สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัจน์กร  สัตยาสุชีพ
 
1. นางสาวิตรี  เพชรแท้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโศภิษฐา  ไชยนาพงศ์
 
1. นายภูริวัฒน์  ไชยรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเก็จมณี  หัสไชย
 
1. นายรณชัย  จันทร์แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิศรา  บุญยัง
 
1. นางสาวสิริภา  แสงสมัคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิบัสมีน  เดะแอ
 
1. นางสาวผอบ  หลีเหล็ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอีฟตีนา  สะแม
 
1. นางสาวณชนก  สุวรรณหลิ่ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาณกร  คารวพงศ์
2. เด็กหญิงนัศรียา  แวหามะ
3. เด็กหญิงแพรแก้ว  แก้วช่วย
 
1. นางพัทธวรรณ  มณีนพวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชกร  วัฒโน
2. นางสาวอรณี  กายฤทธ
3. นางสาวอรนิชา  กิจไพบูลทวี
 
1. นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันทน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณโณ
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วระงับ
 
1. นางสาวจงกล  ยะมาพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวรรณ  ศรีรัตน์
2. นายศักดิ์พล  แก้วเทวดา
 
1. นางสาวจงกล  ยะมาพัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา
 
1. นายครรชิต  แซ่โฮ่
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐมพงศ์  แซ่ว่อง
 
1. นายครรชิต  แซ่โฮ่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วรวิวัฒน์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวกวินทิพย์
 
1. นางสาววันซัลมา  ปานากาเซ็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิฟารุก  หะยีวาเงาะ
2. นายเจษฎากร  แก้วคง
 
1. นางสาววันซัลมา  ปานากาเซ็ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิน  บุตตะจีน
 
1. นายบัดรี  จินตรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริญวิภา  แย้มอิ่ม
 
1. นายบัดรี  จินตรา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มชนะชน
2. เด็กชายนักรบ  คล้ายเลี่ยน
3. เด็กชายอนัส  ยะมาแล
 
1. นางซูไบด๊ะ  แซะเด็ง
2. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  อ้นขาว
2. นายณัฐนนท์  คุณารักษ์
3. นายพลวัฒน์  พุทธศิริ
 
1. นางภูริชญา  ชูมณี
2. นางสุวาลี  จุลเอียด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ทิพยาไกรศรี
2. เด็กชายพชร  ลิขิตปํญญโชติ
3. เด็กชายพัสวินท์  รัตนไพศาล
 
1. นายไฟโรซัน  อุเซ็ง
2. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญานิน  ลาภวัติวงศ์
2. นางสาวมุกน้ำเพชร  เสือชาวนา
3. นางสาวเจนจิรา  แซ่หลี
 
1. นางภูริชญา  ชูมณี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาโร
2. เด็กหญิงณัฐวรา  หนูสอน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็งสง
 
1. นายอิรฟัล  สะมะแอ
2. นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลวัฒน์  พุทธศิริ
2. นายสุภเวช  แซ่ตั้น
3. นายอาฮาหมัด  วาแต
 
1. นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง
2. นางอานีซา  แวอูมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิบัสมีน  เดะแอ
2. เด็กหญิงพรธิรา  แซ่จื้อ
3. เด็กหญิงฮัสมีดา  เบ็ญฮัจญีเซ็ง
 
1. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
2. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาตีนี  สุหลง
2. นายรุสตรรม์  หะยีสาเอะ
3. นางสาวอิสมี  แวสอเฮาะ
 
1. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
2. นางมารีแย  อาแวหะโละ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมลฤดี  ปานสุวรรณ
2. นางสาวเมธาวี  วุฒิโชคมงคลกุล
 
1. นางอานีซา  แวอูมา
2. นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทรงพรหมณ์  วิเศษศรี
2. เด็กชายนรินทร  ยิ่งมีอยู่
 
1. นางสาวอัยลีซาห์  มะดิง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์เอี่ยม
2. เด็กชายธนาวุธ  ตุดเกลี้ยง
 
1. นางสาวฮาปือเสาะ  ดาละเล็ง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซัลมา  โตงนุแย
2. เด็กหญิงซาฟีนา  โตงนุแย
3. เด็กหญิงทักษิณา  อับดุลกาเดร์
4. เด็กหญิงนูรุลวาติฟ  ดุลยเสรี
5. เด็กหญิงสุกัลยา  เขียวแดง
 
1. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
2. นายฮัมดาน  อ่อนหวาน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนวรรณ  แซ่หลี
2. นางสาวญภา  เจตเจริญนุกุล
3. นายปกรณ์  สองแก้ว
4. นางสาวสิรีธร  สุวรรณชะนะ
5. นางสาวเพชรรุ้ง  เหลี่ยมสุวรรณ
 
1. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
2. นายฮัมดาน  อ่อนหวาน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาเรีย  สาและ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีนวลจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมทรง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงหิรัณยา  จันทรกุล
 
1. นายอนันตไชย  รุ่งพิทักษ์ไชย
2. นางสาวซูไฮนี  สะอิ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจัยดา  อ้าสะกะละ
2. นางสาวพิศสุวรรณ  เก้าคุณากร
3. นางสาวมุทิตา  ยะริงทอง
4. นางสาวสุพิชชา  คงแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิมล
 
1. นางวิไล  เรืองยิ่ง
2. นางศิรประภา  รังไสย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤทัย  อักษรศิริ
2. นางสาวณัฐธิดา  ละอองดิลก
3. นางสาวพิชชาพร  บุญไชยสุริยา
4. นางสาวรติมา  จันแดง
5. นางสาวรุ้งดาว  อินทมิน
 
1. นายอัดนัน  มาแต
2. นางมณฑิรา  จินดารัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมณี
 
1. นางสาวโรสมีนา  กาเดร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาเดีย  สาและ
 
1. นางสาวกีรกาญจน์  แก้วขอมดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุส  อินทร์ขาน
2. เด็กหญิงพิยดา  มีทอง
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  ทองวิเศษ
2. นางพัชรินทร์  แก้วพิชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณพงศ์  นนทผล
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยนาพงศ์
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  ทองวิเศษ
2. นางพัชรินทร์  แก้วพิชัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  ทิพย์มณเฑียร
2. นางสาวบุณยนุช  แก้วเหมือน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไชยฤทธิ์
4. นายภราดร  นุ้ยแม้น
5. เด็กชายรามณรงค์  สุวรรณขันธ์
6. เด็กชายวรรณพฤกษ์  จรูญจันทร์
7. เด็กชายวรเมศร์  รามสินธุ์
8. เด็กหญิงศิวนารถ  กันยายน
9. เด็กหญิงอัญมณี  สองแก้ว
10. นายเขมณัฐ  แพทย์สกุล
 
1. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
2. นางศิรประภา  รังไสย์
3. นางมณฑิรา  จินดารัตน์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายมาศ  บุญอินโท
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีวิมล
 
1. นางวิไลรัตน์  ดีเดช
2. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณภัสตา  อัศวกวินทิพย์
2. นางสาวพู่ไหม  สุขะเจริญศิริ
 
1. นางวิไลรัตน์  ดีเดช
2. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัยมูน  หนูขาว
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิดิ์เดช  ศิริวารุจน์
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจามจุรี  มากดำ
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธาดานันท์  ฤทธิไพโรจน์
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุต  มะลิสุวรรณ
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวัณรัตน์  แซ่คิว
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  รัตนะ
2. เด็กหญิงโซฟีญาณี  อับดุลเล๊าะ
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
2. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพร  ก้งหุ้ย
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัณฑนา  เซ่งสวัสดิ์
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กหญิงกัณทิมา  แซ่เยื่อง
6. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
7. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
8. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายคณธร  นวนดำ
10. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
11. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
12. เด็กหญิงชลธิดา  เซ็งจา
13. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
14. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
15. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
16. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
17. นางสาวณาตาลีย์  ธรรมรักษา
18. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
19. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
20. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเชิด
21. นายธนากร  แซ่หลี
22. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
23. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
24. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
25. นายปริญญา  เพชรสีดำ
26. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
27. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
28. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
29. นายภานุพงค์  ขุนเเดง
30. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
31. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
32. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
33. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
34. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
35. เด็กหญิงสุกัญนาเรีย  ขันหาญศึก
36. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
37. เด็กหญิงอภิญญา   เกตคำขวา
38. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
39. นายเจษฎา  แจ่มจำรัส
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณธร  นวนดำ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญุตน์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญุตน์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจสมีดา  พ่อศรีชา
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญุตน์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
2. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
3. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
4. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
5. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
6. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
7. นายนลธวัช  เเซ่ตั้ง
8. นายปริญญา  เพชรสีดำ
9. นายภานุพงค์  ขุนเเดง
10. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กหญิงกัณทิมา  แซ่เยื่อง
6. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
7. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
8. เด็กชายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
9. เด็กชายกิตติรัฐ  เรืองศรี
10. เด็กชายก่อกานต์  โกสัยยะ
11. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
12. เด็กชายคณธร  นวนคำ
13. เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
14. เด็กชายจิรันธนิน  โทบุรี
15. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
16. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
17. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
18. เด็กหญิงฑิตยา  รัตนโชติกานนท์
19. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
20. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
21. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเชิด
22. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
23. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
24. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
25. เด็กชายพิชญะ  รัตนโชติ
26. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
27. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
28. เด็กหญิงฟิตดาว  เเจ๊ะเเว
29. เด็กชายภีมพล  ไชยสินโณ
30. เด็กชายภูมิรพี  รัตนดาราโชค
31. เด็กชายรัชพล  แสงจันทร์
32. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
33. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
34. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
35. เด็กหญิงวนันท์ชนก  พงศาปาน
36. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
37. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
38. เด็กหญิงอภิญญา   เกตคำขวา
39. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนวรรณ  แซ่หลี
2. นางสาวกุลลภัสสร์  สตรอว์
3. นางสาวขวัญฤทัย  อักษรศิริ
4. นางสาวชลธิรศน์  ขำเจริญ
5. นางสาวชลิดา  จันทร์สุข
6. นางสาวชลิดา  สวัสดิกุล
7. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
8. นายณัชนนท์  คุณารักษ์
9. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
10. นางสาวณาตาลีย์  ธรรมรักษา
11. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
12. นางสาวทิพย์สุชน  เดิมหมอก
13. นายธนกฤต  เพชรภักดี
14. นายธนากร  แซ่หลี
15. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
16. นางสาวธิดารัตน์  หัสบดีสุนทร
17. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
18. นางสาวนาริน  คงรัตน์
19. นางสาวนาเดีย  บุญทวี
20. นายปกรณ์  สองแก้ว
21. นายปริญญา  เพชรสีดำ
22. นางสาวปรีชญา  จันทร
23. นางสาวผกามาส  หลีสกุล
24. นางสาวพัชราภรณ์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
25. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันท์
26. นางสาวพิศสุวรรณ  เก้าคุณากร
27. นายภานุพงค์  ขุนเเดง
28. นางสาวภิญญดา  บริสุทธิ์
29. นางสาวมุทิตา  ยะริงทอง
30. นางสาวรุ้งดาว  อินทมิน
31. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
32. นางสาววิชิตา  คล้ายฉิม
33. นางสาวศิริลักษณ์  เพชรมณี
34. นายศุภกร  สิงห์ทองรัตน์
35. นางสาวสิรีธร  สุวรรณชะนะ
36. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิมล
37. นางสาวอทิตยา  รักเอียด
38. นางสาวอรอนงค์  ขุนแดง
39. นายเจษฎา  แจ่มจำรัส
40. นางสาวเพชรรุ้ง  เหลี่ยมสุวรรณ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
3. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ชำระ
5. เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์
6. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ศรีทอง
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นายณัฐพร  อรัญภาค
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
3. นางสาวธนพร  วันทอง
4. นางสาวธนัชพร  ไชยศรีขวัญ
5. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
6. นางสาววาสนา  คงคำ
7. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยลาภ
8. นางสาวสุภานันท์  นาคมาส
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นายณัฐพร  อรัญภาค
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  บุญศรี
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ถมทอง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
4. เด็กหญิงธนพร  วันทอง
5. เด็กหญิงธนัชพร  ไชยศรีขวัญ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
7. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
8. นางสาวสุภานันท์  นาคมาส
9. เด็กหญิงสุวรรณา  ชำระ
10. เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์
11. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ศรีทอง
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นายณัฐพร  อรัญภาค
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฮาวานี  เลาะแม
 
1. นางชณภา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจา  แตรพันธ์
 
1. นางสาวสุทธินี  มุนินทร์นพมาศ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชรดาว  ศรีหมาด
 
1. นางสาวสุทธินี  มุนินทร์นพมาศ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  พุทธิลักษมี
 
1. นางชณภา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญส่งนาค
2. นางสาวนิซูไรนี  หะยีอาซา
3. นายพานเพชรแท้  เพชรสกุลวงศ์
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชินช่วยแรง
5. นางสาววิภารัตน์   บัวศรี
 
1. นางสาวสุทธินี  มุนินทร์นพมาศ
2. นางชณภา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตะวันทิพย์  ชุมจินดา
2. เด็กหญิงนภัสสร  จิตรพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ลูกอินทร์
5. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  มากยก
6. เด็กหญิงเกวลิน  มณีโชติ
 
1. นายวสันต์  จุลพล
2. นางบุตรธิกรณ์  จุลพล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  คงกำเนิด
2. นางสาวจันทกานต์  พุทธกิต
3. นางสาวประภาภรณ์  ทองโรย
4. นางสาวรุ่งรัตน์  เอียดศรีแก้ว
5. นางสาววสิกรณ์  จุลพล
6. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยภูมิ
 
1. นายวสันต์  จุลพล
2. นางบุตรธิกรณ์  จุลพล
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  เภาทอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงศศิธรณ์  นาครอด
 
1. นายสายชล  จุลเอียด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิจิตรา  ปุสสะ
2. นางสาวศิริวิภา  สายอะทะ
3. นางสาวอชิรญาณ์  คงสุวรรณ
 
1. นายสายชล  จุลเอียด