ง
2. นางสาวสมฤทัย  จันทร์ก้าน
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงพลอยเกตุ  เสนา
2. เด็กชายวริทธิ์  จิตรอักษร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรอักษร
 
1. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจิรัศยา  แพนเดช
2. เด็กหญิงภาวิตา  วังหิน
3. เด็กหญิงอาจาริยา  เกิดผล
 
1. นางรุจิราภรณ์  แสงดำ
2. นางปัณณจันท์  จันทร์นภางค์กูล
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญถาวร
2. นายปรมินทร์  ชูช่วย
3. นางสาวปริยาภัทร  ชูแสง
 
1. นางสุกัญญา  จงใจ
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวญานิศา  เนียมสม
2. นางสาวณัฐชยา  จันทร์พุ่ม
3. นายภานุวิชญ์  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวรัชฎา  ลดาชาติ
2. นางปวีณสมร  เพชรแก้ว
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวทิพยาภรณ์  สุธีรไพจิตร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มุสิกะฟอง
 
1. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจิตติภัทร  มีสุข
2. เด็กหญิงไข่มุกข์  ธานะกิจ
 
1. นางธันย์ชนก  แอนโทรบัส
2. นางสาวกวิศรา  โดยประกอบ
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงธนัชชา  หนูริง
2. นายพลากร  รัตนพันธ์
 
1. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายกันตภณ  ตันตราภรณ์พงษ์
2. เด็กชายธราดล  เหล่าพิเชฐกุล
 
1. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
2. นางสาวชลนิชา  เมืองเกิด
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายกิชศิษฐ์  สมาธิ
2. นายนราพร   ชูกรณ์
 
1. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกชกานต์  พรหมนรา
2. นายภูเบนทร์  ดวงคงทอง
 
1. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   มากด้วง
2. นางสาวชนินาถ   แสงแก้วสุข
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายธีรนันท์  เตียวฉิ้ม
2. นายภูมินทร์  มีบุญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
2. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายภานุชาติ   หิรัญกิจรังษี
2. นายสุรวิช   ยอแสง
 
1. นายจรูญ  รักบุตร
2. นางนันท์ธีรา   สินภิบาล
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวภัทรวดี   บัวทิพย์
2. นางสาวมนิตย์ตา   อินทรไชโย
 
1. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โชติกมาศ
2. เด็กหญิงนิปัจการ  ปานยัง
 
1. นายวีระยุทธิ์  นิลละออ
2. นางสาวนวพร  ษัฏเสน
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญช่วยแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร   แซ่อ้วง
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายกิตติภณ  จริงจิตร
2. เด็กชายสุนิธิ  กิตติไตรรัตน์
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
2. นางอมรรัตน์  วิศว์รุ่งโรจน์
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวชลลดา   บุญเจริญ
2. นางสาววิลาสินี   สันนุจิต
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูประสิทธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
2. นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกนกวรรณ   โททอง
2. นางสาวกษมน   ประกอบผล
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายภัทร  เริืองมาก
2. เด็กชายสันติสุข  นวลเต็ม
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นางนงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายก้องภพ  จีนแก้วเปี่ยม
2. นางสาวจิรัชญา  สินไชย
 
1. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
2. นายวีระยุทธิ์  นิลละออ
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายณัฐวุฒิ  กองทอง
2. นายถิรวัฒน์  มากละเอียด
 
1. นายวิเชษฐ์   พุทธิรัตน์
2. นายปรียะวัฒ  เลิศภูริวัฒน์
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายกิตติพงษ์  ดอกไม้ทอง
2. นายธีรพงษ์  เพ็ชรักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปลอดปล้อง
2. นางนันท์ธีรา  สินภิบาล
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  หมาดหลู
2. นางสาวภัคธิญา  หมาดหลู
 
1. นายเอนก  ถนอมผล
 
254 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทวีลาภ   จันทวฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิไลลักษณ์   ตันสมรส
3. เด็กหญิงสุรัสวดี   ศรีปล้อง
 
