หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรัตนา สากลกิจจานุกูล โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
2 นางสาวอุไร โต๊ะสัน โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ กรรมการกลาง
3 นางบุตรธิกรณ์ จุลพล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
4 นางสาวงามจิต อัลภาชน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ กรรมการกลาง
5 นางสมหมาย มุณีรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
6 นางสาวสิริขวัญ หวังวรพันธุ์ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
7 นางสาวอารียา เตะโซะ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา กรรมการกลาง
8 นางพิมพ์ศรี นวลจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
9 นางเพ็ญประภา ประดิษฐ์สรรค์ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
10 นายอำนาจ อุ่นอก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
11 นายมะรูดิง ยามา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
12 นางอนุรัตน์ แพทย์สกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
13 นายธัญญา สารคล่อง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
14 นายสมมาตร บุญสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
15 นายไพรัช โลหะวิจารณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
16 นางสาวฮาสหม๊ะ อับดุลเล๊าะ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
17 นายสุธรรม มณีไตรทิพย์ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
18 นายสมชาย แกล้วสงคราม โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
19 นางวันเพ็ญ แววทองคำ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
20 นางนัสซือเราะ แวดือเร๊ะ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
21 นางนิตติกา ศรีทอง โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
22 นางสาววัชราภรณ์ ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
23 นางสาวเรวดี เกษตรเจริญ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
24 นายประทีป นวลจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
25 นายปรีชา แพทย์สกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
26 นายอาร์บีดีน วงศ์กาเซ็ง โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
27 นายไฟโรซัน อุเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
28 นายกิตติศักดิ์ เทพเสาร์ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
29 นางเพ็ญสุข เสียงเพราะ โรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
30 นายไพโรจน์ ขวัญคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
31 นางเอมอร แกล้วสงคราม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
32 นางสาวพฤศจิ อุ่นอก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา กรรมการกลาง
33 ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
34 นายวิโรจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" กรรมการกลาง
35 นายดุลลาภ ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา กรรมการกลาง
36 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ กรรมการกลาง
37 นายซูกีพลี ตาเย๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ กรรมการกลาง
38 นายตะวัน อักษรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา กรรมการกลาง
39 นายพนา อรัญภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบังพิทยาคม กรรมการกลาง
40 นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ กรรมการกลาง
41 นายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล กรรมการกลาง
42 นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ กรรมการกลาง
43 นางสายวารุณ เพ็ชรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
44 นางสาวเพริศพิศ คูหามุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
45 นายพูลศักดิ์ เพ็ชรพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง
46 นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กรรมการกลาง
47 นางสาวอนุช เพชรเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา กรรมการกลาง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]