สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรา  มูเซอ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จัดคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิวา  กองบัวใหม่
2. นางสาววัลคุ์วดี  จรัสวิชากร
3. นางสาวอภิสรา  แซ่เลื่อง
 
1. นางสาวเมศิญา  ศิริจิตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ตั้งวิลาวัณย์
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่ชิน
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพรดา  สหะวงศ์วัฒนา
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่หยั่ง
 
1. นายจื้อเหว่ย  หลี่
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนารี  สินธุยศกุล
 
1. นายเจี้ยน  หวาง