หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   18 ธ.ค. 2559   19 ธ.ค. 2559   20 ธ.ค. 2559   21 ธ.ค. 2559   22 ธ.ค. 2559   23 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 21 ธ.ค. 2559 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2559 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 21 ธ.ค. 2559 09.00
4 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00
5 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 21 ธ.ค. 2559 13.00
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 21 ธ.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคารปฐมวัย 21 ธ.ค. 2559 09.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนกงาง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนกงาง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น 21 ธ.ค. 2559 09.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงาน สกสค. ระนอง หอประชุมเล็ก 21 ธ.ค. 2559 09.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2559 09.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร 107 ห้อง ป.4 21 ธ.ค. 2559 09.00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร 107 ห้อง ป.5 21 ธ.ค. 2559 09.00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร 107 ห้อง ป.6 21 ธ.ค. 2559 09.00
9 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร ป.1 ก ห้อง ป.1 21 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 21 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
7 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
10 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
12 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
13 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
15 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
17 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00-17.00
2 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกัลยา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 13.30-16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 13.30-16.30
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 13.30-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลระนอง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลระนอง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 303 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 306 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 303 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 306 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 301 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 301 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง 601-603 21 ธ.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 ห้อง โถง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 ห้อง โถง 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 1 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคารพละ ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
7 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
8 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 4 (พลศึกษา) ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 1 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
4 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 2 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2559 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]