สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วบังตู
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวกิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายอาทิตย์  อยู่เปี่ยม
 
1. นางเสาวณีย์  แก้วน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลช่วย
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ชนะแดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ไทยประดิษฐ
 
1. นางเลิศลักษณ์  ยิ่งเกียรติกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันติชา  เวียนสาว
 
1. นางโสภา  คณาวุฒิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชั่งทอง
 
1. นางวรรณา  สิทธิโยธา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงวรินทร  อินทบุตร
 
1. นางสาวบรรจบ  ศรีนฤพัฒ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวสารภี    ยังชู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรสิงห์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงพิชานันท์  ชวลิตานนท์
 
1. นางสาวสมพร  ทิพย์โพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กหญิงสโนไวท์  ทองมาลี
 
1. นางสาวเสาวณีย์  แก้วเพ็ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงวันทา  แก้ววารี
 
1. นางสุภาพร   บุษยากุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐวรีย์  ไชยวัตร
 
1. นางอรอุษา  ไชยวัตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงฝน   โปรยทอง
 
1. นางอารมณ์   เทพไพฑูรย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ธีรประภาส
 
1. นางรุ่งรัตน์  โคนาสร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเอิบ
 
1. นางกรรณทิพา  ทองคุ้มญาติ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เพ็ชรคีรี
 
1. นางราวณีย์  ดีทองหลาง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายสรายุทธ   อินทร์เมือง
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ   รักชาติ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงอภิญญา  คลังนิมิตร
 
1. นางสาวสุธาวี  คงสุภาพ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เกตสิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  เกิดเสวียด
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  คะโรมิ
 
1. นางสำรวย  ทองแก้ว
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลอยลม
 
1. นางราตรี  อังกระโทก
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงเมธาวี  จันทศรี
 
1. นางธัญสินี  ทิพย์โภชนา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงนันทิตา  สักกามาตย์
 
1. นางกาญจนา  มิ่งแม้น
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  กันพล
 
1. นางพจนีย์  กัณหา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายเพทาย  ประจิกกิต
 
1. นางเบญจมาศ  กลับอยู่
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สายสากล
 
1. นางอัจฉรีย์  เกษเสมา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ใสสะอาด
 
1. นางสาวธนภรณ์  ซังธาดา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 1. เด็กหญิงพีรกานต์  เดวิเลาะห์
 
1. นางสาววัชราพร  ผ่องปัญญา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชะลาลัย
 
1. นายวชิรนันต์  จันทร์คา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงวศินี  ตุมประธาน
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ฐานสันโดษ
 
1. นางกนกพรรณ  บุญธรรม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงปนิตา  วิมลศรี
 
1. นางสาวซูรียาณี  คลังสี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงภัครพร  ขวัญมาลัย
 
1. นายมาโนชญ์  รังณเรนทร์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงลลิตา  พรมวิรัตน์
 
1. นางสาวระวีวรรณ  นิลสังข์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สังข์สกฤต
 
1. นางสาวกัญญา  กลิ่นละออ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายอัถพล  ทองบุญ
 
1. นางสุพรรณี  มงคล
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สามารถ
 
1. นางสายพิณ  ช่วยสกุล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์
 
1. นางจุฑาวรรณ์  ฟักแฟ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีพูล
 
1. นางสาวมลฤดี  อุชานนท์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงรุจิรา  ผลอรัญ
 
1. นางบุญเจือ  มณีรัตน์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์   กรฐิติรพี
 
1. นางอมร  ฉิมณี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มณีโชติ
 
1. นางสุขุมา  ชูสุข
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กำลังใบ
 
1. นางจรรยา  ผลทรัพย์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวิสุตา  สระทองเลื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉวีวรรณ  ทินวงศ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรพัชชา  วงษ์จิตร
 
1. นางสาวณิชานันท์  ประดับการ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1. เด็กหญิงอทิตยา  วงศ์ปาน
 
1. นางสาวภุมรา  มีสุขมาก
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เผือกนาโพธิ์
 
1. นางสาวสาวิตรี   อมรามร
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงภิญญดา  กิ้มบุญจิ๋ว
 
1. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงอุษณีย์   ศรีชาติ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีเพชร
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงจีลานัน  ชาวสวน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทอดสนิท
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านในห้วย 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ขำหรุ่น
 
1. นางสาวอังคณา  จีนฉิ้ม
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงวรัญญา  สันติ
 
1. นางสาวลัทธวรรณ  ก้องเบญจวัตร
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุรีเดช
 
