รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงอริษา  เสรีรักษ์
 
1. นางสุจิตรา  แซ่ตั้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายวัจน์กร  สัตยาสุชีพ
 
1. นางสาวิตรี  เพชรแท้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 1. เด็กหญิงอาตีกะฮ์  กาเต๊ะ
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองนอก
 
1. นางสาวแอซะห์  ดอเลาะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวพิชชญา   บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชชุดา  จันทร์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวศศิกานต์  แก้วไฝ
 
1. นางวันเพ็ญ  แววทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสงวน
 
1. นางสาววรวรรณ์  ฟุ้งเกียรติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. เด็กหญิงจิรา  มูเซอ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  จัดคน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวนดา  สัจจกุล
 
1. นางปราณี  เดหมาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงชฎาพร  คล้ายศรีบุญ
 
1. นางวันเพ็ญ  แววทองคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวภาสญา  วิกรัยสกุล
 
1. นางเกศินี  สุขสงวน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ธรรม
 
1. นางสาวนิลาวัณย์  ล่าดี้
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มารมย์
2. เด็กหญิงพรรณธิดา  แก้วจำรัส
3. เด็กหญิงสุรัมภา  ภคพงศ์พันธุ์
 
1. นางมณีพร  ชัยพิชญากุล
2. นางวลัยพร  เพชรทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงถิรนันท์  ชูมณี
2. เด็กหญิงมณีพร  สองแก้ว
3. เด็กหญิงอนรรฆวี  อินทร์จันทร์
 
1. นางสุวภัทร  ชูเมือง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. นางสาวพรทิวา  กองบัวใหม่
2. นางสาววัลคุ์วดี  จรัสวิชากร
3. นางสาวอภิสรา  แซ่เลื่อง
 
1. นางสาวเมศิญา  ศิริจิตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงยอดยาหยี  วังสาร
2. เด็กหญิงอามินทร์  เปาะโซะ
 
1. นางสาวจันทน์ยา  ศรีแก้วอ่อน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเพ่ง
2. เด็กหญิงวนิดา  ยิ่งคุณจัตุรัส
 
1. นางสาวศุภวรรณ  พูลศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวศศิวรรณ  ศรีรัตน์
2. นายศักดิ์พล  แก้วเทวดา
 
1. นางสาวจงกล  ยะมาพัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา
 
1. นายครรชิต  แซ่โฮ่
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายสุเทพ  สุวรรณนภา
 
1. นายณัฐนันท์  แดงดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายปฐมพงศ์  แซ่ว่อง
 
1. นายครรชิต  แซ่โฮ่
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเพ็ชร์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยขันตรี
3. เด็กหญิงอังคณา  พิชิตเวชยัน
 
1. นางสาวนิฮัสมะห์  มะรอเซะ
2. นางสาวอารียา  เตะโซะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวกชกร  แก้วพิมล
2. นางสาวศุภรัสมิ์  บำรุงชู
3. นางสาวอคิราภา  เพ็ชรมรกฏ
 
1. นางนันทิยา  แวโน๊ะ
2. นางสาวยุพาภรณ์  ทัศนะกูลกิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาวซีตีฮาลีเมาะ  ยามูสะนอ
2. นางสาวอาซีซะห์  เจ๊ะแวดอเลาะ
3. นางสาวอาซียะห์  หะยีกูโน
 
1. นายเอกชัย   แซ่ท่าม
2. นางอุไรมา  หะมะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วรวิวัฒน์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวกวินทิพย์
 
1. นางสาววันซัลมา  ปานากาเซ็ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายนิฟารุก  หะยีวาเงาะ
2. นายเจษฎากร  แก้วคง
 
1. นางสาววันซัลมา  ปานากาเซ็ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายคณิน  บุตตะจีน
 
1. นายบัดรี  จินตรา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายวัทนพร  แซ่ลิ่ม
 
1. นางอารยา  กุลโมรานนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มชนะชน
2. เด็กชายนักรบ  คล้ายเลี่ยน
3. เด็กชายอนัส  ยะมาแล
 
1. นางซูไบด๊ะ  แซะเด็ง
2. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายทัตพงศ์  เพชรทอง
2. นางสาวธารีย์เซีย  แซ่ซี
3. นางสาวฮูดา  โยธา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาวิศิษฎ์กุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชลธิชา  อ้นขาว
2. นายณัฐนนท์  คุณารักษ์
3. นายพลวัฒน์  พุทธศิริ
 
1. นางภูริชญา  ชูมณี
2. นางสุวาลี  จุลเอียด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงชนัญญา  ณ นคร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สรรพสิน
3. เด็กหญิงอารีดา  มะยูนุ๊
 
