หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   18 ธ.ค. 2559   19 ธ.ค. 2559   20 ธ.ค. 2559   21 ธ.ค. 2559   22 ธ.ค. 2559   23 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 22 ธ.ค. 2559 09.00
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 22 ธ.ค. 2559 09.00
3 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 22 ธ.ค. 2559 09.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 22 ธ.ค. 2559 09.00
5 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 22 ธ.ค. 2559 09.00
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคารปฐมวัย 22 ธ.ค. 2559 09.00
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนกงาง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนกงาง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 13.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนกงาง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 22 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางริ้น ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น 22 ธ.ค. 2559 09.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงาน สกสค. ระนอง หอประชุมเล็ก 22 ธ.ค. 2559 09.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น เวทีกลาง 22 ธ.ค. 2559 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร ป.1 ก ห้อง ป.1 22 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 22 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
3 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 4 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
9 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
10 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
11 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
12 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
13 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
14 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
15 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
16 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
18 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 22 ธ.ค. 2559 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 22 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ภูเขาหญ้า 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกัลยา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลหงาว อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 13.30-16.30
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 13.30-16.30
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 13.30-16.30
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 303 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 306 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 303 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 306 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 301 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 301 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
7 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาาร 6 ห้อง 601-603 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 1 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 4 (พลศึกษา) ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
7 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 4 (พลศึกษา) ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 1 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 3 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 เต็นท์ที่ 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2559 13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]