รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงภัทรี  จันแดง
 
1. นางนัทภร  รัตนพชรากร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางวิทยา 1. เด็กชายภูรินทร์   เจือจันทร์
 
1. นายสมเจตน์  แก้วกอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สู่ภิภักดิ์
 
1. นางจรรยา   พงศาปาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพน 1. เด็กหญิงอชิตา   ไชยชิต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ   เพชรสุทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พริกหอม
 
1. นางจินดา  วิริยะศักดิ์สกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 
1. นางสะภู  แจ้งจุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะหมี 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ทองรมย์
 
1. นางปาริชาติ  หวานขัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงพิยดา  โสบผอม
 
1. นางอารมณ์  พิศพักตร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุขชาติ
 
1. นางขวัญใจ  มีอุปการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวอภิวรรณ  อุไรรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร
 
1. นางสุดารัตน์  ด้วงนุ่ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล
 
1. นางสาวอินทิรา  ฤทธิเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชรัตน์
 
1. นางขจรจันทร์  ทองอุปการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 1. เด็กหญิงจารุภา  ฉ้วนกลิ่น
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ชูเหลือ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหายวิทย์ 1. เด็กชายชนะภูมิ  หมัดหมาน
 
1. นางสุจินต์  พลสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. นางสาวชุติมา  จิตรเพ่ง
 
1. นางเบญจมาศ  เอสะนาชาตัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. นางสาวฮาวา  หนูหมาน
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กชายวนานนท์  วุ่นเจริญ
 
1. นางสาวฌาณิดา  แก้วคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงฮาลิซ่า  เกปัน
 
1. นางวนิดา  ศิริวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงชนกนันท์   มาศจำรัส
 
1. นางอมร   สุวรรณรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  ศรีสมยศ
 
1. นางประภาพร  แดงขุนทด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขปาน
 
1. นางสมนึก  อินทรเทพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสงตา
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เรืองเจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กหญิงวิรวรรณ  ขำคม
 
1. นายอับดุลฟาซีร์  มะแลง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษี
 
1. น.ส.กัลยา  สินภิบาล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายวิทวัส  สวัสดี
 
1. นางภวิศา  ศักดิ์สวัสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายมณีพงษ์  มีศิริ
 
1. นางพรเพ็ญ  ขุนปักษี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1. เด็กชายพีรภัทร์  เกตุวงษ์
 
1. นางนิตยา  ฤทธิชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพิยดา  หัสชัย
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจักรภพ  ช่างปลื้ม
 
1. นางกาญจนา  โกละกะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายชยากร  จันทรศรี
 
1. นางวัฒนกร  จิตรัว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมทอง
 
1. นางภิญยู  อินนุพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. นางสาวปณิตตา  สมหวัง
 
1. นางละออง  แกล้วทนงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงกิรติกา  มงคลแท้
2. เด็กหญิงชนิดาภา  มณีนิล
3. เด็กหญิงชนิสรา  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางนันทวัน  วงศ์โพธิสาร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเติม
2. เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิจผดุง
 
1. น.ส.กัลยา  สินภิบาล
2. นางอิสรา  สืบสม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง
2. เด็กชายนพณัช  สากุล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต้องกระโทก
 
1. นางถนอมรัตน์  ย่องซื่อ
2. นางสาวผาทิพย์  มันตรัฐกรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงปรารถนา  ผ่อนย่อง
2. เด็กหญิงพรสินี  ขุนอินทร
3. เด็กหญิงอริยา  เอี่ยนเหล็ง
 
1. นางจุรีพร  สิงห์อินทร์
2. นางจิราภรณ์  ใจจ้อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐาวรากุล
2. เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณฉิม
3. เด็กชายอิทธิเดช  ชูพระบาท
 
1. นางละออ  วัดขวาง
2. นางสาวศิริกัญญา  ชูปัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1. เด็กหญิงกนกรดา  กฐินหอม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศักดิ์ศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  มามาตย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทร์เสถียร
2. นางสาวกาญจนา  แสงสุริยัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงสุภาพร  เปลรินทร์
2. เด็กหญิงสุวรรณมาศ  วงศ์ดุลยา
3. นางสาวอรวรรณ  ศิริเมฆ
 
1. นางจินตนา  บุญฤกษ์
2. นางภาวินี  โชติมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พงศ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงลพินยา  ตุละภิภาค
3. เด็กหญิงศศิธร  รักเมตตา
 
1. นางสุรีย์  ปานสังข์
2. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อรุณศรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินตา
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  รามคล้าย
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กชายคุณธรรม  หนูชู
2. เด็กหญิงลักษิกา   รักษาแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางพรทิพย์  ปานนิล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. เด็กหญิงนิตยา  จะรา
2. เด็กหญิงเพชรินทร์  อินทร์แก้ว
 
1. นางพรรณี  เนาวพันธ์
2. นางอรพินธ์  นามวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงนิลนรี  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ถึงพร้อม
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
2. นางสาวอทิตยา  ศรีภักดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจิลดา  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมขุนทอง
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. นายชานล  เดชากุลไพศาล
2. นางสาวสุชาวดี  ณ พัทลุง
 
1. นางสาวออนอนงค์  มิตรารมย์
2. นางวรกมล  เรืองเพชร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงมนต์นภา  วังชนะกุล
2. เด็กหญิงศรัณยา  แสงขาว
 
1. นางสาวศศิวรรณ   อิ๋วบำรุง
2. นางทัศนีย์  อันติมานนท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่
 
1. นายเอกรัตน์  มณีบางกา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประดิษฐ์นิพนธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายภัทรพล   อัมพวา
 
1. นางสุภาณี    อะตะราใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติน  นวลจริง
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
 
1. นางสาววันดี  บัวแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต
 
1. นางสาวกาญจนา  ขวัญทองเย็น
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  พูลภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมชาติ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ดามปันนะ
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
2. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
2. เด็กหญิงวริศรา  โปนะทอง
3. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกรชนก  สูญกรรมรัตน์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  วรพฤกษ์
3. เด็กหญิงโชติกา  ชูสุวรรณ
 
1. นางกุสาวดี  เพชรศรี
2. นางวัจนารัตน์  หนูนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงนันทินี   บี้หนู
2. เด็กหญิงรจนา   ผลเงาะ
3. เด็กหญิงวิยดา   จงรักษ์
 
1. นางวันทนีย์   นวลแย้ม
2. นายศราวุธ   เทพสุภา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงธราทิพย์  มีแสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชำนาญ
3. เด็กหญิงสุนิษา  พรรณศิลป์
 
1. นางสาวโซเฟีย  อีซอ
2. นางศิตา  รอดเด็น
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กหญิงปภาวี  บุญสมร
2. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชแก้ว
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางศิวพร  ไกรนรา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายพัชรพล  ขาวปั้น
3. เด็กหญิงศศิธร  ฉันท์ไทย
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ง่วนภูเก็ต
2. เด็กชายชัยโย  อุทัยรัตน์
3. เด็กหญิงทักษอร  สุวรรณภพ
 
1. นายบรรยงค์  พุทธเมฆา
2. นางสาวดวงใจ  สายลือนาม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงชนจันทร์  หวังดำ
2. เด็กหญิงพลอยไพร  มูสิกะ
3. เด็กหญิงอาคิรา  ล่องลอย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กชายซูไฮมิง  บือราเฮ็ม
2. เด็กชายตารมีซี  ปิ
3. เด็กชายนิรอฮิง  มามะ
 
1. นางสาวเจ๊ะโรสมัยนี  เจะมุ
2. นางสาวต่วนฮาฟีฟะห์  บินสุหลง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   จันท์บุตร์
2. เด็กหญิงดารารัตน์   เสวตวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา   แสงแก้ว
 
1. นางสาวทิยากร   แก้วพิกุล
2. นางสาวอัจฉรา   เจี้ยมดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิจิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ยัง
3. เด็กชายเอกราช  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุมจิตร์  จันทร์งาม
2. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลิบน้อย
2. เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม
 
1. นางเบญญารัต  นวลนิล
2. นางอุบล  คงสม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายชนันธร  จุฑามาตย์
2. เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง
 
1. นายวิทยา  พาพิมพ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
2. นางอรอุมา  ณ นคร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายธันยเทพ  สังข์ทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นพวงศ์
 
1. นางพรทิพย์์  สุภาพ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณทิพย์
2. นางสาวจุฑามาศ  พลเยี่ยมแสน
 
1. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
2. นายจรัส  ศรีนวล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชภักดี
2. เด็กชายนิพนธ์  ชัยลือเลิศ
 
1. นางรัชนีกร  แก้วละเอียด
2. นางอรวรรณ  ส่งแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เกษบุรี
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
 
1. นางพรพิมล  ภูชงค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยมนตรี
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายปาลี   ชัยวงศ์
 
1. นางณัฎฐนิภา   เสนทองแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงอนิตา   พูลสวัสดิ์
 
1. นายศราวุธ   เทพสุภา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายชนกันต์  อุปลา
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร
2. เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  เอ้งฉ้วน
 
1. นายสุรเชษฐ์  นาหมั่นคง
2. นางจีระยุ  นาหมั่นคง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล
2. เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล
3. เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล
 
1. นายณรงค์  ล้อมลิ้ม
2. นางสาวยุพยง  ธรรมสะโร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย
2. เด็กชายนวพล  รักวงษ์
3. เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต
 
1. นายเมธี  เวสพันธ์
2. นางสาวศันสนีย์  คงดำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปิณทะโก
2. เด็กหญิงพรธีรา  ศรีราม
3. นางสาวศรุตา  ทองจินดา
 
1. นางสาวชะอ้อน  เสือสิงห์
2. นางสาววรี  หอยสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงจิตรณัฎฐา  คงยก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทองมาก
 
1. นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นายสัญทัต  เวศวิทย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   เหมือนพรรณราย
2. เด็กหญิงมาติกา   ทองหนู
3. เด็กหญิงอริสา   รัตนพันธ์
 
1. นางกันยา   สินน้อย
2. นางนงคราญ   เครือพิชยะการกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวแก้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  สิงคาร
3. เด็กชายเก้า  บรแมน
 
1. นายณัฐกรณ์  ทองใหม่
2. นางสาวพรรณทิพา  จันทร์ทัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ไหมพูล
3. เด็กหญิงพรสินี  ซื่อธานุวงศ์
 
1. นางสุพรรณษา  คงตั้ง
2. นางรัตนา  พรมสวาสดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บำรุงชาติ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทองชู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงศิลป์
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาประชาคม 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เทียมแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปาลินี  หมั่นช่วย
 
1. นางกฤษฎาพร  วงศ์กระสินธุ์
2. นางสาววิณิชลักษณ์  พัทบุรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐการ์  ณิชากรพงศ์
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันเพชร
3. เด็กชายอธิพงษ์  ชูภักดิ์
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงบัซลา  เกปัน
3. เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย
 
1. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
2. นางประไพ  คงยอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  อมรสถิตย์
2. เด็กชายปวรุตม์  โสมณวัตน์
3. เด็กชายออมสิน  จักรมานนท์
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
2. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายธฤต  สุดใจ
2. เด็กชายพชรพล  ดีเจย
3. เด็กชายอาทิตย์   ระมันกน
 
1. นายอนุชา  อินทมุณี
2. นางสุมณฑา  มัทมิฬ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   พรหมเมศ
2. เด็กชายพันธวุฒิ   นุ่มน้อย
3. เด็กชายภูวเดช   ชูวิจิตร
 
1. นายสมภพ  เดชอุดม
2. นางสาวสุปราณี   หีมเขียว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กรุยะ
2. เด็กหญิงศศิธร  เภาแก้ว
3. เด็กหญิงเกศินี  ทิพยเพชร
 
1. นางสาวกรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์
2. นายวชิระ  อาษาสุจริต
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงชลธิดา  แดหวัน
2. เด็กชายธีทัต  เล่งเจ๊ะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปราบปัญจะ
 
1. นางสาวอามาลีนา  มานะกล้า
2. นางสาวนิภา  แอหลัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ่มเฮงฮะ
2. เด็กชายยุทธพงศ์  ศิริมานนท์
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สงกรานต์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่
 
1. นางสาวชริญา  อรุณรุ่งเรือง
2. นางวารุณี  คงปล้อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
2. เด็กหญิงสิตานัน  พรัดรักษา
3. เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี   อร่ามวิทยานุกุล
2. นางภัทรส   อินทร์ช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ฮ่อ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  เอ่งฉ้วน
 
1. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
2. นางวรรณดา  แววสัมพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กหญิงมัลดา  สุดรอด
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  หมานุ้ย
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางเพ็ญศรี  ชนะสิทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะปะ
2. เด็กหญิงจิราวดี  มีทรัพย์อรุณ
3. นางสาววันวิสา  รักษายศ
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
2. นางปารวีร์  สิทธิฤทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ตีรนนท์โชค
2. เด็กชายธาวิน  อุทิศานนท์
 
1. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายต้นตระกูล  ดำเรือง
2. เด็กชายภูมิรพี  อ่อนทอง
 
1. นางบุญตา  ประทีปไพศาลกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จลพูน
2. เด็กชายพงษ์นวพชร  กรดเต็ม
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 1. นางสาวรัชดาภรณ์  บำรุงรัตน์
2. นางสาววาสนา  โคตรชมภู
 
1. นางบุญช่วย  อินทร์อักษร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายทวี   จูมทอง
2. นางสาวสุลัยมี  หมาดเต๊ะ
 
1. นางจริญญา  อุสา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ขวัญรอด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิกุล
 
1. นางณภัทรพร  ท่วมเพ็ชร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสท้อน 1. เด็กชายจิรภัทร  ฟองแก้ว
2. เด็กชายสุรยุทธ์   วิเท่ห์
 
1. นายกนกศักดิ์  ลุ่ยจิ๋ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 1. เด็กชายธนพล  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายวุฒิภัทร  แจ่มสกุล
 
1. นางสาวนันท์นภัส  หนูแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ยังชุม
2. เด็กชายอดิศร  ยังชุม
 
1. นางสุจิรา   อินเรือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายจิรภัทร  จ่าวิสูตร
2. เด็กชายวรินทร  ชุ่มชื่น
 
1. นายประภาศ  ฤทธิเดช
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กชายจิระพัฒน์  เพชรประพันธ์
2. เด็กชายชุติเทพ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  โสตทิพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเนียง 1. เด็กชายณภัทร  รัตนพชรากร
2. เด็กชายปิยะพันธ์  สุขสมร
 
1. นางชมพูนุท  ไชยเทพ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กชายภัทร  จินา
2. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  สะใบงาม
 
1. นางสมศรี  จินา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 1. เด็กชายณฐกร  จันทร์ประอบ
2. เด็กชายปัญญาวัฑน์  แก้วประภาส
 
1. นายอภินันท์  พรหมขวัญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน
2. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์เอียด
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงจูด
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายพงศ์พันธ์  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทศรี
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายราชัน  สมบุญ
2. เด็กชายอาชัญ  เพชรเจริญ
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นายดุลยวัฒน์  พรหมจันทร์
2. นายสุทธิวัส  หมวดทอง
 
1. นายถาวร  นุ้ยเกลี้ยง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเกลี้ยง
2. นางสาวสุธาธิณี  ปาระณะ
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  สังข์นิมิตร
2. เด็กหญิงจิรัศยา  ยงญาติ
3. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พยุบล
5. เด็กหญิงศตพร  เต่าหิม
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงชนินาถ  แก้วควรชุม
2. เด็กหญิงตวัลรัตน์  นวลศิริ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สังข์รอด
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูประสูตร
5. เด็กหญิงไพลิน  จิตรเจตน์
 
1. นางสุจิตรา  ชุมเปีย
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวลอย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ
2. เด็กหญิงนฤพร  รัตนอุไร
3. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  สิงห์เกลี้ยง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช
5. เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ
 
1. นางจันทิมา  อ๋องเซ่ง
2. นางลาวัลย์  แก้วลายทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงธนพร  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ข้ามเขต
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใยแก้ว
4. เด็กหญิงปัทมา  ปันท่าเรือ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคตรพงษ์
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสุชาดา  พึ่งแย้ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เสมอนุ่น
2. เด็กหญิงชุตินันท์  พรหมเพชร
3. เด็กหญิงศิริอักษร  ศรีประสม
4. เด็กหญิงสูฮันน่า  หลีหมัด
5. เด็กหญิงอลิษา  สมัคหานาย
 
1. นางสาวซอลีหะห์  บินสมัน
2. นางเสาด๊ะ  มะยีหมูด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  ฉัตรบรรยงค์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวนวล
3. เด็กหญิงนันท์ธชา  สิริกุล
4. เด็กหญิงวิภาวินี  รอดทิม
5. เด็กหญิงสิระดา  ทาบสุวรรณ
 
1. นางอุษา  บุญทองสังข์
2. นางบุญชุบ  สอนขำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลรบ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  สนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แว่นแก้ว
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธนบัตร
5. เด็กหญิงรุจิรา  ประทับกอง
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางจารุณี  พงษ์ไทยพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  สายแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือชาพงศ์ทิพย์
3. เด็กหญิงอรชุมา  สายแก้ว
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สังขกุล
5. เด็กหญิงแอนจิรา  ซ้ายศรี
 
1. นางกนกวรรณ  เหมมัน
2. นางจารีย์  ทองคโชค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงธรรญารักษ์  จิตรอักษร
2. เด็กหญิงนุจรี  ปิยะเดช
3. เด็กหญิงผกากรอง  ยาจาติ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ขานทอง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
2. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอมแพ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาลี
3. เด็กหญิงธัญวลัย  ศรีดำขลิบ
4. เด็กหญิงนลิษา  นังเกิด
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กุมขุนทด
 
1. นางเบญจมาศ  วงศ์พัฒนกุล
2. นางสาวสมฤดี  เมฆบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไสยะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์นวล
3. เด็กหญิงภัณทิรา  จิตภักดี
4. เด็กหญิงมุขสุดา  โครธาสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกวลิน  หนูทอง
 
1. นางรุจิรา  วงศ์พรัด
2. นางสาวอมรรัตน์  ้เรืองแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี
2. เด็กชายปิติภัทร  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญกาญจน์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ลายสาย
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ลายสาย
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุนิษา  ชูถนอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปอล้วน
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สกุลทอง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศิริชัย
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองสาม
5. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลกุล
 
1. นายศุภจักษ์  ประเสริฐเขาทอง
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กชายธราเทพ  การกรณ์
2. เด็กหญิงวรินธรณ์  มูสิกพันธ์
3. เด็กชายศักรินทร์  แสงอุทัย
4. เด็กหญิงสุนิตา  ทองกัน
5. เด็กชายอภิรักษ์  ยอดมณีย์
 
1. นางจิรารัตน์  ล่องจ๋า
2. น.ส.ภาวิณี   เพ็ชรแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เต็มไป
2. เด็กชายภวิศ   พงศ์อารีย์
3. เด็กชายวรพจน์  ชูช่วย
4. เด็กชายสรวิษ  หลงรอด
5. เด็กชายเสริมศักดิ์  ไมอินทร์
 
1. นางผุสดี  ฉีดเสน
2. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นายนฤบดินทร์  เหมือนพรรณราย
2. เด็กหญิงลักษิกา   นวลแก้ว
3. นางสาวสุชาดา   คงดำ
4. เด็กหญิงอรอุมา  รักษ์จันทร์
5. เด็กหญิงอรัญญา  บุญญะบุญญา
 
1. นางวิไล   ยศกิจ
2. นายสมเกียรติ  ชูบัว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงชลินา  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงชลินี  พลายแก้ว
4. เด็กชายศิขรินทร์  สุวรรณโชติ
5. เด็กหญิงอรชพร  กุมลี
 
1. นายสืบพงศ์  ซ้วนลิ่ม
2. นางทิพย์วรรณ  อมรมณีทิพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สันเส็น
2. เด็กหญิงชลดา  กาเด็น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สันแดง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เชิดชู
5. เด็กหญิงอริสรา  จุนเด็น
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวเมธิกา  ทองมีเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงด้ายอันดา  รามณี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิจิตร
3. เด็กชายพงศ์พนัส  แดงแก้ว
4. เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วอ่อน
5. เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข
 
1. นายพงค์ศักดิ์   แก้วเพ็ชร์
2. นางสาวสายชล  เหมเดโช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ไสยแก้ว
2. เด็กหญิงชนิสรา  แวทไธสง
3. เด็กชายธนพ  จิยางกูร
4. เด็กชายบวรภัค  หลักชัย
5. เด็กชายภาคิน  เสี่ยงฉิน
 
1. นางกรณิศ  หนูสุทธิ์
2. นางสาวสุพจนีย์  คงไกร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อีเกวพิว
3. เด็กหญิงซานด้า  เปียเว
4. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ก๊กเปลี่ยน
5. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร์เผือก
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
2. นางสาวอรวรรณ  น้อยมุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายปลื้มศักดิ์  นิภานันท์
2. เด็กชายภูพันธ์  ทองกำเหนิด
3. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิรัตน์
4. เด็กหญิงอทิตยา  ขาวเผือก
5. เด็กชายเปรมศักดิ์  นิภานันท์
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
2. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กชายจิรพงษ์  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คุ้มเขต
3. เด็กหญิงมนรดา  เสนลิ้ม
4. เด็กชายวริทธิ์  น้ำตาลพอด
5. เด็กชายศุภณัฐ  ใจเพชร
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  เสมสันต์
2. นายวันชนะ  คชฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองดำ
2. เด็กชายตะวัน  ช่วยสถิตย์
3. เด็กชายอนุชา  บัวบรรจง
4. เด็กหญิงอริศรา  เอียดมาก
5. เด็กหญิงไอรดา  หีดจินดา
 
1. นายปานศักดิ์  ปริงทอง
2. นางสาวมนณภา  เล่งซ้าย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงจริยาพร  ปลอดอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  รวยรื่น
3. เด็กชายชัยยะวัฒน์  แถมแก้ว
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  เลื่องคง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มลิ
6. เด็กชายตรีภูมิ  เพชรชู
7. เด็กชายธนชิต  คงกุล
8. เด็กชายธนพล  ขำพล
9. เด็กชายธนพัฒน์  เชาวลิต
10. เด็กชายธีระศักดิ์  นาคแป้น
11. เด็กหญิงนัฐยา  หมื่นแสน
12. เด็กหญิงนุชจนาถ  แดงสวัสดิ์
13. เด็กหญิงรุจินันท์  ชูมี
14. เด็กหญิงวาทินีย์  เกตุแก้ว
15. เด็กหญิงสุชาวดี  กอบวัฒนกุล
16. เด็กชายสุริยันต์  สุริยพันธ์
17. เด็กหญิงอนุสรา  สุวรรณพฤกษ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  สะอาดฤทธิ์
19. เด็กหญิงเกสร  แก้วมุงคุณ
20. เด็กชายเจษฎากร  สุขประเสริฐ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นายสุรวุฒิ  แก้วโรย
3. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
4. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
5. นางสาวสุชลี  สวัสดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายกิตติธัช   ละงู
2. เด็กหญิงชญานิน   สักเดีย
3. เด็กหญิงชนาธิป  เรืองสกุล
4. เด็กชายณัฐพล  น้ำขาว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาดำ
6. เด็กชายธีรยุทธ   หาญทะเล
7. เด็กหญิงนฤมล   ลูกหวาย
8. เด็กหญิงนัทกฤวา   เล็กกอ
9. เด็กชายนันทศร  ลูกหยี
10. เด็กชายนิรัติสัย   สายวารี
11. เด็กชายปฐวี   วิมลเมือง
12. เด็กชายพิเชษฐ์   หาสะอาด
13. เด็กหญิงรัญชิดา   แสงศรี
14. เด็กหญิงวราพร   บุญมี
15. เด็กชายวัณณูวรรธน์  บ่อหนา
16. เด็กหญิงศิรภัสสร   ศิริรักษ์
17. เด็กหญิงสาธิตา   ลากุลเพีย
18. เด็กหญิงสุจิรา   หมาดเส็ม
19. เด็กหญิงอัสมี  สาหัดสาอิ
20. เด็กหญิงอารียา   จงรักษ์
 
1. นางดวงรัตน์   จงรักษ์
2. นายวรากร   สูทอก
3. นางสาวอนงค์นาถ   จงรักษ์
4. นายกฤษณ์  เทพชุม
5. นายไพโรจน์  ขาวสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายจิรภัทร  วุฒิวันประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลลดา  ธนอัครกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  หมื่นนรา
4. เด็กชายธนกร  บุดสดี
5. เด็กชายธนทัต  ทองทิพย์
6. เด็กหญิงธัญญิตา  ประสิทธิ์
7. เด็กชายธีรภัทร  รองเมือง
8. เด็กชายนิตรินทร์  คำเรืองศรี
9. เด็กหญิงพิชาดา  เพ็งจันทร์
10. เด็กชายภาณุพงศ์  เกตุไชโย
11. เด็กหญิงมาริษา  เจ๊ะเด็ง
12. เด็กชายรัชชานนท์  ช่างตีทอง
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเผือก
14. เด็กชายวงศ์อมร  อมตเวทย์
15. เด็กหญิงสุชาดา  ชูเขียว
16. เด็กชายสุรวิชญ์  แพลือ
17. เด็กชายอภิรักษ์  คงแสง
18. เด็กชายอภิวิชญ์  เพชรริน
19. เด็กชายโฆษิต  ชัยราษฏร์
20. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล
3. นายศุภโชค  รอดทับ
4. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
5. นางเบญจมาศ  ทัลวัลลิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหลลิน
2. เด็กชายจิรายุ  ซ้วนเหว
3. เด็กชายชยพัทธ์  กะรนรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐสุภา  หนูสม
5. เด็กชายธนัท  นิมาลา
6. เด็กชายธราเทพ  อาจทวีกุล
7. เด็กชายธิติพงศ์  จันทรสุวรรณ
8. เด็กหญิงนนทพร  แสนมูล
9. เด็กชายนันทวิกานต์  ชูผล
10. เด็กชายพงศกร  ไชยเรือน
11. เด็กหญิงพิมพิศา  นุ่นสังข์
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กาญจนณรงค์
13. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยแป้น
14. เด็กชายวรภพ  ปานแย้ม
15. เด็กหญิงวันวิสา  อ่วมสน
16. เด็กชายสหรัฐ  บุญเดช
17. เด็กชายสุทธิราชร์  มวลสกุล
18. เด็กหญิงอัมราวดี  พวงศิริ
19. เด็กชายเทพณรินทร์  บลูเชอร์
20. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  ดวงใจ
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
4. นายริดวาน  สะอิ
5. นายกีรติ  พรหมนรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กชายกิตติภณ  เนาว์นาน
2. เด็กชายชลธิชาติ  เพชรอาวุธ
3. เด็กชายชุติพนธ์  พุฒทอง
4. เด็กชายณรงค์ชัย  บุญพรัอม
5. เด็กหญิงธนัชชา  สอาด
6. เด็กหญิงนริศรา  รักเมือง
7. เด็กหญิงนันท์ชพร   แก้วมณี
8. เด็กชายปัณณณัฐ  รุ่งเรือง
9. เด็กชายพงศโรจน์  นาคกุล
10. เด็กหญิงพรพรรณ  คงด้วง
11. เด็กชายมนต์มนัส  นาคกุล
12. เด็กหญิงวารุณี  วีสี
13. เด็กชายศุภณัฐ  กุลศิริ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  พิทักษ์โยธา
15. เด็กชายอนาวิน  ใสพริก
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมผัน
17. เด็กหญิงอมราพร  วารีวาณิชย์
18. เด็กหญิงอริสา  ศิริโภคพัฒน์
19. เด็กหญิงอัยรา  สาหร่าย
20. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
 
1. นางสาวเบญจพร   บุญหรอ
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางลัดดา  โกละกะ
4. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
5. นางพรทิพย์  ทองตำลึง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายคณิศา  ดอนไพรธรรม
2. นางสาวจะรุวรรณี  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายชัยชนะชล  สีที
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เจริญยศ
5. เด็กชายณัฐพล  เสวกจันทร์
6. เด็กชายณัฐวัตร  รองมาลี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมคำ
8. เด็กชายนวนันท์  จิตประสงค์
9. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชูชมกลิ่น
10. เด็กชายพงศ์ปณต  หมี่กระโทก
11. เด็กชายพงศ์เทพ  ธรรมสนอง
12. เด็กชายภงค์ธิพล  ฉิมพาลี
13. เด็กชายวรินทร  ศรีสุวรรณ
14. นางสาววารีพร  วัดนครใหญ่
15. เด็กชายวุฒินันท์  แดงสกล
16. เด็กชายศุภศักดิ์  บำรุงสุข
17. เด็กชายสิทธิชาติ  ประจิกกิต
18. เด็กชายสุรพงษ์  ถนอมชนม์
19. นายอนุสรณ์  ชัยสังข์
20. เด็กหญิงอภิญญา  กาญจนะ
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  หมี่กระโทก
3. นางสาววรรณนิดา   แพ่งอินทร์
4. นางสาววลัยลักษณ์   สิงห์โต
5. นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกตัญชลี  ประคองสิน
 
1. นางเสริมศรี  พลรงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นางบุญเรือน  พรหมจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวสุนทรี  ทับเที่ยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิคม 1. เด็กหญิงสริตา  ธนอารักษ์
 
1. นางสาวอุมาพร  สุวรรณน้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กหญิงวศินี   คงร่ม
 
1. นางมณฑา  บูหัส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงมิ่งฟ้า  เพทาย
 
1. นางสุนทรี  ทับเที่ยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วรวุฒิวราภรณ์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขอำไพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เกษม
 
1. นางสาวปวิณา  แสะหมูด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  พรหมมี
 
1. นายมนัส  กอนทิพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
2. เด็กชายณภัทร  พรหมนวล
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีอ่อน
2. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงณปภัช  เปรมปรีชากุล
2. เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชะนะ
2. เด็กชายอัครเทพ  รักการ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจณิสตา  จุลวัจน์
2. เด็กชายวโรดม  สุวรรณพะโยม
 
1. นางอุไรวรรณ  จินตนะรุ่งโรจน์
2. นางสมศรี  ไฝจู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีเทพ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ดวงจันทร์กาล
 
1. นางสาวนิภาดา  แสงแก้ว
2. นางสาวมณีรัตน์  คงแย้ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงศิรัญญา  แฝกโคกสูง
2. เด็กชายสุชาครีย์  ชูแก้ว
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
2. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายณัฐพล  ทับทิม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นางแก้วใจ  นวนอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมิง
2. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรนิล
 
1. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
2. นางอัญชนา  ไชยรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
2. เด็กหญิงณัฐิดา  โยธารักษ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนอุบล
4. เด็กหญิงปิยรัตน์  แดงเจริญสุข
5. เด็กหญิงปิ่นฉัตร  ทองเนื้อสุข
6. เด็กหญิงพรญาณี  นะจันทร์รักษ์
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญนาโค
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทียนสุข
9. เด็กหญิงลักขิกา  สุขพันธ์
10. เด็กหญิงสุชานันท์  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
2. นางนพรลักษณ์  มานะจิตต์
3. นางสุกัลยา  บุญรอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชูประจิตร
2. เด็กหญิงชุลีพร  รื่นนุสาร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อรรถมานะ
4. เด็กหญิงนพนันท์  วรธรรมาทิพย์
5. เด็กหญิงปนัดดา  สืบสะอาด
6. เด็กหญิงปภัสรา  พ่อวงศ์
7. เด็กหญิงศลิษา  ผิวเหลือง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ผั้วผดุง
9. เด็กหญิงอนัญญา  โปร่งพันธ์
10. เด็กหญิงอรปรียา  ใจรักษ์
 
1. นางพวงทอง  วิจิตรพันธ์
2. นางสาวชมภูนุช  พัดตัน
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงชวินดา  เมืองดี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่วยอยู่
4. เด็กหญิงปาลินี  เชื้อพราหมณ์
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่วยยิ้ม
6. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ดำนุ้ย
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  สังไย
8. เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ
9. เด็กหญิงสุภัชชา  ดำสุวรรณ
10. เด็กหญิงอรปรียา  นกนุช
 
1. นางสาวยุคล  อักษรชื่น
2. นางรัตนา  พรมสวาสดิ์
3. นางสาวยุคล   อักษรชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  หล่อพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงกัลริญา  กุลบุตร
4. นางสาวตรีกิติ  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงนันทพร  ไทยชนะ
7. นางสาวปาลิตา  สร้อยสนธิ์
8. นางสาวปิยะฉัตร  ณะจันทร์
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กาญจนะ
10. นางสาวอลิศรา  สำเภา
 
1. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
2. นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์
3. นางสาวพิชยา  เพชรนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนกพร   หีตนา
2. เด็กหญิงชุดามาศ   ภาณุรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐมน   ชุมทอง
4. เด็กหญิงตรีรัตน์   มองประโคน
5. เด็กหญิงปรียากมล  แซ่ภู่
6. เด็กหญิงพัชรี   บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงพินิศศา   จันทร์นวล
8. เด็กหญิงลลิตา   เมืองแทน
9. เด็กหญิงอภิญญา   คุณมี
10. เด็กหญิงอุมา  เครือจันทร์
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
4. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
7. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
8. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
9. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
10. นางสาวโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเสน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สะทุน
3. เด็กหญิงจันทิมา  นกหนู
4. เด็กหญิงชีวาพร  อะทะขันธ์
5. เด็กหญิงณัฐธิกา  อุตสาหะ
6. เด็กหญิงพรนภัส  สุกระโณ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  กายฤทธิ์
8. เด็กหญิงยุวริญย์  ทองขวัญ
9. เด็กหญิงวรรณิดา  ปุสวิโร
10. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโณ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  โทวาท
12. เด็กหญิงสุพรรษา  เลื่อนลอย
13. เด็กหญิงอริสรา  คงสม
14. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงสว่าง
15. เด็กหญิงแพรวรรณ  ด้ามทอง
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
2. นายสมพงษ์  นันทโย
3. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
4. นางอุดมพร  เสวีพงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงจักรีพร  สุทธิชาติ
2. นางสาวธิดาวรรณ  แก้วกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  สถิ่น
4. เด็กหญิงนิลาวัณย์  นิลละคา
5. เด็กหญิงปภาดา  พึ่งแรง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
7. นางสาวมนัสชนก  บุญภิมุข
8. เด็กหญิงมัทนียา  แก้วสีงาม
9. เด็กหญิงวาสินี  บุญสวน
10. เด็กหญิงวิสุดา  รักประชา
11. นางสาววีรวรรณ  นกดา
12. เด็กชายศรันย์ภัทร  เชื้อเมืองพาน
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณ
14. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
15. เด็กหญิงอิสรา  คงกัน
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นายดัสนัย  ดำมี
3. นายภานุพงศ์  ชูเพ็ง
4. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ดีเชียง
2. เด็กหญิงชไมพร  กลิ่นสุม
3. เด็กหญิงฐานัดดา  ชิดดุษดี
4. เด็กชายตะวัน  เนียมเจริญ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมใหม่
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พิมพร
7. เด็กหญิงพรนภา  สุขบัวใหญ่
8. เด็กหญิงพันพสา  หสนานนท์
9. เด็กชายภาณุพงษ์  เพชรสวี
10. เด็กหญิงวนิตา  ชัยลา
11. เด็กหญิงวาสนา  ชานุชิต
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นามตะคุ
13. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วพวง
14. เด็กหญิงสุภาพร  แบนกระโทก
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เคลือวัลย์
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
3. นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา
4. นางสาวเกตุแก้ว  สุดเกตุ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง
2. เด็กหญิงกุลปริยา  เอี๋ยวศิริ
3. เด็กหญิงขวัญกมล  นบนอบ
4. เด็กหญิงชญาชน  ชูรอด
5. เด็กชายชิตวัน  เป็นสุข
6. เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ
7. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ
8. เด็กหญิงพรสินี  ปรโฆษิต
9. เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล
10. เด็กหญิงรวงข้าว  มาลาทอง
11. เด็กหญิงราธา  เพชรสุวรรณ
12. เด็กหญิงวรณัน  ตันนินิตรกุล
13. เด็กชายวรวิช  ชัยภักดิ์
14. เด็กหญิงวิภาวดี  มิ่งทองคำ
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวสด
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชูเพชร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทิมรัตน์
3. เด็กหญิงนาตาชา  นาคครื้น
4. เด็กหญิงปรียากร  ฤทธิกุล
5. เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญ
6. เด็กหญิงพัชรมล  แซ่อุ้ย
7. เด็กหญิงมนทิรา  คณะแนม
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุมารน้อย
9. เด็กหญิงฤดีวรรณ  กิจเจริญ
10. เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม
11. เด็กหญิงสิริวิมล  เทพหนู
12. เด็กหญิงสุนันทา  โยธาจุล
13. เด็กหญิงอนัญพร  เอกวิเชียร
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิกุล
15. เด็กหญิงอลิษา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
2. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
4. นายสุพักพงษ์  อินทร์แย้ม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มุณีแนม
2. เด็กหญิงกูอิสศริณดา  ลอจิ
3. เด็กหญิงซากียะห์  มะดาบู
4. เด็กหญิงซูนีตา  สาเมาะ
5. เด็กหญิงซูไรยา  นาวานิ
6. เด็กหญิงตัสนีม  จะปะกิยา
7. เด็กหญิงนูรอัฟฟานณีย์  กาซอ
8. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ดอเลาะ
9. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะมิง
10. เด็กหญิงนูรีดา  สะเตาะ
11. เด็กหญิงนูรีมาน  หะญี
12. เด็กหญิงยัสมี  สามะ
13. เด็กหญิงยัสมี  อาแวดอมอ
14. เด็กหญิงอัฟนาน  มะมิง
15. เด็กหญิงอัสรีนัน  วิชัย
 
1. นางสาวต่วนนูฮายาตี  ลอจิ
2. นายอดิศักดิ์  เจ๊ะยอ
3. นางสาวต่วนรุสนี  ลอจิ
4. นางซาบารียะห์  ดือราซอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงครีมา  เหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงจิรรัตน์  อุมาสะ
 
1. นายพรอนันต์  สีแก้ว
2. นายธีระวัฒน์  คาวิจิตร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรักแย้ม
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ชนะกุล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอณิฐชา  ประโยชน์ชล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เบญจกล
 
1. นายสมควร  สังข์จันทร์
2. น.ส.อาภา  จูงศิริ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  สุขพิทักษ์
2. เด็กหญิงสาธิดา  วังสาวดี
 
1. นายพีระพงค์  สุขขี
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงธันยพร  ฉันท์ไทย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โยยรัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวสุดารัตน์   บุญทับ
2. นายอภิสิทธิ์   บุญทับ
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นายโกวิท   ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธาม  จุลรัตน์
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เหลาะเหม
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงเบญญาภา   โชติช่วง
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงภัทรากูล  ชลหัตถ์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมศักดิ์
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์บุหลัน
 
1. นายแสนพิสิฐ  นฤภัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. นายนพดล  ขำวิจิตต์
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  วาดงูเหลือม
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงณนธภร  โชคคำสีลา
 
1. นายปิยพงษ์  ทองทุ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงแวโซเฟีย  แวหะมะ
 
1. นายประกาศิต  สุวามิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   คชวงค์
 
1. นายพรเทพ   ช่วยด้วง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงยารียะห์  บอซู
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  ไชยยะ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. นางสาวสุนีย์  -
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารีการ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1. เด็กชายอิรฟาน  สาแล
 
1. นายอนัน  เจ๊ะแว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดเดช
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงดาววดี  ธรรมกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  อินทร์รักษา
 
1. นายเกริกศักดิ์  ด้วงเกตุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงอริสา  ซ้ายอ่อน
 
1. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. นางสาวพิชชาอร  ราวี
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนภัทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกหาร 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  ใฝบุญ
 
1. นางสายวสันต์  สบเหมาะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์สังข์
2. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จันทร์เอียด
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
2. นางซอฟีเยาะ  หวันจิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงรจนกร  คงนก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โต๊ะยะเล
 
1. นางจุรี  เมืองสง
2. น.ส.สุกัญญา  ขิริอ่อน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงธนัณญา  บุญมา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พิทักษ์ธรรม
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ไบราหมาน
2. เด็กหญิงซูฟียา  วาโด
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  จิตตะภัค
2. เด็กหญิงปฐมพร  ขุนมนตรี
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
2. นางกุศล  รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรมี  เวาะหะ
2. เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวน์  เจะมะ
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
2. เด็กหญิงอามาณี  มามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ   หนิเร่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายณัฐกร  หอยสังข์
2. นางสาวสุทธิดา  คงเอียด
 
1. นายอาคม  ดำปิน
2. นางผกามาศ  ดำปิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงนลัทพร   คงเฝือ
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์   คงอ่อน
 
1. นางอัจจิมา   สุจริต
2. นางชนิดา  มณีทับ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายณัฐกรานต์  ครองวิธี
 
1. นายสมบุญ  พรหมคีรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายศิริเดช  บัวจันทร์
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟาตีหม๊ะ  เซ็ง
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงกนกพร   ชูทอง
2. เด็กหญิงการะเกด   บุญทวี
3. เด็กหญิงสลิลลา   พรมจรรย์
 
1. ดาบตำรวจหญิงพัชรี  ปานถาวร
2. นางสาวพรธิดา   พุทธิระ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธันยมัย    กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   บุญส่ง
3. เด็กหญิงเกวลิน   ชัยเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
2. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงมารีษา   สาและ
2. เด็กหญิงวีนานี   สะหลำแดง
3. เด็กหญิงเกาซัร   หะยีดาราแม
 
1. นางสาวฮัสนะห์   ดอเล๊าะ
2. นางกอรีเยาะ  เตะย่อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดชู
2. เด็กหญิงพนิดา  ทวีแสง
3. เด็กชายเจษฎา  วงศ์น้อย
 
1. นายประเทือง  จันทร์ชุม
2. นางจรัญญา  จันทร์ชุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายจิรกฤต  เวชสุวรรณ
2. เด็กชายชยพล  แจ้งไธสง
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ทรัพย์
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ใสสะอาด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายนาวิน  สุขขวัญ
2. เด็กชายอาดือนัน  เวาะมะ
3. เด็กชายอารีฝีน  หมานขมิ๊
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางดวงเดือน  อุสมาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มูพะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  สาบอเฮ็ง
3. เด็กชายแวฮารีฟีน  หะยีแวฮามะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
2. นายขจรยุทธ  มาประสม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายกัณฑชาติ  โต๊ะปลัด
2. เด็กชายชลวิทย์  ยาหยาหมัน
3. เด็กชายธนทัต  นิ่งเบบ
 
1. นายอาสิร่น  ลัดเลีย
2. นายยารูดีน  องศารา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชาย รุสลัน    เง๊าะมูซอ
2. เด็กชายรุสลัน    สุหลง
3. เด็กชายอามีรูซาฟิส   สาและ
 
1. นายทวีป   มุขแก้ว
2. นายฤทธิเดช  สงวนวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 1. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
 
1. นายชิโนรส  ทองขุนดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วนิล
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายเขมทัต  จันทร์ชาตรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กหญิงกันตา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
1. นายสรรเสริญ  รอดเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  พุฒเสน
 
1. นายธานินท์  นิลสิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงณภัทร  ต่างจิตร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายชนกนันท์   สุขกระโณ
 
1. นายนรินทร   พาหุรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงอรนลิน  บุญฤทธิ์
 
1. นายศักดิ์สิริ  รำไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชื้อกรด
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงสุธิตา  รัตนูปกรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1. เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง
 
1. นางสาวสาวินีย์  แก้วทอนช้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเรือง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายกฤษดากร  ศรีทะ
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังใบ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงธัญญมน  บุญศรี
 
1. นางอรภาณี  ผอมภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กชายพรภวิษย์  กองรุณ
 
1. นางสาววาสนา  ฉ้วนกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
 
1. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงธัญสิริ  เกกินะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด
 
1. นายศักดิ์สิริ  รำไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงพรทิพา  ซั่วเซ่งอี่
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายอิสระ  ครองก่ำ
 
1. นายกองเพชร  พหุโล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวโสภิดาวรรณ  ขวัญใน
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  มณีรัตน์
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ  พัฒนาศรีรัตน์
 
1. นางสาวรชฎา  บัวแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. นายนำโชค  ดวงจิม
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายวิษณุ  ถาวรวงษ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายวัฒนชัย  แก้วฉวี
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ปานแก้ว
3. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
4. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
5. เด็กหญิงพัชริดา  ตรีสุข
6. เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาญัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
5. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
6. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์สุข
8. เด็กหญิงสุภนิดา   นวลชนะ
9. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
3. นายวินัย  เพชรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง
2. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  วิจิตร
4. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
5. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
6. เด็กหญิงฟ้าใส  หวานแก้ว
7. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสุธีกานต์  ศิริวัฒน์
9. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
2. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
3. นายกฤตภาส  บุญศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองชะอม
2. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีชาย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ดีแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีชาย
5. เด็กหญิงพัณณิตา  บุษราคำ
6. เด็กหญิงพิชามญช์  คชโสภณ
7. เด็กหญิงพิลาสินี  บุษราคำ
8. เด็กชายภัทระ  ศักดา
9. เด็กหญิงมลิสา  วิเชียรวงศ์
10. เด็กหญิงสุณิสา  พานจันทร์
11. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภูมี
12. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย  บรรสิทธิ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีบุรุษ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปล้องชู
15. เด็กชายเพชรรัตน์  ช่วยชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
3. นางสาวภัสราภรณ์  ผอมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินราช
2. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
4. เด็กชายถิรวุฒ  วรรณบวร
5. เด็กหญิงธนัญชนก  นามวงค์เนาว์
6. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
7. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง
9. เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยี่โถ
10. เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร
11. เด็กชายภูดล  ปานเพชร
12. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  การกิจดี
14. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
15. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ทองรัตน์
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กชายกวีสยาม  รวบทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวบทองหลาง
5. เด็กหญิงปวีณธิดา  บุญใย
6. เด็กหญิงปัณฑิกา   จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
7. เด็กหญิงพรรัมภา  ทองรักษ์
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
9. เด็กหญิงวรัทยา  มัชฉากิจ
10. เด็กชายวราพล  เซ่งอิ่ม
11. เด็กชายวีรภาพ  พิทักษ์เรืองเวช
12. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
13. เด็กชายอชิระ  เพชรสงค์
14. เด็กชายอัครพล  อ่อนเพ็ชรคง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
3. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
4. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นางสาวกุลสตรี  ทิพย์เกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
3. นายณัฐวุฒิ  จันทวีรัตน์
4. นายธนกฤต  สุขเกษม
5. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
6. เด็กหญิงรัตติกา  สังข์คร
7. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
8. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
9. เด็กหญิงสายชล  รุ่งเช้า
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ปลอดอ่อน
11. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
12. เด็กหญิงสุโรชา  สมล่ำ
13. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
14. นางสาวอรอุมา  ทิศรอด
15. เด็กหญิงไอรยเรศ  เเก่นจันทร์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางเตือนใจ  บุญพา
3. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
4. นางสาวสุุวิมล  ปานเอียด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กชายกวีสยาม  รวบทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวบทองหลาง
5. เด็กหญิงปัณฑิกา   จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
7. เด็กหญิงวรัทยา  มัชฉากิจ
8. เด็กชายวีรภาพ  พิทักษ์เรืองเวช
9. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
10. เด็กชายอชิระ  เพชรสงค์
11. เด็กชายอัครพล  อ่อนเพ็ชรคง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
3. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
4. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
5. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
6. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
7. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
8. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
9. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
10. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
11. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
12. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
3. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอียดแก้ว
4. เด็กหญิงพัชนิดา  จันทร์แจ่มศรี
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
6. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนวิเชียร
7. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทร์แจ่มศรี
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุริโย
9. เด็กหญิงสรวรรณ  คชสงคราม
10. นายเกียรติศักดิ์  ไชยยศ
11. เด็กหญิงเยาวภา  รักษายศ
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
2. นางสุทธิพร  ศรีคง
3. นางสาวศรีสุดา  ศรีสุขใส
4. นางสาวเสาวนีย์  ประสาททอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายกรินทร์  พันธา
2. เด็กชายชัยณรงค์  มีแก้ว
3. เด็กชายณรงค์ชัย  โลหะกุล
4. เด็กชายธรรมรงค์  ขวัญช่วย
5. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
6. เด็กชายนราธิป  รักษาศรี
7. เด็กชายพศวัต  เอียดชูทอง
8. เด็กชายพัชรพล  กลับจิตร
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขิกขำ
10. เด็กชายวรายุทธ  เวชรังษี
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นุ่นทอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
2. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสาวดวงพร  โปทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  ประไพ
2. เด็กชายก้องภพ  ต้นเนียม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสริฐประสม
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชรกรด
5. เด็กชายธเนศ  ผลบุญ
6. เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมโชติ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมดำ
8. เด็กหญิงปรารีย์  ศรีไสย
9. นายภูวนาถ  จันทร์คง
10. เด็กชายมาวิน  วงค์สุวรรณ
11. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
12. เด็กชายสู้  นวลละออง
 
1. นายภูวนาถ  จันทร์คง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วุฒิชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
3. นายณัฐวุฒิ  จันทวีรัตน์
4. นายธนกฤต  สุขเกษม
5. เด็กหญิงรัตติกา  สังข์คร
6. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
7. เด็กหญิงวริศฐา  ช่างคิด
8. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
9. เด็กหญิงสายชล  รุ่งเช้า
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
11. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
12. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
3. นางกุสุมา  จุลเพ็ชร
4. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   อนันต์การุณย์
2. เด็กชายจิระวง  มากบรรจง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรมย์
4. เด็กชายถิรวุฒิ  ไข่มุกข์
5. เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐคงแก้ว
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผดุงเกียรติ
7. เด็กหญิงนฤต  ไข่มุกข์
8. เด็กหญิงบุซรอ  เจ๊ะเค๊ะ
9. เด็กชายปรมินทร์  แซ่ยับ
10. เด็กชายปราบมาล  สมใจ
11. เด็กชายฟิตรี  สาเหาะ
12. เด็กชายรวิชา  คงสนิท
13. เด็กชายวายุ  วุฒทิ
14. เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์
15. เด็กหญิงสุจิตรา  สังข์ทอง
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียนทอง
17. เด็กชายอาตีรีน  มามะ
18. เด็กชายเกียรติภูมิ  วงสุนา
19. เด็กชายเจษฎา  นามสง่า
20. เด็กชายเรืองศักดิ์  ขาวด่านเหนือ
 
1. นายสุคนธ์  ไข่มุกข์
2. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
3. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
4. นางวรรณกาญจน์   จตุรสุทธิวงศ์
5. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
6. นางสาวเยาวรัตน์  จันทราวิสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงคณัสวรรณ  มีทอง
2. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพรกนก
4. เด็กหญิงดุษยาภรณ์  สว่างเต็ม
5. เด็กหญิงทศวรรณ  ชุมมะ
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้านกิ่ง
7. เด็กหญิงปาริตา  อ่อนศรี
8. เด็กชายพงศรัญ  สองเมือง
9. เด็กหญิงพนัทดา  คงมณี
10. เด็กหญิงภรณ์นภา  ไกรนรา
11. เด็กหญิงลลิตา  พลายชุม
12. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
13. เด็กหญิงวริศรา  คงช่วย
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
15. เด็กหญิงษุภากร  บรรจงเมือง
16. เด็กชายสาม  สาทรสุขเทศ
17. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กิ้มหยก
18. เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธิ์รงค์
19. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบรรจง
20. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธิ์
2. นางศิริพร  ยอสิน
3. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
4. นางละมัย  วัฒนศรี
5. นายสวงค์  ดำแจ่ม
6. นางณัฐพัชร์  เพชรประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกฤษณัฎฐ์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงณรีย์รัตน์  แซ่ลิ่ม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ์  วงษ์สุบรรณ์
4. เด็กหญิงธนพร  บุญวงศ์
5. เด็กหญิงธนัชชา  ช่วยฉวาง
6. เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญวงศ์
7. เด็กหญิงธัญญาวดี  ทองคำ
8. เด็กหญิงธีรนาฎ  ตีสิงห์
9. เด็กชายนนทชัย  ทับควนชุม
10. เด็กหญิงนัชชนันท์  จีนเมือง
11. เด็กหญิงนิธินารถ  ราชรักษ์
12. เด็กชายปฏิณัฐพงษ์  ชิตกุล
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาพร
14. เด็กชายพลศรุต  เพชรเรือนทอง
15. เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีดา
16. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชาวบ้านกร่าง
17. เด็กหญิงวรรณษา  ชาญอินทร์
18. เด็กหญิงศุภมาศ  ประกอบแก้ว
19. เด็กหญิงอมลดา  รัตนา
20. เด็กหญิงอารยา  เพชรจุ้ย
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
2. นางปาจรีย์  แก้วทองเมือง
3. นายยุทธพงษ์  ศิริรัตน์
4. นายศักดิ์ศรี  รักษ์ธรรม
5. นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล
6. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวกาญจนา  ช่วยราม
2. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์แก้ว
3. เด็กชายฐิตาวัตร  เรือนจันทร์
4. นางสาวฐิตินันท์  สุนันทเสวก
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองรักษ์
6. เด็กหญิงทิพกัญญา  หมวดศรี
7. นางสาวธิดารัตน์  เจริญรูป
8. เด็กหญิงนิภาธร  เจริญรูป
9. นางสาวพรรวษา  ไกรนรา
10. นางสาวรัตติกานต์  ชะเดช
11. เด็กหญิงลินดา  แสงระวี
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดทอง
13. นายสุทธิราช  พรหมหมอเฒ่า
14. เด็กหญิงสุนิษา  สร้อยรักษ์
15. นางสาวสุภาวรรณ  เกื้อกูลบุตร
16. เด็กชายอนุกูล  เกตุแก้ว
17. นางสาวอาทิตญา  สุรรณฤทธิ์
18. นายอินทร  วรธงไชย
19. นางสาวเพ็ญนภา  ยังช่วย
20. นางสาวโสภิดาวรรณ  ขวัญใน
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
2. นางสาวศิริพร  พงศ์พิทยายุทธ
3. นางสุมาลี  โยธาภักดิ์
4. นางสาววีณากร  พุ่มนุ้ย
5. นายศักดา  ชำนาญกิจ
6. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนใหม่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญจิตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษวุฒิสาร
3. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่ย่อง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งสามสี
5. เด็กชายธวัชชัย  คงสันต์
6. เด็กชายธีรภัทร์  แจ้งสามสี
7. เด็กหญิงประพิมพร  วงโพธิสาร
8. เด็กหญิงประพิมพรรณ  วงโพธิสาร
9. เด็กชายพงษ์พันธ์  เพชรยัง
10. เด็กชายพรพิทักษ์  จงจิตร
11. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีวิสุทธิ์
12. เด็กหญิงภานุชนาถ  สระทองโฉม
13. เด็กหญิงมุธิตา  พงสุวรรณ
14. เด็กหญิงยุวนารถ  ภมรพันธ์
15. เด็กหญิงลักขณา  ชูทอง
16. เด็กหญิงวาสนา  ทองนา
17. เด็กชายศุภชัย  แสงทอง
18. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลิ่ม
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์เหมือน
20. เด็กชายไอศวรรย์  ไทยเกิด
 
1. นายประยุทธ  อิสระบูรณะฤทธิ์
2. นายสวัสดิ์  รักนาควน
3. นางกชพร  เกิดปากแพรก
4. นางวนัสฐิกา  อิสระบูรณะฤทธิ์
5. นายธานิตย์  พลัดเมือง
6. นางสาววันเพ็ญ   รักนาควน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขเกิด
2. เด็กหญิงญาณิศา  วัดถานัง
3. เด็กหญิงฐาปนี  อินธนู
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลวดลายทอง
5. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณะ
6. นางสาวพรชิตา  มาศอุบล
7. เด็กชายพันธ์ปณต  เพชรกำเนิด
8. เด็กชายวรวุฒิ  แดงดี
9. เด็กหญิงศิยากร  ศรสังหาร
10. เด็กหญิงศิวนาถ  เต็งประยูร
11. เด็กหญิงศุฑามาศ  เอี้ยงมี
12. เด็กชายสิงห์ชัย  ธาระศรี
13. เด็กหญิงสุชัญญา  ตันยุชน
14. เด็กหญิงสุธินันท์  ไสยรินทร์
15. เด็กหญิงหัสทยา  เอี้ยงมี
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
17. เด็กหญิงอมรญพรรณ์  พาทัน
18. เด็กชายอาทิตย์ตะยะ  ศักดิ์ส่ง
19. นายเพชรเก้า  เพชรกำเนิด
20. เด็กหญิงแพรทิพย์  วัฒนกุล
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
2. นายชลิต  ศุภการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายณรงค์รัตน์  ชลสินธุ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปกาศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  พลราม
4. เด็กหญิงปริชญาพร  ไกรแก้ว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จีนศรีคง
6. เด็กหญิงอริสรา  พิศาลภพ
 
1. นายรักไท  ไสยรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายกาจพล   จงจัดกลาง
2. เด็กชายธนวัฒน์   ธานีรัตน์
3. เด็กชายธิติพงศ์   ไทรนิ่มนวล
4. นางสาวปัญญาพร   กิจศักดิ์
5. เด็กชายสุทธิพงศ์   นามมัน
6. เด็กชายอิทธิพล   เพ็ชรัตน์
 
1. นายเอกชัย   ตั้นสมบูรณ์
2. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
3. นายภาคภูมิ   หนิยุหนุ๊
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กชายฐาปกร  โฉมทอง
2. เด็กชายธัชชัย  สุภาพ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญพันธ์สุทธิ
4. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมบุตร
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สาระวารี
6. เด็กชายอธิชัย  ลิ่มบุตร
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกชกร  ถิรเบญญานุกุล
2. นายกฤษณะ  มุจนานันท์
3. เด็กชายกฤษณะ  เพชรประพันธ์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เกิดสุข
5. เด็กชายชินกฤต  ปานทอง
6. นางสาวฐาปณี  ขำจิตต์
7. เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิ์โสม
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนตรนิติสกุล
9. เด็กหญิงณัฐวศา  ชาวสวน
10. เด็กหญิงทิพวัลย์  ดอมไธสง
11. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่สุวรรณ
12. เด็กหญิงธีราพร  เทศรัตน์
13. เด็กชายนันทกร  วรรณกูล
14. เด็กชายพรพิพัฒน์  ไขแสง
15. เด็กชายพลภัทร์  รัตนพัฒน์
16. เด็กหญิงภัทรพร  สังข์ไชย
17. เด็กชายภาคิไนย  ใจสว่าง
18. เด็กชายภานุพงศ์  เรืองศรี
19. เด็กหญิงมัณฑนา  ชาวสวน
20. เด็กหญิงมาณวิกา  คำปานทิพย์
21. เด็กชายมาวิน  คำปานทิพย์
22. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คงพัฒน์
23. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชูบ้านนา
24. เด็กชายวีระภัทร  ขนะปักษ์
25. เด็กหญิงศิริพร  ไกรสิทธิ์
26. เด็กหญิงศิริวิภา  มุสิกลัด
27. เด็กหญิงศุภีนันท์  จันทร์นพรัตน์
28. เด็กชายสินชัย  แสงเพชร
29. เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยทอง
30. เด็กหญิงสุวพัชร  แซ่วุ่น
31. เด็กชายอนุชา  สิทธิจันทร์
32. นายอนุวัฒน์  ฉิมมณี
33. เด็กหญิงอภิชญา  คำแป้น
34. นางสาวอรวรรณ  ธรรมณี
35. เด็กชายอโณชา  สิทธิจันทร์
36. นายเจษฏาการ  จาวยนต์
37. เด็กหญิงเนตรนภา  พิศลยบุตร
38. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ่ม
39. เด็กหญิงเพชรา  ทิพย์รัตน์
40. เด็กหญิงไอลดา  วัชระมูสิก
 
1. นายธนัญ   วัธนอินทร์
2. นางวัลภา  พัฒน์สมบัติ
3. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร
4. นายลักษไชย  มลอุ่น
5. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
6. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
7. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน
8. นางปวริศา  สอนทะโม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ณ สุพรรณ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมมา
3. เด็กหญิงคณัสนันท์  มากช่วย
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชัยศิริเลิศ
5. เด็กชายชนาธิป  ผิวทองงาม
6. เด็กหญิงชนิกานต์  รัตติโชติ
7. เด็กหญิงชนิสรา  รัตติโชติ
8. เด็กหญิงชัญญานุช  ทัวยะบัตร
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  จงจิตร
10. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองเพิ่ม
11. เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วเสถียร
12. เด็กหญิงธนวรรณ  เทพวรรณ
13. เด็กหญิงธัญญานุช  ทัวยะบัตร
14. เด็กหญิงธันยธรณ์  ศรีเลิศ
15. เด็กชายนภเกตน์  แสงอุไร
16. เด็กชายนภเกตน์  แสงอุไร
17. เด็กหญิงปพิชญา  คำทอง
18. เด็กหญิงปรัชญนันต์  ศรีชาย
19. เด็กหญิงปาณิสรา  บุรีศรี
20. เด็กชายพลวัฒน์  อินอุทัย
21. เด็กหญิงภัทราวดี  ฟองมณี
22. เด็กชายฤทธิรัตน์  รัตนพันธ์
23. เด็กชายฤทธิ์รัตน์  รัตนพันธ์
24. เด็กหญิงลลิตภัทร  คงขาว
25. เด็กหญิงสาธิตา  ไพรินทร์
26. เด็กหญิงสาธินี  สะหะวิริยะ
27. เด็กชายสิรดนัย  คำสุวรรณ
28. เด็กหญิงสุคนธปัทม์  ทองรักษ์จันทร์
29. เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ
30. เด็กหญิงสุณัฏฐา   บำเรอจิตต์
31. เด็กหญิงสุพิชญา  แกล้วกล้าหาญ
32. เด็กหญิงสุภาวิตา  มีเสน
33. เด็กหญิงอภิสรา  ไวยนาค
34. เด็กหญิงอรนัชชา  ยอดเมฆ
35. เด็กหญิงอรปรียา  เนียมสมบัติ
36. เด็กชายอัสวเดช  อินอุทัย
37. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิกลาง
38. เด็กหญิงเมรัญญา  ปัทมเมธิน
39. เด็กหญิงเมษา  แซ่จุง
40. เด็กหญิงโชติชนิต  สุวรรณาคม
 
1. นายฐิติกร  เหตุทอง
2. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีสินธนินี
3. นางสาวปณัฏฐา  จันทร์สุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มกะเนาว์
2. เด็กหญิงกมลชนก   เยาวยัง
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงหะ
4. เด็กหญิงคิรภัสสร  เปาเล้ง
5. เด็กชายจตุรพร  สุทโธ
6. เด็กหญิงจันทร์นภา  คำพวง
7. เด็กหญิงจีราภรณ์  ยิ้มศรี
8. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปรีชามาตร
9. เด็กหญิงชนิกา  ไชยบุตร
10. เด็กชายชินภัส  ไชยบุตร
11. เด็กชายณัฐกรณ์  ขอจุลซ้วน
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชนะแดง
13. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนมาลี
14. เด็กหญิงนพวรรณ  ชำนาญเกียรติ
15. เด็กหญิงนฤภรณ์  สุดสกล
16. เด็กหญิงนลพรรณ  ชาญพลรบ
17. เด็กหญิงประภัสสร  แก้ววารี
18. เด็กหญิงพรนภา  ใจทับทิม
19. เด็กหญิงพรพิมล  ประเสริฐชัย
20. เด็กหญิงพรรณศร  สมบุญ
21. เด็กหญิงพรวิภา  มารเวก
22. เด็กหญิงพลอยแสง  โตคีรินทร์
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พริ้งเพราะ
24. เด็กหญิงพิชญา  บัวงาม
25. เด็กหญิงภัชราพร  คลี่ประทุม
26. เด็กชายภูมินทร์  คำลำ
27. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เมฆหมอก
28. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สืบพันธ์
29. นางสาวรุ่งทิวา  สิงโต
30. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นใจ
31. เด็กหญิงศศิประภา  ปรางน้อย
32. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีอัมพร
33. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีประเทศ
34. เด็กหญิงอมรวรรณ  มูลนอก
35. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีสุวรรณ์
36. เด็กหญิงอารียา  โสภา
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  โห้แพร
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมเทพ
39. เด็กชายเดชติศักดิ์  ล่วงพ้น
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสสุชล
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
2. นายอนุเทพ  วิมลศรี
3. นางสถาพร  บุญช่วย
4. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
5. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมพิชัย
6. นางสาวพินิดา  สิริมาสกุล
7. นางสมจิตร  บุญเกิด
8. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กชายกตัญญูู  ทองรอด
2. เด็กหญิงกนกอร  บุญทองคง
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์ทอง
4. เด็กชายกิตินันท์  หนูแก้ว
5. เด็กชายจักรภัทร  หนูศรีแก้ว
6. เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง
7. เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิพิบูลย์
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  รักบำรุง
9. เด็กชายณภัทร  หนูคง
10. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีบุรินทร์
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปาน
12. เด็กหญิงณัฐริกา  เอียดด้วง
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์เสน
14. เด็กชายธนพล  ทองสาร
15. เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
16. เด็กหญิงธนาวดี  ราชธานี
17. เด็กชายนนทวัฒน์  นนทฤทธิ์
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลพรหม
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยสวัสดิ์
20. เด็กชายปวริศร์  เพชรชำนาญ
21. เด็กหญิงปอรรัตน์  สุวรรณอาภรณ์
22. เด็กหญิงพิมชนก  รอดรู้
23. เด็กหญิงพิมพิศา  มีแก้ว
24. เด็กหญิงมะลิวรรณ  มณีลดา
25. เด็กหญิงยศวดี  ศาลางาม
26. เด็กหญิงยศวดี  เพชรประดิษฐ์
27. เด็กชายยุทธพงศ์  พริกบุญจันทร์
28. เด็กชายรัชชานนท์  บุญรัตน์
29. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผิวคล้ำ
30. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เอียดทุ่ม
31. เด็กชายวิทวัต  ชูกลิ่น
32. เด็กชายวิริทธิพล  หนองลุง
33. เด็กหญิงศิริกันยา  ชูแก้ว
34. เด็กชายศุภโชค  ณฤทธิ์
35. เด็กหญิงสุธาศินีย์  คุ่ยยกสุ่ย
36. เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษกุล
37. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทอง
38. เด็กหญิงอรทัย  กาญจนบุตร
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูสิทธิ์
40. เด็กชายเมธัส  ชัยกูล
 
1. จ.ส.อ.ภานุเดช  ศรีหาวงศ์
2. นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
3. นางลำพอง  สุขช่วย
4. นายพฤษชาติ  สุขช่วย
5. นางสาวสุพิรา  คำวีระ
6. นางสาวศุภวรรณ  จันทร์แก้ว
7. นางสาวปวันรัตน์  ชัยกูล
8. นางษรนารี  เอียดด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตนพันธ์
2. เด็กชายกรินทร์  พันธา
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  ชื่อย่าน
4. เด็กชายกิตติพงษ์  แสวงแก้ว
5. เด็กชายกิตติพงษ์  แสวงแก้ว
6. เด็กชายจตุพร  บุญเกื้อ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยจันทร์
8. เด็กชายชญานนท์  รามอินทร์
9. เด็กหญิงชญานันท์  เด่นประเสริฐกุล
10. เด็กหญิงชฎาพร  มีสุข
11. เด็กหญิงชลิตา  เดชจินดา
12. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์
13. เด็กชายณัฐนัย  ส่งเสริม
14. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
15. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
16. เด็กชายปิติพงษ์  ขวัญช่วย
17. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
18. เด็กชายมงคลทิพย์  คงทอง
19. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
20. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
21. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
22. เด็กหญิงรัตนาพร  ชนะสุด
23. เด็กชายฤณธรรถ์  พ่มพวง
24. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
25. เด็กหญิงวัลวิษา  มีสุข
26. เด็กชายวีรพงศ์  นุ้ยแก้ว
27. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ทอง
28. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
29. เด็กชายศุภวิชญ์  พลับแก้ว
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พุททอง
31. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
32. เด็กหญิงสุวรรณา  ทองอ่อน
33. เด็กหญิงอธิฐา  หาญกล้า
34. เด็กหญิงอพัชรา  ขิกขำ
35. เด็กหญิงอภัสรา  หนูวัน
36. เด็กหญิงอรทัย  กลับจิตร
37. เด็กชายอรุณฤทธิ์  รอดเพ็ง
38. เด็กหญิงอุมากร  ชุมนาคราช
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
2. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสุดารัตน์  คำศรี
5. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
6. นายอภิรักษ์  นาวารี
7. นางสาวเนตร  แก้วเอื้อ
8. นางสาวจันทร์นภา  ช่วยพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเส้ง
2. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
3. เด็กหญิงกฤติมา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงกาญจนา  บัวหลวง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สำลีร่วง
6. เด็กชายชัยรัตน์  บุญชูช่วย
7. เด็กชายชูศักดิ์  ตราสุวรรณ์
8. เด็กชายณัฐพงศ์  นาควานิช
9. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
10. เด็กหญิงทักษิณี  พรหมศิลา
11. เด็กชายธนัฐพงษ์  ขวดทอง
12. เด็กชายธีรภัทร  บรมสุข
13. เด็กชายนพดล  มีรส
14. เด็กหญิงนพรัตน์  สระพะพันธ์ุ
15. เด็กชายปณิธาน  แดงประเสริฐ
16. เด็กชายปรเมศร์  ศรีเปาระยะ
17. เด็กหญิงปาริชาติ  โชครักษ์
18. เด็กหญิงปิยธิดา   จุลเลศ
19. เด็กชายพงศพัศ  นนทโชติ
20. เด็กหญิงพิชญ์กนก  รักษาพล
21. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงสุวรรณ
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หัสภาค
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไอยสุวรรณ
24. เด็กชายฤทธิเดช  อบกลาง
25. เด็กหญิงลลิตา  พรมทัต
26. เด็กหญิงวรรณิศา  นีระบาล
27. เด็กชายวรวิทย์  ชนะชัย
28. เด็กชายวราเทพ  ไม้อ่อน
29. เด็กหญิงวาโย  บัวจันทร์
30. เด็กหญิงวิลาสินี  อัมวารี
31. เด็กหญิงศรินยา  จุลเลศ
32. เด็กหญิงสุชานาถ  ส่งแสง
33. เด็กชายสุทัศน์  สงกุมาร
34. เด็กหญิงสุนิสา  สมทอง
35. เด็กหญิงหทัยชนก  ชลสินธุ์
36. เด็กหญิงอภิสรา  ส่งแสง
37. เด็กหญิงอรวรา  พันชล
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
39. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
40. เด็กหญิงเสาวนีย์  รัจรัญ
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายเอนก  เมฆฉาย
3. นางธาริณี  ชัยชนะสุวรรณ
4. นางดวงพร  สุมลวรรณ
5. นางสุมาลี  เทียบศรไชย
6. นางรัชดา  ปาลรังษี
7. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
8. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว
 
1. นางชมภูนุช  เรืองนุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายกันตินันท์  ปานเนือง
 
1. นางโสภารัตน์  วิชัยดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดริ้น 1. เด็กชายชยุตม์  จันทร์เลื่อน
 
1. นางสาวสร้อยเพชร  แสงศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายสุทิวัส  ชัยเดช
 
1. นายสิทธิพร  ชาญณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายยุทธชัย  วัดแผ่นลำ
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูกำพล
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพชรพล  ณ นคร
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภาณุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉาง 1. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงอัฟซา  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นายเอกลักษณ์   สมบัติบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กชายอามีรูล   บินเจ๊ะมุ
 
1. นายอับดุลรอแม  สะบูดิง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายศรายุธ  ชุมคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูหา 1. นายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 1. เด็กหญิงสิรภัทร  คงสุวรรณ
 
1. นายอังคาร  รัตน์จรัญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุดสิ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงีมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นายธีรเนศ  อนุภัทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายโชคดี  บัวทอง
 
1. นางอุษา  บุญเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นายสุทธิชัย  เม่งช่วย
 
1. นายนนทวัฒน์  สุขจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงยมาภรณ์  วงศ์ศร
 
