หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการตัดสิน  
2 นางสาวนรดีสร ละอองวรรณ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการตัดสิน  
3 นางจริยา ลือชัย ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
4 นางพัชนี สงไตรรัตน์ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะ กรรมการตัดสิน  
5 นางสาวนงนภา ใยบัวทอง ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 กรรมการตัดสิน  
6 นายสุพรรณ ฐินะกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว กรรมการตัดสิน  
7 นางสาวนงพงา เวชสุนทร ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อำเภอเมืองชุมพร กรรมการตัดสิน  
8 นางวจิรา ศุภมิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ กรรมการตัดสิน  
9 นางสุนิสา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านบางจาก กรรมการตัดสิน  
10 นางจริยา คงบุญรักษ์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร กรรมการตัดสิน  
11 นางสุพรรณกานต์ ดีสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน  
12 นางจำเนียร สังข์มรรทร ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
13 นางสาวมรกต วรรดี ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร กรรมการตัดสิน  
14 นางสุพัตรา ภัยวิมุติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) กรรมการตัดสิน  
15 นายเสรี พรหมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
16 นายเฉลิมพล อินทรโยธา ครูโรงเรียนวัดนาทุ่ง กรรมการตัดสิน  
17 นายปรีชา พุ่มพวง ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการตัดสิน  
18 นายโกวิทย์ ยังปักษี ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
19 นายวิทูร คงชาตรี ครูโรงเรียนบ้านจันทึง กรรมการตัดสิน  
20 นางขนง ชูทวด ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง กรรมการตัดสิน  
21 นางสาวอุทุมพร โชติคุต ครูวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร กรรมการตัดสิน  
22 นางเสาวณี ชูศรี ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิง กรรมการตัดสิน  
23 นางนิตยา เพชรสมุทร ครูโรงเรียนบ้านบางหลง กรรมการตัดสิน  
24 นางเครือฟ้า ศิริพันธ์ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชุมพร กรรมการตัดสิน  
25 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน  
26 นางสมบุญ ชุมแสง ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 กรรมการตัดสิน  
27 นางเสาวภา ช่วยชูหนู ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน  
28 นางภาวิตา เกตุพิมล ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการตัดสิน  
29 นางสาวกัญญา กลิ่นละออ ครูโรงเรียนบ้านเขาบ่อ กรรมการตัดสิน  
30 นางพิมพ์ใจ วิรัชวิบูลย์กิจ ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กรรมการตัดสิน  
31 นางวรวิกา เรืองพงษ์สาร ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร กรรมการตัดสิน  
32 นางษิญาภา ไชยมงคล ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
33 นางมยุรี สมสอน ครูโรงเรียนวัดบางแหวน กรรมการตัดสิน  
34 นางพิลัยวรรณ อุชุภาพ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
35 นางอุษา เสวกวัชรี ครูโรงเรียนบ้านคอกม้า กรรมการตัดสิน  
36 นางเบญจมาศ กลับอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
37 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี กรรมการตัดสิน  
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม กรรมการตัดสิน  
39 นางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการตัดสิน  
40 นายอุทัย รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล กรรมการตัดสิน  
41 นายเสรี ขวัญยืน ครูโรงเรียนอนุบาลสวี กรรมการตัดสิน  
42 นายประจักษ์ คงตระกูล ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กรรมการตัดสิน  
43 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น ครูโรงเรียนครนพิทยาคม กรรมการตัดสิน  
44 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนครนพิทยาคม กรรมการตัดสิน  
45 นางสาวปัทติมา ปรีชา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน  
46 นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม กรรมการตัดสิน  
47 นายพะเนิน อุชุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
48 นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน  
49 นางจุไรรัตน์ ฉิมวารี ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
50 นายดำรงค์ ศรีธารา ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน  
51 นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการตัดสิน  
52 นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
53 นางสมจิตต์ ศุภนิรันดร์ ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม กรรมการตัดสิน  
54 นายปัญญา อินทรสุภา ครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการตัดสิน  
55 นางศริญญา สุทธารัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการตัดสิน  
56 นางวิภัทรพร สำราญอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคม กรรมการตัดสิน  
57 นายชนะ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการตัดสิน  
58 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน  
59 นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม กรรมการตัดสิน  
60 นางพรรณปพร ทองบุญช่วย ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
61 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการตัดสิน  
62 นางนิลยา เพ็ชรุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น กรรมการตัดสิน  
63 นางลัดดาวัลย์ บัวกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน  
64 นายสุมะโน จินาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการตัดสิน  
65 นางสมัย สุวรรณอำภา ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสิน  
66 นางลัดดา บำรุงราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน  
67 นางศุษมา อุ้ยนอง ครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการตัดสิน  
68 นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์ ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร กรรมการตัดสิน  
69 นางพรรณี จันทร์ณรงค์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
70 นายกิติพงศ์ คงภักดี ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1 กรรมการตัดสิน  
71 นางอัจฉรา ทิพย์มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาวง กรรมการตัดสิน  
72 นายมาโนชญ์ รังณเรนทร์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง กรรมการตัดสิน  
73 นางฐณากัญ หนูบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลึก กรรมการตัดสิน  
74 นางจรัสศรี ธรรมา ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย กรรมการตัดสิน  
75 นางวิภาวี บุตรมงคล ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
76 นางรสสุคนธ์ เพชรศร ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
77 นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน  
78 นางศิริรัตน์ ทิพย์โภชนา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน  
79 นางจิรา สินสัจธรรม ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
80 นางพรรณวดี ฮุ่นศิริ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน  
81 นางมาลินี คูอมรพัฒนะ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสิน  
82 นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) กรรมการตัดสิน  
83 นางสาวดวงพร เผือกเนียร ครูโรงเรียนท่าแซะรัดชาภิเษก กรรมการตัดสิน  
84 นางธารินี พรหมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการตัดสิน  
85 นางสุกัญญา ทาศรีนุช ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) กรรมการตัดสิน  
86 นางสาวสมศรี รอดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
87 นางรัญจวน อุ้ยนอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) กรรมการตัดสิน  
88 นายเอกชัย ชูแขวง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ กรรมการตัดสิน  
89 นางอารมณ์ เทพไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านบางจาก กรรมการตัดสิน  
90 นางรัตนา จันทร์ทัพ ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการตัดสิน  
91 นางชุลีพร คงชนะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง กรรมการตัดสิน  
92 นางสาวเพ็ญฤดี รอดโต ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
93 นางสาวบรรจบ ศรีนฤพัฒ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) กรรมการตัดสิน  
94 นายนพดล ซื่อมาก ครูโรงเรียนบ้านหาดหงส์ กรรมการตัดสิน  
95 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน  
96 นายสิทธิชัย นพคุณ ครูโรงเรียนบ้านคอกม้า กรรมการตัดสิน  
97 นางสุวรรณี อยู่เปี่ยม ครูโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการตัดสิน  
98 นางอรัญญา ตัสโต ครูโรงเรียนวัดบางแหวน กรรมการตัดสิน  
99 นางสาวนงลักษณ์ ทอดสนิท ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) กรรมการตัดสิน  
100 ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนีย์ รอดสิน ครูโรงเรียนประชานิคม 2 กรรมการตัดสิน  
101 นางศิริวรรณ ทองแดง ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1 กรรมการตัดสิน  
102 นางจีรวัฒน์ ทันทะวา ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการตัดสิน  
103 นางวิภา ร่มแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี กรรมการตัดสิน  
104 นางเนาวรัตน์ คงภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว กรรมการตัดสิน  
105 นางทิพปภา พึ่งอ่ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้าสิงห์ กรรมการตัดสิน  
106 นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสิน  
107 นางพรรณี คงชนะ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการตัดสิน  
108 นางอมนวล ชุมวรฐายี ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1 กรรมการตัดสิน  
109 นางสาวจริยา ร่อนแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) กรรมการตัดสิน  
110 นางธัญพร เพ็งคล้าย ครูโรงเรียนประชานิคม 4 กรรมการตัดสิน  
111 นางสุภาพ จุ้ยนวน ครูโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ กรรมการตัดสิน  
112 นางผ่องศรี แพ่งยัง ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว กรรมการตัดสิน  
113 นางบุญทิวา แก้วรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหาดใน กรรมการตัดสิน  
114 นางสาวปุณนนทิยา สาระพัง ครูโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการตัดสิน  
115 นางนันทิยา แดงระยับ ครูโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน กรรมการตัดสิน  
116 นายสฤษฎร์ชัย มากเสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสิน  
117 นางกัญฐนาถ นาคศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการตัดสิน  
118 นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
119 นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
