หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-yla1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ อินทกาญจน์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภา แสงสมัครโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรอซีด๊ะ ดอเลาะโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสุจิตรา แซ่ตั้งโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นางสาววิชชุดา จันทร์ทองโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางปิยนันท์ อินทกาญจน์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภา แสงสมัครโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรอซีด๊ะ ดอเลาะโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสุจิตรา แซ่ตั้งโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นางสาววิชชุดา จันทร์ทองโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ขวัญคงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ์ ฟุุ้งเกียรติโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย จันทร์แก้วโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางปราณี เดหมานโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสาวพรรณนิภา จุลมณีโชติโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ขวัญคงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ์ ฟุุ้งเกียรติโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายรณชัย จันทร์แก้วโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางปราณี เดหมานโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสาวพรรณนิภา จุลมณีโชติโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเกศินี สุขสงวนโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางพัทธวรรณ มณีนพวงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางอาทิพร จันทร์แก้วโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
4. นายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวซารีมะห์ มาแยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางเกศินี สุขสงวนโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางพัทธวรรณ มณีนพวงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางอาทิพร จันทร์แก้วโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
4. นายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวซารีมะห์ มาแยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวณชนก สุวรรณหลิ่มโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวผอบ หลีเหล็มโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เพชรแท้โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวณชนก สุวรรณหลิ่มโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวผอบ หลีเหล็มโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เพชรแท้โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายอวิริวัธน์ บาราอิตำโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายดนัยพันธ์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนกาบังพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแดนุง คอแลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
4. นางสาวสารียะห์ มะแซโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
5. นางสาวโนรยีฮัน ดอเลาะโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายอวิริวัธน์ บาราอิตำโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายดนัยพันธ์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนกาบังพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแดนุง คอแลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
4. นางสาวสารียะห์ มะแซโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
5. นางสาวโนรยีฮัน ดอเลาะโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทน์ยา ศรีแก้วอ่อนโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ยะมาพัฒน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวกรรธดา เงินราษฎร์โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทน์ยา ศรีแก้วอ่อนโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ยะมาพัฒน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวกมลชนก คงแก้วโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา ภูมิเพชรโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นางโฉมฉาย มณีนิลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวนูรีสา หะนิแรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางสาวฮัสเมาะห์ สาเลงโรงเรียนกรรมการ
5. นางบุญเรือน หนูนุ่มโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชิน ตันติสุวรรณโณโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็งโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ศิริรัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาภรณ์ ทัศนะกูลกิจโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายบัดรี จินตราโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ เหมเทพโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางมูรนีย์ สะบูดิงโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ศิริรัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาภรณ์ ทัศนะกูลกิจโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายบัดรี จินตราโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ เหมเทพโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางมูรนีย์ สะบูดิงโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางภัทรา ตันนิลกุลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวแวสูรีฮะ ตระกูลสรณคมน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
3. นางสาวโชติกา พูนพานิชโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางภัทรา ตันนิลกุลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวแวสูรีฮะ ตระกูลสรณคมน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
3. นางสาวโชติกา พูนพานิชโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ ยลสุริยันวงศ์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร จันทร์ทิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิโรบล เจริญสุขโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางชุลีวรรณ แก้วเรืองโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางวีซาน่า จารงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฮัยฟะ แวกือจิโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางนันทิยา แวโน๊ะโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสุณี เผ่าวัชรพลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฮาสหม๊ะ อับดุลเล๊าะโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรกนก ราษฎร์นุ้ยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
3. นางสาวอารียา ทองคำสุดโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
4. นางซุไบด๊ะ แซะเด็งโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวนาอีมะห์ บือราเฮงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธัญญา สารคล่องโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา หมาดทิ้งโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย สิงห์ทองโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางสาวดาลาริน อับดุลฮานุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
5. นางสาวยามีลาห์ กรียอโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจรัญ รักสนิทโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสุไวบ๊ะ อิเรฮิงโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายมารีกัน มะหะมะโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
4. นางสาวนุรไอนี ยือเลาะโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการ
5. นางอายนา จินตราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเพลินศรี กานต์ชนาพงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางอามีเน๊าะ วานาโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายอาซิ ดราแมโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชัญญานุช แย้มไสวโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฮิกมะฮ์ อาแวกะจิโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายสุลกิฟลี โสพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางอานีซา แวอูมาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจาตุรงค์ พรหมสถิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายอาซิ ดราแมโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชัญญานุช แย้มไสวโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกมลพรรณ สังข์วิชัยโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ทายุโกโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางมารีแย อาแวหะโละโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางอุษา ศีรษะเพชรโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสุวาลี จุลเอียดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางกมลพรรณ สังข์วิชัยโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ทายุโกโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางมารีแย อาแวหะโละโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางอุษา ศีรษะเพชรโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสุวาลี จุลเอียดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอริศรา กาฬมณีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายอิรฟัล สะมะแอโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพอขวัญ รักด้วงโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอริศรา กาฬมณีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวพอขวัญ รักด้วงโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการ
3. นายอิรฟัล สะมะแอโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุทน สุธารัตน์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายสมพร คำมณีโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายอามัน หลงแดวาโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
4. นางภูริชญา ชูมณีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวอัยลีซาห์ มะดิงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ป่านทองโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรูสนานี หะมะโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฟาดีละ ระเซาะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
4. นางสาวซูไฮนี สะอิโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ป่านทองโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรูสนานี หะมะโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฟาดีละ ระเซะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
4. นางสาวซูไฮนี สะอิโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันตไชย รุ่งพิทักษ์ไชยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุซดียะห์ โตะโดโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี รันสันเทียะโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ กลั่นศิริโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นางสาวซาบารียะห์ ลายีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอนันตไชย รุ่งพิทักษ์ไชยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุซดียะห์ โตะโดโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี รันสันเทียะโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ กลั่นศิริโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นางสาวซาบารียะห์ ลายีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรุจิวรรณ โต๊ะหนูโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา จินดารัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวอารยา จันทร์ศรีโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางรุจิวรรณ โต๊ะหนูโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา จินดารัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวอารยา จันทร์ศรีโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสวนิตย์ ศิวาธรณิศรโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เล็มมณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
4. นายฮัมดาน อ่อนหวานโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวสุดา แก้วสุณีย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิตติกา ศรีทองโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี อุ่นอกโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางยุพดี นาคนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
4. นางสาวรอสือนะห์ มะลีโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
5. นางวิไล เรืองยิ่งโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิรินทร์ทิพย์ ทองวิเศษโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายไฝ หนุดหล๊ะโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางนันท์นิชา ส่งอำไพโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางละออง ศิวะพรประสงค์โรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางอารมณ์ หมื่นรุ่นโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร์ทิพย์ ทองวิเศษโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายไฝ หนุดหล๊ะโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางนันท์นิชา ส่งอำไพโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางละออง ศิวะพรประสงค์โรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางอารมณ์ หมื่นรุ่นโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร บุญสุวรรณโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ มีเดชโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นายกิตติชาติ ขุนแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ดุษฎีบัณฑิตโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
2. นางสาวอารีย์ พรหมนิมิตโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา จิตรเสถียรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นายศิลป์ ณ มณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา จิตรเสถียรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นายศิลป์ ณ มณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
2. นายศิลป์ ณ มณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวโสพิศ ชาติพันธ์ุโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายศิลป์ ณ มณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวโสพิศ ชาติพันธ์ุโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางมาลี พิสิฐนรชัยโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวคอตีเยาะ มิมูนิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางมาลี พิสิฐนรชัยโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาปีซะ อูเซ็งดานุงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวคอตีเยาะ มิมูนิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยาการียา เบ็ญเตาะโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิหาร ขวัญดีโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวคอตีเยาะ มิมูนิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายยาการียา เบ็ญเตาะโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิหาร ขวัญดีโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวคอตีเยาะ มิมูนิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางโชติกา โกสัยยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิกร เหล็มหมันโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ กออวยชัยโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายศิลป์ ณ มณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
4. นายอารีฟ ลาตีฟีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
5. นางสาวโสพิศ ชาติพันธ์ุโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ กออวยชัยโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายศิลป์ ณ มณีโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
4. นายอารีฟ ลาตีฟีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
5. นางสาวโสพิศ ชาติพันธ์ุโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
4. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
6. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โหยชุมโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นายปพนพัชร สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายวิธูร กิจสวัสดิ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นายชิษณุชา หมั่นถนอมโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
6. นายอุทัย พรหมทองโรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
7. นายขจร ส้มไม้โรงเรียนบันนังสตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี มณีเกษรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นายรัชกฤช ภวธราปิยการโรงเรียนเบตง กรรมการ
4. นายณัฐพร อรัญภาคโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นายกัญญาภัทร เกษมสุขโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กลิ่นมณีโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายณัฐพร อรัญภาคโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี รัตนพันธุ์โรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมศรี มณีเกษรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กลิ่นมณีโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายกัญญาภัทร เกษมสุขโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
4. นายรัชกฤช ภวธราปิยการโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
5. นางจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี มณีเกษรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลารองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กลิ่นมณีโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายณัฐพร อรัญภาคโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมศรี มณีเกษรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กลิ่นมณีโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายรัชกฤช ภวธราปิยการโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
4. นายกัญญาภัทร เกษมสุขโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
5. นางจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายกัญญาภัทร เกษมสุขโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
