สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัดรี  มะดีเยาะ
3. เด็กหญิงอัสมาลีซา  ดือราซอบาตู
 
1. นายอามัน  หลงแดวา
2. นางสาวปาตีเมาะ  ดาราซอ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวซีลาวาตี  สารี
2. นางสาวซูฮัยณี  อาแว
3. นางสาวนูรีตา  เจ๊ะเต๊ะ
4. นางสาวรอฮานา  สามะ
5. นางสาวเรวดี  ชุมกุล
 
1. นางสาวรูสนานี  หะมะ
2. นางสาวฟาตีหะห์  เจ๊ะมะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนูรีดา  ลางิ
2. นางสาวมูรณี  มามะ
3. นายยูฮัน  สะแลแม
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาซียะห์  โละมะ
2. นางสาวอาลาวียะห์  เจ๊ะซู
 
1. นายอำนาจ  ทองเชื้อ
2. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูฟีญาณี  กีละ
2. เด็กหญิงอัสมาวาตี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอารีดา  สะราวอ
 
1. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
2. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัสริน  ศิลา
2. นางสาวรอซือนะ  กูมาเลาะ
3. นางสาวรอบีอะห์  สาอะ
 
1. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
2. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวซูใบดะห์  สาและ
2. นายมะอูเซ็ง  ดอเลาะ
3. เด็กชายอาบัส  เจะบู
 
1. นางสาวสิตานันทร์  สมมาตร
2. นางสาวมายีดะห์  เง๊าะเห๊าะติ