หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 4 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]