1. นายวัณโณ  นิยมธรรม
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขุนอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ยลธรรธรรม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงญาดา  อุ้ยหา
 
1. นางมยุรี  นาคหกวิค
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงธนาภา  หอมหวล
 
1. นางสุภิญญา  ขำคชกรรณ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ช่อชั้น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เพชรกำเนิด
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงศิริอาภา  อ้อมแก้ว
 
1. นางสาวสุธาวี  คงสุภาพ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงเมธิตา  สมบูรณ์โภคา
 
1. นางสาวรัตนา  บุุญยิรัญ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  จันทเณร
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  ขำมณี
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  น้ำตอกไม้
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ไกรสูรย์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงรัตนา  แสงเจริญ
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยวิชู
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วสุข
 
1. นางสาวอรพรรณ  กลับนุ้ย
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. นางสาวเกศฤดี  ทวีชาติ
 
1. นางสาวสิริพร  ถิ่นนา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงสุมลฑา  จันทร์สมบัติ
 
1. นางสาวพิศวง  คมขำ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกฤษณะ  เทศลำลึก
 
1. นายยุทธนา  มรกต
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงจิรวดี  หมื่นดวง
 
1. นางสาวอรัญญา  เนียมสุวรรณ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. นางสาวน้ำฟ้า  กิจเรืองโรจน์
 
1. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงอวัสดา  สุขแก้ว
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ตองอ่อน
 
1. นางจิตรา  สวัสดีนฤนาท
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงศิริพร  รถอุทิศ
 
1. นางวรรณี  คงกระพันธ์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนาตยา  ผุดไซตู
 
1. นางจเร  อู่เจริญ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. นางสาวปริฉัตร   เกื้อสกุล
 
1. นางจิดาภา   ชนะพิมพ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายสิทธินัน  ลือชัย
 
1. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. นางสาวรุ่งฤทัย  สาคร
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงพิชญา  บัวงาม
 
1. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย 1. เด็กหญิงเมธาวดี  จิตรนิรัตน์
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  วัดนครใหญ่
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุปราณ๊  สีมานะ
 
1. นางสาวมัลลิกา  จำปาทอง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. นางสาวพาภรณ์  ชุมพล
 
1. นางจีรนันท์  ศรีสุวรรณ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงชาลินี  รอดสิน
 
1. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. นางสาวอทิตยา  สมบูรณ์โภคา
 
1. นางสาวรัตนา  บุญยิรัญ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงภาวิดา  รัตนเย็นใจ
 
1. นางสุภาพร  พันธะไชย
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ผุดผจญ
 
1. นางสุดารัตน์  ธนะไชย
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงทิพย์อาภาบุษย์   นุ่นจันทร์
 
1. นางอมรรัตน์   นุ่มปาน
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87.1 ทอง 4 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงภานุชนาฏ  เรืองนุ้ย
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนบรรเทิง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ข้ามสมุทร
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ตระกูล
 
1. นางเนตรนลิน  คชรินทร์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84.78 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงอัจจิมา  มีสุวรรณ
 
1. นางสาวยุวรัตน์  บ่วงราบ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงสุวารี  ชุ่มชื่น
 
1. นางปรียา  พลกุล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงดวงกมล  นาคหกวิค
 
1. นางสำรวย  ทองแก้ว
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายธีรชาติ  ชินารักษ์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82.18 ทอง 11 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงธัญรดา  สมบุญ
 
1. นางศรีวิตรา  เทพมณี
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81.4 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
 
1. นายประสิทธิ์  เกลี้ยงสงค์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81.18 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงศุภัชญา  มณเฑียร
 
1. นางมริษา  ยุบลพันธ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79.62 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงปภัสสร  พลช่วย
 
1. นางชุติญา  ธนภพวรรณกุล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 78.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงธนิตดา   สถิตย์สร
 
1. นายจุลศักดิ์   สินจนะสูตร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.8 เงิน 16 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 1. เด็กหญิงชมิมมา  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาววัชราพร  ผ่องปัญญา
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76.36 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายหาญหิรัญ  ่ช่วยจุ้ย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทับแสงศรี
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75.76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงสุพิศตรา  คนหลัก
 
1. นางสาวสารภี  เหมาะสม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73.7 เงิน 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 1. เด็กหญิงสุนิษา  จ้องสกุล
 
1. นายเกรียงไกร  เหมือนเพชร
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73.5 เงิน 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธนาดล   อุดมสิน
 
1. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73.4 เงิน 21 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายภาคภูมิ  เสนาโนฤทธิ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีไสยเพชร
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71.6 เงิน 22 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายธนวิชญ์   จันทร์ภูวนารถ
 