120 Mr. HU JIN CHENG ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสิน  
121 นายสุมะโน จินาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการตัดสิน  
122 นางวันทนี นาคภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ กรรมการตัดสิน  
123 นางมณฑา อินเกล้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
124 นางสาวอรวรรณ น้อยมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคอย กรรมการตัดสิน  
125 นางจรูญพันธ์ ธรรมลิขิต ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการตัดสิน  
126 นายดำรง ไพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสะพลีฯ กรรมการตัดสิน  
127 นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกบ กรรมการตัดสิน  
128 นางจารีวรรณ เพชรมณี ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต กรรมการตัดสิน  
129 นายวัณโณ นิยมธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ กรรมการตัดสิน  
130 นายยุทธนา ทองภูเบศร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
131 นางสาวศุภวัลย์ มีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร กรรมการตัดสิน  
132 นางจรรยา สังขาชาติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) กรรมการตัดสิน  
133 นางสาวนันทนี มะอักษร ครูโรงเรียนบ้านหาดใน กรรมการตัดสิน  
134 นางจันทร์เพ็ญ ศรีแสง ครูโรงเรียนบ้านสะพลีบางกอกโพสต์ศึกษา กรรมการตัดสิน  
135 นางพรรณี จันทร์ณรงค์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ชพ.1 กรรมการตัดสิน  
136 นายสุวิทย์ วรรณสุข ครูโรงเรียนพรุตะเคียน กรรมการตัดสิน  
137 นายกิตติพงษ์ น้อยจีน ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ กรรมการตัดสิน  
138 นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการตัดสิน  
139 นายพิศิษฐ์ อัครธนรักษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิค กรรมการตัดสิน  
140 นายกฤษฎา ทองกำเหนิด ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
141 นายพันธ์ธัช ศรีไสยเพชร ครูโรงเรียนวัดนาทุ่ง กรรมการตัดสิน  
142 นายมาโนช ทิพย์บรรพต ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
143 นายสุชาติ แช่ม ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
144 นายสินทวีป สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน กรรมการตัดสิน  
145 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสิน  
146 นางสาวปริยากร เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
147 นายวิษนุ ส่งศรี ครูวิทยาลัยเทคนิค กรรมการตัดสิน  
148 นางสาวภิญโญ แป้งอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสามเสียม กรรมการตัดสิน  
149 นายเจริญ แก้วใจดี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
150 นางนวลจันทร์ มยาเศส ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน  
151 นางสาวรุ่งนภา ทองเอียง ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
152 นายอวยชัย ทรงมุสิก ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
153 นายธเนตร เล็กวารี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
154 นายอนุสณ์ ทองดี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
155 นางทัศนีย์ นิรันดร์ภิญโญ ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
156 นางอรุณศรี จันทะระ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ กรรมการตัดสิน  
157 นายวิรัตน์ เนียมมาลัย ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
158 นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม กรรมการตัดสิน  
159 นางสาววรุณกาญจน์ น้อยผล ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต กรรมการตัดสิน  
160 นายสามารถ นิรันดร์ภิญโญ ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
161 นางรัตนา น้อยนาเวศ ครูโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) กรรมการตัดสิน  
162 นางรจนา เยี่ยมไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางไม้แก้วประชาสามัคคี กรรมการตัดสิน  
163 นายศรายุทธ ชาญนคร ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการตัดสิน  
164 นางเบญจพร คงตระกูล ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กรรมการตัดสิน  
165 นายธีระ ขันบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการตัดสิน  
166 นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิต นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ กรรมการตัดสิน  
167 นายศรายุทธ อัจกลับ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการตัดสิน  
168 นายประมวล ยั่งยืน ไวยาวัจกร วัดเขตรอุดมศักดิ์วนาราม กรรมการตัดสิน  
169 นายนิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการตัดสิน  
170 นางวรรณี คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) กรรมการตัดสิน  
171 นางเครือพรรณ นนทสิงห์ ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
172 นายสมมิตร ช้างคล่อม รองผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
173 นางวรรณา คลี่เกษร ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น กรรมการตัดสิน  
174 นายกมลศักย์ รัศมีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง กรรมการตัดสิน  
175 นายครรชิต รอดอุนา ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
176 นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการตัดสิน  
177 นางจรรยา สุวพิศ ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
178 นางยินดี ขันบุตร ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กรรมการตัดสิน  
179 นางจีระพันธ์ เจียรนัย ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
180 นางพูลทรัพย์ สมร่าง ข้าราชการบำนาญ สพป.ชุมพร เขต ๑ กรรมการตัดสิน  
181 นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการตัดสิน  
182 นางศิริพร คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการตัดสิน  
183 นางอรทัย จิตณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านบางหลง กรรมการตัดสิน  
184 นางจิราภรณ์ อามานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) กรรมการตัดสิน  
185 พระครูสมุห์สุชาติ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดทุ่งหงษ์ กรรมการตัดสิน  
186 นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต กรรมการตัดสิน  
187 นางจิรวัฒน์ มีลาภ ครูโรงเรียนบ้านคอสน กรรมการตัดสิน  
188 นางสาวปรวีร์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ กรรมการตัดสิน  
189 นางชุติญา ธนภพวรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริง กรรมการตัดสิน  
190 นางสมบศ แดงสกล ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการตัดสิน  
191 นางสาวปภาดา ศิริศรีฉัตรา ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น กรรมการตัดสิน  
192 นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา กรรมการตัดสิน  
193 นายจอม กรองเห็น ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสิน  
194 นายปกรณ์ วัฒนอุดม ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการตัดสิน  
195 นายขลุ่ย หนูสม ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสิน  
196 ส.อ.หญิง ธัญรดา ด้วงปราง ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) กรรมการตัดสิน  
197 นายจรวย สมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านร้านตัดผม กรรมการตัดสิน  
198 นายแสนศักดิ์ สงสุข ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
199 นางจงดี เอกฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
200 นางสุลัดดา เพชรสจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
201 นางสาวอรวรรณยา บุนนาค ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
202 นางสาวดารารัตน์ ผุดผ่อน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
203 นางอมรรัตน์ สุวรรณจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
204 นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
205 นางสาวกนกวรรณ นาคปลัด ครูโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
206 นางจีรภรณ์ รัชวการ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
207 นางอนุสรา เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
208 นางสาวชนิดา ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
209 นางสายใจ พรหมพิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
210 นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
211 นางสาวภคินี ฐินะกุล ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
212 นางสาวสุธิดา ศรีภักดี ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
213 นางธิดารัตน์ ไชยวิชู ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
214 นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
215 นางพรรณี คงชนะ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
216 นางเสาวลักษณ์ โรยสกุล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
217 นางจริยา ทัศนพิมล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
218 นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
219 นางสาวภัทรพร ชูจิต ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
220 นางสาวอุบลวรรณ ดีช่วย ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
221 นางกรกมล สุวรรณเกิด ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
222 นางสาวแก้วหทัย จันทรพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
223 นางสาวนรีนาท ศรีปาน ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
224 นางอมรรัตน์ พรมมัน ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
225 นางกัญญามาศ สิงห์บุตร ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
226 นางวิจิตรา หนูคง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
227 นางรัตนา วงศ์ลีลากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
228 นางเบญจมาศ โสมพะโยม ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
229 นางสาวจีรพรรณ สุวรรณสว่าง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
230 นายพิศาล เจริญวนิช ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
231 นางกนกวลีย์ รังคะกนก ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
232 นางสาวอมิตตา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
233 นางสาวภัทร์ธีนันท์ กลิ่นสมหวัง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
234 นางสาวอุไรภรณ์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
235 นางสุจิตรา ไลกระโทก ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
236 นายประสาน ศักดิ์ภิรมย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
237 นางสำราญ แดงแสงเทียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้รฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
238 นางชุติกาญจน์ เลิศศิริสาคร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้รฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