1. นางสาวอารียา  ทองคำสุด
2. นางสาวศิริญญา  สุวรรณโชติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวทัดธนัณ  ขุนแดง
2. นางสาวภัทรมน  พรหมชัย
3. นางสาวอภิสรา  หวังศุภพาพร
 
1. นางสุไวบ๊ะ  อิเรฮิง
2. นางสาวยามีลาห์  กรียอ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟาตีมา  อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัดรี  มะดีเยาะ
3. เด็กหญิงอัสมาลีซา  ดือราซอบาตู
 
1. นายอามัน  หลงแดวา
2. นางสาวปาตีเมาะ  ดาราซอ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาโร
2. เด็กหญิงณัฐวรา  หนูสอน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็งสง
 
1. นายอิรฟัล  สะมะแอ
2. นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายสุภักดิ์  ชุมเพ็ชร
2. นางสาวหญิงอ้อม   ประจญ
3. นายอัสริน  อีแมดอสะ
 
1. นางสาวฟาตีฮะห์  อุตส่าห์ราชการ
2. นายพนม  ขุนจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพลวัฒน์  พุทธศิริ
2. นายสุภเวช  แซ่ตั้น
3. นายอาฮาหมัด  วาแต
 
1. นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง
2. นางอานีซา  แวอูมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กหญิงนูรซาฟีกา   ดาราแม
2. เด็กหญิงรุจิรดา  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงไหมมุน  ยะโกะ
 
1. นางสาวสากีนะ  สะแม
2. นางสาวพอขวัญ  รักด้วง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงนัสวีณ  เจ๊ะเล็ง
2. เด็กหญิงวัณวิสา  พงศ์พานิช
3. เด็กหญิงฮิลมี่  แวอาแซ
 
1. นางสุไวบ๊ะ  อิเรฮิง
2. นางสาวฮิกมะฮ์  อาแวกะจิ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวกิฟละห์   สะตือบา
2. นางสาวซูไฮลา    เซะมิง
3. นายอับดุลรอฟิส  สามะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทายุโก
2. นายพนม  ขุนจันทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกาตีนี  สุหลง
2. นายรุสตรรม์  หะยีสาเอะ
3. นางสาวอิสมี  แวสอเฮาะ
 
1. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
2. นางมารีแย  อาแวหะโละ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเทวฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุสรอ  มะดะ
 
1. นางอายนา  จินตรา
2. นายสุลกิฟลี  โสพันธ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวมลฤดี  ปานสุวรรณ
2. นางสาวเมธาวี  วุฒิโชคมงคลกุล
 
1. นางอานีซา  แวอูมา
2. นายศักดิ์ชาย  สิงห์ทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายศักดิ์นนท์  สุพงษ์
2. เด็กชายเปรมอนันต์  ไชยนาพงษ์
 
1. นายสมพร  คำมณี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชลดา  แซ่เท่า
3. เด็กหญิงพัชนี  แซ่ย้า
4. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ซ้ง
 
1. นายแวหะมะกาเดร์  สะมะแอ
2. นางสาวสุกัญญา  สีสาลี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงซัลมา  โตงนุแย
2. เด็กหญิงซาฟีนา  โตงนุแย
3. เด็กหญิงทักษิณา  อับดุลกาเดร์
4. เด็กหญิงนูรุลวาติฟ  ดุลยเสรี
5. เด็กหญิงสุกัลยา  เขียวแดง
 
1. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
2. นายฮัมดาน  อ่อนหวาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวซีลาวาตี  สารี
2. นางสาวซูฮัยณี  อาแว
3. นางสาวนูรีตา  เจ๊ะเต๊ะ
4. นางสาวรอฮานา  สามะ
5. นางสาวเรวดี  ชุมกุล
 
1. นางสาวรูสนานี  หะมะ
2. นางสาวฟาตีหะห์  เจ๊ะมะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกาญจนวรรณ  แซ่หลี
2. นางสาวญภา  เจตเจริญนุกุล
3. นายปกรณ์  สองแก้ว
4. นางสาวสิรีธร  สุวรรณชะนะ
5. นางสาวเพชรรุ้ง  เหลี่ยมสุวรรณ
 
1. นางนงเยาว์  วิกรัยเจริญยิ่ง
2. นายฮัมดาน  อ่อนหวาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงกัลยา  กาญจนสำราญวงศ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ธารานุวงศ์
3. เด็กชายธนยศ  จุลภักดิ์
4. เด็กหญิงพิยดา  พลอยแสงโชติ
5. เด็กหญิงรัตนาวลี  แก้วนพรัคน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  กลั่นศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงรสริน  ยิ้มเยาะ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงประสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุธิตา  นาควัน
5. เด็กหญิงเพชรศิริ  วรรณพิบูลย์
 