1. นางสาวเปรมฤดี    เอกรัตน์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71.2 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สินเสวศ
 
1. นางผ่องศรี  แพ่งยัง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหินกบ 1. เด็กหญิงภัทรภร   ธรรมรักษา
 
1. นางสาวธนภรณ์   นวลลำภู
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68.3 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์ชัย
 
1. นางเสาวณีย์  แก้วน้อย
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67.78 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กชายวัชรกฤต   พุ่มพันธ์วงษ์
 
1. นางสาวพรพิมล  ศรีชาย
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66.66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บริบูรณ์สุข
 
1. นางศศิธร  ราชบัณฑิต
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กหญิงภาวิณี  ฤคดี
 
1. นางสุรีย์  จันทร์มีอ้น
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53.6 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงศตพร  แก้วกรูด
 
1. นายวชิรนันต์  จันทร์คา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52.56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงอิสริยา  เข็มไทย
 
1. นางสาวรำเพย  กำไลแก้ว
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงเขมิสรา  เอียดดำ
 
1. นางกนกพรรณ  บุญธรรม
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ผาสุข
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเบญญาภา  คงแก้ว
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 1. เด็กหญิงดวงกมล  มูลแสง
 
1. นางอมรรัตน์  ชั่งสัจจา
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  พิมท์ดัง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทอดสนิท
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงภัชราวดี  นาแซง
 
1. นางสาวศิราณี  ชัยวิสิทธิ์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเปรมฟ้า  กมลเนตร
 
1. นางสาวอินท์รวี  นิลวิเชียร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล
 
1. นางจุฑาวรรณ์  ฟักแฟ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงกัลยวรรณ  จันทร์สุด
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เพชรกำเนิด
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฮ้อบุตร
 
1. นางบุญเจือ  มณีรัตน์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงพรศิริ  อินสุรธาน
 
1. นางสุกัญญา  ทาศรีนุข
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กชายศุกภนิช  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุขนคร
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 1. เด็กหญิงอัญดา  บุญสม
 
1. นางศุษมา  อุ้ยนอง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงเต็มศิริ  ศรีพาณิชย์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูจีน
 
1. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงสุธิมา   มุทุกันฑ์
 
1. นางอิงอร  โอวรารินท์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงผกาพรรณ  โพธิ์คีรี
 
1. นางสาวอัญชญา  สมเขาใหญ่
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงศศิธร  สุพรรณวงศ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ธรรมา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สำลี
 
1. นางสาวสไบทิพย์  มุขน้อย
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 1. เด็กชายอุดมพร  พันธ์เสือ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  พุ่มพวง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 1. เด็กชายอัครพล  เลาะหริ่ม
 
1. นางสาววัชราพร  ผ่องปัญญา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  กลิ่นพยูร
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงสุริย์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คล้ายรุ่ง
 
1. นางรัตนา  ทรัพย์มาช่วย
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงนิภาพร  เรืองโรจน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  กล่อมมิตร
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กชายณภัทร  ชาติสุข
 
1. นางขวัญจิตร  นพคุณ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดิษฐ์ประธูป
 
1. นางขนง  ชูทวด
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลลักษณ์  คำชุม
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงธรา   จูมพิลา
 
1. นางสาวชุรี   แสงจันดา
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญมี
 
1. นางกาญจนา  ภักดีเสนา
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงนราทิพย์  บรรยงกิจ
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  ขำมณี
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เปียดำรงค์
 
1. นางวรรณี  คงกระพันธ์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นบน้อย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงเกศรา  ศรีดากุล
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ธานา
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยวิชู
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. นางสาวหัทยา   มณีรัตน์
 
1. นางจิดาภา   ชนะพิมพ์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  กลับนุ้ย
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงอริสา  ผ่านสุก
 
1. นางอรัญญา  ตัสโต
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ตุ้มเนียม
 
1. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงวรรณดี  ด้วงตำยาม
 
1. นางมณฑา  อินเกล้า
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงพรพิมล  ขำสุนทร
 
1. นางสาวภัชรา  นวลแก้ว
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงภาวิณี  คงมั่น
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ขนอม
 
1. นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กชายอัษฎายุทธ  ฉิมหาด
 
1. นางสาวกมลชนก  อินทะเสม
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงเกวลิน  อินทรนิมิตร
 
1. นางบุญพา  สุทธินานนท์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทนา  แก้วเกลี้ยง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  รื่นสำราญ
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงแสงระวี  หมอดี
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   สุขประดิษฐ์
 
1. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงเปรมกมล  หนูพรหมจันทร์
 
1. นางเกษราภรณ์  พจนารถโกมล
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาญจนากร
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายพิทักษ์   รูปงาม
 
1. นางสาววิเนตา   โคมเเก้ว
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงอชิตะ  กุลีช่วย
 
1. นางสาวรัตนา  ทรัพย์มาช่วย
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงมรรษกร  พลวารินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  บุุญยิรัญ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงศุภิสรา   เสวรันต์
 
1. นางประภาพร  สุดสวาท
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เอี่ยมแก้ว
 
1. นางกนกพรรณ  บุญธรรม
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงสิรนุช  กุศลประคอง
 
1. นายวัณโณ  นิยมธรรม
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลิตา  ทิพย์คีรี
 
1. นางสาวอินท์รวี  นิลวิเชียร
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงนนทกานต์  ภูวิชิต
 
1. นางสุจิตรา  กาละสังข์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกชกร   ชูศรี
 
1. นางสาวพนิดา   แทนนาค
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงเดือนวรรณ  แซ่แต้
 
1. นางสุกัญญา  ทาศรีนุช
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ประโยชน์ดี
 
1. นางเสาวณี  ชูศรี
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทนนตรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสงคราม
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานกาญจน์
 
1. นางสุจิตรา  ไลกระโทก
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เทพบรรทม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ยลธรรธรรม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  นุ้ยนิ่ง
 
1. นางสาววัชราพร  ผ่องปัญญา
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายปรินทร  ช่วยยก
 
1. นางมณฑา  อินเกล้า
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางลึก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแกมทอง
 
1. นายภิรมย์  ชิตดุษดี
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ดาบกลาง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เทพมณฑา
 
1. นางลัดดา  บำรุงราษฎร์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์สม
 
1. นางภัคธีมา  คีรีวัฒน์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงมลชนก  แก้ววารี
 
1. นางยุพิน  จิตดี
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มรักษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงโสกิต  รวยทอง
 
1. นางสาวเพ็ญฤดี   รอดโต
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. นางสาวศรีสุดา  ดีแก้ว
 
1. นางจีรนันท์  ศรีสุวรรณ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญบำรุง
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  จันทราพูน
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. นางสาวสุดารัตน์  อบอุ่น
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยวิชู
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงนุชจรี  โพพิทักษ์
 
1. นางวันฤดี  หมวดภักดี
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงเกวลิน  พันไธสง
 
1. นางรจนา  เยี่ยมไธสง
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์วิเชียร
 
1. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทุมเทียง
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์สุวรรณ
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาธิกุล
 
1. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงมณี
 
1. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองแดง
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กชายวุฒฺฺิภัทร  โยธกา
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จักปราณี
 
1. นายจันทร์โฑ  นวลละออง
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสือทอง
 
1. นางวรรณี  คงกระพันธ์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แก้วสกุล
 
1. นางกัลยารัตน์  บรรพต
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กชายปภังกร  ปัตพิบูลย์
 
1. นางอรทัย  จิตณรงค์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองเพชร์
 
1. นางภัทราพร  อังคาวุธ
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สุบงกด
 
1. นางสำรวย  ทองแก้ว
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.34 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชราภา  วรรณศิลป์
 
1. นางโสภา  คณาวุฒิ
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กหญิงวธัญญา  เกิดสิน
 
1. นางสาวภิญโญ  แป้งอ่อน
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงพิชามญฐ์  พิชัยณรงค์
 
1. นางวราภรณ์  เสน่ห์ภักดี
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.99 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงธัญชนิต   ศรีโตกลิ่น
 
1. นางอมรรัตน์   นุ่มปาน
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายแสงเพชร   ดอนคำ
 
1. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงพีชานิกา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวดวงฤดี  แสงสุวรรณ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ฤทธิ์ไกร
 
1. นางสาวจริยา  ทาศรีนุช
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.33 ทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปานยงค์
 
1. นางสาวปัทมา  รุ่งโรจน์เด่นเจริญ
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.66 เงิน 12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงชุติมา  คุ้มญาติ
 
1. นางสาวภัสรา   มูลลักษณ์
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงศิวพร  พันธ์ดี
 
1. นางมยุรี  สมสอน
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.99 เงิน 14 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เมืองแดง
 
1. นางสุดารัตน์  ธนะไชย
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สาริศรี
 
1. นางสุนันทา  รสสุคนธ์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงกิตนัทดา  แย้มโสพิศ
 
1. นางสาวสารภี  เหมาะสม
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กหญิงจันมณี  นามจุมจัง
 
1. นางพิริศา  นาคหาญ
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงณัฐชญา  แผ่พร
 
1. นางจันทรา  สุนทรหงษ์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.99 ทองแดง 19 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วิวัฒน์ภิญโญ
 
1. นางจรรจิรา  มีแก้ว
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงสุวดี  แจ่มบรรจา
 
1. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.01 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงอุทุมพร   ชื่นด้วง
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ   รักชาติ
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงปนัสยา   ศักดิ์ปฏิฐา
 
1. นางศศิธร  ราชบัณฑิต
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.99 ทองแดง 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงอรนุช  โกกะพันธ์
 
1. นางวลัยพร  วัฒนไชย
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.32 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กชายภาณุ   ศรีช่วย
 
1. นางสาวกุลวณี   พงษ์ยี่หล้า
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงพรอรุณ  เพชรคง
 
1. นางสุมาลัย  ภักดีคง
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คงคาภิรมย์
 
1. นางกัณฑ์ชฎา  ชาญนคร
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายเตชะสิทธิ์  เนียมรินทร์
 
1. นางสุขุมา  ชูสุข
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงญาณภา  ขอบขำ
 
1. นางประภัสสร  ยอดกาวี
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมเทียง
 
1. นางอรทัย  เอมห้อง
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงปุญญิสา  กาลสังข์
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทอง
 
1. นางสาวกนกพร  จันทร์หงษ์
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมรัก
 
1. นางอรทัย  จิตณรงค์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุดรอด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  โพธิ์ศิริ
 
1. นางสายพิณ  ช่วยสกุล
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลิ่นพยูร
 
1. นางกนกพรรณ  บุญธรรม
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สายายนต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนีย์   รอดสิน
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วยา
 
1. นางสาวิตรี  เสาะไธสง
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 1. เด็กหญิงสุพรัตน์  พุฒทอง
 
1. นางจงกล  อินทรโธา
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชูช่วย
 
1. นางสุจิตรา  ไลกระโทก
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.67 ทอง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศุกลสกล
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงฟิต้า  ชูวัฒนสกุล
 
1. นางสาวมลฤดี  อุชานนท์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.67 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงสุทธญาณ์  เปียดำรงค์
 
1. นางสุกัญญา  ทาศรีนุช
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญทรง
 
1. นางสุขุมา  ชูสุข
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.67 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  รอดภัย
 
1. นางพะเยาว์  แก้วชูใส
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    คงมุสิก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลลักษณ์  คำชุม
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงปณศร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางรัชนี  ผกามาศ
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  กัลญีต
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมีศรี
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงอริษา  รองมาลี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เพชรมณี
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์สุริย์
 
1. นางอมร  ฉิมณี
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 20 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โคกชู
 
1. นางสาวกานต์มณี  ธราธรเลิศพงษ์
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.67 เงิน 21 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์
 
1. นางอุไร  พงศ์สุริยา
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.67 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายรัตพงษ์  สัตบงกฏ
 
1. นางสุพรรณี  มงคล
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคนุ้ย
 
1. นางสาวปรีดาพร   จับใจ
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงชัญญา  อุทัยผล
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงสุริย์
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงรุ่งวดี   สุขสำราญ
 
1. นางสาวชุรี   แสงจันดา
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกชวรรณ  คงนิล
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ข้ามสมุทร
 
1. นางจำนันท์  เศษสุข
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสงคราม
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาลอย 1. เด็กหญิงศิวาภรณ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสุดาภรณ์  สุขอนันต์
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายยศกร  คลังนิพิศ
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงโดนัท  อุ้ยทอง
 
1. นางกัลยารัตน์  บรรพต
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงพิชญ์ชญา  สะนี
 
1. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงชลิตา  คำมงคล
 
1. นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงภีรยา  ภาพงาม
 
1. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ไกรมาต
 
1. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงคียาภัทร  บุญมี
 
1. นางวรรณี  คงกระพันธ์
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงนิอร  ทองพิทักษ์
 
1. นางอรัญญา  ตัสโต
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายอนุชา  พลสุวรรณ
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยวิชู
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ผลจันทร์
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญทวี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำช่วย
3. เด็กหญิงรวิภา  พัฒนาภารดี
 
1. นางสุมิตตา  ลือชา
2. นางศรีวิตรา  เทพมณี
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายพงศกรณ์   แสงชาติ
2. เด็กหญิงศิรประภา   จันทร์แสง
3. เด็กหญิงเกวลิน   ยิ้มน้อย
 
1. นางอมรรัตน์   นุ่มปาน
2. นางสาววันดี  อินทรสุวรรณ์
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี
2. เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์
 