3. นางรัตนา กลิ่นมณีโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายณัฐพร อรัญภาคโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ คงเกิดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. Mr.Pingbo Maโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชณภา ก่อเกียรติพิทักษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางชมลภัส แสงทองโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสาวสุทธินี มุนินทร์นพมาศโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ คงเกิดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. Mr.Pingbo Maโรงเรียนสตรียะลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชณภา ก่อเกียรติพิทักษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นางชมลภัส แสงทองโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสาวสุทธินี มุนินทร์นพมาศโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชณภา ก่อเกียรติพิทักษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธินี มุนินทร์นพมาศโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. Mr.Pingbo Maโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Pingbo Maโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวชณภา ก่อเกียรติพิทักษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวสุทธินี มุนินทร์นพมาศโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธินี มุนินทร์นพมาศโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. Mr.Pingbo Maโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวชณภา ก่อเกียรติพิทักษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ จุลพลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เชยชมโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายโกสิต วรรณวงศ์โรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ขวัญคงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทธิยาพร รูปคมโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสพิศ ชาติพันธุ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสุวภัทร ชูเมืองโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ขวัญคงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทธิยาพร รูปคมโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสพิศ ชาติพันธุ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายสมชาย แกล้วสงครามโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางสุวภัทร ชูเมืองโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ บุญสนิทโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทธิยาพร รูปคมโรงเรียนกาบังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี สุริไพศาลสกุลโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แก้วมณีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน จันทรสกุลโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวรัตนา สากลกิจจานุกูลโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสารีพัด สะอุโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกรกช จันทร์บุญพิทักษ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวฮานีซีะ แสแลแมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสารีพัด สะอุโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกรกช จันทร์บุญพิทักษ์โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการ
3. นางสาวฮานีซีะ แสแลแมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญา แก้วแจ้งโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายยศธร กานต์ชนาพงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา แก้วแจ้งโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายยศธร กานต์ชนาพงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกันยา ตอแลมาโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวฮานีซีะ แสแลแมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ พิทยจำรัสโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางกันยา ตอแลมาโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ จุมพลทัศพรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางรัฐติยา คงแก้วโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แก้วมณีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา แก้วแจ้งโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวพฤศจิ อุ่นอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ แก้วมณีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา แก้วแจ้งโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวพฤศจิ อุ่นอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกันยา ตอแลมาโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสาวพฤศจิ อุ่นอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นายยศธร กานต์ชนาพงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญา แก้วแจ้งโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา อินทรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ เทพเสาร์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ขวัญพัทลุงโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางน้ำฝน จันทรสกุลโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายอาสลัน หะยีสะนิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวฮานีซีะ แสแลแมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ เทพเสาร์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายยศธร กานต์ชนาพงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวเรวดี เกษตรเจริญโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ เทพเสาร์โรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นายยศธร กานต์ชนาพงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางสาวเรวดี เกษตรเจริญโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ทองเชื้อโรงเรียนกาบังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสมัน สามะโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายสายชล จุลเอียดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ทองเชื้อโรงเรียนกาบังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสมัน สามะโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายสายชล จุลเอียดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ พรหมสถิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางเกษรา แก้วศรีโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
3. นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ์โรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ พรหมสถิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางเกษรา แก้วศรีโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
3. นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ์โรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ หนูน้อยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ พรหมสถิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นางจุฑามาส อินทรสกุลโรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ คงเพ็ชรโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา กฤตศิลป์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นายวชิระ มั่นเปล่งโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ คงเพ็ชรโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา กฤตศิลป์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
3. นายวชิระ มั่นเปล่งโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเรขา รัตนซ้อนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาส อินทรสกุลโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ์โรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ยามาโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเกษรา แก้วศรีโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
3. นางเจียมจิตต์ โชติวงศ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเรขา รัตนซ้อนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ยามาโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการ
3. นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ์โรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเรขา รัตนซ้อนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ยามาโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการ
3. นางฐิติยาณี ลาภวัติวงศ์โรงเรียนสตรียะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาส อินทรสกุลโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางเกษรา แก้วศรีโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ พรหมสถิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาส อินทรสกุลโรงเรียนสตรียะลาประธานกรรมการ
2. นางเกษรา แก้วศรีโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ พรหมสถิตย์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติญา วงศ์ปนทองโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธณิยา กฤตศิลป์โรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวสากีนะ สะแมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุติญา วงศ์ปนทองโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธณิยา กฤตศิลป์โรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นางสาวสากีนะ สะแมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]