239 นางสุกัญญา พุทธแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
240 นางวราภรณ์ ตั้งพานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
241 นางทัศนีย์ กายโรจน์ ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
242 นางระหงส์ สานุสันต์ ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
243 นางศิริรัช รัตนกูล ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
244 นางธันยากาารย์ เผดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะกรรมการดำเนินงาน  
245 นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคอสน คณะกรรมการดำเนินงาน  
246 นางสาวปรียา สมัครแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
247 นางวรุณี สุขยุภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
248 นางยุพิน เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
249 นางสาวสุภาวดี กาญจนพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
250 นางอรวรรณ พุ่มสร้าง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
251 นางปานทิพย์ สุขสุทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
252 นางลดาวัลย์ บัวกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
253 นางมุกดา หนูบำรุง ครูช่วยสอนโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
254 นางกรรณิกา สุขเหลือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
255 นางสุรีรัตน์ เกื้อหนุน ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
256 นายนรากร มีอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
257 นางสาวนภัสนันท์ ทองเอม ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
258 นายสุเมธ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
259 นายนริศร์ ไชยมาตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
260 นายนที ลือชัย พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
261 นายธนู ผลคิด นักการภารโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
262 นายจรัล อินทร์รัตน์ นักการภารโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
263 ส.อ.หญิงชุติมา มหารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
264 นางสาวรวีวรรณ จิตอักษร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
265 นางชาติลภา กิมเซียะ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
266 นางสาวกรรณิการ์ หมีนสัน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
267 นางบุญพา สุทธินานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
268 นางทัศนีย์ พลรักดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
269 นายชูศักดิ์ ทันทะวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
270 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
271 นายยงยุทธ์ จัตุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทึง คณะกรรมการดำเนินงาน  
272 นางศุภลักษ์ วชิระศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินงาน  
273 นายสนธยา ชลชลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน  
274 นายจำนงค์ นาคศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
275 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น คณะกรรมการดำเนินงาน  
276 นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
277 นายชัยนิตย์ พรรณาวรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
278 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์สพป.ชพ 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
279 นางอารีย์ ชลชลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
280 นางนาตยา พงษ์ศิริกุล ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
281 นายประวีณ วีรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวว่าว คณะกรรมการดำเนินงาน  
282 นายปัญญา ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
283 นายพรศักดิ์ พิมาน นายกเทศมนตรีตำบลวังใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
284 นายมโน บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
285 นายชนะ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูรอ คณะกรรมการดำเนินงาน  
286 นายมานิตย์ วรรณชิต ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
287 นางสาวปิยนุช สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 บ้านนาเนียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
288 นางสาวภาวนา จันทร์ฉาย ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
289 นางรุ่งรัตน์ แย้มสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านจันทึง คณะกรรมการดำเนินงาน  
290 นางมยุรี พรมประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านจันทึง คณะกรรมการดำเนินงาน  
291 นางสาวสุทธสินี ยุเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านจันทึง คณะกรรมการดำเนินงาน  
292 นางอัจฉรา ทิพย์มงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินงาน  
293 นางอุดมพร ธรรมวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินงาน  
294 นางสุดาพร ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่ามะปริงและโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
295 นางสาวณัฏฐพัชร์ บุญชู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเเรียนไทยรัฐวิทยา 66 บ้านนาเนียนและโรงเรียนวัดวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
296 นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจันทึงและโรงเรียนบ้านน้ำเย็น คณะกรรมการดำเนินงาน  
297 นางสาวภาวิณี ศรีภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาวงและโรงเรียนบ้านนาแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
298 นายสุทิน ปฏิแพทย์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
299 นายอภิศักดิ์ สมบุญ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
300 นายสุภัธชัย เรืองจันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
301 นายกิจติวุฒิ พรมสาท พนักงานบริการโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
302 นายวรชัย โกฏวิเชียร ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
303 นายวีระศักดิ์ เชิงดี ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
304 นางสาวนงพงา สุวพิศ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
305 นางสาวกฤติยา ศรีสิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
306 นางสาวรุ่งทิวา สง่าปู ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
307 นางสาววิไล เปรมปรีด์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
308 นางสาวจันทร์หอม ทองดีสุนทร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
309 นางสาววิชิต ล่องอำไพ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาวง คณะกรรมการดำเนินงาน  
310 นางสาวลักษิกา เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
311 นางสาวพรสวรรค์ ป้องขันธ์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
312 นางสาวรัตนราตรี อ่องวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
313 นางสมจิตต์ การถนัด ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
314 นางพิสุทธินี ยอดดี ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
315 นางสาวเปรมฤดี เอกรัตน์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
316 นางปาริชาต ประทีปทัศน์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
317 นางสาวจุฬาวรรณ ละอองทอง ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการดำเนินงาน  
318 นายบุญเนือง เพชรเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
319 นางวันทนี นาคภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
320 นางกันยามาส ชูจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
321 นางวิไล คัมภีรกิจ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
322 นายจันทร พลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
323 นางสาวสมศรี รอดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
324 นางขนิษฐา พงษ์สายสินธ์ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
325 นายธเนศร์ ชาญเชาว์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
326 นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
327 นางสาวณฐมน อินนั่งแท่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
328 นางวรรณา คีรีธาร ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
329 นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
330 นางสาวชุติมา คันธมาลย์ชาติ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
331 นายชลิต ศุภการ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
332 นายจตุรงค์ สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
333 นางสมภา นาวานุกูล ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
334 นายปุนภพ ปรมาธิกุล ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
335 นางสุกัญญา ทาศรีนุช ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินงาน  
336 นางอุมาพร ดีสมุทร ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
337 นางสุพาณี สงสุข ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
338 นายวรพจน์ หวานสนิท ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
339 นางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
340 นายวิทยา คำรัตน์ ช่างปูนระดับ 3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
341 นายพรหมพิทักษ์ มหาแก้ว ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
342 นางพัชรียา อินทสุภา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินงาน  
343 นางศิริวรรณ ตุลปันโต ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินงาน  
344 นางสาวอัยย์ญาดา นุ้ยดำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
345 นางฉวีวรรณ บ่วงราบ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
346 นางสัญญา นาพญา ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
347 นายธสร จิตจง ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
348 นางปิรนันต์ คำกองเกิ่ง ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
349 นางสาวนวินดากรณ์ ทัพพ์ธนนันท์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
350 นางนิภา มีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
351 นายยุทธพงษ์ ปรีชาไว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
352 นายบุญนำ ปฏิแพทย์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
353 นางวรรณา สายันต์ อพปร.เทศบาลวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
354 ด.ต.ไสว อักษรธรรม อพปร.เทศบาลวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
355 นายเชิงณรงค์ ธรรมสร อพปร.เทศบาลวังไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
356 นางสาวนงลักษณ์ ยิกุสังข์ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
357 นางสาวดวงพร ทองพรหม ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
358 นางอรทัย เอมห้อง ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
359 นายอิสราพงศ์ โคสวิดา จนท.ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินงาน  
360 นางสาวจุฑารัตน์ รบชนะ จนท.ผุู้ช่วยธุรการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
361 นางสาววิชุดา มงคล จนท.ธุรการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
362 นางจินตนา ร่วมใจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) คณะกรรมการดำเนินงาน  
363 นางสมใจ ปรมาธิกุล ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
364 นางสาวสุจาริน ศรีนาค ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
365 นางสาวรัชชดา ลายสันทัด ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
366 นางสาวอรอุมา น้อยจีน ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
367 นางสาวโศจิรัตน์ แก้ววิจิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
368 นางจันทรา ประสมทอง พนักงานธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
369 นางบุญเจือ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
370 นางสุณี จุนเจือ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
371 นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน  
372 นางสาวนวพร จรูญศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งคา ช่วยราชการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
373 นายไพโรธ เพ็ชศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
374 นายแทน บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
375 นายสาคร แสนโคตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
376 นางยุพยงค์ เวชโภติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
377 นางรัญจวน วิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
378 นางศิริประภา แสนโคตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
379 นางสาวอมรรัตน์ ส้มเกลี้ยง ครูอัตราโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
380 นางสาวอุษณีย์ อินทยารัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
381 นางสาวน้ำเพชร พัดเย็น ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
382 นายศิริกุล เรืองศรี นักการอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
383 นายศรีรัก มากภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปริง คณะกรรมการดำเนินงาน  
384 นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
385 นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
386 นายวีระพัฒน์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชานิคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
387 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยนิตย์ พรรณาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
388 นายเลิศ คนึงคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
389 นางสาวรัศรินทร์ ศรีสุเทพหิรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
390 นายสุกรี เจ๊ะมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
391 นายสุมะโน จินาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา คณะกรรมการดำเนินงาน  
392 นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
393 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
394 นางเวียงจิต จินาทิตย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
395 นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
396 นางรัชยา สุขประกำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
397 นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
398 นางจันทนา สวัสดิ์ละคร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
399 นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
400 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงลัด คณะกรรมการดำเนินงาน  
401 นางสาวสารภี นาพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต คณะกรรมการดำเนินงาน  
402 นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
403 นางสมจิตร บุญเกิด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
404 นางกรนิภา สังศรีสุข ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
405 นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
406 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
407 นายนัฐพร สมบุญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
408 นางสาวสายทิพย์ บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
409 นายพิศาล ทวิชศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระ คณะกรรมการดำเนินงาน  
410 นางสาวสุดใจ ดำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
411 นางอรษา รัชณาการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
412 นางกันตนา ระวังวงค์ ครูโรงเรียนบางไม้แก้ว(ประชาสามัคคี) คณะกรรมการดำเนินงาน  
413 นางธิดารัตน์ บุญกูล ครูโรงเรียนประชานิคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
414 นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
415 นางสมฤดี โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
416 นายภิญโญ พัฒน์ลำภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
417 นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
418 นายมงคล เกตุสุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
419 นางสาวศิรินันท์ พยัคฆา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
420 นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
421 นางรัชนก คงเทพ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
422 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
423 นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
424 นายชัยยันณ์ พักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
425 นายเจริญ คล้อยเอี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
426 นายสมพร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
427 นายอนุเทพ วิมลศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
428 นายปิยะณัฐ อินทร์แถม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
429 นายเจษฎา บุญช่วย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
430 นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
431 นายสาโรจน์ ฐิตะฐาน นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
432 นางศรัญญา ทองแช่ม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
433 นางวิยดา มั่นพรหม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
434 นางธัญธิญา สุกใส ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
435 นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
436 นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
437 นางศศิวิมล รัตยิ่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
438 นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
439 นางสาววราภรณ์ สุดใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
440 นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
441 นางสถาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
442 นางสุภาภรณ์ พิธีการ นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
443 นางโสภา มีสุข ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
444 นางสาวอัจฉรา ม่วงมั่นกิจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
445 นายอนันต์ หนูสะพลี รองนายก อบต.ท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
446 นางกัลยา อินทนาพาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15 ต. ท่าแซะ อ. ท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
447 นายสายันต์ พลสิงห์ อพปร.อบต.ท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
448 นายพิเชษฐ์ คำซุม ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
449 นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
450 นางสุดารัตน์ ขันศิลา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
451 นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
452 นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
453 นางสาวปิยนันท์ ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
454 นางสาววินิตา วงศ์ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
455 นางกอบแก้ว บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
456 นางสาวประภาพรรณ ทองรักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม คณะกรรมการดำเนินงาน  
457 นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเตี้ย คณะกรรมการดำเนินงาน  
458 นางจำนันท์ เศษสุข ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
459 นางสาวธาริณี ชูสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
460 นางพจนีย์ กัณหา ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
461 นายอนันต์ โอ่งชาวนา นักการภารโรงโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
462 นางจารุพร ไชยชนะ ุครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
463 นางสาวเบญจวรรณ บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
464 นางอุไร ชนินทรเทพ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
465 นางเยาวลักษณ์ ฉัตรภูมิ ครูโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินงาน  
466 นางปราณี ยังบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
467 นางจีรภรณ์ รัชวการ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
468 นางสาววรวรรณ บุตรเคียง ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด คณะกรรมการดำเนินงาน  
469 นางสาวสิริยาภรณ์ นันทบุตร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
470 นางสุมณฑา สินธุพาชี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
471 นายจรีเมธ บุญมี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
472 นางสาววิชุณีย์ พรหมชาติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
473 นายเสน่ห์ คงนาสร นักการภารโรงโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
474 นายสมโชค จ่าวิสูตร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
475 นางนงลักษณ์ เกิดเสวียด ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
476 นางสาวอนุรัตน์ ชุ่มพงษ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
477 นางจิตรา สวัสดีนฤนาท ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
478 นางสาวภัสรา มูลลักษณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
479 นางสาวกาญจนี นาขวัญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
480 นางสาววิไลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
481 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะรัตน์ ยลธรรธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
482 ร.ต.อ.สานนท์ บุญศักดิ์สกุล รอง สวป.สภ.ปากน้ำชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
483 นายวรพงษ์ อรุณลักษณ์ อปพร.เทศบาลตำบลท่ายาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
484 นายอาคม พรหมจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
485 นางยุพิน เสาวคนธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่ายาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
486 นางศิวพร เหล่าศิริวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่ายาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
487 นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
488 นายณัฐพงศ์ ชนมนัส ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
489 นางสาวเบญญาภา เภาวิเศษ พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
490 นางอวยพร ฤทธายุวงศ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินงาน  
491 นางชมมรกต สุขเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว คณะกรรมการดำเนินงาน  
492 นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) คณะกรรมการดำเนินงาน  
493 นางอิงอร อินทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
494 ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน์ วีระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
495 นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
496 นางสมจิตร ไทยนุกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
497 นางศิรมณี วีรภัทรธาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
498 นางสาวศศิวิมล ศรีกลับ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
499 นางสาวมลิตา อัจกลับ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
500 นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
501 นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
502 นางสาวจุไรวรรณ ยะวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
503 นางสาวนิภาวรรณ ปรีชา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
504 นางถนอมจิตร คำสงฆ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งคา คณะกรรมการดำเนินงาน  
505 นางเยาวนาฎ ศรีนวล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินงาน  
506 นางสาวปราณี รัตนเทพี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินงาน  
507 นางสาวสมหญิง นครเสด็จ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
508 นางสาวเนตรดาว ธรรมเนียม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินงาน  
509 นางสมบถ แดงสกล ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน  
510 นางสัมพันธ์ ใจดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
511 นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา ลูกจ้าง สพป. ชพ. 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
512 นางสาวนฤมล พลกรต ลูกจ้าง สพป. ชพ. 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
513 นางสาวกาญจนา สุพรรณา ลูกจ้าง สพป. ชพ. 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
514 นายอดุลย์ เพชรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
515 นางวิจิตรา มากจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเชิงกระ คณะกรรมการดำเนินงาน  
516 นายเรืองฤทธิ์ นาคเพชร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
517 นายไพรัช มณีรัตน์ ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
518 นายจรัญ บุญรอด ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
519 นายบัณฑิต รอดโต ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
520 นายสามารถ สุดสวาท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
521 นายพีระพงษ์ เกตุแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดดอนมะม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน  
522 นายวิวัฒน์ อู่เจริญ ครูโรงเรียนวัดเชิงกระ คณะกรรมการดำเนินงาน  
523 นายนพพร ถิ่นไทย ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
524 นายสุนันท์ สุวรรณชัด ช่างปูน ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
525 นายพยง เหลือบุญเลิศ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดเชิงกระ คณะกรรมการดำเนินงาน  
526 นายสุพรรณ ศรีสงกา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
527 นายเมษา ขันทะเสน พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
528 นายจำนงค์ ด้วงทอง พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
529 นายวิทยา สงค์ประภา พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
530 นายสุชาติ ขวัญสมคิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
531 นายบุญจริง สายพัฒน์ ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
532 นายสุรพงษ์ นารัตฐา ช่างปูน ชั้น 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
533 นายภิญโญ นารัตฐา ยาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
534 นายดิเรก ชูคากร ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
535 นายวีระ ขันทะเสน ช่างปูน ชั้น 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
536 นายสุนันท์ สนานพร ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
537 นายอานนท์ อักษรเกตุ ยาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
538 นายวิรัช แพรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้าสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
539 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง คณะกรรมการดำเนินงาน  
540 นางณิชกานต์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
541 นางสาวจีระวรรณ์ ดีเสมอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
542 นางธิดารัตน์ คชโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
543 นางสาวบุปผา อินทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
544 นางวิไลพร แดงละอุ่น ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
545 นางสาวปริญา ดาวตาล ครูโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
546 นายปรีชา อนุเผ่า ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
547 นางสาวมุกดา ทองแดง ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
548 นางสาวประภัสสร ฝ่ายเวียงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน  
549 นางสาวเสาวณี ชูศรี ครูโรงเรียนวัดขุนกระทิง คณะกรรมการดำเนินงาน  
550 นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
551 นางนิตา คุณวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
552 นายสมพร วัฒนิ่ม ช่างไม้ ชั้น 4 คณะกรรมการดำเนินงาน  
553 นางสาวกนกพร จันทร์หงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
554 นายนิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน  
555 นายดำ แพนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
556 นายภิญโญ นารัตฐา ยาม สพป. ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
557 นายอานนท์ อักษรเกตุ ยาม สพป. ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
558 ว่าที่ ร.ต.เจริญ รอดสอง ครูโรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
559 นางสุชาดา กฤตโยภาส ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
560 นางจินดา เกษแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
561 นางวราภรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนบ้านคลองสูบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
562 นางสาวปภาดา พริ้งเพราะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินงาน  
563 นางอุทัย คงไพฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
564 นางคนึงนิจ เทพสนองสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
565 นายทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
566 นางสาวปณัฌธิตา ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
567 นางสาวฐิติพร อมรามร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งคา คณะกรรมการดำเนินงาน  
568 นางสาวน้ำฝน ชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปะทิว คณะกรรมการดำเนินงาน  
569 นางสาววิยะดา ครุธนรสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) คณะกรรมการดำเนินงาน  
570 นายวินัย สุขยุภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองสูบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
571 นางสาวญาติมา ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน  
572 นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ เจ้าหน้าที่ธูรการโรงเรียนวัดดอนมะม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน  
573 นางสาวพัทษนันท์ กำเนิดโทน พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองเนียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
574 นางสาวอำนวยพร นพการ พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านสามเสียม คณะกรรมการดำเนินงาน  
575 นางสาวทรงศรี ภักดีวิสัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
576 นางจวนรุ่ง ศักดิ์ภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินงาน  
577 นายกมล ธรมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
578 นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูณย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
579 นายไพเราะ ต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
580 นางเสาวณี เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
581 นายธานี สำราญอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
582 นางวนิดา วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปานฤทัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
583 นายชำนิ นาคภู่ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
584 นายสมบูรณ์ นารัตฐา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น คณะกรรมการดำเนินงาน  
585 นายโสภณ แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการดำเนินงาน  
586 นางสาววิไลวรรณ สังข์สม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
587 นางสาวปัทติมา ปรีชา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
588 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
589 นางสาวพรทิวา สุขหญีต ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
590 นางพรทิพย์ มงคล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
591 นางวิไลรัตน์ ทัศนศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริง คณะกรรมการดำเนินงาน  
592 นางรัตนา เทศนนท์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
593 นางเพ็ญศรี โกษฐเพชร นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
594 นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
595 นายชำนิ ชุ่มจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
596 นายละออง หนูสะพลี อพปร.อบต.ท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
597 นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการดำเนินงาน  
598 นายโสภน จำชู อพปร.อบต.ท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
599 นางสุมณฑา พุ่มกระเนาว์ อพปร.อบต.ท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
600 นางสาวเสาวลักษณ์ ยังปักษี รักษาความสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน  
601 นางขวัญศิริ กองช่าง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
602 นางฉวีวรรณ สมยะภัย ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
603 นางสาวกาญจนา ใจแข็ง ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
604 นางสุมาลัย ภักดีคง ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
605 นางสาวจารุรัตน์ สัตถาพร ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ คณะกรรมการดำเนินงาน  
606 นายจารึก เกตุบุตร นักการภารโรงโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
607 นางสาวชุติมา อวยสำราญ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
608 นางสาวกาญจนา นวลศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
609 นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
610 นางสาวนิตยา นกใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
611 นางรอฮนา แก้วสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
612 นางสาวกัลยกร ภูมิสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
613 นางสาวพัสณิศา พุ่มพวง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
614 นางสาวฐิติชญาน์ ธนาสมบัติตระกูล ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
615 นางมัลลิกา อุทยารัตน์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
616 นายกิตติพงษ์ คงแง่ง นักศึกษาฝึกสอนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร คณะกรรมการดำเนินงาน  
617 นางสายใจ บัวเพชร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
618 นางรัตนาภรณ์ สมัครค้า ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
619 นางสาวสุภาวดี พุทธประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คณะกรรมการดำเนินงาน  
620 นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิ่น ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
621 นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินงาน  
622 นางสาวประไพพิศ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
623 นางวาสนา น้อยศรีอยู่ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
624 นางสาวยุพา เอกนาม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
625 นางสุริยงค์ ตัณฑวิบูลย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
626 นางสาวณฐิตา น้อยจีน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
627 นางสาวกรรณิกา ธรรมสิงหรัตน์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
628 นางสาวเพ็ญนภา เผ่าวิหค ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
629 นางสาวกุมารี ชุ่มชื่นจิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
630 นางหนูพวน โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
631 นางอนัญญา พรมพิชัย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
632 นางทัศนีย์ พรมมิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
633 นางสาวมาริน ชุ่มชื่นจิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
634 นางอรุณวรรณ คงเจริญ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
635 นางสมศรี แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
636 นางสาวจุรีย์ ครองพุ่มวิจิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
637 นางสุจิตรา สุขวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
638 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์สุริยา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
639 นางสาวโสภา ทองแท้ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
640 นางทุมพร ขวัญเมือง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
641 นางชุติมณฑน์ จันทร์ตา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
642 นางสาวแววตา บริรักษ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
643 นางสุริยา ร่มเย็น ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
644 นางเจียมจิตต์ พึ่งสาย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
645 นางธาริณี ทองหลิ่ม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
646 นางขนิษฐา เพ็ชรขาวเขียว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
647 นางสาววนิดา ชวลิตชูวงษ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
648 นางพรทิพย์ สุริยชน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
649 นางปิยภัทร ชุมแก้ว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
650 นางธนวรรณ ขวัญเมือง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
651 นางสาวรัชติกรณ์ จันทภาโส ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
652 นางสาวอารีย์ อยู่พรหม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
653 นางสาววาสนา สุขปัน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
654 นางบุณยนุช รวดเร็ว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
655 นางพัชรินทร์ ขุนบรรเทิง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
656 นางจุฑามาส นะกิจ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
657 นางรุ่งรัตน์ โคนาสร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
658 นางจริยา รุ่งช่วง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
659 นางอนันยา ช่วยชูหนู ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
660 นางสาวอุชูตา วิทยาประภากร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
661 นางสุภาพ จุลบุษย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
662 นางศศิธร เสงี่ยมรัตนรุจี ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
663 นางสุณิภร ผลประทุม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
664 นางสาวยุวรัตน์ อินทร์เชื้อ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
665 นางจันตรา คีรีวัฒน์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
666 นางนิชาพร แจ่มมณ๊ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
667 นางสาวรุจิรา บุญศรี ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
668 นางสาวธนพร ศรีเจ็ก ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
669 นางรัชนี ผกามาศ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
670 นางสุภาณี ปานมีทรัพย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
671 นางสาววิพร กาญจนกองโต ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
672 นางสุลีวัลย์ กาละสังข์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
673 นางสาวสุนิดา ศิริมงคล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
674 นางกรรณิการ์ กาญจนประทุม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
675 นางวรรณจรี อาจณรงค์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
676 นายศิริวัฒน์ คงเพชรพันธ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
677 นายสุภชัย ทัพเคลียว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
678 นางสาวนันทกา ใจซื่อ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
679 นางสุจิตรา กาละสังข์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
680 นายถาวร เงินสมบัติ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
681 นายชำนิ จุลบุษย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
682 นายวิทูร เมืองน้อย ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
683 นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
684 นายจันทร มานพ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
685 นายภัทรพงษ์ เยาวภักดิ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
686 นายอลงกรณ์ บุญศิลป์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
687 นางจำลองลักษณ์ เหมือนวงษ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
688 นางสาวนวลจันทร์ วินารัตน์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
689 นายศรายุทธ ชิตรัถถา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
690 นางสาวดวงฤดี แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
691 นางสาวจุฑารัตน์ เสนาการ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
692 นางสาวพัฒนวดี หังสเนตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
693 นายนิรันดร ขวัญเมือง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
694 นางสาวจินตนา นาควิเชียร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
695 นางสาวสุนิษา วงศ์ช่างเงิน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
696 นางพรใจ อารีรัตน์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
697 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขปัน ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
698 นางจีรวรรณ รัตน์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
699 นางฐิติมา จุฬะแพทย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
700 นางรุ่งนภา เพาะพฤกษา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
701 นางสาวจุฑามาศ กล่อมมิตร ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
702 นางสาวกฤษณี ทับแก้ว ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
703 นางสาวจอยจรี ไม้เกตุ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
704 นางสาววิภามล ลือชา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
705 นางสาวณัฐา สงวนสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
706 นางสาวนัฐกานต์ ทัศนภิรมย์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
707 นางสาวศรีประไพ พลนิล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
708 นางสาวอังสุมาลิน ลิมปิทีป ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
709 นางอุษณีย์ รัตนสิงหล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
710 นางสาวดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
711 นายบัณฑูร ทวีสุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
712 นางสาววัลยา นันทเสนา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
713 นางสาวคนึงนิจ พิมทอง ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
714 นางนิตยา สวยชำนิ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
715 นายเจษฎา แก้วกล่อม ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
716 นายชนชิต เวชสถล ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
717 นายภาสกร พรหมสวัสดิ์เดชา ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
718 นายจุฑาศุภ เหมกรณ์ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
719 นางอุมาพร พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
720 นางสาวอรณิชา พรหมยก ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
721 นางสาวชิโณรส คล้ายสุวรรณ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการประสานงาน  
722 นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
723 นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
724 นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
725 นางสาววราภรณ์ สุดใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
726 นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
727 นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
728 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
729 นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
730 นายปิยะณัฐ อินทร์แถม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
731 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
732 นางสถาพร บุญช่วย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
733 นางสมจิตร บุญเกิด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
734 นางรัชนก คงเทพ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
735 นางรัญธิญา สุกใส ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
736 นายอนุเทพ วิมลศรี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
737 เด็กชายธนาวุฒิ เอี่ยมไกรทอง นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
738 เด็กหญิงปิยธิดา อ่ำกอง นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
739 เด็กหญิงสุปวีร์ แก้ววารี นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
740 เด็กหญิงบัณฑิตา ขวัญเพชร นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
741 เด็กหญิงพรพิมล ประเสริฐชัย นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
742 เด็กหญิงภควรรณ เมฆวิลัย นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
743 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
744 เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์วิเชียร นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
745 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิตรเหลือ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
746 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปานชัน นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
747 เด็กหญิงภคพร ช่วยชูหนู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
748 เด็กหญิงพิชญา บัวงาม นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
749 เด็กหญิงพรรณศร สมบุญ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
750 เด็กหญิงพรวิภา มารเวก นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการประสานงาน  
751 นางบุญพา สุทธินานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร กรรมการประสานงาน  
752 นางทัศนีย์ พลรักดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร กรรมการประสานงาน  
753 นางสาวภัทราวดี เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน สพป.ชพ.1 กรรมการประสานงาน  
754 นางจวนรุ่ง ศักดิ์ภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร กรรมการประสานงาน  
755 นายแทน บุญราษฎร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร กรรมการประสานงาน  
756 นางสาววาสนา เจริญภักดี ครูโรงเรียนวัดบางลึก กรรมการประสานงาน  
757 นายตราพร สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการประสานงาน  
758 นางยุพยงค์ เวชโภติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร กรรมการประสานงาน  
759 นายนันทนัฐ มณีสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองเนียน กรรมการประสานงาน  
760 นางสาวภิญโญ แป้งอ่อน ครูโรงเรียนบ้านสามเสียม กรรมการประสานงาน  
761 นางสาวนวพร จรูญศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งคา ช่วยราชการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร กรรมการประสานงาน  
762 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณนิภา แบ่งบุญ ครูโรงเรียนวัดหูรอ กรรมการประสานงาน  
763 นายโฆษวันต์ ศิลปวิชยศรี ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการประสานงาน  
764 นางสาวอรนุช เอนกชัยไกรศร ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ กรรมการประสานงาน  
765 นางสาวนิยตา เมืองทิพย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
766 นายวิตรี สมาฤกษ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
767 นางอรุณรัตน์ มัฎฐาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
768 นางสาววิไลพร พรหมวิเชียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
769 นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
770 นางกรณิช แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
771 นางสาวปรีดาพร แซ่เล่า ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
772 นางสาวปุณิกา ไชยมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
773 นางลำใย ไทยถาวร ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
774 นางสาวกัลยรัตน์ หวังชูแก้ว ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
775 นางสาววัชรินทร์ เทพมณี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
776 นางจีรนันท์ สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
777 นางจีรนันท์ สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
778 นางสาวเบญจมาศ ขันธศิลป์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
779 นางสาวสุพิชญา สง่า ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
780 นายเอกพล กาญจน์สำเริง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม กรรมการประสานงาน  
781 นางสาวมณฑิกา พัฒชู ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน  
782 นางดวงพร จินดาชื่น ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน  
783 นางสาวกาญจนา จุลคล้ำ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน  
784 นางสาวฐาปนี เอื้อยศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน  
785 นางกรรณิกา สุขเหลือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร กรรมการประสานงาน  
786 นายบรรจง โลกมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
787 นางสาวเทวีรัตน์ ชอุ่มภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
788 นางวิไลวรรณ ศรีตะปิยะ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
789 นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
790 นายจันทร์โฑ นวลละออง ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
791 นายอภิชัย นุ้ยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
792 นางสาวอนัญพร ภักดีเสนา ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
793 นางกมลวรรณ สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
794 นายวิเชียร หัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
795 นางสาวอรวรรณ น้อยมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคอย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
796 นายชโนวรรณ สุทธิโยค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
797 นายสุรัติ ฟักแฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
798 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
799 นางปิยนุช เปี่ยมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรับร่อ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
800 นางเนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
801 นางวราพร ศรีพนมยม ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
802 นายเลอศักดิ์ เกียงสุภา ครูโรงเรียนบ้านหนองเนียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
803 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศน์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
804 นายเอกชัย จันทร์มี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมโค คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
805 นางมาลินี ขันทะกะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
806 นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์ พนักงานธุรการ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
807 นางนิตยา เพชรสมุทร ครูโรงเรียนบ้านบางหลง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
808 นายนิกร จองกฤษ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
809 นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
810 นาย จรัล เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเสียม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
811 นางขนิษฐา สถานสถิตย์ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
812 นางสาวณัฐวดี กรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเนียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
813 นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลานทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
814 นายจารึก ปานสวี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลอย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
815 นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
816 นายวัชรพงษ์ ไชยศร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
817 นางสาวภัทราวดี เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
818 นางอรัญญา ทองดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ชพ.1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
819 นางสาวกรรณิการ์ หมีนสัน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
820 นางศิริประภา แสนโคตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
821 นางสาวอรชร พรหมภินันท์ ครูโรงเรียนบ้านสามเสียม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
822 นายสุรพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
823 นางชมัยพร รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
824 นางสาวอัจรินทร์ เซ่งเจริญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.ชุมพร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
825 นางดวงพร จินดาชื่น ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
826 นางสาวมณฑิกา พัฒชู ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
827 นายสุพิมล โพธิจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
828 นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.อต.2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
829 นายยืนยงค์ ดีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบ่อ ประธานกรรมการดำเนินงาน  
830 นายประมวล พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ประธานกรรมการดำเนินงาน  
831 นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทุ่ง รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
832 นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
833 นางเพียงจันทร์ สวนกำจัด ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
834 นางทัสดา บุตรวาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
835 นายธีระ ขันบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
836 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
837 นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรูด รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
838 นายศรศักดิ์ มาทมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลง รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
839 นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
840 นางสาวฉลวย แสงอุส่าห์ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
841 นางสาวเสาวณี ขำอ้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดหงส์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
842 นางนวลศรี สุตราม ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
843 นางสาวจันทร์ทิพย์ ทองพุฒน์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
844 นางสาววชิราณี สุวพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
845 นางสาวภนิดา นพชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
846 นางจรีรัตน์ หนังสือ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
847 นางสาวชุติมา มุจรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
848 นางสาวฐาปนี เอื้อยศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
849 นางดลฤดี กุลกรทินโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
850 นางนิ่มนวล แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
851 นางปิยนาถ ศรีนวล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการรับรายงานตัว  
852 นางเรณู เจริญวนิช ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัว  
853 นางสาววณิชยา ยอดภิโร ครูโรงเรียนบ้านชุมโค คณะกรรมการรับรายงานตัว  
854 นางสาวธนภรณ์ นวลลำภู ครูโรงเรียนบ้านหินกบ คณะกรรมการรับรายงานตัว  
855 นางสาววาสนา มีสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัว  
856 นางสาวอรวรรณ ดีสมุทร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
857 นายอมรศักดิ์ อึ่งทอง ครูโรงเรียนบ้านบางหลง คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
858 นายณรงค์ ลือชัย นักการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
859 เด็กชายดิศรณ์ สกลนคร นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
860 เด็กชายภูธเนศร์ พรมสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
861 เด็กชายสาคเรศ พันธุ์ธร นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
862 นางจุไรรัตน์ อุชุภาพ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมฝ่ายอาคารสถานที่  
863 นางพรพรรณ ไชยทอง ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
864 เด็กหญิงกมลพร แพทย์อำพร นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
865 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ประจงการ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
866 เด็กหญิงอรัญญา อำพันกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
867 เด็กหญิงสุพรรษา ทรัพย์ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
868 เด็กหญิงนริศรา กันตะโก นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
869 เด็กหญิงนาตาลี มุจลินทร์ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
870 เด็กหญิงจันจิรา เดชสม นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
871 นางอารีย์ พิโสรมย์ เจ้าหน้าที่โภชนาการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
872 นางอรวรรณ สุวรรณสิทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
873 นางสาวประภัสสร ภู่ภักดีพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
874 นางจรรยา ผลทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
875 นายยุทธศักดิ์ รักษาสี ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
876 นายภูวนาท ทองพันธ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
877 เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
878 เด็กชายรัฐเวช เวชสุนทร นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
879 นางกาญจนา สิบพลาง ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
880 นางสาวสาวิตรี ศรีช่วง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
881 นางสาววารุณี โทศก ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
882 นายศรายุทธ อัจกลับ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
883 นางสาววาริธร สงวนนาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
884 นางเนตรนลิน คชรินทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
885 นายวชิรพงศ์ ก้งจี้ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
886 นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์ พนักงานธุรการโรงเรียนวัดคูขุด คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
887 นางสาวฤชุดาปารินทร์ พรหมสถิตย์ พนักงานธุรการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
888 นางสาวกัลยกร เนตรสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
889 นางสาวธัชสินี พยุหกฤษ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
890 นางสาวพิไลวรรณ ศุภสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล  
891 นางอัจฉริยา จุ้ยละออง ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
892 นางปิ่นรัตน์ เนตรสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
893 นางสาวสารภี เหมาะสม ครูโรงเรียนบ้านยายไท กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ทางการเห็น ทางสติปัญญา ทางร่างกายๆ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
894 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวถนน กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ทางการเห็น ทางสติปัญญา ทางร่างกายๆ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
895 นางนุชรินทร์ ธรมีฤทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ทางการเห็น ทางสติปัญญา ทางร่างกายๆ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
896 นางศุษมา อุ้ยนอง ครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกา กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ทางการเห็น ทางสติปัญญา ทางร่างกายๆ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
897 นางพรรณี คงชนะ ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ทางการเห็น ทางสติปัญญา ทางร่างกายๆ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
898 นางสาวอรัญญา เนียมสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ทางการเห็น ทางสติปัญญา ทางร่างกายๆ และออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
899 นางกัลยารัตน์ บรรพต ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
900 นางสวณีย์ จุลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
901 นางเรณู ศรีสมทรง ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  
902 นางสาวศิรินันท์ พยัคฆา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  
903 นางรัตนา น้อยนาเวศ ครูโรงเรียนบ้านสะพลี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  
904 นางเสาวนีย์ แก้วน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  
905 นางชูศรี ทองวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  
906 นางสาวประภาพันธ์ สวียม ครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  
907 นางสาวประภาพันธ์ สวียม ครูโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  
908 นางเวียงจิต จินาทิตย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
909 นางวิภัทรพร สำราญอินทร์ ครูโรงเรียนประชานิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
910 นางสุวีญารัส อิ้วเจริญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
911 นางสมพร โชติกวนิช ครูโรงเรียนบ้านเขาบ่อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
912 นายโสภณ จุลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
913 นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
914 นายวิทูร คงชาตรี ครูโรงเรียนบ้านจันทึง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
915 นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
916 นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
917 นายดำรง ไพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสะพลี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
918 นางจิรายุ พรหมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
919 นางสุพรรณกานต์ ดีสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
920 นางกันตนา ระวังวงค์ ครูโรงเรียนบางไม้แก้ว(ประชาสามัคคี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
921 นางจินตนา ตรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ทางร่ายกายๆและประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3  
922 นางสาววงเดือน คำระหงษ์ ครูโรงเรียบ้านน้ำเย็น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ทางร่ายกายๆและประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3  
923 นางวราพร ศรีพนมยม ครูโรงเรียนประชานิคม 4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ทางร่ายกายๆและประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3  
924 นายโกวิทย์ ยังปักษี ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ สวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
925 นายภิญโญ พัฒน์ลำภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ สวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
926 นายวิรัช แพรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น และ สวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
927 นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง ครูโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทออทิสติก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
928 นายมงคล เกตุสุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทออทิสติก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
929 นางณัฐจิรา วีรเสนีย์ ครูโรงเรียนวัดน้อมถวาย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทออทิสติก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
930 นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทออทิสติก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
931 นางกาญจนา ล.ตระกูล ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทออทิสติก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
932 นายศักรินทร์ แก้วสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทออทิสติก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
933 นางวิไลรัตน์ ทัศนศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปริง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
934 นางสาววนิษา ไพรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
935 นางนวรัตน์ คงภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลปะทิว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]