1. นายวงศ์วัฒน์  พรอนุวงศ์
2. นางสาวซากีเราะห์  มะแตหะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงดาเรีย  สาและ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีนวลจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมทรง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงหิรัณยา  จันทรกุล
 
1. นายอนันตไชย  รุ่งพิทักษ์ไชย
2. นางสาวซูไฮนี  สะอิ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวจัยดา  อ้าสะกะละ
2. นางสาวพิศสุวรรณ  เก้าคุณากร
3. นางสาวมุทิตา  ยะริงทอง
4. นางสาวสุพิชชา  คงแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิมล
 
1. นางวิไล  เรืองยิ่ง
2. นางศิรประภา  รังไสย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาววิรารัตน์  ปลอดใหม่
2. นางสาวศวิตา  บุญยอด
3. นางสาวสุนิสา  สุวรรณ์
4. นางสาวสุพรรณี  สำเภานิล
5. นายเจ๊ะอาบีดิน  สิเดะ
 
1. นายวงศ์วัฒน์  พรอนุวงศ์
2. นางสาวซากีเราะห์  มะแตหะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวขวัญฤทัย  อักษรศิริ
2. นางสาวณัฐธิดา  ละอองดิลก
3. นางสาวพิชชาพร  บุญไชยสุริยา
4. นางสาวรติมา  จันแดง
5. นางสาวรุ้งดาว  อินทมิน
 
1. นายอัดนัน  มาแต
2. นางมณฑิรา  จินดารัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายกิตติพศ  ชาปาน
2. นายจิรพงค์  แก้วสามดวง
3. นายธนวัตน์  แสนะ
4. นายนิรนัย  จงวิไลเกษม
5. นายวิศว  ยอดดี
 
1. นายประเทือง  ถึงดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นางสาวซูไรยา  กูนา
2. นายธวัชชัย  สุริยา
3. นางสาวรอกีเยาะ  เตาะสาตู
4. นางสาวสุทธิดา  เสืออินโท
5. นายเริงชัย  ชูแก้ว
 
1. นายวงศ์วัฒน์  พรอนุวงศ์
2. นายภูมิพงษ์  วันเคารพ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ศรีนทีทันดร
 
1. นายแวหะมะกาเดร์  สะมะแอ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุ่มเฉิดฉัน
 
1. นางพรรณี  อุ่นอก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวนาเดีย  สาและ
 
1. นางสาวกีรกาญจน์  แก้วขอมดี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวอาภาพร  จังโหลนราช
 
1. นางแวสาปีเย๊าะ  เจ๊ะอุบง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กชายธนากร  จงวิไลเกษม
2. เด็กหญิงนัยน์ปพร  โชตน์ธนานันตต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  กลั่นศิริ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  สังคนาคินทร์
2. เด็กชายธนิศร  ช่วงรัตน์
 
1. นางละออง  ศิวะพรประสงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายกฤษณพงศ์  นนทผล
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยนาพงศ์
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์  ทองวิเศษ
2. นางพัชรินทร์  แก้วพิชัย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายชาญชนะ  ตรีธารทิพย์วงศ์
2. นางสาวมานิตา  แซ่ฮ่อ
 
1. นางอารมณ์  หมื่นรุ่น
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นายณัฐวุฒ  แซ่เลี่ยว
2. นางสาวทิพรัตน์  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นายวงศ์วัฒน์  พรอนุวงศ์
2. นายเอกชัย   แซ่ท่าม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงประกายมาศ  บุญอินโท
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีวิมล
 
1. นางวิไลรัตน์  ดีเดช
2. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นายกิตติศักดิ์  สังข์สุวรรณ
2. นางสาวอรสา  คงมณี
 
1. นางสาวอารีย์  พรหมนิมิตร
2. นางสาวกัลยาณี  รันสันเทียะ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สะตือบา
2. เด็กหญิงลักษิกา  สอนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงเพ็ชร
2. นางสาวกนกพร  อาชญา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวณภัสตา  อัศวกวินทิพย์
2. นางสาวพู่ไหม  สุขะเจริญศิริ
 
1. นางวิไลรัตน์  ดีเดช
2. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นางสาวนิศาชล  ศิริมัญจา
2. นางสาวมารียะ  มาแต
 
1. นางสาวอารีย์  พรหมนิมิตร
2. นางกัณฐิกา  วิบูลพันธ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวปรัศนียาภรณ์  จิตรากูล
2. นางสาวสิริยากร  พูลพงศ์
 
1. นายกิตติชาติ   ขุนแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงมัยมูน  หนูขาว
 
1. นางสาวโสพิศ  ชาติพันธุ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงนดา  หนูชูสุข
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวนันณภัส  พูนสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวจิรดา  ไชยพจน์
 
1. นางสาวอาปีซะ  อุเซ็งดานุง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มนตรีเธียรสกุล
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เดชวัฒน์
 
1. นายสมชาย  แกล้วสงคราม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายอาฮามัด  ซีนา
 
1. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวธาดานันท์  ฤทธิไพโรจน์
 
1. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปราณีดา  แซ่มัว
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นายมูฮัมหมัดซากี   ยีเด็ง
 
1. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวเมทินี  อำมาตี
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กชายศตวรรษ  คงศรีเจริญ
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  พรหมแก้ว
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่ยาง
 
1. นางมาลี  พิสิฐนรชัย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวนันทัชพร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวตาฮานี  สามะอะ
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนพดล  มณีแสง
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  มณเทียรสุภา
 
1. นางรัตนา  กลิ่นมณี
2. นายสุทัศน์  ฟุ้งขจรเกียรติ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  มากอ้น
2. เด็กหญิงศุหัยลา  บิง
 
1. นายอิทธิกร  เหล็มหมัน
2. นางสาวรุสนาวาตี  แมเราะ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. เด็กหญิงอัสรียา  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงโซเฟีย  กาจิ
 
1. นายอารีฟ  ลาตีฟีย์
2. นางสาวอาปีซะ  อุเซ็งดานุง
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงชนิสรา  แซ่ไล่
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงพริบพันดาว  เพ็ชรมรกฏ
 
1. นายสมชาย  แกล้วสงคราม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวกนกพร  มากจันทร์
 
1. นายสมชาย  แกล้วสงคราม
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. นางสาวทิพรดา  สหะวงศ์วัฒนา
 
1. นายอาทิตย์  คงมณีพันธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงกมลพร  เจนกุลประสูตร
2. เด็กหญิงกัลยา  พลเจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่จาง
4. เด็กหญิงซูไรนา  มะมิง
5. เด็กหญิงณัฐริกานต์  เรืองช่วย
6. เด็กหญิงนันทิพร  แซ่อู้
7. เด็กหญิงปุณณมี  แซ่ซำ
8. เด็กหญิงมยุเรศ  คงเล็ก
9. เด็กหญิงรักษ์สุดา  สอนดี
10. เด็กหญิงลัคนา  แดงขะจร
11. เด็กหญิงอรปรียา  ยาวะโนภาษ
12. เด็กหญิงอริสา  ศิริเลิศ
13. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่จง
14. เด็กชายเจษฎา  นวลออง
15. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ไชยรัตย์
 
1. นางสาวหฤทัย  ฟ้าแสงสรรค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายกิติกานต์  อีหวั่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีแก้วอ่อน
3. เด็กชายนวฉัตร  สุขโอ
4. เด็กหญิงบุษญามาศ  เด่นดวง
5. เด็กชายสิริพงศ์  แซ่ตัน
6. เด็กชายอาลิฟท์  เสมอภพ
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นายกฤษฎา  วังแก้ว
2. นางสาวฟารีฮัน   มะยิดี
3. นายวิญญู  วัชรกาฬ
4. นายสันติ  แซ่ยับ
5. นายเอกพล  รามแก้ว
 
1. นายนพนรินทร์  แก้วทา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กหญิงกัณทิมา  แซ่เยื่อง
6. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
7. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
8. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. เด็กชายคณธร  นวนดำ
10. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
11. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
12. เด็กหญิงชลธิดา  เซ็งจา
13. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
14. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
15. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
16. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
17. นางสาวณาตาลีย์  ธรรมรักษา
18. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
19. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
20. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเชิด
21. นายธนากร  แซ่หลี
22. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
23. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
24. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
25. นายปริญญา  เพชรสีดำ
26. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
27. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
28. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
29. นายภานุพงค์  ขุนเเดง
30. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
31. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
32. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
33. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
34. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
35. เด็กหญิงสุกัญนาเรีย  ขันหาญศึก
36. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
37. เด็กหญิงอภิญญา   เกตคำขวา
38. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
39. นายเจษฎา  แจ่มจำรัส
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายคณธร  นวนดำ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กชายพัฒธระพงศ์  ราชกิจจา
 
1. นางสาวพรรณนิภา  จุลมณีโชติ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนรัตน์  รัตนญาติ
 
1. นายกิตติชาติ   ขุนแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นายมโนชญ์  เจริญสุข
 
1. นายขจร  ส้มไม้
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นางพูลทรัพย์  หลวงเทพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพิชญุตน์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชัญญานุช  แย้มไสว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นายกิตติชาติ   ขุนแก้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพิชญุตน์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางสาวพรรณนิภา  จุลมณีโชติ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงชลนที  สุประวีณา
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นางสาวสุพัตรา  เวชโอสถ
 
