หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดใหม่ 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดใหม่ 14 พ.ย. 2559 10.30 - 11.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป1 14 พ.ย. 2559 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป2 14 พ.ย. 2559 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม3 14 พ.ย. 2559 09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3-ป.4 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม1 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารคาเร็ตโต ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 , ป.6/7 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารคาเร็ตโต ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 , ป.5/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารมารีอา ชั้นล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารมารีอา ชั้นล่าง 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารไมเคิ้ล 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารไมเคิ้ล 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511,512 (ห้องแต่งเพลง), 513 (ห้องแข่งขัน) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511,512,514,515 (ห้องแต่งเพลง), 513 (ห้องแข่งขัน) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 (ห้องแข่งขัน), 523 (ห้องพักกรรมการ) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524,525 (ห้องแข่งขัน), 523 (ห้องพักกรรมการ) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
5 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 (ห้องแข่งขัน), 523 (ห้องพักกรรมการ) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00
10 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป5 - ป6 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป5 - ป6 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เต็นท์ข้างอาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เต็นท์ข้างอาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เต็นท์ข้างอาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 หน้าอาคารสำนักงาน ห้อง เวทีเล็ก 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 สโมสร ห้อง บางผรา 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 สโมสร ห้อง บางผรา 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 สโมสร ห้อง บางผรา 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 สโมสร ห้อง บางผรา 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ตรวจสอบภายใน 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ตรวจสอบภายใน 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ตรวจสอบภายใน 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ตรวจสอบภายใน 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ตรวจสอบภายใน 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ตรวจสอบภายใน 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 สโมสร ห้อง บางผรา 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 สโมสร ห้อง บางผรา 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
21 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 ต่อจากประถมหญิง
22 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00
23 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 2 (ห้องประชุม) 14 พ.ย. 2559 ต่อจากประถมหญิง
24 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 2 (ห้องประชุม) 14 พ.ย. 2559 ต่อจากมัธยมหญิง
25 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 2 (ห้องประชุม) 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
26 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 2 (ห้องประชุม) 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
27 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 1 (อาคารอเนกประสงค์) 14 พ.ย. 2559 ต่อจากประถมหญิง
28 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 1 (อาคารอเนกประสงค์) 14 พ.ย. 2559 ต่อจากมัธยมหญิง
29 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 1 (อาคารอเนกประสงค์) 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
30 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เวที 1 (อาคารอเนกประสงค์) 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารโดม 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารโดม 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารโดม 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารโดม 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย สนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย สนามค่ายลูกเสือ 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย พื้นที่ว่างข้างสนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 414 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 5 ห้อง ห้อง 523 - 525 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 1 ห้อง 122 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 412 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 412 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2559 08.30 - 10.30
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2559 08.30 - 13.30
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2559 08.30 - 13.30
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2559 13.30 - 16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 1 ห้อง 112 - 114 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 1 ห้อง 112 - 114 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 3 ห้อง 312 - 313 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 3 ห้อง 312 - 313 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 5 ห้อง 514 - 515 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 5 ห้อง 514 - 515 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 2 ห้อง 213 - 214 14 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 2 ห้อง 213 - 214 14 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00
9 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย โรงอาหาร 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
10 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
11 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย โรงอาหาร 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
12 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมกระทิง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.ชุมพร เขต 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมกระทิง 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]