หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง E- learning ภาษาไทย 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง E- learning ภาษาไทย 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1723 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1724 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานไทร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานไทร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1725 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 1726 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา บริเวณใต้อาคาร 16 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา บริเวณใต้อาคาร 16 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศูนย์กีฬา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศูนย์กีฬา 5 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
2 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
3 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
4 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
5 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
6 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
7 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
8 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
9 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
10 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
11 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
12 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
13 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
14 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
15 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
16 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
17 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
18 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
19 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
20 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
21 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
22 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
23 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
24 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ห้อง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
25 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 11.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 11.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ทีโอที 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ทีโอที 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ทีโอที 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ทีโอที 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานตะแบก 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานตะแบก 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ลานตะแบก 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
13 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
14 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]