สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคอยรียะห์  อีแน
 
1. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสารีน่า  น้อยนาลุ่ม
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนูรีซัน  หมู๊หนา
 
1. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไลลา  ตือบิงหม๊ะ
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัดรี  มะดีเยาะ
3. เด็กหญิงอัสมาลีซา  ดือราซอบาตู
 
1. นายอามัน  หลงแดวา
2. นางสาวปาตีเมาะ  ดาราซอ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสากูยะห์  หะยีบือราเฮง
2. เด็กหญิงอาฟีฟะ  แดแก
3. เด็กหญิงฮายาตี  หวันเส็น
 
1. นางรูฆาย๊ะ  มะยีแต
2. นางสาวกูมารีเย๊าะ  เต๊ะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวซีลาวาตี  สารี
2. นางสาวซูฮัยณี  อาแว
3. นางสาวนูรีตา  เจ๊ะเต๊ะ
4. นางสาวรอฮานา  สามะ
5. นางสาวเรวดี  ชุมกุล
 
1. นางสาวรูสนานี  หะมะ
2. นางสาวฟาตีหะห์  เจ๊ะมะ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกูสรานี  ยือแร
2. เด็กหญิงนูรีฮา  จะแน
 
1. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัสรีนา  มามะ
2. นางสาวอาอีซะห์  มะสาแม็ง
 
1. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมารีแย  มะเด็ง
2. เด็กหญิงรุสมี   หนูแป้นน้อย
3. เด็กหญิงอาซานะห์  ซีนา
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนูรีดา  ลางิ
2. นางสาวมูรณี  มามะ
3. นายยูฮัน  สะแลแม
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิฮาเรฟ  แวดือราแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี  วาเลาะ
 
1. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
2. นางสาวซูรีนา  อาแว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาซียะห์  โละมะ
2. นางสาวอาลาวียะห์  เจ๊ะซู
 
1. นายอำนาจ  ทองเชื้อ
2. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูฟีญาณี  กีละ
2. เด็กหญิงอัสมาวาตี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอารีดา  สะราวอ
 
1. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
2. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัสริน  ศิลา
2. นางสาวรอซือนะ  กูมาเลาะ
3. นางสาวรอบีอะห์  สาอะ
 
1. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
2. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวซูใบดะห์  สาและ
2. นายมะอูเซ็ง  ดอเลาะ
3. เด็กชายอาบัส  เจะบู
 
1. นางสาวสิตานันทร์  สมมาตร
2. นางสาวมายีดะห์  เง๊าะเห๊าะติ