สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  แซ่ลี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จัดคน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพยัต  อินทร์ชุมนุม
2. เด็กชายอาว์วาบีน  สะมะแอ
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
2. นางสาวกวินตรา  ผลมา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจียหมิง  แซ่ลี
 
1. นายมนตรี  ศิริมังคะโล