1. นายธนวัฒน์   ไชยบุตร
2. นางสาวศิริยา   พิกุล
 
255 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจริยา   มาละวะ
2. เด็กหญิงสาริกา   คีรีสัมพันธ์
3. เด็กหญิงสุทัตตา   เวชสิทธิ์
 
1. นายเดชพล  ชูสังข์
2. นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
 
256 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายกฤตนัน  ฉลอง
2. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
3. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
257 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวชนิกา   ค้ำชู
2. นางสาวณัฏฐา   สิทธิคชวัน
3. นายดิษยพงศ์   สิทธิชัย
 
1. นายธนวัฒน์   ไชยบุตร
2. นางธีรารัตน์  สิทธิรักษ์
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวฐานิกา   สมสามาลย์
2. นางสาววิภารัตน์   ราชแสง
 
1. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายพุฒิพงศ์  พรหมยก
2. นายสันติภาพ  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นางเพชรณา  บริพันธ์
2. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยมรัตน์
2. เด็กชายพงศ์ภัค  แต้มเพ็ง
3. เด็กชายสุพศิน  ชัยสงคราม
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนุรักษ์  สุเหร็น
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายปรเมศร์  กูมุดา
2. นายพงศกร  บุญศรี
3. นายวศิน  หอมตระกูล
 
1. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
2. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายชญภูคา  ศรีเกตุ
2. นายธนกร  จำนงจิต
3. นายสรธร  พัฒนพิชัย
 
1. นางมิ่งขวัญ  ขาวดี
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กชายรัตนากร  ถาวร
3. เด็กชายอนุชิต  ปลัดสังข์
 
1. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  เดชพิชัย
2. นายอดิศักดิ์  ทุ่งกอ
3. นายเสฏฐวุฒิ  ปราบเสร็จ
 
1. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ตัน
2. เด็กชายนเคนทธ์  เดิมหลิ่ม
3. เด็กชายสรายุทธ  เชยชื่นจิตร
 
1. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
2. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายชัยภูมิ  เอียดมิ่ง
2. เด็กชายณัฏฐชาติ  พันธ์ดี
3. เด็กชายอนุชิต  ปลัดสังข์
 
1. นายยุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นางรัศมี  ปราบเสร็จ
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายบัญญวัติ  ปานชาตรี
2. นายพีรวัฒน์  ปรังพันธ์
3. นายภาคภูมิ  แสงจันทร์
 
1. นายธนะสิทธิ์  พสุกมลเศรษฐ์
2. นายสิริเชษฐ์  จันทร์ศักดิ์รา
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธเนศ  ตันติสัมพันธ์
2. นายนวมินทร์  คำฟู
3. นายพชร  ณ พัทลุง
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนุรักษ์  สุเหร็น
 
269 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เถนว่อง
2. เด็กชายจิรภัทร   หลงขาว
3. เด็กหญิงอรวรรยา   อาสนะ
 
1. นายเดชพล  ชูสังข์
2. นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
 
270 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉัตรนรี  แต้มประสิทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  หมีนคลาน
3. นายวรภัทร  นิลพัน
 
1. นายประสิทธิ์   สลัดทุกข์
2. นายเดชพล  ชูสังข์
 
271 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายณัฐวุฒิ  พลประสิทธิ์
2. นายนรินทิพย์  หลงสะ
3. นางสาวปาริชาติ  ทองเหมือน
 
1. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
2. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  ปุยพล
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เกิดกัณโณ
3. เด็กชายสิทธิพร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวประภัสสร  ลีลาวรกุล
2. นางสาวสุรีย์  ประกอบกิจ
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายณรงค์ชัย  คงวัน
2. เด็กชายธนันชัย  อาจกูล
3. เด็กชายปกรณ์  นวนมาก
 
1. นายจริน  จู้ห้อง
2. นายจารุวัฒน์  สุวรรณสุทธิ์
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  แสงดำ
2. นายณรงค์ศิลป์  มณีรัตน์
3. นายวิชญ์พล  แต้มประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  เพชรฤทธิ์
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายประสงค์  ตันติวัฒนดิลก
2. นายฤทธิชัย  วีระกุล
3. นายสุภัทรชัย  ชิรงค์
 
