สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาตีกะฮ์  กาเต๊ะ
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 1. นางสาวนูรฮายาตี  สาและ
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะ  หะวอ
 
1. นางสาวโรสรียาวาตี  บูละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาซียัน  กอเดร์
 
1. นางสาวโรสรียาวาตี  บูละ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอานาตี  ปังหลีเส็น
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอบีร  ดิง
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 37.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไอลา  มะเสะ
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะอีแต
3. เด็กหญิงฮาสนะ  ดาเละ
 
1. นางพรทิพย์  เลาะยะผา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนีม  สาแมง
2. นางสาวนูรฟัชรี  มะเด็ง
3. นางสาวรอซีตัน  ดีแม็ง
 
1. นางพรทิพย์  เลาะยะผา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสรีน  บันนาพงศ์
2. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  กาเต๊ะ
 
1. นางสาวโรสรียาวาตี  บูละ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวฟาดีละห์  ตาเยะ
2. นางสาวสาปียะห์  แดเบาะ
 
1. นางสาวโรสรียาวาตี  บูละ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวพาตีเมาะ  อูโบะยาเซ็ง
 
1. นางสาวสอลีฮะห์  ดอเลาะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายชารีฟ  ดามูซอ
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  หะยีเจะมะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายซอลาฮุดดีน  สาและ
2. นายอับดุลเลาะห์  เจ๊ะโซะ
3. นายฮิลมาน  มาฮะ
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  หะยีเจะมะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวนูรุลฟัชรี  อะเซ็ง
 
1. นางสาวสอลีฮะห์  ดอเลาะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวรุสดา  อะเซ็ง
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  เบ็ญดอเลาะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซูไรยา  สาเมาะ
2. นางสาวนาดียะห์  สิยะ
3. นางสาวพาซียะห์  บือแนปิแน
 
1. นายมะหาซัง  สามารอ
2. นางสาวอามีเนาะ  เจ๊ะเมาะ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาดียา  แซบากา
2. นางสาวนูรอิน  แวโดยี
 
1. นายนิมะ  กรีเซะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมุนญิด  สะแลแม
2. เด็กชายมูบาร็อก  เทษา
3. นายมูฮัมหมัดฟัยซอล  ประดู่
4. นายอรีฟ  กาเต๊ะ
5. เด็กชายอัสมาดี  หะยีสาเอะ
6. นายอานูวา  กูวิง
7. นายอามีร  สาและ
8. นายอารีฟีน  หะมะ
 
1. นายนัฐพล  ตาหลี
2. นางสาวยีสนี  สาอะ
3. นายแซมซูดิง  หะยีกูจิ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  ตาเยะ
2. เด็กหญิงฟารีดา  แวอีแต
3. เด็กหญิงอารีสา  สาและ
 
1. นางพรทิพย์  เลาะยะผา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายซูไฮมี  ยะโกะ
2. นายสุกิปรี  อีดัม
 
1. นางยุสรอ  หะยีอัมเสาะ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายซูไฮรี  สาเม๊าะ
2. นายต่วนฮัมดี  กูหะยี
 
1. นางยุสรอ  หะยีอัมเสาะ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายลุกมาน  หะมิดง
2. นายฮาฟีซ  โมงยาเด็ง
3. นายฮิลมาน  มาฮะ
 
1. นางสาวรูสนา  อาเซ็งบาราแม
2. นางรอซเมาะ  บือราเฮง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซารีฟ  ยานยา
2. เด็กชายบัสมาน  นีระฮิง
3. เด็กชายฟิตรี  เจะหลง
 
1. นางรอซเมาะ  บือราเฮง
2. นางสาวรูสนา  อาเซ็งบาราแม