1. นายอวิริวัธน์  บาราอิตำ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 1. นายนรัตน์  รัตนญาติ
 
1. นางพูลทรัพย์  หลวงเทพ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นายพิชญุตน์  วัชรปิยานันท์
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคงทน
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเลาะ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เหล็กชื่น
 
1. นายปราโมทย์  โหยชุม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาวนริศรา  แซ่ไล่
 
1. นายชิษณุชา  หมั่นถนอม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
2. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
3. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
4. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
5. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
6. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
7. นายนลธวัช  เเซ่ตั้ง
8. นายปริญญา  เพชรสีดำ
9. นายภานุพงค์  ขุนเเดง
10. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กหญิงกัณทิมา  แซ่เยื่อง
6. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
7. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
8. เด็กชายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
9. เด็กชายกิตติรัฐ  เรืองศรี
10. เด็กชายก่อกานต์  โกสัยยะ
11. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
12. เด็กชายคณธร  นวนคำ
13. เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
14. เด็กชายจิรันธนิน  โทบุรี
15. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
16. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
17. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
18. เด็กหญิงฑิตยา  รัตนโชติกานนท์
19. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
20. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
21. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเชิด
22. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
23. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
24. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
25. เด็กชายพิชญะ  รัตนโชติ
26. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
27. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
28. เด็กหญิงฟิตดาว  เเจ๊ะเเว
29. เด็กชายภีมพล  ไชยสินโณ
30. เด็กชายภูมิรพี  รัตนดาราโชค
31. เด็กชายรัชพล  แสงจันทร์
32. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
33. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
34. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
35. เด็กหญิงวนันท์ชนก  พงศาปาน
36. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
37. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
38. เด็กหญิงอภิญญา   เกตคำขวา
39. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกาญจนวรรณ  แซ่หลี
2. นางสาวกุลลภัสสร์  สตรอว์
3. นางสาวขวัญฤทัย  อักษรศิริ
4. นางสาวชลธิรศน์  ขำเจริญ
5. นางสาวชลิดา  จันทร์สุข
6. นางสาวชลิดา  สวัสดิกุล
7. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
8. นายณัชนนท์  คุณารักษ์
9. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
10. นางสาวณาตาลีย์  ธรรมรักษา
11. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
12. นางสาวทิพย์สุชน  เดิมหมอก
13. นายธนกฤต  เพชรภักดี
14. นายธนากร  แซ่หลี
15. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
16. นางสาวธิดารัตน์  หัสบดีสุนทร
17. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
18. นางสาวนาริน  คงรัตน์
19. นางสาวนาเดีย  บุญทวี
20. นายปกรณ์  สองแก้ว
21. นายปริญญา  เพชรสีดำ
22. นางสาวปรีชญา  จันทร
23. นางสาวผกามาส  หลีสกุล
24. นางสาวพัชราภรณ์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
25. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันท์
26. นางสาวพิศสุวรรณ  เก้าคุณากร
27. นายภานุพงค์  ขุนเเดง
28. นางสาวภิญญดา  บริสุทธิ์
29. นางสาวมุทิตา  ยะริงทอง
30. นางสาวรุ้งดาว  อินทมิน
31. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
32. นางสาววิชิตา  คล้ายฉิม
33. นางสาวศิริลักษณ์  เพชรมณี
34. นายศุภกร  สิงห์ทองรัตน์
35. นางสาวสิรีธร  สุวรรณชะนะ
36. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิมล
37. นางสาวอทิตยา  รักเอียด
38. นางสาวอรอนงค์  ขุนแดง
39. นายเจษฎา  แจ่มจำรัส
40. นางสาวเพชรรุ้ง  เหลี่ยมสุวรรณ
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขรักษา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิช  สุวรรณชาตรี
3. เด็กชายทยาธร  อยู่เซ่ง
4. เด็กชายธีรภัทร  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรหมจันทร์
6. เด็กชายวิศรุต  แดงเพ็ง
7. เด็กชายอภิชาติ  หวานเมฆ
8. เด็กหญิงอัญทิชา  ประภาศรีกวิน
9. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สัญญากิจ
10. เด็กชายโปษัณ  สุรัตน์สัญญา
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
2. นางสาวภาวินี  รัตนพันธุ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
3. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ชำระ
5. เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์
6. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ศรีทอง
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นายณัฐพร  อรัญภาค
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชฎาพร  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
3. นางสาวธนพร  วันทอง
4. นางสาวธนัชพร  ไชยศรีขวัญ
5. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
6. นางสาววาสนา  คงคำ
7. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยลาภ
8. นางสาวสุภานันท์  นาคมาส
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นายณัฐพร  อรัญภาค
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีแก้วอ่อน
2. เด็กหญิงดารัตน์  ทัพขวา
3. เด็กหญิงนันท์ภัส  ตัญจรูญ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  มณีโสภาคย์
5. เด็กหญิงรุจิรา  สองแก้ว
6. เด็กหญิงศิริประภา  สุขขี
7. เด็กหญิงอธินี  พุทธกูล
8. เด็กหญิงอนภิชฌา  เดชรัตน์
9. เด็กหญิงอภิพร  หงษ์เหาะ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญนงรักษ์
 