1. นางผ่องศรี  โอสถกระพันธ์
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธีรภัทร  พรหมชู
2. เด็กหญิงวริศรา  ขาวเนตร์
3. เด็กหญิงวาสนา  พุฒศรี
 
1. นางสำรวย  ทองแก้ว
2. นางวิไล  เทวกุล
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74.5 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  นวลขาว
2. เด็กชายกลวัชร   เจียรศิริ
3. เด็กหญิงจิราพัชร   ดิษฐ์นวล
 
1. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์
2. นางรัตนา  เทศนนท์
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงฐิติมา  แคล่วคล่อง
2. เด็กหญิงวรินทร  วิริยะสาคร
3. เด็กหญิงสรัลพร  ทัศสาคร
 
1. นางสุนันทา  รสสุคนธ์
2. นายเอกชัย  ชูแขวง
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายธนกร  แดงสกล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ฝ้ายนาฬิผล
3. เด็กชายสิทธิพล  ชาญวารินทร์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  บุษหยา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงสุริยาพร  โต๊ะมุตกิจ
 
1. นางสาวบรรจบ  ศรีนฤพัฒ
2. นางศิริวรรณ  ตุลปันโต
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ
2. เด็กหญิงเตชินี  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงโชติกา  เทียนมนัส
 
1. นางสุภาพ  จุลบุษย์
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายกวิน  ภูมิสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินทร์สว่าง
3. เด็กชายปวริศ  วาสนามียศ
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ซินเฮง
2. เด็กหญิงสโรชา   คุณขุนทด
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ยอดนิยม
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  รัตนคช
2. นางศศิธร  ราชบัณฑิต
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เผือกแย้ม
2. เด็กหญิงดวงกมล  รักษาภูมิ
3. เด็กชายโสภณัฐ  ช่วยชูหนู
 
1. นางสาวสารภี  เหมาะสม
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  ทวาโรจน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอนุตตมา  แสงทอง
 
1. นางสาวรัตนา  ทรัพย์มาช่วย
2. นางสุมิตตา  ลือชา
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงชฎาฑิพย์  ศรีทับ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ผุดวรรณา
3. เด็กหญิงอติมา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.82 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงณิชาดา  ฝ้ายนาฬิผล
2. เด็กหญิงพรลดา  พุฒพรหม
3. เด็กหญิงสโรชา   เงอะเลอะ
 
1. นางอิงอร  โอวรารินท์
2. นางสาวสมเพียร  แก้ววารี
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.49 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยศภิรมย์
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ดวงกมล
3. เด็กหญิงภัสสร  ทองภูเบศ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  รัตนคช
2. นางศศิธร  ราชบัณฑิต
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.49 ทองแดง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทบุตร
2. เด็กชายกันตพงศ์  สมพงศ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประจิตร
 
1. นางสุกัญญา  ทาศรีนุช
2. นางจรรยา  สังขาชาติ
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62.99 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐพร  หญีตน้อย
2. เด็กหญิงภีชญา  ชูธิบัติ
3. เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก
 
1. นางจุฑาวรรณ์  ฟักแฟ
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59.65 เข้าร่วม 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงธนัชชา   พู่วณิชย์
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ   จัตตามาส
3. เด็กหญิงอภิชญา   นาคะ
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
2. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58.66 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงนพมาศ  สันติมิตร
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  ปุนจุบัน
3. เด็กหญิงอารยา  สีหะนันท์
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงสุริย์
2. นางสาวเกษศิริ  สมศรี
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58.65 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกรกนก   ชัยอินทร์
2. เด็กหญิงพรไพลิน   สุชาติพงษ์
3. เด็กหญิงรวิสรา   กรรณสว่าง
 
1. นางมณีพรรณ   เจริญจิต
2. นางสาวพัชรี   ศรีชลธาร
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56.65 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงณิชา  ทับแพ
2. เด็กหญิงพัชราพร  เกาะเครือ
3. เด็กหญิงเกวลิน  สวียม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินทรนิมิตร
2. นางสาวิตรี  เสาะไธสง
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54.32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายธนภัทร  จุลรักษ์
2. เด็กชายนวพล  นุกูล
3. เด็กชายศรัณย์  คุนัญญตานนท์
 
1. นายวัณโณ  นิยมธรรม
2. นายเอกชัย  ชูแขวง
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 53.49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงชนัญญา  บุญคงมาก
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม
3. เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์
 
1. นางสุภาณี  ปานมีทรัพย์
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50.15 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดารินทร์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงศศิชา  โพธิ์คีรี
 
