สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิศรา  บุญยัง
 
1. นางสาวสิริภา  แสงสมัคร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริญวิภา  แย้มอิ่ม
 
1. นายบัดรี  จินตรา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญานิน  ลาภวัติวงศ์
2. นางสาวมุกน้ำเพชร  เสือชาวนา
3. นางสาวเจนจิรา  แซ่หลี
 
1. นางภูริชญา  ชูมณี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุต  มะลิสุวรรณ
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวัณรัตน์  แซ่คิว
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร