สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองนอก
 
1. นางสาวแอซะห์  ดอเลาะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวอรสา  คงมณี
 
1. นางสาวอารีย์  พรหมนิมิตร
2. นางสาวกัลยาณี  รันสันเทียะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศาชล  ศิริมัญจา
2. นางสาวมารียะ  มาแต
 
1. นางสาวอารีย์  พรหมนิมิตร
2. นางกัณฐิกา  วิบูลพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒธระพงศ์  ราชกิจจา
 
1. นางสาวพรรณนิภา  จุลมณีโชติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชัญญานุช  แย้มไสว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางสาวพรรณนิภา  จุลมณีโชติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเลาะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  โพธิ์เหลือง
2. นายภานุวัฒน์  ทองพันชั่ง
 
1. นายเกษม  จันทร์ศรี
2. นางนันท์นิชา  ส่งอำไพ