สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยูวัยรีย์  สะลาแม
 
1. นางสาวศุภวรรณ  พูลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  รัตน์ติยะกุล
2. เด็กหญิงกุลธิดา   ฟุ้งมงคลเสถียร
3. เด็กหญิงอาริยา  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวอามีรา  สามะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชภาวดี  รัตน์ติยะกุล
2. เด็กหญิงสุนิดา  หาโส๊ะ
 
1. นายไพโกศล  แก้วทัศน์
2. นายกี่ฟลี  ซามอ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิงห์แก้ว
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน