สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 1. นางสาวนูรฮายาตี  สาและ
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวฟาดีละห์  ตาเยะ
2. นางสาวสาปียะห์  แดเบาะ
 
1. นางสาวโรสรียาวาตี  บูละ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  ตาเยะ
2. เด็กหญิงฟารีดา  แวอีแต
3. เด็กหญิงอารีสา  สาและ
 
1. นางพรทิพย์  เลาะยะผา