สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสารีน่า  น้อยนาลุ่ม
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสากูยะห์  หะยีบือราเฮง
2. เด็กหญิงอาฟีฟะ  แดแก
3. เด็กหญิงฮายาตี  หวันเส็น
 
1. นางรูฆาย๊ะ  มะยีแต
2. นางสาวกูมารีเย๊าะ  เต๊ะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกูสรานี  ยือแร
2. เด็กหญิงนูรีฮา  จะแน
 
1. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัสรีนา  มามะ
2. นางสาวอาอีซะห์  มะสาแม็ง
 
1. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมารีแย  มะเด็ง
2. เด็กหญิงรุสมี   หนูแป้นน้อย
3. เด็กหญิงอาซานะห์  ซีนา
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม