หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเบญจพร ช่างตรึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายชวณัฐ หาญโสดาครูโรงเรียนบ้านเกาะเหลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีวัลลภครูโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ นิยมเดชาครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรีครูโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ใจดีครูโรงเรียนวัดช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเอกประทุม มาศบำรุงครูโรงเรียนบ้านบางมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสุณีย์ โพชนุกูลครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางรติรัตน์ ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางศิริพรรณ รัชนิพนธ์ครูโรงเรียนชนม์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางบังอร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสายใจ ทัวะนาพญาครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ตะโฉครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อบรมย์ครูโรงเรียนบ้านควนไทรงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุภาวดี ธูปเถื่อนครูโรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ภักดีครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกานดา วิทยาครูโรงเรียนบ้านบางริ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวพฤกษา เจตจิตรครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงครูโรงเรียนบ้านบกกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนิเรศน์ เนืองนองครูโรงเรียนบ้านทรายแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ลิ่มศิลาครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุทธาทิพย์ อิสมินครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวรุสนี หะยีการ์ ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางอำภา วีระกูลครูโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สุนทรนนท์ครูโรงเรียนบ้านราชกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี ชุมแก้วครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวรางคณา เพ็ชรฉวีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางบุศรินทร์ นวเลิศปัญญาครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางยวนศรี ทองเด็จครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ทองพลอยครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ธานาครูโรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางศิริอร สุทธิพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หอมแก้วครูโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิตย์ พรหมเรืองครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ใจหาญครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ มณีลาภครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ตวงสินครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางปานจิต สุขลิ้มครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา ไชยทองแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางอุมา รสเกิดครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวกัณยากร ศรีภูมิทองครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร ช่วยชูวงศ์ครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ริ่มไทยสงค์ครูโรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ กองมีครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุวารี บัวผันครููโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี รูปโฉมครูโรงเรียนบ้านทับจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายณัฐนันท์ แคว้นโอฬารครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ มีเพียรครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา แซ่อุ่ยครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวนริศรา สงนำมาครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปารวี บุญเพชร์ครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสงสึกครูโรงเรียนบ้านหาดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ขจร ลิ่มศิลาครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ แก่นบุญครูโรงเรียนบ้านเขาฝาชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมโตครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศิรภัสสร ศรีมุกด์ครูโรงเรียนบ้านน้ำแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา มาละมัยครูโรงเรียนบ้านบางสองรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววิมล ชูณรงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา ใสสุชลครูโรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวรรณกร พึ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางทิพยาพร เศษคงครูโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางมลิวัลย์ อัครจิตตานนท์ครูโรงเรียนมัชฌิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางธมลวรรณ ตองสู้ครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายสิงหา จันทรกรานต์ครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกนกอร ปานกลางครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนินครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา กี้ติ๊กครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจตุพร คุ้มตะกั่วครูโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณทัย เครือสีดาครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกุลญารัตน์ พรหมเทพครูโรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวชุติมา สุวรรณสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางปิยวรรณ บัวพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุภพ โพชนุกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ รักนาควนครูโรงเรียนบ้านเกาะช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวกตัญญุตา สุขประกอบครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวอธิตา ลือชาการครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสมใจ นาคะวิโรจน์ครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกรัตน์ คงยศครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ จำปากลายครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยงครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ชูระมานครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางน้องแตง ฺฉิมปลอดครูโรงเรียนบ้านเกาะพยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวดี ใจห้าวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายศตวรรษ เด็นเนียมครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปาวีณา บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวทิพสุคลธ์ หงษ์ชูครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพิศ พันธ์ุธรครูโรงเรียนบ้านทรายแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางจิราวรรณ เส้งคิ้วครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ชนะพาลครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายกัมพล ยอดมงคลครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเยาวดี เล็กกุลครูโรงเรียนอุตรกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติมา เกื้อเกตุครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางนิฟัตฮียะห์ คงยศครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางโชติกา จันเกตุครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตสุดา ธราพรครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสนันท์ อภิศักดิ์มนตรีครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ชูระมานครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางพันทิพา คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางนลพรรณ อนุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ พันคงศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ จำปากกลายครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสุภาพร หาญสนามครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางนลพรรณ อนุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววราลี ทองแก้วศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา รักษาแท่นครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางพันทิพา คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต เชียรวิชัยครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนองกรรมการ
3. นายศตวรรษ เด็นเนียมครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ชนะพาลครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางอรอนงค์ สังข์ชุมครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายตะวัน เตาะครูโรงเรียนพนมเบญจา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวดี ใจห้าวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายจามิกร ศานติทรรศน์ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายบรรลือ ภิกษาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยงครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา นรดีครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปาวีณา บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางอรอนงค์ สังข์ชุมครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเอกรัตน์ คงยศครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติมา เกื้อเกตุครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวทิพสุคลธ์ หงษ์ชูครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสุรภี คงหาญครูโรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนองกรรมการ
6. นางสาวโสภิดา ขันชะลีครูโรงเรียนบ้านบางมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ณ นครครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายปิยะภัทร์ กิ่งรัตน์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางจิราวรรณ เส้งคิ้วครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวโสภิดา ขันชะลีครูโรงเรียนบ้านบางมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวทิพสุคลธ์ หงษ์ชูครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวภัครมัย เดียสะครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ พิขุนทดครูโรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แก้วอักษรครูโรงเรียนบ้านหาดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดครูโรงเรียนทับไชยาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แก้วสุวรรณครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวอภิตา เกียงสุภาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก ลาสมันครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิระพงษ์ ขวัญเมืองครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรรยา อั้นเต้งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางเมตตา พรหมเนตรครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจักร์ครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ พราหมณพันธุ์ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวนุชศราภรณ์ คงช่วยครูโรงเรียนบ้านเขาฝาชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวีราภรณ์ เบญจประเสริฐครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววาสนา บรรเทาครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวสมศรี นวลหนูครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวีราภรณ์ เบญจประเสริฐครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววาสนา บรรเทาครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวสมศรี นวลหนูครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธินครูโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุลครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศิรินทรา บุญพาครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ถุงทองครูโรงเรียนบ้านบางมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธินครูโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุลครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศิรินทรา บุญพาครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ถุงทองครูโรงเรียนบ้านบางมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวชุติมน อั้นเต้งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์ จุธามาศครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวอิษฏ์พร มณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ชนทัศน์ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ สูงสง่าครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมน อั้นเต้งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์ จุธามาศครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวอิษฏ์พร มณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ชนทัศน์ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ สูงสง่าครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางลีนา แดงหนำครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสุกานดา เดลรีโอครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวอรษา คงเดิมครูโรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเกษศิริ อริยประยูรครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุภนิดา คงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวทิพนันท์ มาเอียดครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวทิพากร ชลธารครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านชนะบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุุครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านชนะบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุุครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านชนะบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุุครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านชนะบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุุครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านชนะบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์ครูโรงเรียนเทพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิภาวดี นวลแก้วครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ศรีเสวตครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวธัญรดี ทองฤทธิ์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวันชัย อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวทิพกาญจน์ อักษรกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุณีย์ โพชนุกูลครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายนพดล ถวนกูลครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางนิธิวดี แดงละอุ่นครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวณิชกุล ภู่ระย้าครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางเรณู เชิงไกรยังครูโรงเรียนบ้านคลองของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธิชานนท์ คงอ่อนครูโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีพร แก้วจำปาวิจิตรครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายหร่อหีม อาดำครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ยกย่องครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวอังศุมา เจริญสุขครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขัตติยา สุขสมานพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ จันทาอ่อนครูโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ อมรวัฒนาครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางวารี หงส์คำครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวอังศุมา เจริญสุขครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกศล จำเริญครูโรงเรียนบ้านหาดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายหร่อหีม อาดำครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฎ์สกุลครูโรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวจันทิรา รสเกิดครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย โสธรครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายไชยา สุวรรณโณครูโรงเรียนทับช้างวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสุนารี คงหาญครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางชุติภา แก้วเรียงครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายยอดยิ่ง ทองรอดศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงศ์ เสือบุญทองครูโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวนิลชฎา หีบเพชรครูโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายศรายุธ หมาดหลีครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงศ์ เสือบุญทองครูโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวนิลชฎา หีบเพชรครูโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายศรายุธ หมดหลีครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสินีนาฎ ตั่นหยี่ครูโรงเรียนบ้านหาดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ เผือกผ่องครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายสมบัติ สมบูรณ์ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสิทธิชัย บุญเนืองครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายนรัตว์ ลิ้มสุวัฒนกุลครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ นางงามครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายนรัตว์ ลิ้มสุวัฒนกุลครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายกิตติโชค จองกฤษครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางธิรดา ภัทรพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ จุลศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีพร แก้วจำปาวิจิตรครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวกอบกุล กุลมลิวัลย์ครูโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางอุทัย มหามนตรีครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธิชานนท์ คงอ่อนครูโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เพชรกลัดครูโรงเรียนบ้านเขาฝาชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภา ดำมากครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวพฤกษา เอมจิตร์ครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ จุลศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางชุติภา แก้วเรียงครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิธิวดี แดงละอุ่นครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ศรีเสวตครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางอุทัย มหามนตรีครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา คล้ายอุดมครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวจันทิรา รสเกิดครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุมาลี เพชรไทยครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน นุภักดิ์นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ลิ่มปนกติกาครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. พระปรีดา ธีรกุโลศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนองกรรมการ
5. นางอุทุมพร สายศิวานนท์ครูโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิริญา คำมณีครูโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. พระครูวิมล กิจจาภรณ์วัดอุปนันทารามจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ณะแก้วนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
5. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมครูโรงเรียนบ้านทรายแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงภร เสนาะเสียงครูโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ สุขโคนานักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสุดใจ พามาดีครูโรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. พระครูสิริ สุวรรณาทรวัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนองกรรมการ
5. นางรัตนา ฤกษ์งามครูโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ จันทร์ภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา เจริญมากครูโรงเรียนศรียาภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
3. พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณวัดตโปทาราม จังหวัดระนองกรรมการ
4. นางสาวพิพรรษพร เหมาะประมาณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวเอมจิตร แวทัยครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ จันทร์ภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา เจริญมากครูโรงเรียนศรียาภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11กรรมการ
3. พระครูปลัดกิตติศักดิ์ อติเมโธวัดอุปนันทารามจังหวัดระนองกรรมการ
4. นางกรรณิกา ศรีราชครูโรงเรียนชนม์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวเอมจิตร แวงทัยครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอัญชนา ไชยรักษาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ไกรทองครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธนวัตน์ จันชูครูโรงเรียนบ้านคลองของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางวัชรี สงสมครูโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เทศบาลเมืองระนองประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ทองมากครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
3. นางนัยพิมพ์ บุญมีครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสุพจน์ รักษาพลผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดระนองกรรมการ
5. นางจตุพร สุทธิรัตน์ศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล น้อยเต็มครูโรงเรียนบ้านราชกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายสุชาวิชญ์ ยังน้อยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ไกรทองครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายเหมวงศ์ ชูศรีครูโรงเรียนบ้านชาคลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิหารชัย สว่างสุขครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายไตรเทพ พุฒผาครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายม่าลิก หมัดสะแล่หมันครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทับไชยาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางถนอมรัตน์ ชูแก้วครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕กรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธัชพล ภัทรจริยามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สวัสดีครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธัชพล ภัทรจริยามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สวัสดีครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธัชพล ภัทรจริยามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สวัสดีครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธัชพล ภัทรจริยามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สวัสดีครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธัชพล ภัทรจริยามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สวัสดีครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นายอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธัชพล ภัทรจริยามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปวีณา สวัสดีครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พูนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พูนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พูนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอิทธิกร เหล็มหมันครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕กรรมการ
4. นางสาวนิตธญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรเมต บูรทการครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรเมต บูรทการครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตครูโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ รินขอมวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิชิต สมบัตินาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ประธานกรรมการ
2. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายวิชิต สมบัตินาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นายวิชิต สมบัตินาข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธานินท์ นิลสินโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายธานินท์ นิลสินโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐครูโรงเรียนบ้านทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายประยุทธ นวลสุวรรณครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ รินทองวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวธนธรณ์ ยงชัยยุทธครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนองกรรมการ
3. นางพจนา ศิลปสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ รินขอมวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวธนธรณ์ ยงชัยยุทธโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางพจนา ศิลปสุวรรณโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
3. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
3. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตครูโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
3. นายวิชิต สมบัตินาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตครูโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
3. นายวิชิต สมบัตินาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ รินขอมวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ รินขอมวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพจณา ศิลปสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพจณา ศิลปสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายวิชิต สมบัตินาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้วครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายชนะชัย กอผจญวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายวิชิต สมบัตินาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธานินท์ นิลสินครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑กรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุตครูโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
3. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน แต้วัฒนาครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
3. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองกรรมการ
4. นางพัทธยา กมลานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองกรรมการ
4. นางพัทธยา กมลานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวทรรศวรรณ คะชินทรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สุวรรณมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายรัชกฤต ภาณุอัครโชคมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวทรรศวรรณ คะชินทรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สุวรรณมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายรัชกฤต ภาณุอัครโชคมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายรัชกฤต ภาณุอัครโชคมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายรัชกฤต ภาณุอัครโชคมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปธินญากร สุทธิครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวทรรศวรรณ คะชินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปธินญากร สุทธิครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวทรรศวรรณ คะชินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนิคม นันทโชครูโรงเรียนพิชัยรัตนคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแปันครูโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เทศบาลเมืองระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนิคม นันทโชครูโรงเรียนพิชัยรัตนคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแปันครูโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เทศบาลเมืองระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายรัชกฤต ภาณุอัครโชคมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายปธินญากร สุทธิครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายรัชกฤต ภาณุอัครโชคมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นายปธินญากร สุทธิครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายสมภาศ สุขชนะวิทยาลัยการดนตรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นางสาวทรรศวรรณ คะชินทรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายภูษิต สุวรรณมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนิคม นันทโชครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
3. นายภูษิต สุวรรณมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนิคม นันทโชครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
3. นายภูษิต สุวรรณมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนขลประชารักษ์จังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐ์สกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐ์สกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนี สิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐ์สกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุุนี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิทธิ์สกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุนี สิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐ์สกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาววรกมลวรรณ ไพสิฐ์สกุลธาดาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรวิสรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.จรรย์สมร ผลบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสาวรินรดา อินทรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิสรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.จรรย์สมร ผลบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสาวรินรดา อินทรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวรวิสรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.จรรย์สมร ผลบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสาวรินรดา อินทรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวรวิสรา ศรีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.จรรย์สมร ผลบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางสาวรินรดา อินทรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissZhao geครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ประธานกรรมการ
2. นางบุษนีย์ ภูมิภมรครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓กรรมการ
3. นางดวงใจ สังข์สีครูโรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสิริกร บัวบานครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางจิระพร อินทนาศักดิ์ครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissDu Yafeiครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ประธานกรรมการ
2. MissTayhwee Shongครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวรออีสะห์ สาลีครูโรงเรียนบ้านกำพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวชิราภรณ์ หัตถาครูโรงเรียนบ้านหาดจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางกุสุมา สีสร้อยครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวจิระพร เพิงมากครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mrs.Noriko Chatratanarakครูโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราชฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรครูโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราชฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
3. นางสาววิรัลญา โงกเขาครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายวิทวัส ชินวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวลินดา ศรีใสครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวชฏาพร จำเริญครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissDu Yafeiครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ประธานกรรมการ
2. MissTayhwee Shongครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวยาจิตร ลาภทวีครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวภณิชชา สุวราชครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวจิระพร เพิงมากครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mrs.Noriko Chatratanarakครูโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราชฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรครูโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราชฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
3. นางสาวฤดีวรรณ ไชยแขวงครูโรงเรียนมัชฌิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวนงภรณ์ เทิงสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมศรี รอดนุ่มครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวชฎาพร จำเริญครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เฮ่าหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายทิวา ลิ่มสงวนข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
6. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
7. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการ
8. นายเกียรติก้อง บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
9. นายเสรี ขวัญยืนครูโรงเรียนอนุบาลสวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
11. นายสุชาติ นิยมเดชาข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
12. นายขันชัย นุภักดิ์ครูโรงเรียนวัดใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
13. นายกฤษปการ เพียรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
14. นายุรุ่งพิชัย นาคำรอดครูโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
15. นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
16. นางสาวอรุณี สิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
17. นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้วครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
18. นางวิชารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
19. นายอนันต์ มณีฉายรองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓กรรมการ
20. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติครูโรงเรียนบ้านแหลมนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
22. นางอุไร นบนุ่นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
23. นายปริญญา เดชทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
24. นายวิชัย แสงศรีครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
25. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
26. นางสาววลัยพร อุ่มชัยครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
27. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
28. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
29. นายสำราญ ศิริชาติครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
30. นายธเนศ โลหกิจข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
31. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑กรรมการ
32. นายเอกพงษ์ บัวจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
33. นายชัยยัณต์ สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
34. นายเอกรินทร์ เพชรกรดครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
35. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
36. นายสมพร หลักทรัพย์ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