1. นายธีรเนศ  อนุภัทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วสุข
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางพลอยนภัส  ตุลยสุขธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  ผันมา
2. เด็กชายกวินทร์วิชญ์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ชูสงค์
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  คล้ายพยงค์
5. เด็กชายข้าวกล้อง  สุรเชษฐพงษ์
6. เด็กชายชัพวิชญ์  ยืนนาน
7. เด็กชายนราวิชญ์  นาคบรรพ์
8. เด็กชายนวพล  ทองคำ
9. เด็กชายภรภัทร  ภูรินันทกร
10. เด็กชายอัลฮัซซาน  โดดะแซ
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
2. นางสาวชาลิณี  เตชะ
3. เด็กหญิงปียารัตน์  หมื่นเดช
4. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
5. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
6. เด็กชายวัชรพงศ์  เพ็งพัตรา
7. เด็กชายสัตยา  กาหนุง
8. เด็กหญิงสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
9. นางสาวอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
10. เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญแก้ว
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
3. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายจิรภัทร  เกตุอำไพ
2. เด็กชายดลธรรม  คงประชุม
3. เด็กหญิงตมิสา  อุไรรัตน์
4. เด็กหญิงติชิลา  อุไรรัตน์
5. เด็กชายยศภัทร  ปีนนัย
6. เด็กหญิงวรพนิต  ปานนุ่น
7. เด็กชายสหรัฐ  สาสุธรรม
8. เด็กหญิงสุณัญธนา  ณ สุวรรณ
9. เด็กหญิงอัญชุลี  ทองปรีชา
10. เด็กชายเกรียงไกร  พัฒน์ระวังด่าน
 
1. นายเทวัญ  วิริวงษ์
2. นายนิรุต  ชูมี
3. นายกฤษดา  สุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายกลวัชร  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงคัมภีรดา  เทพสิงห์
4. เด็กชายจักรภัทร  ภักดีแก้ว
5. เด็กหญิงจักษณา  บุญกิจ
6. เด็กชายชยุตพงศ์  ปานมณี
7. เด็กหญิงชลธิชา  ทวีเมือง
8. เด็กหญิงชลัญญา  คลล้ำ
9. เด็กหญิงฐิตาพร   อุทัยรัตน์
10. เด็กชายณัฏฐนันธ์  ชนะกาญจน์
11. เด็กหญิงดารารัตน์  นาภูมิ
12. เด็กชายทนชิต  วิทยานุเคราะห์
13. เด็กหญิงทิพานัน  ชูวงค์
14. เด็กหญิงธัญชนก  สุทธิรักษ์
15. เด็กหญิงธาริณี  ผดุงรัตน์
16. เด็กชายนนทวัฒน์  คงยืน
17. เด็กชายนฤสรณ์  สุทิน
18. เด็กหญิงนัทธมน  พันวัน
19. เด็กหญิงปณิศา  ผิวล้วน
20. เด็กหญิงประภัสรา  ชูบุรี
21. เด็กชายพงศกร  ส่งศรี
22. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยทอง
23. เด็กชายพรพิพัฒน์  ซื่อตรง
24. เด็กชายพลวรรธน์  พงษ์สุวรรณ
25. เด็กชายพิชญุตม์  ผ่องแผ้ว
26. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สมหมาย
27. เด็กชายวรรณฤทธิ์  ศิริมานะกุล
28. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเรืองฤทธิ์
29. เด็กชายศราวุธ  เหล่หวัน
30. เด็กหญิงศศธร  ศรีพรรณารักษ์
31. เด็กชายศุภกฤต  ศรีสุวรรณ
32. เด็กหญิงสาริศา  ทองระหมาน
33. เด็กหญิงสิริวิมล  ขาวเอี่ยม
34. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณรัตน์
35. เด็กชายอัศวิน  คงทน
36. เด็กชายเตชิต  ศรีสุวรรณ
37. เด็กชายเสาวภาค  ทองจำเนียร
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธานินพงศ์
39. เด็กหญิงใบหยก  ใจห้าว
40. เด็กหญิงไคริกา  คงยืน
 
1. นายอดิเทพ  ปานสังข์
2. นางสาวลลิวัลย์  เจ้าแก้ว
3. นางสาววริศรา  แนวกันยา
4. นางสุพิศ  แนวกันยา
5. นางกรรณิการ์  เปาะทองคำ
6. นางปุณิกา  หนูชัยแก้ว
7. นางมะลิวัลย์  บุญญวงศ์
8. นางสาวอุไร  สุขศรีเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ทองงาม
2. เด็กหญิงกมลเนตร    เทพแสน
3. เด็กหญิงกรกมล    หนูเซ่ง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์   หนูเซ่ง
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวสุข
7. เด็กหญิงญาณิศา  ชูด้วง
8. เด็กหญิงณปภา   คงเรือง
9. เด็กหญิงณัชภรณ์    บุญชูช่วย
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    หนูพุ่ม
11. เด็กหญิงถนอมวรรณ   เก่งกั่ว
12. เด็กหญิงนลินญา   แก้วอร่าม
13. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
14. เด็กหญิงนุชนาถ   เที่ยงธรรม
15. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีช่วย
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ทับนิล
17. เด็กหญิงพิยดา   นวลโข้ย
18. เด็กหญิงพุทธิดา   พุทธศิลป์ศิลา
19. เด็กหญิงภัคนันท์   ภูมิประดิษฐ์
20. เด็กหญิงมณฑการณ์   จริงการ
21. เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมธาสิทธิ์วรกุล
23. เด็กหญิงมินตราวดี   สุขสง
24. เด็กหญิงลลิตา   ยงยวด
25. เด็กหญิงวรรธนกร   สุกกรม
26. เด็กหญิงวริศรา   รักงาม
27. เด็กหญิงศุลีพร   บุญฤทธิ์
28. เด็กหญิงสุญาดา   สีอ่อน
29. เด็กหญิงสุธาสิณี   วิรุลศรี
30. เด็กหญิงสุนิษา   สมทรง
31. เด็กหญิงสุภิสรา   จีนเดิม
32. เด็กหญิงอรทัย   สุคนธรัตนสิทธิ์
33. เด็กหญิงอรัญลดา   พุฒนวน
34. เด็กหญิงอลิษา   คงเพ็ง
35. เด็กหญิงอารีรัตน์   รักชูศรี
36. เด็กหญิงเกวลิน   หนูช่วย
37. เด็กหญิงเกวลิน   สีอ่อน
38. เด็กหญิงเกศแก้ว   ขวัญเมือง
39. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ผ่อง
40. เด็กหญิงเปมิกา   กอเจริญรัตน์
 
1. นายสมใจ   ชูแก้ว
2. นางวัลดา   แก้วกังวาล
3. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์
4. นายปกรณ์   อาจสมโภช
5. นางสาวพรศิริ   พงษ์อร่าม
6. นางรัชนีวรรณ   อัครธราดล
7. นางณิชมน  มีแก้ว
8. นางสุพรรณี   เส้งตุ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  สนั่นแสง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สะอาด
3. เด็กหญิงกัญชรส  นิยมธรรม
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัตตสัมพันธ์
5. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชวัญเมือง
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ราชณรงค์
7. เด็กหญิงจุฑามณี  วัฒนะ
8. เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ
9. เด็กหญิงฐานิตา  รัตนจินดา
10. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์เพ็ง
11. เด็กหญิงฐิติชญา  สมณะช้างเผือก
12. เด็กชายธนพล   ฤทธิเกษร
13. เด็กหญิงธันยพร  สุพาสอน
14. เด็กหญิงธิติกาญจน์  สุขขัง
15. เด็กหญิงนภิสรา  เมืองแดง
16. เด็กหญิงนิภาภัทร์  จีบเพชร
17. เด็กชายปรเมษฐ์  จรกลิ่น
18. เด็กหญิงปาณิสรา  เคี่ยนบุ้น
19. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พรหมขุนทอง
20. เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วสวี
21. เด็กหญิงพรพิมล  มหาแก้ว
22. เด็กชายพิชชาภา  อินทร์แก้ว
23. เด็กหญิงพิชญา  ขำเกิด
24. เด็กหญิงพิชญาวี  มีเมตตา
25. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ
26. เด็กชายภูรินท์  เมืองอุดม
27. เด็กหญิงรพิพรรณ  ทองนาโพธิ์
28. เด็กหญิงวริศรา  เดชทุ่งคา
29. เด็กหญิงศศิประภา  ยังสวัสดิ์
30. เด็กหญิงสรัลพร  พิมพ์อ้วน
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินแก้ว
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามกร
33. เด็กหญิงอรุโณทัย  ใจดี
34. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พัฒนวงศา
 
1. นางเสงี่ยม   ยุติมิตร
2. นางสาวพรรณธิรา  ใจสมคม
3. นายสว่างพงศ์  ฐิตะฐาน
4. นางชูใจ  หอมลาภ
5. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
6. นางเจียมจิตร  สิงสุข
7. นางอุไร  หิตะโกวิท
8. นายกล้าณรงค์  ยังชำนาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกาญจนชาติ  ชโลธรทักษิณ
2. นางสาวจิราพัชร  จอมเชื้อ
3. นางสาวจุฬารัตน์  สงแก้ว
4. เด็กชายชาญณรงค์  คำปาวีระ
5. เด็กหญิงชาลิณี  เตชะ
6. เด็กหญิงชาลิตา  แก้วทอง
7. นายชินวัตร  อาหวัง
8. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  คงประดิษฐ
9. เด็กชายณัฐติพงษ์  ชาติบุตร
10. เด็กหญิงดวงรัตน์  แก้วดี
11. นางสาวปภัสรา  นพภาษี
12. เด็กหญิงปิยารัตน์  หมื่นเดช
13. เด็กชายพชร  คูนิอาจ
14. นางสาวพลอยนิล  บุญใหญ่
15. นางสาวภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
16. นางสาวภาวินี  อินสอน
17. นางสาววรรณนิษา  ทับอาษา
18. นางสาววรรณนิษา  บู
19. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
20. นายวรเดช  กาหนุง
21. เด็กชายวัชรพงษ์  เพ็งพัตรา
22. นางสาววิลาวัณย์  หมาดจามัง
23. เด็กชายวิษณุ  ช่างปัด
24. นายศราวุธ  หวันละเบ๊ะ
25. นางสาวศุณิสราษ์  แก้วมุงคุณ
26. เด็กชายสัตยา  กาหนุง
27. เด็กหญิงสุกัญญา   อาหลัง
28. เด็กหญิงสุกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
29. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชุมผอม
30. นางสาวสุนิตา  แอหลัง
31. เด็กหญิงสุนิสา  แปงยวง
32. นางสาวสุพิชฌาย์  คำโส
33. นายสุภัทรชัย  เจริญ
34. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่หวง
35. เด็กชายอดิศร  ชุรัตน์
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนย่าง
37. นางสาวอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
38. เด็กหญิงอริสรา  บู
39. นางสาวเกวลี  นวลขนาย
40. นายเหินฟ้า  สุภาพเจริญกุล
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์
3. นางนิตยา  โรจนหัสดิน
4. นายติณณพัศ  กล่ำจีน
5. นางพิทยา  อนันต์
6. นางสาววันดี  แสงแก้ว
7. นางสาวนิษณา  สงกา
8. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต
2. เด็กหญิงกรองเพชร  ภักดี
3. เด็กหญิงจินตนา  เพชรอุด
4. เด็กหญิงชลธิชา  ใบงา
5. เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักดิ์
6. เด็กชายณัฐชาคร  เบญจปัก
7. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
8. เด็กชายธนวัฒน์  เซ้งบุญตั๋น
9. เด็กชายธนาวุฒิ  ภักดี
10. เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด
11. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
12. เด็กหญิงนารี  ขุนพล
13. เด็กชายปรมินทร์  สอาดวงศ์
14. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง
15. เด็กชายปิยวุฒิ  ทับสมุด
16. เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ
17. เด็กหญิงพัญธิมา  เจียมสุข
18. เด็กหญิงภานุชนาฏ  ส้าเหร็ม
19. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง
20. เด็กชายวรฤทธิ์  สารบูรณ์
21. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี
22. เด็กหญิงวันวิสา  แดงดี
23. เด็กชายวุฒิดี  ขุนฤทธิ์
24. เด็กชายศุภกรณ์  ขุนพล
25. เด็กชายศุภกิจ  ขุนพล
26. เด็กหญิงสจีนะ  ส้าเหร็ม
27. เด็กชายสมหวัง  แสงผา
28. เด็กหญิงสุพัตรา  เผือกเจริญ
29. เด็กหญิงสุภาวิตา  ขุนพล
30. เด็กชายสุรทัช  โล่สกุล
31. เด็กชายสุรยุทธ  โกจิ
32. เด็กชายสุรเกียรติ  กันไพเราะ
33. เด็กชายอรรถกร  สุวัตถิกุล
34. เด็กหญิงอลิษา  ธนบัตร
35. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางธมนพัณณ์  แก้วสกด
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
4. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
5. นายธีระศักดิ์  คงเดิม
6. นางปรานอม  สหธารา
7. นางสาวสุมารินทร์  คำชารี
8. นางสาวทิพย์วรรณ  ศุภกิจถาวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกิดไกรแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  แต้มเพ็ชร
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทองแก้ว
4. เด็กชายกิตตินันท์  คงทอง
5. เด็กชายกิตติพงศ์  หมื่นละม้าย
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุขขะ
7. เด็กชายจักริน  พิกุล
8. เด็กหญิงจารวี  แสงโชติ
9. เด็กชายจิณณวัตร  แก้วระยับ
10. เด็กหญิงจิรากานต์  เกตุแก้ว
11. เด็กหญิงญาณิศา  ยังช่วย
12. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูพันธ์
13. เด็กชายธีรภัทร  หาผล
14. เด็กหญิงนริศรา  จำเริญ
15. เด็กหญิงปริณดา  บุญคง
16. เด็กหญิงพรรณรสา  เศวตดุลย์
17. เด็กชายพลธิวัต  คงฤทธิ์
18. เด็กหญิงพลอยชมพู  บัวอ่อน
19. เด็กชายพีรพล  หาลินไสล
20. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์คง
21. เด็กชายภูริศักดิ์  ชัยชนะ
22. เด็กชายยงวิสุทธิ์  รามเทพ
23. เด็กชายรัตนบุรุษ  ไชยแก้ว
24. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข
25. เด็กชายวายุ  บุญชู
26. เด็กชายวีระศักดิ์  วรรณบวร
27. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุจินพรัหม
28. เด็กชายศิริวัฒน์  วสะยสิทร
29. เด็กชายศิวกร  มิ่งมิตร
30. เด็กชายสิทธิกร   ฉิมพงษ์
31. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิ่มจิตร
32. เด็กหญิงสโรชา  จันสักรา
33. เด็กหญิงอรวรรณ  จงเจริญ
34. เด็กหญิงอริตา  นุ่นทองหอม
35. เด็กหญิงอาริสา  ไชยวิเศษ
36. เด็กหญิงเกร็ดมณี  ชูเมือง
37. เด็กชายเจษฎา  วรรณบวร
38. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วเกตุ
39. เด็กหญิงเนตรชนก  ยังช่วย
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงเกื้อ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
2. นางลัดดา  นิ่มกาญจนา
3. นายเสริม  คชกูล
4. นางอุบลทิพย์  คชกูล
5. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
6. นางสาวณัฐธิดา  นำนาผล
7. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
8. นางสาวยุวดา  ทิมกลับ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กชายธนภัทร  สองสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
6. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
7. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
8. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
9. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
10. เด็กหญิงรัติชนก  เทพสุทธิ์
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุนทรีรัตน์
2. เด็กหญิงฉันฌ์สินี  รักษ์จุล
3. เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง
4. เด็กชายพงศ์พันธ์ุ  ยอดสุรางค์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีนุ่นวิเชียร
6. เด็กหญิงศิฐภัทรสร  ศิริคุณ
7. เด็กหญิงสุธิมา  นาคแก้ว
8. เด็กชายเจษฎา  ศิริรัตน์
9. เด็กหญิงเฌอมาศ  หมอกแก้ว
10. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. นางบุญศรี  หงษา
3. นางสาวฐิติชญา  ก้อนปัญจก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1. เด็กชายซอดิก  พยายาม
2. เด็กหญิงนัสเร๊าะ  ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงนูรีฮา  กูลน้อย
4. เด็กชายปฏิวัฒน์  อดทน
5. เด็กชายพีรพงศ์  เอกคณะ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  งดงาม
7. เด็กหญิงมาริสา  หมู่มาก
8. เด็กชายอัษรายุทธ  พยายาม
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตรไพศาล
10. เด็กหญิงไปรษญา  พยายาม
 
1. นายชยพล  ดารารัตน์
2. นางสาวศรินณา  พลายละหาญ
3. นางสาววลัยพร  แต้มประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1. เด็กหญิงฐิตา  เทพเมือง
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  คำแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีทิพย์
4. เด็กหญิงนนลินี  คำแก้ว
5. เด็กชายภานุวัฒน์  กีรวาที
6. เด็กชายวุฒิชัย  เคนเพ็ชร
7. เด็กชายอนิศร  เพชรนุ้ย
8. เด็กหญิงอรพัทรา  ชุมสังข์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเฉย
10. เด็กชายเอกราช  สยามพันธ์
 
1. นางทัศนีย์พร  นาคมุสิก
2. นางวารยา  ชุติดำรง
3. นางธิดารัตน์  นิตย์นรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณธิดา  กอบกระโทก
2. เด็กชายชนาธิป  เสนสกุล
3. เด็กชายธนัช  พันธ์พิบูลย์
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเติม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ยี่เสาว์
6. เด็กชายพีรภัทร  ไพฤทธิ์
7. เด็กหญิงวิยะดา  ติดชัย
8. เด็กหญิงสิริกานดา  จันทร์ละออง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  จินดาวงศ์
10. เด็กชายเพชรวรินทร์  ศรีทอง
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. นางสาวจันจิรา  ขวัญเมือง
2. นางสาวณัฐวรรณ  ลูกอ้น
3. นายต้นตระกานต์  เขียวบุญจันทร์
4. นายธัชพล  เครือจันทร์
5. นางสาวนลินวรรณ  รอดอินทร์
6. นางสาวนาถลดา  สังฆอินทร์
7. นายวีระศักดิ์  นิระโส
8. เด็กชายศรัณยู  ดำบ้านใหม่
9. เด็กหญิงศิริพักตร์  ช่างคิด
10. นายหัสนัย  อินขอ
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
2. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
3. นางภุมรินทร์  บุญคล่อง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มกอ
4. เด็กหญิงศิวพร  แสงณวันศุกร์
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย
6. เด็กหญิงสุณิสา  สกุลเล็ก
7. เด็กหญิงอรัญญา  นิลสาร
8. เด็กหญิงเกวลี  กองนอก
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางสาวสมฤทัย  คำบีร์
3. นางสุภาณี  ผิวเหมาะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
4. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
8. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายพิทักษ์  บุณยเกียรติ
3. นางรุ่งรัชนีย์  วรเกียรติกุล
4. นายชุมพล  อมตวิทยานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยเชื้อ
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
4. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง
5. เด็กหญิงธัญกร  อะสัน
6. เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล
7. เด็กหญิงรักษิตา   ณ สงขลา
8. เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
3. นางจตุพร  ขวัญแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นกเผือก
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตร์
3. เด็กหญิงศสิกาญจน์  ยอดพงษา
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ถีระแก้ว
5. เด็กชายอนุรักษ์  ปานนก
6. เด็กหญิงเมขลา  แพงมาลา
 
1. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
2. นางอรัญญา  อินทปัน
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงนภาพร  แก้วแสน
3. เด็กหญิงปรารถนา  อ่อนสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพิศา  กฐินหอม
5. เด็กหญิงวรนุช  อ่อนหวาน
6. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนศิลป์
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แดงมูสิก
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ปัดถามา
9. เด็กหญิงอธิชนันท์  รัตนเกษร
10. เด็กหญิงอริสรา  ชาวยศ
11. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุพงค์
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงสังข์
 
1. นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี
2. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
3. นางอุษา  สมภักดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจิตรดา  ศิลาทอง
2. เด็กหญิงนาถวดี  ตรียงค์
3. เด็กหญิงภัทรพร  จีนปึ้ง
4. เด็กหญิงสุภานันท์  มูญเพ็ญ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พลสุวรรณ
6. เด็กหญิงอริศรา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัสณิศา  พุ่มพวง
2. นางสาววิชุณีย์  พรหมชาติ
3. นางสาวกาญจนี  นาขวัญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แตงโม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิ้มประจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองละเอียด
4. เด็กหญิงพนิดา  ทรงงาม
5. เด็กหญิงพิริสา  ยุบลชัย
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุตรหลำ
7. เด็กหญิงสิริยากร  เกบุตร
8. เด็กหญิงเพชรดาว  โบบทอง
 
1. นางสุวดี  บุญชูประภา
2. นายชุมพล  อมตวิทยานนท์
3. นายสายัณห์  ดำดี
4. นางเยาวดี  เล็กกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกุลธีรา  หยูนิษ
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
3. เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
4. เด็กหญิงณัฏชยา  ทองด้วง
5. เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร
6. เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
7. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสองเมือง
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวตรีรัตน์  พินิจสกุล
3. นางสาวธญาภรณ์  แสงชื่น
4. นางสาวมณิภา  จิตนุ้ย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงนริศรา  แป้นไทย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญโยดม
3. เด็กหญิงพิมนกานต์  สงสุวรรณ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เพ็งผอม
5. เด็กหญิงวราพร  จันทร์คง
6. เด็กหญิงสุกานดา  วงศ์ชู
7. เด็กหญิงสโรชา  นวลขำ
8. เด็กหญิงอลิษา  เพ็งผอม
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
3. นางพรรณนิภา  ไพรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
6. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
8. เด็กหญิงสุนิศา  ทิมทอง
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
3. นางสาวศรีประภา  คงวิจิตร
4. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  จันด้วง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอกวิลัย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
6. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
7. เด็กหญิงศิรดา  บุญโยดม
8. เด็กหญิงสุณัฏฐา  แดงเอียด
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
3. นางสาววิริยา  บุระคร
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
5. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
6. เด็กหญิงวรรณิการ์  ทิพย์เสภา
7. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
9. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นางสาวปราณี  หมิแหม
4. นางสาวณัฐหทัย  กรอบแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญผลา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม
4. เด็กหญิงทาริกา  หนูจีน
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงอาวุธ
7. เด็กหญิงพรนภัส  เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงพรนภัส  เกตุสัตบรรณ
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
10. เด็กหญิงยศวดี  บุญยศ
11. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทอง
12. เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี
13. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
14. เด็กหญิงสุวิมล  พันธ์ุชนะ
15. เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
 
1. นางมนต์ฤทัย  วงศ์โต
2. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
4. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
5. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาสลับ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  มนตรี
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ชลศิริพงษ์
10. เด็กหญิงอริษา  พงศ์ทองเมือง
11. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเวียง
 
1. นายกิติติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
3. นางสาววิริยา  บุระคร
4. นางวรรณดี  ชูกระชั้น
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์
3. เด็กหญิงธันยชนก  เสดสัน
4. เด็กหญิงนิชดา  เอ่งฉ้วน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะมาศ
6. เด็กหญิงปนัสยา  รอดเกิด
7. เด็กหญิงพรรณพนัช  ล่องตี้
8. เด็กหญิงภิริษา  บ้านนบ
9. เด็กหญิงศิรดา  ศิริเกส
10. เด็กหญิงสิพิมพ์  เจริญการ
11. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ทับทอง
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. นางสาวกนกพรรณ  โก้เอี้ยน
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชูโชติ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ็ชรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มืดเกิด
6. นางสาวบัวชมพู  เครือเตียว
7. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วลาย
8. เด็กหญิงภูมริน  เขียดแก้ว
9. เด็กหญิงรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
11. นางสาวเนติมา  ด้วงสุข
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
3. นางสาววิริยา  บุระคร
4. นางอรนุช  เพียรศรีวัชรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงชนันดา  หมานทอง
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีเบา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สร้างเหมาะ
7. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
8. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
9. เด็กหญิงวรรณิกา  ทิพย์เสภา
10. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
12. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นางสาวกนิษฐา  ขำเกลี้ยง
4. นางนวลละออ  พะตะวงค์
5. นางภัททิรา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
7. เด็กหญิงภัชริฎาภรณ์  พรหมทอง
8. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
9. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
10. เด็กหญิงวันวิสา  เดชจินดา
11. เด็กหญิงสุนิษา  ทิมทอง
12. เด็กชายเอกธาดา  กันกล่ำ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวชินภัค  ณ ระนอง
3. นางสาวภิญญดา  แผ้วสมบัติ
4. นางสาววราภรณ์  คำคง
5. นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหรียญทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสงค์
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชำนาญ
5. เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย
 
1. นางนิตยา  ปานเจริญ
2. นายธรรมรัตน์  ชูช่วยสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์ไข่
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพ็ชร์จันทร์
3. เด็กชายพงศธร  ง่วนเส็ง
4. เด็กชายพรรษชล  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายสุธนร์  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐฐานันท์  กรดแก้ว
2. เด็กชายวิทยา  สุวรรณมณี
3. เด็กชายศิลา  ยมมินทร์
4. เด็กชายศิวัช  ชายเกตุ
5. เด็กชายสืบพงศ์  ก้อนทอง
 
1. นายสุธรรม  ขวัญทอง
2. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขาทอน
 
1. นางสาวสุจิตรา  คำเกลี้ยง
2. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงธยานี  หล้าเต็ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นายสุพุทธ  พรมสุริวงศ์
2. นางบุษกร  นพคุณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงณัฐลดา  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวสุจิตรา  เจริญขวัญ
2. นางมาศอุบล  ลิวิวัฒนกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
 
1. นายชัยยุทธ์  เพ็ชรมุณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร   หวังผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวคริสมาส   หวังผดุงเกียรติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็ชร์ลมุล
 
1. นายพิพัฒน์  บันลือพงศ์เจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี้
 
1. นางนิตยา  โรจนหัสดิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ประชุม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คำระหงษ์
 
1. MissHAIJUAN  HE
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเทศ
 
1. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. นายณัชพงศ์  สุขโสม
 
1. นางสารภี  เทือกสุบรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายวินันท์  ฤทธิจอม
 
1. นายเจิ้ง  แซ่กัว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงอัสลินดา  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ไผ่ทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  ช่วยดำรงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงพรชิตา   จรพงศ์
 
1. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายชัย  เป็นเชื้อพม่า
2. เด็กชายตู้  เป็นเชื้อพม่า
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์รามัน
4. เด็กชายปลาย  เป็นเชื้อพม่า
5. เด็กชายพาคิน  บ้านนบ
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรรดี
 
1. นายณัทรัณกรณ์  ศรีจันทร์แก้ว
2. นางสาวศิวพร  สร้อยทอง
3. นางสาวชาลิตา  ยาหมาย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางริ้น 1. เด็กชายภัทรพงค์  ผาดำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับโทน
3. เด็กหญิงมีมี  -
4. เด็กชายวิศวะ  ชัยปลื้ม
5. เด็กชายสุรพงษ์  ปวงศิริ
6. เด็กชายสุริยันต์  พรมอินทร์
 
1. นางเรวดี  มีสิทธิ์
2. นางมิตรอารี  ตันสกุล
3. นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ผู้ล้ำเลิศ
2. เด็กชายณัฐพล  คงเส้ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทือแดง
4. เด็กหญิงปิยนุช  ละออ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ตันวรางค์กูล
6. เด็กหญิงวรัญญา  ธรฤทธิ์
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
3. นางสุดารัตน์  สารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 1. เด็กชายซะฮลาน  ซาเบะ
2. เด็กชายซูลัยมาน  ซาเบะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฆอดาฟี  สะแลแม็ง
4. เด็กชายอับรอร  บาเหะ
5. เด็กชายอัฟฟาน  เจ๊ะสอ
6. เด็กชายอาลีฟ  สะนิ
 
1. นายซาห์ดัน  อาแว
2. นายธานี  มาลาศรี
3. นางรอฮีย๊ะ  หะยีกาเล็ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายชิษณุชา  เชาว์เอนก
2. เด็กชายณภัทร   ไชยฤทธิ์
3. เด็กชายธนโชติ   ราชภิรมย์
4. เด็กชายประกาศิต  แก้วพิทักษ์
5. เด็กชายศรายุทธ   จันทร์ทองสุข
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองชนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์   บุญรักษ์
2. นางสาวสุนทรี  คงสิน
3. นางสาวนัสปัญณกรณ์  ดิฐสุโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายกิตติพศ  หงษ์ทอง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทิพย์สว่าง
3. เด็กชายธีระยุุทธ  พรายแก้ว
4. เด็กชายนนทพัทธิ์  ใจห้าว
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ชูภาระกิจ
6. เด็กชายสมประสงค์  ทองจันทร์
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางอวยพร  สุขาทิพย์
3. นางสุดารัตน์  สารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขุนสุรินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรมณี
4. นายธนพล  กระเหม
5. นางสาวนฤมล  ขุนภักดี
6. เด็กหญิงนลินา  เจริญ
7. เด็กหญิงศศิประภา  ปานถนอม
8. นางสาวฮุดนา  หมานจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
2. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
3. นายธีระศักดิ์  คงเดิม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. นายตูแวมะ    สุหลง
2. นายบูรฮังนูดิง    บากา
3. นายฟาริด    เจ๊ะมะ
4. นายมะนาเซ  กาโฮง
5. เด็กชายรีดูวัน    สาแม
6. นายอัมรัน    สะอะ
7. นายอาซิ   แยนา
8. นายอิสมาแอ    สุหลง
 
1. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์    กาลอ
2. นายมะสากี    วาแวนิ
3. นายซุลกิฟลี    เซ็ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายกิตติทัช  ธรรมิกากุล
2. นายจักรภัทร  แก้วศรีจันทร์
3. นายตรีวิทย์  มีมา
4. นายธนวัฒน์  สุขโข
5. นายธนวัฒน์  คงดำ
6. นายอดิศร  พาชีรัก
7. นายอนุวรรต  นาคงาม
8. นายเพชรพงค์  ชมเชย
 
1. นายพิมล  ชายทอง
2. นางนฤมล  ชายทอง
3. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายก้องภพ  ตันสกุล
2. เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี
3. เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ
6. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม
7. เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์
9. เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
10. เด็กหญิงษิข์ปานธรัสร์  จันทร์รุ่งเลิศ
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
2. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
3. นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  คล้ายทรัพย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉายากุล
4. เด็กหญิงปริชญา  ทองเมืองสัก
5. เด็กหญิงปวริศา  เจริญพิทักษ์พร
6. เด็กหญิงพันธิตรา  สกุลแพทย์
7. เด็กหญิงภัศราพร  ฝอยทอง
8. เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
9. เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุณี   มะหะหมัด
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  วรรณวงศ์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มณีมัย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  จีนหนู
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองบำรุง
5. เด็กหญิงรัตนพร  หนูเล็ก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  คลังทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูเล็ก
8. เด็กหญิงสุนิตา  บุญขำ
9. เด็กชายอชิรวิทย์  จีนหนู
10. เด็กหญิงเบญญาภา  โชสูงเนิน
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นายอำนวย  นวลกุล
3. นางสาวกษมา  มุขประดับ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายตะวัน  จุ้ยทองหลาง
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แซ่หลี
3. เด็กหญิงพัชริดา  ขุนเพ็ชร
4. เด็กหญิงพัชรี  มีสุข
5. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ขุนเพ็ชร
6. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
7. เด็กหญิงวริศรา  อุ่นสุข
8. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร
9. เด็กหญิงอรปรียา  กันอุ่น
10. เด็กหญิงไพลินธร  ทวิชสังข์
 
1. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
3. นางสาววาสนา  บรรเทา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงจันสุดา  แก้วงาม
2. เด็กหญิงจิราพร  สายแก้ว
3. เด็กหญิงฉัตรรวี  ระเมียด
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สันประภา
5. เด็กหญิงดวงกมล  จรัญสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธนัญญา  ยอดแก้ว
7. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วงาม
8. เด็กหญิงนฤมล  ซุ่นอินทร์
9. เด็กหญิงวรรณภา  อยู่โต
10. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญศาสตร์
 
1. นายไพโรจน์  นวลบุญ
2. นางละมุน  ทองวิเศษ
3. นางสุรีรัตน์  พุทธวิโร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกษศิริ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ใมหมาด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์สอน
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองโอ
5. เด็กหญิงวาสนา  เทพแก้ว
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  แหมะหวัง
7. เด็กหญิงสุธิตา  ทองอินทร์
8. นางสาวสุนีย์  แก้วสุวรรณ
9. นางสาวสุพัตรา  จิตรหลัง
10. เด็กหญิงอลิสา  รักแก้ว
 
1. นายไชยตรี  รักไทรทอง
2. นางสาวเมริน่า  จงรักษ์
3. นายวิโชค   อินเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กหญิงกัญฑมาศ  รักจันทร์
2. เด็กหญิงพัชลิตา  นิลมาต
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยเมือง
4. เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วสงค์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ถิ่นพระบาท
 
1. นางมณฑกานต์  ชุมช่วย
2. นายวันชนะ  ชูแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. นางสาวนริศรา  เจ๊ะหงะ
2. เด็กหญิงปริญญา  หลำยะ
3. นางสาวยุวดี  หนูรุ่น
4. เด็กหญิงเกศสุดา  คงทอง
5. นางสาวโรสรีน่า  ย่าเหล
 
1. นางจิรัชยา  รักษารักษ์
2. นางสาววนิตา  โอมณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงฑิตยาภรณ์  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์นที  สายมณี
3. เด็กหญิงมณีกานต์  ไชยานุพงศ์
 
1. นางพรวดี  เรือนสูง
2. นางเยาวภา  ภัททิยากูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงกรกนก   ยลธรรธรรม
2. เด็กหญิงประพัฒตรา   ขนานใต้
3. เด็กหญิงอทิตา   หลานนุ้ย
 
1. นางดวงตา   จิตตะกาญจน์
2. นางอรวรรณ   ชูมณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกิรณา  มิกาศ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วโชติรุ่ง
3. เด็กชายเอกชัย  พรหมทอง
 
1. นางพงษ์ฺจันทร์  ปานพรหม
2. นางวรรณาพร  สุขเวทย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงชนัญญา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงสุจารี  ปุผาทา
3. เด็กหญิงสุนิษา  บรรจุสุวรรณ์
 
1. นางทักษิณา  รอดศรี
2. นางสาวสุวรรณี  ศรีศักดา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศิลาพรหม
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  แก้วเจือ
3. เด็กหญิงเสาวภา  บองเพชร
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นายวิศิษฏ์  เพชรดำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิวาห์  เพชรเมือง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คงพยัคฆ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสนิท
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงชัชฎาพร   อ้นทอง
2. เด็กหญิงศิริธร   ศรีระพร
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง   ศรีสุภากร
 
1. นางนิธินันท์  ศรีสุภากร
2. นางสาวลักขณา  ย่องเส้ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วเอียด
2. เด็กชายธรรมรักษ์  อักโขสุวรรณ
3. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวโสพิศ  มูสิกรักษ์
2. นางนิตยา  ใหม่วุ่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงชารีภัค   บรรจงแจ่ม
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขคง
 
1. นางบุษยมาศ   หีบเพชร
2. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กชายณัฐพล  สุขกุล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โปชู
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นายสมพงศ์  แก้วนาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยดา  พัฒนะประดิษฐ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีชัย
3. นางสาวพิมพิศา  ชินวงศ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
2. นางสาวฉวีวรรณ   หอมรักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  หิ้นฮิ้น
 
1. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายลัภณาฐ  เครือแก้ว
2. เด็กชายลินโทน  -
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
2. นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะเด็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อมรลักษณ์
2. เด็กหญิงวิภวานี  ขันเจริญ
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายวิศวะ   ธานมาศ
2. เด็กชายไรฮาน  วิลาทอง
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนารถรวีย์  แตงโท
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ภูวรณ์
 
1. นางสาวเมธิณี   นัทสุทธิ์
2. นางปิยะธิดา  คชรินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายกิตติวินท์  เพ็งพรหม
2. นายไพศาล  เรืองเพชร
 
1. นายภูมิภักดี  สังเมียน
2. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายปวิตร  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงสิริญาตภัสสร์  สุพรรณณรัฏฐ
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางอำพรรณ์   แก้วเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายวิทวัส  มนต์แก้ว
2. นายสหัสวรรษ  ขันบุรี
 
1. นายบัญชา  ปัจฉิม
2. นายเนติพงษ์  หงส์คำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวดาววดี  รักจุ้ย
2. นายภราดร  พุ่มซ้อน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายนิพพิชฌน์   แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงแพรวา   รามแก้ว
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
2. นางสาวสุกัญญา  ฉะเพาะตน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ
2. เด็กชายมาวิน  คำปานทิพย์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล
2. เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
 
1. นายปวร  ทองบัว
2. นายไนยชน  ผลทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายนาธาน  สุอะหลำ
2. เด็กชายอารัส  สุเหร็น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
2. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่าปู 1. เด็กหญิงสุนันฑา  การะเกตุ
2. นางสาวอัสมา  สุขวิทย์
 
1. นายไพฑูรย์  ทองพัฒน์
2. นางจรรยา  พรหมแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวชมพูนุช  ไสพริก
2. นายสุริยา  ชูนาค
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชาวนา
2. เด็กหญิงอัจรีย์  ศรีเทพ
 
1. นางสาวปานฤทัย  วรรณชิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงอังคณา  สุขกรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หนูทอง
2. นางสุชาดา  นิธิสกุลกาญจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจันทมาส   เมืองมี
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์  คงมาก
 
1. นายวรัญญู  ทองถึง
2. นายชัยเดช  บุญสอน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชุมละออง
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  โสมขันเงิน
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายชยานัตห์  มะแซ
2. เด็กหญิงมาลิสา   แวยายอ
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นางสาวอาอิซะฮ์    สะมะแอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่มนวล
2. เด็กหญิงศิริณทิพย์  จ้องโก้
 
1. นายศักดิ์ชัย  ดวงน้ำแก้ว
2. นางสาวกนิษฐา  จินดาวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายซอฟูวาน  ซาแล
2. เด็กชายอาซีซี้ย์  ฮาแว
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี  เจะสะนิ
2. นายรีซัน  บุงวัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงกิ่งสกุล  สุภาพ
2. เด็กหญิงซัยดีนา  แก้วสมุต
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางสาวจำนงค์  พรหมจรรย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
2. เด็กหญิงอัญชิสา   สินชลสิทธิ์
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสุภมาส  รักษาเขตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กชายศิดดิก  นีระฮิง
2. เด็กชายอนัส  สุไงบารู
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นายลุกมาน  เซ็งสาอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. นายมะซูไฮมี  บือแน
2. นายสราวุธ  มาหิงตะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
2. นายอับดุลกานี  กาเดร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิชัยดิษฐ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เรืองราย
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  แสงทอง
2. นางสาวทิพาวรรณ  นุ่นแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงนุศรา  มุงคุณแสน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พายุพัด
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวปราณี  หมะหวีเอ็น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชยานันต์  วารีศรี
2. เด็กชายณัฐดนัย  มณีนวล
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายนรเศรษฐ  อิสราคาร
2. เด็กหญิงสุรภา  เชาว์คุณาสถิตย์
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนอุดม
2. เด็กหญิงอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาวปริศนา  คุ้มไพรัน
2. นายมานิตย์  พิมพิศาล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธนกร  เก้าซุ่น
2. เด็กชายรพีพงศ์  อินทรนิมิตร
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
2. เด็กหญิงอารยา  ยีกาเดียก
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นายเจริญ  จิหมาด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์วิชย์  คงสมุทร
2. เด็กชายอติชาติ  ไชยกาล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
2. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ด่านเสือเรือง
2. นางสาวจันทิรา  พงศ์ประพันธ์
3. นางสาวอัยดา  ศรีทอง
 
1. นายเข็บ  บุญวรรณ
2. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  จีนหลำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แผ่นศิลา
 
1. นางสาวนฤมล  คงทอง
2. นายบุญโช  อำนวย
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประทุมทอง
2. เด็กชายอนิวัฒน์  ผลพฤกษา
3. เด็กชายอนุชา  พลสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
2. นางสาวภคินี  ฐินะกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1. เด็กชายชัยวิทย์  อินนุพัฒน์
2. เด็กชายปิยภัทร  งามจรัส
3. เด็กชายหัชชกร   ศรีจะทิ้ง
 
1. นายณัฐพงศ์  วงษา
2. นางสาวฉมามาศ  โพธิศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงธัญกร  ประมวลศิลป์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองโสมาส
3. เด็กหญิงศศิธร  คงเรือง
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นางสาวลินดา  ศรีใส
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. เด็กชายธีระพงษ์  พันธ์แพ
3. เด็กชายภัครพล  คงเจริญ
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กชายพงศธร  มธุรส
2. เด็กชายพงศ์ฐกร  ปรีการ
3. เด็กชายไตรภพ  ศิริวงศ์
 
1. นายธราพงษ์  ถวิลการ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ประจิตต์
2. เด็กชายประเสริฐ  มหะมัด
3. เด็กชายปิ่นมนัส  วรรณบวร
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. นางสาวธิติมา  ล้วนดี
2. นางสาวรัตนา  สุดตา
3. นางสาวหัทยา  พรหมทอง
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายธีรเมธ  พัทสังข์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วรรณนิยม
3. เด็กชายอังกอร์  จันทพล
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสิทธิชัย  นพคุณ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพญา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงผลาญ
2. เด็กชายณัฐธัญ  ประหายะ
3. เด็กชายธนภัทร  สินกัง
 
1. นางนงลักษณ์  ลิ้มสันติธรรม
2. นางกัญจน์กมล  เกาะกลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมอ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูจรเพ็ชร
2. เด็กชายมีชัย  ยกย่อง
3. เด็กชายอดิศร  ชุมสวัสดิ์
 
1. นายชูตระกูล  จรตพืช
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  จรตพืช
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันดี
2. เด็กชายธนกร  หารสุริย์
3. เด็กชายภัทรชัย  ใจปานแก่น
 
1. นางศศิธร  สุขศรี
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายนนท์ปวิชญ์  กลับเกลี้ยง
2. เด็กชายศรันยู  เพ็งรัศมี
3. เด็กชายเดชณรงค์  สมาธิ
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นายอภินันท์  จิตรา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายซุฟเฟียน  ขะเร็มปุ
2. เด็กชายซูพียัน  มะยีดี
3. เด็กชายฟาเอน  ดีสธรรม
 
1. นายธิปไตย  เดชอดิศัย
2. นายมะกอเส็ม  ดีสธรรม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วดำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีทันต์
3. เด็กชายเอกชาติ  กาละพันธ์
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายปาวฟุ  จึ่งลู
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ศรีขวัญ
3. เด็กชายอานนท์  สมทรง
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายพิชัยยุทธ  พรมสมบัติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงกันธิชา  ป้อมแดง
2. เด็กชายณัฐพล  สิงยะเมือง
3. เด็กชายวีระ  บ้านคอกม้า
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสุริยา  ป้อมแดง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชีวะ
2. เด็กชายภูมินทร์   ชีวะ
3. นายเรืองศักดิ์  นวลงาม
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายจิรการ  ใจศิริ
2. นายธันวา  อิมวัง
3. เด็กชายมงคลชัย  ณ นคร
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายชาญณรงค์  รูปสังข์
2. เด็กชายวรายุทธ  ช้างทอง
3. เด็กชายอำนาจ  ประจันทะสี
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางจินตนา  กัณหา
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  ฐิติเชษฐกุล
2. เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
3. เด็กชายพงศกร  บุตรเผียน
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร
2. เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพชรเจียรนัย
2. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ดำ
3. เด็กชายปรินทร  ไหมศรีขาว
 
1. นางสาวยุววรรณ  ช่วยจันทร์
2. นางกันติมา  สงขาว
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นางสาวภาชินี  พรหมจันทร์
2. เด็กชายรพีภัทร์  โมลี
3. เด็กชายสมจิตร  พิมูลจิตร
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นางสาวพรนภา  ชัยเพชร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันจำรัส
3. เด็กหญิงอาภาพร  นนทฤทธิ์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายนพรัตน์  ปรปักษ์พ่าย
2. เด็กชายปรีชา  เสืออินโท
3. นายพลพล  จ่าทอง
 
1. นางวราพร   ศรีพนมยม
2. นางจงดี   หนักเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายฟาฎิล  วาเด็ง
2. เด็กชายอัฟฟันดี  กามา
3. เด็กชายอัสมัน  ยามากีแย
 
1. นางสาวนารีสา  ยาลา
2. นางสาวสากีเราะห์  มามะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 1. เด็กหญิงจิราพร   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็งพิศ
3. เด็กหญิงโชติกา   เอียดเหลิน
 
1. นายธวัช   เปาะทอง
2. นางสมปอง   ดำเกาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มาพร้อม
2. เด็กชายธนาดล  เพชรทั่ง
3. เด็กชายอติวิทย์  ม่วงงาม
 
1. นายเจริญ  รอดสอง
2. นางสาวสาวิตรี  อมรามร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธัญญวัฒน์   นุ่มนวล
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สาระพันธ์
3. เด็กชายวัชรา  ไกรนรา
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นางธิตยา  สุทธิมาศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายธนพล  รัตนพันธ์
2. นายนครินทร์  ปานวงศ์
3. นายภานุเดช  แตงอ่อน
 
1. นายณรงค์  เทพประดิษฐ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายนนทชัย  มัคคินทร
2. เด็กชายวิทวัฒน์  ชุมดี
3. นายสถาพร  ปัตตานี
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางอภันตรี  รักษศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   สัยเวศ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
3. เด็กชายสรยุทธ  ชุมคง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นางสาวนิตยา  นวนจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงชนิดา  อ่อนรัตน์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเทพ
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายปรีชา  กังแฮ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   ดวงแก้ว
2. เด็กชายอนุชา   กะรัมเดชะ
3. เด็กชายอนุพงศ์   วรรณสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. นางสาวกัลยารัตน์  งามตรง
2. นางสาวมนัสชนก  คลิ้งทอง
3. นางสาวอรัญญา  เวทยา
 
1. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
2. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. นางสาวสมัชญา  ขุนโชติชู
2. นางสาวอิสริยา   หว่าหลำ
3. นางสาวฮายาตี  มะสาแม
 
1. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
2. นางสาวนภาภัส  ไพรบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์อ่อน
2. เด็กหญิงมยุรีย์  คุ้มกลัด
3. เด็กหญิงอลิชา  ไชยโคตร
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายประชิด  ใจบุญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยพงศ์
2. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันท์
3. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว
4. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ
5. เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์
6. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางจันทนา  อัมพะวัน
3. นางสาวขวัญเรือน  พวงพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนูรบิซมี   สะมะแอ
2. เด็กหญิงนูรฟาซีรา   เจ๊ะมามะ
3. เด็กหญิงฟาตีมา   อาแว
4. เด็กหญิงฟาตีมิน   อาแว
5. เด็กหญิงอัสละห์   มะสะอิ
6. เด็กหญิงอารีฟา   เจะดอเลาะ
 
1. นางอุษา   เฟื่องฟู
2. นางอาสือละห์   ลอแม
3. นางซากีเร๊าะ   มะแซ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเมฆา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ชูป่าน
3. เด็กหญิงยศวดี   สุขใส
4. เด็กชายสหรัฐ  บุญแห้ง
5. เด็กหญิงสุวภัทร   ขาวขะวงศ์
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  ฤทธี
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
3. นางสาวพรรทิวา    ธรฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เมียนแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ชีช้าง
3. นายจุฬากรณ์  เล็กมาก
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เอี๋ยว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พุฒทอง
6. เด็กหญิงโสรยา  อยู่ทองคำ
 
1. นายเอนก  เกื้อมา
2. นางพะเยาว์  เอ่งฉ้วน
3. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. นางสาวจิดาภา  ดำแก้ว
2. นางสาวชนาภัทร  บุญเลิศ
3. นางสาวทันสมัย  รักษาชุม
4. นายมินทดา  เพ็ชรเขียว
5. นางสาววรรณวิสา  สุวรรณ
6. นายสุทธิ  ทองคำ
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กชายธนภัทร   จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นวลยัง
3. เด็กหญิงปรารถนา   บุญทองเสน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชุ่มชื้น
5. เด็กหญิงวิพานุช  ปาลทิพย์
6. เด็กหญิงสาติยา   บัวดำ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ก้อนเรือง
2. นางละออง  เกื้อคลัง
3. นางสาวนันทิยา  คงอิ้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
2. เด็กหญิงนฤมล  ยะลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
3. เด็กหญิงอัสมา  ขุนรายา
 
1. นางสาวสุกัลยา  นรดี
2. นายศุภชัย  โสธร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงโชติ
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคกุล
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงจิราพร  ล่องตี้
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ชูทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
2. นางสาวนรีรัตน์  กาญจนาสน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัตดา   ชนไพโรจน์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิง้เพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายกาวินทร์  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงมัญชรี  ชูสังข์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นจันทร์
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงกัณฐพัชร์  ไกรเลิศวัฒนพงศ์
2. เด็กชายชลธี  มาตรบุตร
3. เด็กหญิงสุวันนา  บ้านนบ
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
2. นายสงวน  เสริฐสุรินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชอบทำกิจ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองแท้
3. เด็กชายนนทศักดิ์  ปลูกไม้ดี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นายตุลยรักต์  รักษ์พงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอัฟฟาน   อับดุลลาเต๊ะ
2. เด็กชายอานนท์    บุญชู
3. เด็กชายอารีฟีน   หลียะลา
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงทรรณนีย์  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  รักษายศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทวิเศษ
 
1. นายบรรณจง  พงประยูรณ์
2. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กชายซุลกิฟลี  อาแซ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะลี
3. เด็กหญิงยาวา่รี  รอฮีม
 
1. นายอับดุลตาเละ  ปายา
2. นายอาลาวี  อับดุลเลาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวปัณฑิตา   จันทร์คง
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีทิพย์
3. นายเรียว   ดำวรรณ์
 
1. นายชำนาญ    เดชภักดี
2. นายประทีป   แก้วเนิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงจณิสตา  จีนกลับ
2. เด็กหญิงญารินดา  เชื้อทะเล
3. เด็กหญิงนัทชพร  สาระภี
 
1. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
2. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงกฤษติกานต์  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตนา  จริตงาม
 
1. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
2. นายสนั่น  ประทุมทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงสิริยากร  ขนอม
2. เด็กหญิงอรัญญา  วันสี
3. เด็กชายเอเชีย  สมบัติบุญ
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
2. นางบุษราภรณ์  พิชัยฤกษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงจงกลนี  แกล้วกล้าหาญ
2. เด็กหญิงพัชรี  หิรัญศิลป์
3. เด็กหญิงแก้วใจ  มณีราช
 
1. นางวีราภรณ์  เบญจประเสริฐ
2. นางสาวพรพรรณ  จิรภัทรสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทวีพูน
3. เด็กหญิงเมธิรีนทร์  เพชรชู
 
1. นางวรรณิษา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พรหมฉวี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. เด็กหญิงซำนูรา  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  มะเซาะ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  หะยีฮาระสะ
 
1. นางจรวย  บุญชะนะ
2. นางขวัญชนก  นวลมาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงปริษา  ยีหรีม
2. เด็กหญิงฟารีซีน  ปานแดง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เต่าทอง
 
1. นางเกษร  คำดีบุญ
2. นางอัจฉรา  ด้วงเหมือน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หีดน้อย
3. เด็กหญิงพุธิตา  เพ็ชรทอง
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสนธยา  ไตรเมศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  กิตสังข์ทอง
2. เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณสะอาด
3. เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์
 
1. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
2. นางจุไรรัตน์  ผิวเหลือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลขะสม
2. เด็กหญิงปิยะกันย์  ประภู
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวิรัตน์
 
1. นางสาวโรมมนัส  ปูชะพันธ์
2. นางสาวอภิรดี  เสภาปลอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงฟาวิณี  โต๊ะปาน
2. เด็กหญิงศริญญา  เต๊ะปูยู
3. เด็กหญิงสุมิตา  โต๊ะดิน
 
1. นางอรุณี  สังข์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  เร็มเสม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กหญิงนาริซ่า   ปะผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คงวัดใหม่
3. เด็กหญิงวรรณษา   เหมหมัน
 
1. นางอรทัย   ยมสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ   วีระนันทสิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 1. เด็กหญิงปัทมา  โอยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เชียงพิมาย
3. เด็กหญิงอริสรา  สอนสุทธิ์
 
1. นางกมลทิพย์  เหลืองดอกไม้
2. นางอรอุมา  ตั้งประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกิ่งชนก  นาคแกมทอง
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ
3. เด็กหญิงบุษราคัม  คงทรัพย์
 
1. นางอุษณา  ทิพย์ประชาบาล
2. นางดวงประทีป  มีเดช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ฉันทา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำเอียด
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรชำลิ
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสาวจิระภา  สุทธิพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงทักษิณา  วัฒนถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  แคล่วคล่อง
3. เด็กหญิงอามีนะ  บ่อม่วง
 
1. นางจันทร์จิรา  หอมหวน
2. นางสาวเกศรินทร์  ทองสุย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงกันนิตา  สนเส็ม
2. เด็กชายศุภกฤต  หนูหมาน
3. นางสาวสินารัตน์  สิงสุ้น
 
1. นางสุกัญญา  บิงลังโหลด
2. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนลรณีย์  หง้ากุล
2. เด็กหญิงปนัดดา  เหมปันดัน
3. เด็กหญิงศรุตา  เต๊ะปูยู
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นางสาวสุวรรณา  ชาญน้ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงกฤษฐิญา  เอ่งฉ้วน
2. เด็กชายปฎิพล  แดงอนันต์
3. เด็กหญิงสายฝน  โจมพลอย
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายดิเรก  ไพฑูรย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมหาด 1. เด็กหญิงภัทรียา  ขุนราช
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  จันเขียว
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นคง
 
1. นางวิจิตต์  ศรีมันตะ
2. นายไมตรี  ศรีมันตะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงพิมพิศา   แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสลาสินี   เขียวประชุม
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา   วงค์วรรณ
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงณัฐรดี  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพิศชนก  คำดำริห์
3. เด็กหญิงสิริมา   มะรื่น
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุดสกล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  หนูสม
3. เด็กชายอรรถพล  อินทนา
 
1. นางนันทนา  อินทรสุภา
2. นางจันทร์นภา  สมสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรภัสสร  ชูเงิน
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญเฮ้า
 
1. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองลูกแก้ว
2. เด็กชายศิวกร  ฆังคะมะโน
3. เด็กชายอภิชัย  ชุมศรี
 
1. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
2. นางนิตยา  เกตุนิ่ม
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญขำ
2. เด็กชายปภังกร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พันธ์พืช
 
1. นางอุบล  รองพินิจ
2. น.ส.รุ่งทิวา  โปนกแก้ว
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสระดี
2. เด็กหญิงพิยาพัชร  สังข์ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  นิลไพรัช
 
1. นางสาวปวิชญา  รักเถาว์
2. นางกันยา  สุขกิจ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัญกมล  ชมชื่น
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฎเสน
3. เด็กหญิงอุษมา  จันทร์คง
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 1. เด็กหญิงกวินทรา  พลหาญ
2. เด็กหญิงณัฐวศา  เรืองรอง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูลใหญ่
 
1. นางสาวสุมลทา  สุพรรณพงศ์
2. นางสาวสุดา  ยีหมาด
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พลผอม
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใจสมุทร
3. เด็กหญิงสิรินภา  ชำนาญเหนาะ
 
1. นางพัชรา  ชุติเดโช
2. นางสาวณัฐกานต์  โพชสาลี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวปภาดา  พริ้งเพราะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจร
 
1. นางสาวเยาวภา  ภู่ผกา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คงคุ้ม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปลื้มใจ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  มาศวัน
 
1. นางปัญญา  มีเพียร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงรอฟีด๊ะ  ขุนแสง
 
1. นางสาวอ่าอีฉ๊ะ  เกษม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทร์ขลิบ
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายธีระพล  ศรีภักดี
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ภูทองเงิน
 
1. นางสาวลัลน์ลลิน  กองสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชาญวิทย์  ภูมิสุข
 
1. นางสาวสายพิน  พันธ์เคลือบ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงเอิญทิตา  ใสสด
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงนาเดียร์  ศรีสุทธิ์
 
1. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พาเสน่ห์
 
1. นางฟาติหม๊ะ  มะหะหมัด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายพัชรพล  คงสิน
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายวัชรพล  ทองมาก
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวฮาสนี  ยาง๊ะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายสง  ซอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชุมคง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรพยาบาล
 
1. นางพัชรี  พานิช
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายวัลล์ดารุซ  สาสว่าง
 
1. นางสาวอารียา  หมาดเหยด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่เล่ง
 
1. นางสาวกันทรา  ชะหนู
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายเดชาวัต  หนูเอียด
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  คงวิจิตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางรอฮนา  แก้วสุข
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ภูทองเงิน
 
1. นางสาวลัลน์ลลิน  กองสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1. เด็กหญิงวิลดาน  เจ๊ะเนาะ
 
1. นางสาวนัศริน  ละเล๊าะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงศุรดา  กลิ่นเกษร
 
1. นางอรรถกมล  สงทอง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กหญิงพุทธิดา  เจะอาหลี
 
1. นางอามินะ  สาดีน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พึ่งแย้ม
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  เต็งเฉี้ยง
 
1. นางสุพรรษา  แข็งแรง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1. เด็กชายวสวัตติ์  จุนณศักดิ์ศรี
 
1. นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  ไชยโยธา
 
1. นางสาวอามานี  กะนอง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองทรัพย์
2. เด็กหญิงอติกานต์  จันผลึก
3. เด็กชายเศรษฐา  ไชยพลบาล
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจิราพร   กาญจนกองโต
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชรลับ
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางชูศรี  ทองวิเศษ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กหญิงนันทิกา  ฮะยีบิลัง
2. เด็กชายปรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
3. เด็กชายวราพล  กูรีกัน
 
1. นางอัษนีย์  รุ่งเรือง
2. นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
2. เด็กชายรุ่งวิกรัย  พรหมสุบัน
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โล๊ะหนองริน
2. เด็กหญิงจินดานุช  ชูเงิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เศียรนอก
 
1. นางสาวรติยา  ไชยทองแก้ว
2. นางจิราภรณ์  ธนบัตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำนงบุตร
2. เด็กหญิงอนัญญา   เจ๊ะระวัน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจ๊ะระวัน
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
2. นางละออ  แวววรรณจิตร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล   บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา   บุญเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตรมุ่ง
2. เด็กหญิงเมริษา  เรืองอักษร
 
1. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
2. นางปาริชาติ  เกียงเตียด
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณฐกร  ผดุงการณ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐิตะฐาน
 
1. นางธัญณิชา  ทรายสมุทร
2. นางชนิตา  พันคง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  รักคำ
2. นายวิทยา  พรมสังข์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายชวนันท์  ศรีคำอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญรูป
 
1. นางอุมาพรรณ  เพ็ชทูล
2. นางสุปรียา  ฉายแสง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ประดิษฐนิยม
2. เด็กชายเทพมณฑล  เทพชู
 
1. นางจิราพร  ดีช่วย
2. นายกิตติพงศ์  สอนประสม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
2. เด็กชายวีรภาพ  ณ ระนอง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางนันทวรรณ  ดำมุสิทธิ์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อาจนะ
2. เด็กหญิงอาทิมา  คงเรือง
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กชายนรากร  หวานหนู
2. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมิ่ง
 
1. นางสาวนิพัทธ์  อุไรรัตน์
2. นางกรรณิการ์  มัชฌิมาภิโร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพรรษกร  พยอมบน
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงหัสนา  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  เดิมขุนทด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  หัสมัด
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชติกะ
 
1. นางสาววนัชภรณ์  ช่วยชู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กชายพีรพัทธร์  หลีหลัด
 
1. นางสาวเอมอร  ธุระทำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงสวรรยา  หะยอ
 
1. นางนฤมล  ไชยรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ดำใหม่
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนหรัน 1. เด็กชายมะวี  เจ๊ะและ
 
1. นายซาอูดี  ยะฝาด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. นายณัฐพล  เขียววิชัย
 
1. นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายพรชัย  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์บัว
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยวนปลา 1. เด็กชายทรงพล  น้อยชาตรี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคราม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้าน
 
1. นางเรียม  แซ่เตี่ยว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงธิญาดา  คงคาวาส
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางสาวปฐมพร  สังสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กชายธัญเทพ   แก้วประสิทธิ์
 
1. นางปรีดา   ทองเจือ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองจีน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายพงศธร  ฐานกาญจน์
 
1. นางสาวกตัญญุตา  สุขประกอบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กชายศุภชัย  หนูคง
 
1. นายธีรศักดิ์   ทองศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายรังสิมันต์  สุธงษา
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุวรรณมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายศิวัช  เกษรสิทธิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กชายพรพัฒน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวผกามาศ  เชื่องช้าง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. นายสันติ  เพียรดี
 
1. นางวันดี  กลิ่นหอม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุมนาค
 
1. น.ส.รัชดา  รัตนสมบูรณ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียนแก้ว
 
1. นางสุมนา  โภคบุตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนพพร  กาญจนาทิพย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพฤกษา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเกสร  ศรีนวลขาว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายศิขริน  มากประดิษฐ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารง
 
1. นางสาวพรศิลป์  ถาวรศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  รัญจวน
 
1. นางจงจิตร   คงเทพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กชายธีรเดช  สุขบางนบ
 
1. นางสุชาวดี  พรหมเสน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายชนกันต์  เพชรมุณี
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางนิตยา  เรืองแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านตาล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรงไกรจักร
 
1. นางวิจิตร์ตรา  มุกรินละไมมาด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายวรรณโน  อินทร์เนื่อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ห้วยลึก
 
1. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จินโต
 
1. นางสุปรียา  ปานเมือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายโภคิน  มรรคงคา
 
1. นางสาวนันทานา   เซ่งหนู
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงลลิษา  นาคเทวัญ
 
1. นางณฐกมล  ทองเทียบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงเยาวพา  กาสิงห์
 
1. นายสถิต  เนตรวรนันท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีวง 1. เด็กหญิงนริศรา  พริกนุ่น
 
1. นางรัชนี  คงสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายสหสิน  อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  แก้วสนั่น
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สวนแก้ว
 
1. นางสานิตย์   เพชรเรือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พิพัฒน์วรสกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายพงศ์พสิน  ลำดับพังค์
 
1. นางสาวฤทัย  คงศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ไทยทอง
3. เด็กหญิงนันท์ชพร  ฤทธิ์ค่อม
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แก้วศิริ
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  พงค์เตรียง
6. เด็กหญิงศิราภา  ศรีพิพัฒน์
7. เด็กหญิงสุธินีย์  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
2. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
3. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  วรคุณาลัย
2. เด็กหญิงกรวีย์  ศรีวินัส
3. เด็กหญิงทัฐศพร  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์หริก
5. เด็กหญิงปาลิตา  บุญรอด
6. เด็กชายพชรพล  สุภาพโรจน์
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายบัญชา  บุญทอง
2. นายพงศธร  เชี่ยวชาญ
3. นางสาวกานติมา  จันทร์อินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายกันต์ธร  สิขิวัฒน์
2. เด็กชายนราวิชญ์  ริยาพันธ์
3. เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส
4. เด็กชายพัทธระพงศ์  บุญทอง
5. เด็กชายศักดินนท์  สิงหาบุตร
6. เด็กชายศุภชัย  ศรีสละ
7. เด็กชายแมน  อับดุล
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
2. นางสาวชลทิชา  ขุนพิฤกษ์
3. นางอภาวดี  ตันพงษ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจสว่าง
2. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
3. เด็กชายอรรถพล  มีชัย
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
2. นางอัญชลี  จันแดง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ชู
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ดิษฐ์แก้ว
3. เด็กหญิงโสธิญา  โสภา
 
1. นางสุวดี  รัชฎาภิบาล
2. นางสาวสุกัญญา  บุญพรัด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายคฌา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิทธิโชควรการ
3. เด็กหญิงต้า  -
 
1. นางฐปนีย์  นาคบำรุง
2. นางสาวบุญพา  ยิ่งภักดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
3. เด็กหญิงสุริษา  ด้วงช่วย
 
1. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
2. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ออสันตินุตสกุล
2. เด็กหญิงนิสรีน  พรหมปลัด
3. เด็กหญิงศิริญา  เอียดวงศ์
 
1. นางราณี  อิสโร
2. นางสาวทรัพย์สำรวย  นวลสมอ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงชญาพร   นวลมี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  แหวนเพ็ชร
3. เด็กชายภานุพงศ์  สุทธะมุสิก
 
1. นางชนิกนันท์  จินกาญจน์
2. นางสาววายุรี  ดังนิโรจน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กชายฐานิษฐ์  สองประสม
2. เด็กชายสาธิต  ศิลปะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ถิ่นจะนะ
 
1. นางโชคดี  แก้วขวัญ
2. นางสาวสุพรรณี  บัวทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกฤษฏา  แกล้ว
2. เด็กชายธนากร  เสริมบุญ
3. เด็กชายธนุเดช  จู้
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทิพย์บรรพต
2. เด็กชายรัตนชัย  อ่อนละมุล
3. เด็กชายอนุชา  เทพพิพิธ
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางรัตนา  แสนสิงห์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาพร้อม
2. เด็กหญิงศุภมาส  นนทะไสย์
3. เด็กชายศุภเดช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  สุดเกตุ
2. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 1. เด็กหญิงชุติภา  โอศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูนัง
3. เด็กชายธนภัทร  ชูศรีขาว
 
1. นางเอื้ออารีย์  เอียดประพาฬ
2. นางสาวสุทิพย์  มณ๊สุวรรณ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายฟา  ยีซาแล
2. เด็กชายอรรถพล  -
3. เด็กหญิงอู้ตาดา  -
 
1. นายธีระพันธ์  ควรวินิจ
2. นายวันชัย  แว่นแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชาญวุฒิ
2. เด็กชายธีรภัทธ  บัวทิพย์
3. เด็กชายสรายุทธ  รักประทุม
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางสาวบุษยา  พันธ์ทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  กิ้มถ้าย
2. เด็กชายประโนทย์  จิตจันทร์
3. เด็กหญิงวรุณี  สีหารัตน์
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นายยิ่งยศ  แดงอร่าม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทำเผือก
2. เด็กชายอนุวัต  สั่นสะท้าน
3. เด็กชายอรุณ  แซะหมูด
 
1. นางสูรีณี  กาเจ
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายชารีฟ  หมั่นมา
2. เด็กชายภาคภูมิ  หญ้าปรัง
3. เด็กชายอานันท์  ปาไหน
 
1. นางวิภา  ศรีหมุน
2. นางบุญช่วย  บิลหนู
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงปาน
2. เด็กชายนันทพงษ์  เสืออินโท
3. เด็กหญิงพริยาดา  จอมทรักษ์
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
2. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทธ  เพียรดี
3. เด็กชายนิพันธ์   เพียรดี
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางอริยา  กะลาศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายถิรวัฒน์  จำฝังใจ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  มูดะหะยี
3. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
 
1. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
2. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายกิตินัน  ฤทธิกัน
2. เด็กชายภูวดล  พรหมดวง
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ฤทธิกัน
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชาย.ภานุพงศ์   ไทยชะรัด
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ไชยบรรณ
3. เด็กชายวรเดช   พวงพวา
 
1. นายเชวงศักดิ์  เพ็งช่วย
2. นายสิทธิชัย  ดีนทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ตะเย๊าะ
2. เด็กชายมุสตากีม  เจ๊ะมิง
3. เด็กชายฮัมดานี  หะยีหามะ
 
1. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
2. นายอดิลัน  มะสะแต
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กชายชนาเมธ  ชายเขียว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พันทวี
3. เด็กชายอนาวิล  เพ็งบัวแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ถิรพัฒนาพร
2. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  หีดแก้ว
2. เด็กชายปฏิพัทธ   สืบ
3. เด็กหญิงลลิตวดี   ศรีสุขใส
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางเปล 1. เด็กชายปรวัฒน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรัมภาวดี   อินฤดี
3. เด็กหญิงอัญธิดา  พูลผล
 
1. นางวิไลลักษณ์  นิ่มดำ
2. นางวัชรี  ณ พัทลุุง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พุททอง
3. เด็กหญิงทิวาพร  เข็มทอง
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นายไพจิตร์   จิตต์โสภณ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วศรีสุข
2. เด็กชายปานรวัฒน์  ปานเวช
3. เด็กหญิงสุกัญญา   พุทธรักษา
 
1. นางโสพิศ  โมรา
2. นางสาวจารุวรรณ  ภิรอด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา   สุขภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้า  นาดี
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายซูเฟียต  เมืองมามอง
2. เด็กหญิงรุสนาณี  หมะหนวด
 
1. นางสาวโศรยา  เล๊าะและ
2. นางคอดิเย๊าะ  แวโซะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงรอปาร่า  อาจหาญ
2. เด็กหญิงอุมาริน  กล้าศึก
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
2. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์  ขจีจิตร
 
1. นายเสวก  เอียดนิมิตร
2. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เพ็ชรมุณี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปลอดนุ้ย
 
1. นางเครือศรี  สวัสดี
2. นางณฐมน  นุ้ยมา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. นายจักรพงษ์  ปฐมนุพงษ์
2. นายอนุวัฒน์  เขน็ดพืช
 
1. นางมลธิรา  จุลชู
2. นายอนันต์  กะมินสิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรศิริ
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางปาน 1. เด็กชายจักรภัทร  ลิ้มอรัญ
2. เด็กชายนทีเทพ  ปรีชา
 
1. นางจริยา  พุฒทอง
2. นางวรรณี  อินทรทัต
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงณฤดี  ด้วงวงษ์
2. เด็กชายธนกร  ชูทอง
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวสุภาวดี  นวลศิริ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายฉัตรวี  เจริญทอง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงศรี
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กชายชญานิน  ศิริสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตรนารี
 
1. นางกอกานต์  เจริญศาสตร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ศิขิวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงกรนิกา  เมฆแก้ว
2. นางสาวหฤทัย  ดวงเอี่ยม
 
1. นางสาววรารัตน์  หนูจู
2. นายชุมพล  รักบางบูรณ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงศิรดา   จันทนา
2. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กชายธนดล  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายวรวิทย์  บิลมะหนุด
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายกรวีย์  เกตุแท่น
2. เด็กชายฌานิศ  สันเส็นหละ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นางสาวแอนนา  เพชรกาศ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกละ
2. เด็กชายเลิศปัญญา  ศรีลาจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายธนกฤต  ดิษฐปาน
2. เด็กชายธนพล  เสริฐล่อง
 
1. นายโอม  รัตนพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  บูรพา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมประสิทธิ์
2. เด็กชายวีรกิจ  สุขจ้อง
 
1. นางดวงพร  นุ้ยคง
2. นางสาวธิดารัตน์  ส้มเขียวหวาน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายธันชนิต  สายเท้าเอี้ยน
2. เด็กชายวิรัตน์  ไชยคำจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  สามงามพุ่ม
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพขรพูล
2. นายเตาเพก  รามันเสะ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายพงศกร  พวงนาค
2. เด็กชายวุธฒิพงศ์  จันทร์ตรี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ยอดแก้ว
 
1. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
2. นางสุติมา  สุทธิกุล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกชกร  ทวีรส
2. เด็กชายคลองชัย  ไก่แก้ว
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ขวัญเมือง
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางดวงเดืออน  จตุราบัณฑิต
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เบิกบาล
2. เด็กชายฉลองชัย  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งจุติ  รัตนพล
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางริฏา  หนักแน่น
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ุบุญกล่ำ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์ดี
3. เด็กชายภูวนาถ  คงนวล
 
1. นางสาวขนิษฐา  จิรานันท์
2. นางจรรยา  ดำอินทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พริ้งสกุล
2. เด็กหญิงณิชมน   สุขวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันทร์ประสงค์
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายฉัตรชัย  ชูศิริ