1. นางสาวอินท์รวี  นิลวิเชียร
2. นางสาวณิชานันท์  ประดับการ
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 47.65 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงคณิตา  วัชรสินธุ์
2. เด็กหญิงบุญนำพา  คลี่แก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรรณา
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาวเพ็ญฤดี  รอดโต
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 42.65 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงธนัญญา   เหมือนจิตร
2. เด็กหญิงสิราวรรณ   ชุมวรฐายี
3. เด็กหญิงอ้อม   ไพจิตร
 
1. นางสาววนิดา   ศรีเพชร
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 41.33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายกฤตธัช  ปราบเสร็จ
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  สอนหนู
3. เด็กหญิงอภัสรา  สำเภาเงิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขโพธิ์
2. นางจตุพร  สงฆ์รักษ์
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 35.33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายกันลวัตน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสรัลชนา  รัตนเทพี
3. เด็กหญิงอจิรวดี  มงคล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แดงบำรุง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ครองบุญชู
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เมืองสุคนธ์
 
1. นางจำนันท์  เศษสุข
2. นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อรุณศรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินตา
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  รามคล้าย
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล   รักเมือง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปานชัน
3. เด็กชายสุรสีห์   นิจอภัย
 
1. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
2. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  นาคาธร
2. เด็กหญิงธนพร  ชูสกล
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  มีแก้ว
 
1. นายยุทธนา  มรกต
2. นางปรานอม  รองมาลี
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำจันทร์
2. เด็กหญิงธิดาพร  เนตรสุวรรณ
3. เด็กชายนพดล  พรหมภากร
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ช่วยอนันต์
2. นางวันฤดี  หมวดภักดี
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.9 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงฐิดายุ  วงค์ทอง
3. เด็กหญิงนันธ์ชนัน  ชูฉวี
 
1. นางวรรณี  คงกระพันธ์
2. นางสาวนัชญา  อิสสระ
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงจรัสวรี  พูลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร  วิเชียรครุฑ
3. เด็กหญิงนก  ผ่องภิญโญ
 
1. นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์
2. นางสาวอัมภาพร  สงเนียม
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บำรุงพล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ฐานะกาญจน์
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางกัลยารัตน์  บรรพต
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48.9 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงชไมพร  อินนาคม
2. เด็กหญิงศศินา  เรืองจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยทิศ
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางชูศรี  ทองวิเศษ
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   หาญฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ศรีทวี
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
2. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงปภัสสรณ์  ฟองบาลศรี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เดชศาสตร์
 
1. นางกนกพรรณ  บุญธรรม
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงธนนันท์  ขุนดำ
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ฐานะกาญจน์
 
1. นางสาวเพ็ญฤดี  รอดโต
2. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนันทิตา  สุจริต
 
1. นางกาญจนา  ภักดีเสนา
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  เพชรทอง
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีนาราง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา   นุ่มลืมคิด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงนวล
 
1. นางพะเยาว์  แก้วชูใส
2. นางสุจินต์  เสียงใส
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ราชนิกร
2. เด็กหญิงอนัญญา   ฤทธิเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์  ยลธรรธรรม
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกัลยา   ฮาดนารี
2. เด็กหญิงณิชานันท์   นุ่มปาน
 
1. นางมณีพรรณ  เจริญจิต
2. นางสาวพัชรี  ศรีชลธาร
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทิพย์มงคล
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ยันงาม
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนบรรเทิง
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทเกื้อ
2. เด็กหญิงจิรชยา  ผุดเผือก
 
1. นางทิพวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  กล่อมมิตร
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงปรัสรา  ตะเภาน้อย
2. เด็กหญิงอนุรดี   เศลาอนันต์
 
1. นางนันทิดา  แดงระยับ
2. นางขวัญจิตร  นพคุณ
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงพรชนก  รึกสดี
2. เด็กหญิงสุทธิพร  ศรียาภัย
 
1. นางสาวจรัสศรี  ธรรมา
2. นางสาวอังคณา  เพชรหาญ
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธัญริชา  ลือชัย
2. เด็กหญิงปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์
 
1. นางจุฑาวรรณ์  ฟักแฟ
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายชนินทร์  ศรีแสงอ่อน
2. เด็กหญิงพรนภา  ตรงบรรทัด
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วสุข
2. เด็กชายธนโชติ  สวัสดี
 
1. นางสาวจุฑาพร  ใจมีบุญ
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ช่วยพินิจ
2. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ช่วยพินิจ
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงสุริย์
2. นางสุดารัตน์  ธนะไชย
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายจักรกฤษ  บัญญัติ
2. เด็กชายพงศธร  ศิริมาลา
 