1. นายกัญญาภัทร  เกษมสุข
2. นายสังเวียน  มูสิกะเจริญ
3. นางปรีดา  พละพลึง
4. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชนิตา  บุญศรี
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ถมทอง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  หล่อเหลา
4. เด็กหญิงธนพร  วันทอง
5. เด็กหญิงธนัชพร  ไชยศรีขวัญ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
7. เด็กหญิงพิริยา  อินทรสกุล
8. นางสาวสุภานันท์  นาคมาส
9. เด็กหญิงสุวรรณา  ชำระ
10. เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์
11. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ศรีทอง
 
1. นางเอมอร   แกล้วสงคราม
2. นางสมศรี  มณีเกษร
3. นายณัฐพร  อรัญภาค
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปรีชา
2. นางสาวณัฐฌา  ทิพรองพล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมมา
4. เด็กหญิงดวงแก้ว  กุลสุวรรณ
5. นางสาวนุชนาตร  ภาชนะศิริ
 
1. นางสาวภ.ภัทรศรี  พรหมรูปสวย
2. นางสาวภาวินี  รัตนพันธุ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่หยั่ง
 
1. นายจื้อเหว่ย  หลี่
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงวรินธร  หนูบ่ม
 
1. Mr.Ping Bo  Ma
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวรุจา  แตรพันธ์
 
1. นางสาวสุทธินี  มุนินทร์นพมาศ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. นางสาวสุนารี  สินธุยศกุล
 
1. นายเจี้ยน  หวาง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวรังสิยา  แซ่ว่อง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงเพชรดาว  ศรีหมาด
 
1. นางสาวสุทธินี  มุนินทร์นพมาศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญส่งนาค
2. นางสาวนิซูไรนี  หะยีอาซา
3. นายพานเพชรแท้  เพชรสกุลวงศ์
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชินช่วยแรง
5. นางสาววิภารัตน์   บัวศรี
 
1. นางสาวสุทธินี  มุนินทร์นพมาศ
2. นางชณภา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 1. นายมุนญิด  สะแลแม
2. เด็กชายมูบาร็อก  เทษา
3. นายมูฮัมหมัดฟัยซอล  ประดู่
4. นายอรีฟ  กาเต๊ะ
5. เด็กชายอัสมาดี  หะยีสาเอะ
6. นายอานูวา  กูวิง
7. นายอามีร  สาและ
8. นายอารีฟีน  หะมะ
 
1. นายนัฐพล  ตาหลี
2. นางสาวยีสนี  สาอะ
3. นายแซมซูดิง  หะยีกูจิ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. เด็กชายซาฮาฟิซ  ยีมะยี
2. เด็กชายซุลกิฟลี  สะมาแม
3. เด็กชายตัรมีซี  ดือราแม
4. เด็กชายนาวาวี  ยาแม
5. เด็กชายฟรูกอน  มะแซ
6. นายอานูวา  เสมสุข
7. เด็กชายอาแม  ดือราแม
8. เด็กชายอุสมาน  ปูลาประเปะ
 
1. นายจริน  หนูขำ
2. นายดอเล๊าะ  รีสะอิ
3. นายอุสนีย์  เบ็ญดือราแม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กูลณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐชญา  จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงอริสรา  เบ็ญลาเซ็ง
 
1. นางสุวภัทร  ชูเมือง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวลดาวัลย์  ยอดแก้ว
2. นางสาววันนัสรี  ศรีตุลาการ
3. นางสาววิจิตรจันทร์  คงยัง
 
1. นางวันเพ็ญ  แววทองคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวนูรีดา  ลางิ
2. นางสาวมูรณี  มามะ
3. นายยูฮัน  สะแลแม
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กหญิงซาฟีรา   ดาราแม
2. เด็กหญิงนัสรีน  บายอ
3. เด็กหญิงฟาดียา  กาปาแย
 
1. นางสาวเซาซัน  หะยีสะอารี
2. นางสาวสากีนะ  สะแม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงชริญทร  จาโร
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แสงสีเงิน
3. เด็กหญิงศุภกานต์  นิยมธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  สุริไพศาลสกุล
2. นางสาวหาบีบะ  ดาตู
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวพลอยพรรณ  แดงเพ็ง
2. นางสาวฟีร์ดาว  วานิ
3. นางสาวอามานีย์  ยูโซะ
 