37. นางขนิษฐา รัตนสุนทรครูโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
38. นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
39. นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยมครูโรงเรียนหลวงครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
40. นางเมธาวี แขกเทพครูโรงเรียนหลวงครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
41. นายสมภพ อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
42. นางสาวจินตนา ตันติสาครเขตครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
43. นางสาวพัชรี สงัดศรีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
44. นายพิทักษ์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
45. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
46. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
47. นางสาวมานิดา ซ้ายสุพรรณครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เฮ่าหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายทิวา ลิ่มสงวนข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
6. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
7. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการ
8. นายเกียรติก้อง บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
9. นายเสรี ขวัญยืนครูโรงเรียนอนุบาลสวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
11. นายสุชาติ นิยมเดชาข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
12. นายขันชัย นุภักดิ์ครูโรงเรียนวัดใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
13. นายกฤษปการ เพียรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
14. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดครูโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
15. นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
16. นางสาวอรุณี สิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
17. นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้วครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
18. นางวิชารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
19. นายอนันต์ มณีฉายรองผุ้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓กรรมการ
20. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติครูโรงเรียนบ้านแหลมนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
22. นางอุไร นบนุ่นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
23. นายปริญญา เดชทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
24. นายวิชัย แสนศรีครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
25. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
26. นางสาววลัยพร อุ่มชัยครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
27. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
28. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
29. นายสำราญ ศิริชาติครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
30. นายธเนศ โลหกิจข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
31. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑กรรมการ
32. นายเอกพงษ์ บัวจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
33. นายชัยยัณต์ สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
34. นายพิทักษ์ เพิ่มพูนครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
35. นายเอกรินทร์ เพชรกรดครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
36. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
37. นายสมพร หลักทรัพย์ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
38. นางขนิษฐา รัตนสุนทรครูโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
39. นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
40. นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยมครูโรงเรียนหลวงครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
41. นางเมธาวี แขกเทพครูโรงเรียนหลวงครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
42. นายสมภพ อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
43. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
44. นางสาวพัชรี สงัดศรีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
45. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
46. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
47. นางสาวมานิดา ซ้ายสุพรรณครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เฮ่าหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายทิวา ลิ่มสงวนข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
6. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
7. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการ
8. นายเกียรติก้อง บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
9. นายเสรี ขวัญยืนครูโรงเรียนอนุบาลสวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
11. นายสุชาติ นิยมเดชาข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
12. นายขันชัย นุภักดิ์ครูโรงเรียนวัดใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
13. นายกฤษปการ เพียรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
14. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดครูโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
15. นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖กรรมการ
16. นางสาวอรุณี สิริเสมอภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
17. นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้วครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
18. นางวิชารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
19. นายอนันต์ มณีฉายรองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓กรรมการ
20. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
21. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติครูโรงเรียนบ้านแหลมนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
22. นางอุไร นบนุ่นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
23. นายปริญญา เดชทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
24. นายวิชัย แสนศรีครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
25. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
26. นางสาววลัยพร อุ่มชัยครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
27. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
28. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
29. นายสำราญ ศิริชาติครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
30. นายธเนศ โลหกิจข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
31. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑กรรมการ
32. นายเอกพงษ์ บัวจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
33. นายชัยยัณต์ สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
34. นายพิทักษ์ เพิ่มพูนครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
35. นายเอกรินทร์ เพชรกรดครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
36. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
37. นายสมพร หลักทรัพย์ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการ
38. นางขนิษฐา รัตนสุนทรครูโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
39. นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
40. นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยมครูโรงเรียนหลวงครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
41. นายเมธาวี แขกเทพครูโรงเรียนหลวงครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
42. นายสมภพ อุตสาหะครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
43. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
44. นางสาวพัชรี สงัดศรีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
45. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
46. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์โรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
47. นางสาวมานิดา ซ้ายสุพรรณครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชัชวาล พรหมเรืองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวฟารีด๊ะ โต๊ะหนูครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายพงศ์รัตน์ ธรรมชาติครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕กรรมการ
5. นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตน์ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล พรหมเรืองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวฟ่ารีด๊ะ โต๊ะหนูครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายพงศ์รัตน์ ธรรมชาติครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕กรรมการ
5. นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตน์ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากผู้อำนวยการกลุ่มนิทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชมพูนุช วัดขวางรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางพรรณพิศ จันทสุวรรณครูโรงเรียนวัดหูแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒กรรมการ
4. นายเอกวิทย์ ม่วงน้อยครูโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวเหนือสุชา อนันทกุลครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวันดี สุทธิศักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรสนันท์ อภิศักดิ์มนตรีครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวภัทรธนน ผจญภัยครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์ครูโรงเรียนมัชฌิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันดี สุทธิศักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรสนันท์ อภิศักดิ์มนตรีครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวภัทรธนน ผจญภัยครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์ครูโรงเรียนมัชฌิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย มาศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางบังอร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวิภา เทพพิชัยครูโรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางดวงตา จิตตะกาญจน์ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศิริชาติครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิชัย มาศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางบังอร สระแก้วครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวิภา เทพพิชัยครูโรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางดวงตา จิตตะกาญจน์ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศิริชาติครูโรงเรียนหมิงซิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐกานต์ การสมานครูวิทยาลัยเทคนิคระนองประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางอโนทัย ทองส่องแก้วครูโรงเรียนทับไชยาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ วงษาครูโรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางกาญจนา อู่เจริญครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเนติพงษ์ หงส์คำครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองการ แสงแก้วครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวกรรณนิกา ศิรินนท์ครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมครูโรงเรียนอ่าวลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสาวเสาวภา ฉิมพาลีครูโรงเรียนกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายยศวีร์ บุญธรรมครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายพลากร ธีรกุลครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสุริยกานต์ รักศิลป์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายไตเติ้ล โกยทองครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภูชิต จินาเกตุครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรจรรยา ศิลปะศรครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายคมเพชร ศรีไชยครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสายัณห์ อินทุ่มครูโรงเรียนบ้านนารอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายพลากร ธีรกุลครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายสุเกษม เกียรติไพบูลย์ครูวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นายณัฐพล หทัยเมธาครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ชาติเสนาครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายสุริยกานต์ รักศิลป์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางดวงรัตน์ ชุมศรีครูวิทยาลัยเทคนิคระนองประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ พิกุลทองครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช ท่านทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวกรองการ แสงแก้วครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วครูโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ณ ระนองครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายครูโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒กรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ มั่นคงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวณัชปภา เพชรทองครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเกษม เกียรติไพบูลย์ครูวิทยาลัยเทคนิคระนองประธานกรรมการ
2. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายสืบสกุล แสงศรีเมืองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนมัชฌิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายมนพ การกล้าครูโรงเรียนวิทยาประชาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอธิพงศ์ วงศ์กวีวิทย์ครูวิทยาลัยเทคนิคระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ปรือปรังครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายนุกูล การดีครูโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายธีรภัทร ถิระโชติครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา จันทร์ค้อมครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนองกรรมการ
3. นายอรุณ หมัดหมานครูวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นายโชคดี คลองรั้วครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสาวเกศินี วิสุทธิกุลครูโรงเรียนบ้านคลองของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เสี้ยวสกุลครูวิทยาลัยเทคนิคระนองประธานกรรมการ
2. นายนันทพงศ์ วิเชียรฉายครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียดครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นายขันติชัย สาลีครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์ครูโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาพล ทองพลอยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดครูโรงเรียนศรียาภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑กรรมการ
4. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ มานะกล้าครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนันทพันธ์ นภัทรานันท์อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เปียศรีอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลครูโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒กรรมการ
4. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓กรรมการ
5. นายธนายุส พิจยานนท์ครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนันทพันธ์ นภัทรานันทน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เปียศรีอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลครูโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒กรรมการ
4. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓กรรมการ
5. นายธนายุส พิจยานนท์ครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนันทพันธ์ นภัทรานันทน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ เดชจรัญอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางพรสุภา เพชรชนะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสมพงศ์ สมบูรณ์ครู โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการ
5. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ครู โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนันทพันธ์ นภัทรานันทน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ เดชจรัญอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางพรสุภา เพชรชนะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสมพงศ์ สมบูรณ์ครู โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการ
5. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์ครูโรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร แก้วอ่่อนอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเชษฐดนัย คล้ายสิงโตอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสาวรักชนก บรรจงพาศครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒กรรมการ
4. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ครู โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓กรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศครู โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร แก้วอ่่อนอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเชษฐดนัย คล้ายสิงโตอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสาวรักชนก บรรจงพาศครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒กรรมการ
4. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ครู โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓กรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศครู โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายทรงเกียรติ ภาวดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ สุทินครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒กรรมการ
5. นายธนายุส พิจยานนท์ครู โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทรงเกียรติ ภาวดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ สุทินครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒กรรมการ
5. นายธนายุส พิจยานนท์ครู โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ เพิงมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมา อุไรกิจครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางจงกลณี รัชนิพนธ์ครูโรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา เสบสบายผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หาญสนามครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวรรณ ตันวิวัฒนกุลครูวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นางจินตนา จันทรคาธครูโรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญรัตน์ นโสลดครูวิทยาลัยเทคนิคระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์ ธรรมวุฒิครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ พลูศิริครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
4. นางธีรดา อินทร์พรหมครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางวันดี ขวัญทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไวกูณฐ์ เหมือนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา บูรณ์เจริญครูโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นายสุชาติ สาดอ่ำผู้ทรงคุณวุฒิ (ภูมิปัญญาไทยรุ่น ๗) จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาววรัญญา พลขันธ์ครูวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายธฤษฎา เมืองศรีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวนิตย์ หาญกล้าครูโรงเรียบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกฤษดาพร คันธะเนตรครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายสุชาติ สาดอ่ำผู้ทรงคุณวุฒิ (ภูมิปัญญาไทยรุ่น ๗) จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวนิรนุช ศรีโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายธีรภพ เสือคำรณครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ ประเสริฐโสครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางฐิติชญา คันธะเนตรครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวภัณฑิรา นวลเจริญครูโรงเรียนบ้านยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา จุลมาศครูโรงเรียนทุ่งคาโตนด สำนักงาเนขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
3. นางเรณู คงหาญครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสุรียา ทิพย์บุญทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์ครูโรงเรียนวัดเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา บูรณ์เจริญครูโรงเรียนวัดควนเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูชิสจิณณ์ ศีลให้อยู่สุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
3. นางอรชร จันทร์เกตุครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางกัลญา วชิรประภาครูโรงเรียนทุ่งคาโตนด สำนักงาเนขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นางเพ็ญรัตน์ นโสลดครูวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย จุลพลครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูชิสจิณณ์ ศีลให้อยู่สุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการ
4. นางลัดดา พรหมมัณธุ์ครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายบุญมั่น พ่วงรัตน์ครูวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย สุวรรณคชผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายพินิตย์ ริ่มไทยสงค์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกนกวรรณ รอดศรีนาคนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนองกรรมการ
4. นางยุพิน หนูม่วงครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนิษา ศรีเปาระยะครูโรงเรียนทุ่งคาโตนด สำนักงาเนขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสมัย รัสภาครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ รอดมณีครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางวลัยพรรณ จันทะมูลครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา โนจาครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประไพ ยมขวัญเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ เพียรจัดครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางรติรัตน์ ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ตันหยงครูโรงเรียนบ้านน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุมนา ศิริมังคลาข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กะการดีครูโรงเรียนทับไชยาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา ศรีวิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ ว่าวทองครูโรงเรียนอนุบาลดวงกมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา โนจาครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี นาควิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา วงศ์โชติกุลครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ถิ่นพังงาครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวอรกนก เกราะเหล็กครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางกอบกิจ ชูสุวรรณครูโรงเรียนวัดควนศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ กงชัยภูมิครูโรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวณหฤทัย ศรีสุทโธครูโรงเรียนอนุบาลดวงกมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางจีระวรรณ ชนสุตครูโรงเรียนบ้านบางนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาววิภาดา บุญญาผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดระนองกรรมการ
5. นางสาวจริยา แซ่ถ่่ำครูวิทยาลัยชุมชนพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ วิเศษครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวยาวารี แซะอาลีครูโรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองกรรมการ
5. นางมาลัย ฉั่ววิเชียรครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ช่วยมิตรข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายคฑากร เพชรแบนครูโรงเรียนทับไชยาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางนาตยา แกล้วกล้าครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวณัฐสินี สงจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุวนิตย์ หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านลำช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นายนันทะวงษ์ น้อยสีเหลืองครูโรงเรียนบ้านในหุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
4. นางสมพิศ วิสุทธิไมตรีครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางสาวศศิสุภา เปรมประเสริฐครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอรอุมา ทองสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางนิสายชล บุญมูสิกครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นางสุพร โขขัดครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี คงทองจีนครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา หอมหวนครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวปณพร เขียวหวานครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นางสาวปวัณรัตน์ ล่องแก้วครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
8. นางสุนีรัตน์ ผุดวรรณาครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
9. นางสาวขวัญตา ตนคลังครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
10. นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เขต ๑กรรมการ
11. นางกานต์พิชชา สายจิตรื่นครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
12. นางสาวสุกัญญา ใจเย็นครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
13. นางอาภรณ์ สยามพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการ
14. นางสาวบุษบา จำปาหอมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
15. นางจินดา จงเจริญครูโรงเรียนบ้านบางริ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
16. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่าครูโรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑กรรมการ
17. นางประวีณา มณีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวชนิดา ชะตาครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เกื้อหนุนครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑กรรมการ
3. นางจิตรา ตรีเทพข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางฐิติมา นาวีว่องครูโรงเรียนอนุบาลพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
5. นางประทิน พิทักษ์จักรพิภพครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
6. นางสาวอามิตตา มีแก้วครูโรงเรียนบ้านชาคลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
7. นางอักษร รักทองครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวยุวธิดา เพชรคงครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
9. นางสาวสุภาวดี แดงนุพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
10. นางสาวยุพา ธรรมขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ผอมคงครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
12. นางสาวแคทสุลียา บุญรัตน์ครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
13. นางชุลีพร พูดงามครูโรงเรียนอนุบาลทับปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
14. นางนพวรรณ วังน้อยครูโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
15. นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
16. นางนวลจันทร์ แม่นอุดมครูโรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑กรรมการ
17. นางจีรนุช จอกถมครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา กรอกสำโรงครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทร์รุ่งรัศมีข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
4. นางสาวกานต์จิรา ไทยทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา กรอกสำโรงครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทร์รุ่งรัศมีข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
4. นางสาวกานต์จิรา ไทยทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา กรอกสำโรงครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทร์รุ่งรัศมีข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
4. นางสาวกานต์จิรา ไทยทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา กรอกสำโรงครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทร์รุ่งรัศมีข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
4. นางสาวกานต์จิรา ไทยทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา กรอกสำโรงครูโรงเรียนบ้านขจัดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทร์รุ่งรัศมีข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
4. นางสาวกานต์จิรา ไทยทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา หึงษาชูครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ โรมาครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล น้อยสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา หึงษาชูครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ โรมาครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล น้อยสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา หึงษาชูครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ โรมาครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล น้อยสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา หึงษาชูครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ โรมาครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล น้อยสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปลายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา หึงษาชูครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ โรมาครูโรงเรียนบ้านท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล น้อยสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทัศนา โรยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางประพิชญ์ บัวพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์ พยัคฆาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปานจิต สุขลิ้มครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ น๊ะนุ้ยครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์ พยัคฆาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียวครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายศุภจักร ประเสริฐเขาทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชาวทหารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียวครูโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายศุภจักร์ ประเสริฐเขาทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชาวทหารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิณณิตา หนูอินทร์ครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชาวทหารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางณฐอร จิวานิจครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญรดา ยานะโสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางณฐอร จิวานิจครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญรดา ยานะโสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางณฐอร จิวานิจครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญรดา ยานะโสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางณฐอร จิวานิจครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญรดา ยานะโสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเกาะสินไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางณฐอร จิวานิจครูโรงเรียนบ้านหินช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษครูโรงเรียนบ้านบางหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญรดา ยานะโสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองกรรมการ
3. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองกรรมการ
3. นางศักดิ์รินทร์ แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองกรรมการ
3. นางศักดิ์รินทร์ แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองกรรมการ
3. นางศักดิ์รินทร์ แก้วสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโศรณี โต๊ะเอ็มข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางจารีพร อักษรพันธ์ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายภิญโญ พัฒน์ลำภูครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติพร เล่งระบำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสมแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางเสาวรส ภู่ทองครูโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางวยุรี นาคแผ่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญพา ยิ่งภักดีครูโรงเรียนบ้านบางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชัยฉิมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ตรีเทพข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กาลอองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ตรีเทพข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กาลอองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุขสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวประวีณา ธนิตสุขการครูโรงเรียนบ้านบางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอานันต์ ตีบรรโตครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุขสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวประวีณา ธนิตสุขการครูโรงเรียนบ้านบางกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายอานันต์ ตีบรรโตครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จุลพลครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธีระนันท์ ศรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จุลพลครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยครูโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธีระนันท์ ศรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มีแสงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสรินทรทิพย์ รัตนพันธุ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มีแสงครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสรินทรทิพย์ รัตนพันธุ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา ฟุ้งเฟื่องครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคมเพชร ศรีไชยครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน หมานจิตต์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา ฟุ้งเฟื่องครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคมเพชร ศรีไชยครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน หมานจิตต์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธำมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา ฟุ้งเฟื่องครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคมเพชร ศรีไชยครูโรงเรียนบ้านสำนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน หมานจิตต์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายธำมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววิกานดา ทัตตมนัสครูโรงเรียนบ้านเกาะพยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แซะแดงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ ดำฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านบางหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาววิกานดา ทัตตมนัสครูโรงเรียนบ้านเกาะพยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางสรินธรทิพย์ รัตนพันธุ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]