สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรา  มูเซอ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จัดคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  แซ่ลี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จัดคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิวา  กองบัวใหม่
2. นางสาววัลคุ์วดี  จรัสวิชากร
3. นางสาวอภิสรา  แซ่เลื่อง
 
1. นางสาวเมศิญา  ศิริจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  แซ่เจียง
 
1. นางสาวกวินตรา  ผลมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพยัต  อินทร์ชุมนุม
2. เด็กชายอาว์วาบีน  สะมะแอ
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
2. นางสาวกวินตรา  ผลมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  แซ่จาง
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธิชย์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ตั้งวิลาวัณย์
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่ชิน
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพรดา  สหะวงศ์วัฒนา
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจียหมิง  แซ่ลี
 
1. นายมนตรี  ศิริมังคะโล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่หยั่ง
 
1. นายจื้อเหว่ย  หลี่
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนารี  สินธุยศกุล
 
1. นายเจี้ยน  หวาง