1. นางสาวสุมาลี  สุริไพศาลสกุล
2. นางสาวจิราพร  ทะริทอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวชลาดาย์  อาเย๊าะ
2. นายฟาร์ฮาน  กาปาแย
3. นางสาววรรณนภา  สุพงษ์
 
1. นางสาวเซาซัน  หะยีสะอารี
2. นางสาวสากีนะ  สะแม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  กมลพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  วรวุธ
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวกนิษฐา  ชัยกุลรุ่งเรือง
2. นางสาวอรนลิน  อรุณ
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายสุชานันท์  แซ่พัง
2. นายเธียรชัย  เจตวิจิตร
 
1. นายกรกช  จันทร์บุญพิทักษ์
2. นางสาวรุฮัยน่า  หมะจิ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายธนญฤทธิ์  ไชยมนตรี
2. เด็กชายสิราวิชญ์  สงเคราะห์
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายฑาลิศร์  บุญพิทักษ์
2. นายนราวิชญ์  เชยชม
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กชายนูรอัซรีย์  จะปะกียา
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เวชสุวรรณ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  พิทยจำรัส
2. นางสาวทยิดา  กุลธนาวานิช
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายธีรดนย์  พรมวิจิตร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด
 
1. นางน้ำฝน  จันทรสกุล
2. นางสาวรัตนา  สากลกิจจานุกูล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายฆรวัณณ์  จอมเสนา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นางกันยา  ตอแลมา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวธัญชนก  สุวรรณคีรี
2. นางสาวอัญชิสา  ฉวีภักดิ์
 
1. นางกันยา  ตอแลมา
2. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1. นายพงศกร  โพธิ์เหลือง
2. นายภานุวัฒน์  ทองพันชั่ง
 
1. นายเกษม  จันทร์ศรี
2. นางนันท์นิชา  ส่งอำไพ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวอาซียะห์  โละมะ
2. นางสาวอาลาวียะห์  เจ๊ะซู
 
1. นายอำนาจ  ทองเชื้อ
2. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายธนธรณ์  พนาวรางกูร
2. นายปารีส  จีโอวาโนส
 
1. นายปฏิญญา  แก้วแจ้ง
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พุฒทอง
2. เด็กหญิงวาริชา  ศีลบุตร
3. เด็กหญิงเขมาพร  พรายแก้ว
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดื์  เทพเสาร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายกฤติน  กระจ่างยศ
2. นางสาวสรารัตน์  เอี่ยมสมบูรณ์
3. นายหัสวรรษ  ปุริโต
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นางสาวถาวรีย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวเมธาพร  มีทอง
 
1. นายกรกช  จันทร์บุญพิทักษ์
2. นางสาวรุฮัยน่า  หมะจิ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นางสาวรุ่งรวี  พรหมจันทร์
2. นางสาววินิทรา  วาสประสงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
2. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวณรัญธรณ์   ไชยจรัส
2. นางสาวฟัตมา  ไชยมิกัล
 
1. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายณัฐนนท์  หัสบดีสุนทร
2. นางสาวณิชารีย์  สังสกุล
3. นายนนธวัช  ด้วงคำสี
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. นายกฤติน  ศรีทอง
2. นายชลชาสน์  ติ้งคำ
3. นายณัฐพงศ์  ทับใหญ่
 
1. นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ
2. นายกิตติศักดิ์  เทพเสาร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายต่วนฮิลมาน  กูบือโด
2. เด็กชายอัรกอม  หะยะ
3. เด็กชายอารีฟีน  ทิพยานนท์
 
1. นายอิสมัน  สามะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 1. นายลุกมาน  หะมิดง
2. นายฮาฟีซ  โมงยาเด็ง
3. นายฮิลมาน  มาฮะ
 
1. นางสาวรูสนา  อาเซ็งบาราแม
2. นางรอซเมาะ  บือราเฮง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวนิลวดี  แซ่ยับ
2. นางสาวสายป่าน  ประเสริฐ
3. นางสาวสุนิษา  บุญกระจาย
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
2. นายอาดะนัน  หะโมะ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงตะวันทิพย์  ชุมจินดา
2. เด็กหญิงนภัสสร  จิตรพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ลูกอินทร์
5. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  มากยก
6. เด็กหญิงเกวลิน  มณีโชติ
 