1. นายนที  ชัยชน
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชัชญา  นวนนิ่ม
2. นางสาวปัฐมาพร  ศรีสง
3. เด็กหญิงมานิตา  เทพวิเชียร
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางสาวติณณา  ชอบอารมณ์
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  คงแก้ว
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิจเนตร์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ช่วยเกิด
 
1. นางอาพร  มากคงแก้ว
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวพัชรีพร  สุเหร็น
2. นางสาวภริดา  หมานหมาด
3. นางสาววราภรณ์  ขิกขำ
 
1. นางสายพิน  ปรังพันธ์
2. นางมุตตา  พลประสิทธิ์
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวกิ่งดาว  เดชอรัญ
2. นางสาวซากีนะ  เต้งชู
3. นายวิชชุกร  เดชอรัญ
 
1. นายจิระศักดิ์  แก้วสุด
2. นายรณชัย  ศักดิ์แสง
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกชนันท์  ศรีพลอย
2. เด็กหญิงชลธิชา  บัวชุม
3. เด็กหญิงนุศรา  แซ่ตั้น
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริพันธ์
5. เด็กหญิงรัตนากร  แก่นเมือง
6. เด็กชายอุกฤษฏ์  ทองขนาน
 
1. นางสาวจินตนา  ปรังพันธ์
2. นางสายพิน  ปรังพันธ์
3. นางมุตตา  พลประสิทธิ์
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยด้วง
2. เด็กหญิงกุลนาด  ชัยแป้น
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงสิน
4. เด็กหญิงภานุชนาถ  วุฒิศักดิ์
5. เด็กหญิงรุ้งรัตน์  สังขาว
6. เด็กหญิงอรทัย  นะวะกะ
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรฆเดช  ชิตแก้ว
3. นายอานนท์  บุญประกอบ
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วละเอียด
2. นายฐาปนา  นิลแสงใส
3. นางสาวบุษรา  ดำนิล
4. นางสาววันวิสาข์  สุขการ
5. นางสาวสตรีรัตน์  เรียบร้อย
6. นางสาวสุดารัตน์  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
2. นางสุมล  คงนคร
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายจิตกร  ห้าวหาญ
2. นางสาวนงลักษณ์  เพชรเพ็ง
3. นางสาวศรินยา  สูบเด็น
4. นางสาวสิริพร  แก้วบัวสง
5. นางสาวสุนิสา  ทองเอียบ
6. นางสาวสุรัสวดี  องศารา
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
2. นายอานนท์  บุญประกอบ
3. นางสาววรวรรณ  รักษ์สุวรรณ
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงพิมพิดา  ชูเลี้ยง
2. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  มิตรเดช
3. เด็กหญิงรัตนาพร  นาโควงศ์
 
1. นางสาวนารี  โอภาโส
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีสรา  วีระสุข
2. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วเกื้อ
3. เด็กหญิงอรจิรา  คงเกิด
 
1. นายอดิศร  แซ่เซียว
2. นางสาวบุญศิริ  ปานทน
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวจุฑามณี  ทิพเศษ
2. นายปริวัติ   แสงเสน
3. นางสาวอมลวรรณ  แสงแก้ว
 
1. นายสุบินทร์  สุขศรีเพ็ง
2. นางกันยา  สุขศรีเพ็ง
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาววีรยา  ปาระณะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  เรืองอิฐ
3. นางสาวอาริยา  ขวัญชุม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  งามละมัย
2. นางสาวกชกร  มีเพียร
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หลักขัน
2. เด็กหญิงวิรินทร์รัตน์  วังหิน
3. เด็กหญิงอัชฌา  สุโสะ
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงช่อผกา  ผกาแก้ว
3. เด็กหญิงศศิชา  ผ่านกระแส
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
2. นายประเจียบ  ปรีชา
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐพงษ์  ผาสุข
2. นางสาวนาฎลดา  พุ่มห่อ
3. นางสาววรรณนิสา  ทิพย์รัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
2. นายประเจียบ  ปรีชา
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายกฤตเมธ  ด้วงแก้ว
2. นางสาวฐานิดา  นุ่นสงค์
3. นางสาวอมรรัตน์  ชัยศิริ
 
