สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัศนียาภรณ์  จิตรากูล
2. นางสาวสิริยากร  พูลพงศ์
 
1. นายกิตติชาติ   ขุนแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันณภัส  พูนสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  บุญขวัญ
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรอนงค์  ดังสท้าน
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมแก้ว
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทัชพร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  มณีแสง
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  มณเทียรสุภา
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
2. นายสุทัศน์  ฟุ้งขจรเกียรติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรัตน์  รัตนญาติ
 
1. นายกิตติชาติ   ขุนแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นางพูลทรัพย์  หลวงเทพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นายกิตติชาติ   ขุนแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นายอวิริวัธน์  บาราอิตำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรัตน์  รัตนญาติ
 
1. นางพูลทรัพย์  หลวงเทพ