สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวพจมาศ   สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชชุดา  จันทร์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลทิชา   แดงรักษ์
 
1. นางสาวเซาซัน  หะยีสะอารี