1. นายรณชัย  ศักดิ์แสง
2. นายจิระศักดิ์  แก้วสุด
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  หลีเหม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนะกิจ
3. เด็กหญิงนันทิพร  กาหยี
 
1. นางสาววรารัตน์  พุ่มพวง
2. นางสาวอัมมิกา  เสียงเลิศ
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวกรรณิกา  บุญสร้าง
2. นางสาวพัลลภา  ขวัญดำ
3. นายวีรภัทร  แสงจันทร์
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวจิตรกัญญา  หวานขัน
2. นายนัทธพงศ์  ท้ามบุญฤทธิ์
3. นางสาววิมลพรรณ  ชูศรีเพชร
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกกาญจน์  เอียดคลองชี
2. นางสาวปวีณ์นุช  ขุนวิเศษ
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พุฒ
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
2. นางขนิษฐา  ประเสริฐ
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สีดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองมาก
3. เด็กหญิงสุธิชา  พันธ์เหลือง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทร์ดี
2. นายวีรวิชช์  ชูช่วย
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หูเขียว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชายทุ่ย
3. เด็กหญิงสมฤดี  ทองแป้น
 
1. นางสายชล  ณ ลำพูน
2. นางกัลยา  เอ้งฉ้วน
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวพิรญาณ์  หมวดใหม่
2. นายฤกษ์  ท่าห้อง
3. นายวรวุฒิ  จันทร์เริก
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมทอง
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  สุขทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  คชถิ่น
3. นางสาวเนตรนภา  สีสุข
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์เมือง
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงสาริณา  หลีสู
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สวนศรี
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ซุ่นสั้น
 
1. นางสาววรารัตน์  พุ่มพวง
2. นางสาวจินตนา  สุนธนนท์
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงพรกนก  สักกะพลางกูร
2. เด็กชายพสิษฐ์  จงกิจ
3. เด็กหญิงวรินทร์  เลิศธรรมธีรกุล
 
1. นางพัชรี  ทองเพียง
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกัลย์สุดา  พลฤทธิ์
2. นายพัฒนฐิติกรณ์  แสงสุวรรณ์
3. นางสาววราภรณ์  นกน้อย
 
1. นายสุริยา  จันทสุวรรณ
2. นางสาวชัญญานุช  สงชู
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นางสาวกิตติยา  สุวรรณ์รักษา
2. นางสาวจิราภรณ์  พรมสังข์
3. นายทรัพย์ตระกูล  โมราศิลป์
 
1. นายธนาธิป  คล้ายเถาว์
2. นางสิรภัทร  สนั่นแสง
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นางสาวปริชยา  อธิวัฒนชัย
2. เด็กชายภูเบศวร์  เกิดควน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปานแดง
 
1. นางเกศราภรณ์  เผดิมผล
2. นางสาวมยุเรศ  เปาะทอง
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงณหทัย  พลเดช
2. นายสิทธิพล  สีสดสุข
3. นางสาวเกตสุดา  สิริ
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวสุพิศ  คงนคร
2. นางสาวเปมิกา  ชะนะพาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เอียดทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวจิรัฐิติกาล  นิลละออ
2. นางสาวอรอมล  ชุมสุด
3. นางสาวเกติญา  สำลี
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
308 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
309 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติธรรม ตรัง 1. เด็กหญิงอังชนิตา  ทองโท
 
1. นางสาวยุวดี  จิตรหลัง
 
310 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  วาสุกรี
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นายชมภพ  ศรีชัย
 
1. นางสาวดิลกา  พรหมมี
 
312 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รองเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ไกรเทพ
 
313 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศราวุธ  ไชยคต
 
1. นางกรรฐิรัชฎ์  กิ้มจ้อง
 
314 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายจักรพล  แก้วพิลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่อุ้ย
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
2. นายอุทัย  แก้วรุ่งเรือง