1. นายวสันต์  จุลพล
2. นางบุตรธิกรณ์  จุลพล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกันต์ฤทัย  คงกำเนิด
2. นางสาวจันทกานต์  พุทธกิต
3. นางสาวประภาภรณ์  ทองโรย
4. นางสาวรุ่งรัตน์  เอียดศรีแก้ว
5. นางสาววสิกรณ์  จุลพล
6. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยภูมิ
 
1. นายวสันต์  จุลพล
2. นางบุตรธิกรณ์  จุลพล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 1. นางสาวขวัญฤดี  ปัทธวัน
2. นางสาวจันทกานต์  แซ่ฉั่น
3. นางสาวนฤมล  ภูภักดี
 
1. นางสายบัว  นิโรธ
2. นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงพันธิตรา  กิตติเฉลิมพล
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงลิมิการ์  รัตนบุรี
 
1. นางสาวดวงใจ  เข็มเพ็ชร
2. นางเกษราพร  ศรีนุ่นวิเชียร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายธนภัทร  เภาทอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงศศิธรณ์  นาครอด
 
1. นายสายชล  จุลเอียด
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 1. เด็กชายซารีฟ  ยานยา
2. เด็กชายบัสมาน  นีระฮิง
3. เด็กชายฟิตรี  เจะหลง
 
1. นางรอซเมาะ  บือราเฮง
2. นางสาวรูสนา  อาเซ็งบาราแม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวพิจิตรา  ปุสสะ
2. นางสาวศิริวิภา  สายอะทะ
3. นางสาวอชิรญาณ์  คงสุวรรณ
 
1. นายสายชล  จุลเอียด
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  หะยีเจะแม
2. เด็กหญิงนัสเราะห์  เจ๊ะนะ
3. เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  เฮงบารู
 
1. นางสาวอารยา  หลำย๊ะ
2. นางสาวอารีนา  มะมิง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. เด็กชายธนพล   เถาแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา   นิลพงศ์
3. เด็กหญิงเกวลี  แซ่ภู่
 
1. นางสุรีรัตน์  ยามา
2. นางสาวนิสรินทร์  อับดุลรอแม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 1. นางสาวนันทินี  อายะ
2. นางสาวพาตีเมาะห์   ยูโซะ
3. นางสาวฟิรดาวว์  จินตรา
 
1. นางสุรีรัตน์  ยามา
2. นางสาวฮานีซ๊ะ  แสแลแม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. นางสาวตอยีบะห์  หะ
2. นางสาวมารีซา  หะลี
3. นางสาวมุมีนะห์  มะลี
 
1. นางสาวอารยา  หลำย๊ะ
2. นางนิภาพร  เส็นสอ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนาเดีย  มะยี
2. เด็กหญิงนูรือมี  กาหลง
3. เด็กหญิงรุสนา  ดิง
 
1. นางสาววิภาวณี  มีปิด
2. นางสาวสุไรยา  เจ๊ะแวดอเล๊าะ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงปาจรีย์  วระสุทธิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ต๋าว
3. เด็กหญิงไลลา  แซ่ลู่
 
1. นางสาวดวงใจ  เข็มเพ็ชร
2. นายกรนันสักก์  ตั้งหทัยชูหิรัญ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงรูไวดา  เจ๊ะเด็ง
2. เด็กหญิงอัยยูยัสมีน  เจะอาแว
3. เด็กชายอาบูคอรี  อภิบาลแบ
 
1. นางโชติกา  โกสัยยะ
2. นายรังสิรัตน์  โกสัยยะ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูฟีญาณี  กีละ
2. เด็กหญิงอัสมาวาตี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอารีดา  สะราวอ
 
1. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
2. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1. นางสาวนาวาย์  พวง
2. นางสาวนิมารียะ  เจะปอ
3. นายอิมรอน  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  โต๊ะสัน
2. นางเกษรา  แก้วศรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวนัสริน  ศิลา
2. นางสาวรอซือนะ  กูมาเลาะ
3. นางสาวรอบีอะห์  สาอะ
 
1. นางบุญเรือน  หนูนุ่ม
2. นางสาววนิดา  ทุมมุนตรี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูซีฮา  แย
2. เด็กหญิงนูรไลลา  ต่วนยี
3. เด็กหญิงรุสนานี  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวคอตีเยาะ  มิมูนิ
2. นางสาวกอรีเยาะ  สะแต
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นางสาวซูใบดะห์  สาและ
2. นายมะอูเซ็ง  ดอเลาะ
3. เด็กชายอาบัส  เจะบู
 
1. นางสาวสิตานันทร์  สมมาตร
2. นางสาวมายีดะห์  เง๊าะเห๊าะติ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายคอลดูน  มามะบากา
 
1. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายคอลดูน  มามะบากา
2. เด็กชายรัติศัย  เลียะใหม่
 
1. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
2. นางสาวฟัตมี  กาซอ