สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชญา   บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชชุดา  จันทร์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวพจมาศ   สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชชุดา  จันทร์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลทิชา   แดงรักษ์
 
1. นางสาวเซาซัน  หะยีสะอารี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72.9 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวฟาร์เดีย  อีสอปูเต๊ะ
2. นางสาวมาดีฮะห์  สาและ
3. นางสาวอานีส  สะตือบา
 
1. นางสาววิชชุดา  จันทร์ทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุภักดิ์  ชุมเพ็ชร
2. นางสาวหญิงอ้อม   ประจญ
3. นายอัสริน  อีแมดอสะ
 
1. นางสาวฟาตีฮะห์  อุตส่าห์ราชการ
2. นายพนม  ขุนจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรซาฟีกา   ดาราแม
2. เด็กหญิงรุจิรดา  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงไหมมุน  ยะโกะ
 
1. นางสาวสากีนะ  สะแม
2. นางสาวพอขวัญ  รักด้วง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิฟละห์   สะตือบา
2. นางสาวซูไฮลา    เซะมิง
3. นายอับดุลรอฟิส  สามะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทายุโก
2. นายพนม  ขุนจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาภาพร  จังโหลนราช
 
1. นางแวสาปีเย๊าะ  เจ๊ะอุบง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สะตือบา
2. เด็กหญิงลักษิกา  สอนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงเพ็ชร
2. นางสาวกนกพร  อาชญา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  ตาทอง
 
1. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาฮามัด  ซีนา
 
1. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมูฮัมหมัดซากี   ยีเด็ง
 
1. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาฟีรา   ดาราแม
2. เด็กหญิงนัสรีน  บายอ
3. เด็กหญิงฟาดียา  กาปาแย
 
1. นางสาวเซาซัน  หะยีสะอารี
2. นางสาวสากีนะ  สะแม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลาดาย์  อาเย๊าะ
2. นายฟาร์ฮาน  กาปาแย
3. นางสาววรรณนภา  สุพงษ์
 
1. นางสาวเซาซัน  หะยีสะอารี
2. นางสาวสากีนะ  สะแม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฟิตรีย์   สะตือบา
2. เด็กหญิงรอฮานี  เลาะลาแม
 
1. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสัณหณัฐ  มณีรัตน์
2. นายสัณหพจน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณรัญธรณ์   ไชยจรัส
2. นางสาวฟัตมา  ไชยมิกัล
 
1. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล   เถาแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา   นิลพงศ์
3. เด็กหญิงเกวลี  แซ่ภู่
 
1. นางสุรีรัตน์  ยามา
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทินี  อายะ
2. นางสาวพาตีเมาะห์   ยูโซะ
3. นางสาวฟิรดาวว์  จินตรา
 
1. นางสุรีรัตน์  ยามา
2. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซาร์มีนา  เซะมิง
2. นายวันมูฮัมหมัดนอร์  เจ๊ะยอ
3. นางสาวอัฟนาน  ยาซิ
 
1. นายอานัส  ปูเต๊ะ
2. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม