งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบางจาก ปะทิว 1 1. เด็กชายภูวดล    สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร    รักพันธ์
3. เด็กหญิงอติกานต์    มากชุมโค
1. นางสาวอัญญรินทร์    ทิมทอง
2. นายโสภณ    เพชรกูล
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ 2 1. เด็กชายอลงกต    ผุดสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โพธิ์น้อย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เกิดสมจิตต์
1. นายปิยะณัฐ    อินทร์แถม
2. นางสมฤดี    โพธิจันทร์
3 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ท่าแซะ 1 1. เด็กชายพนมกร    สุดสกล
2. เด็กชายปฏิพล    สินธนามราพันธ์
3. เด็กชายศราธร    คงสุทธิ์
1. นางสาวจงรัก    รอดภัย
2. นางณัฏฐกันย์    เพชรเวียง
4 โรงเรียนประชานิคม 4 ท่าแซะ 1 1. เด็กชายณัฐพล    ขันพิมูล
2. เด็กหญิงพิมพา    บุตรศรีพันธ์
3. เด็กหญิงสุวรรณภาร์    เอี่ยมสะอาด
1. นางวราพร    ศรีพนมยม
2. นางเนียนนิตย์    ศักดิ์ซุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................