1. นายวัณโณ  นิยมธรรม
2. นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงนารีรัฐ  สาสนะสุพิน
2. เด็กหญิงพรรณพิภา  คันธมาลย์ชาติ
 
1. นางสาวรัตนา  ทรัพย์มาช่วย
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพดนตรี
 
1. นางภัคธีมา  คีรีวัฒน์
2. นางสาวเจนจิรา  วิสัชนาม
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายณรงค์ทร  เทวบิน
2. เด็กหญิงสุมาลี  นอบน้อม
 
1. นางจำนันท์  เศษสุข
2. นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กหญิงปิยนุช  เมืองซอง
2. เด็กหญิงอลิสา  เสาใบ
 
1. นางเมตตา  นาคมณี
2. นางสาวจันทร์จิรา  คานุรักษ์
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงภัทราพร   ยังจีน
2. เด็กหญิงวรัญญา   จันปิ่น
 
1. นายประสาน  แย้มจงกล
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจิลดา  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมขุนทอง
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงรุจิษยา  เลไธสง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภูประกอบ
 
1. นางสาวชนากานต์  พุ่มเกต
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงผกามาศ   ทาดาพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ป้อมเเดง
 
1. นางสาววิเนตา   โคมเเก้ว
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงธนิตา   อ่อนละมัย
2. เด็กหญิงพรรณศร   สมบุญ
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
2. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ชันนะสา
2. เด็กหญิงปริศนา  นวลละออง
 
1. นางสาวปภาดา  พริ้งเพราะ
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เพชรกำเนิด
2. เด็กหญิงอมรญพรรณ์  พาทัน
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์สุวรรณ
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายวชิราวุธ   สังข์สิงห์
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์   ทองปานดี
 
1. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
2. นางสาวอรพิน  ขาวสุข
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. นางสาวตมิสา  พลนาการ
2. เด็กชายอัมพร  เพ็ชรคีรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  คมขำ
2. นางสาวอนงค์นาท  จิตรหาญ
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงสุนิศา  เจะสา
2. เด็กหญิงอารีญา  สืบเพ็ชร
 
1. นางมณฑา  อินเกล้า
2. นางพะเยาว์  แก้วชูใส
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุยุคำ
2. เด็กหญิงนฤมล  ดินสมุทร
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงชญานิน  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงวาสนา  คงสกุล
 
1. นายจันทร์โฑ  นวลละออง
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภูนาศรี
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  พรมใหญ่
 
1. นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์
2. นางสาวอัมภาพร  สงเนียม
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรนาฎ  ชมขุนทด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปราบมาก
 
1. นางกัลยารัตน์  บรรพต
2. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
 
1. นางสาวปัญจพร  ยงสุนิจ
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มพวง
 
1. นางบุญเลิศ  ยิ้มน้อย
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายปราชญ์  ขำนุรักษ์
 
1. นางภัทราพร  อังคาวุธ
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชลชาสน์  ทองแก้ว
 
1. นางนุสมน  ตุกวุ่น
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เจริญวุฒิพร
 
1. นางสาวรัชนี  สังปริเมน
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายจีรพงษ์   อรุณพันธ์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   อุลมัย
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงวิชิตา  วงศ์ดี
 
1. นางสาวสาลินี  ด้วงเผือก
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฮวดปากน้ำ
 
1. นางสาววราพร  แก้ววารี
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ปิดพยันต์
 
1. นายธนเดช  จิรัญญาวรัญ
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายสิทธิโชค  เมืองผุด
 
1. นางสุนันทา  รสสุคนธ์
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ยนปลัดยศ
 
1. นางสาวสุชาพร  บุญนาค
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ
 
1. นางสาววาสนา  สุขปัน
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงรวินันท์  หงษ์ทอง
 
1. นางจีรพร  บุดดา
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านในห้วย 1. เด็กชายวิโรจน์   หมื่นสา
 
1. นางศิริญา  แป้น
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงจี้วิน   (มอญ)
 
1. นางสาวจันทร์หอม   ทองดีสุนทร
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชญานันต์  เมืองทิพย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์มหัทธนะ
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงธัญรดา  สุวรรณสาม
 
1. นางวาสนา  สังข์มรรทร
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กหญิงธีรดา  แสวงนาม
 
1. นางสาวนิรเนตร  ศรีลางค์
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงรินดา  อ่อนคำ
 
1. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี
 
1. สิบเอกฐิติมา  ยาจิตร
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงวรัทยา  รักหญีต
 
1. นางสาวสุนทรี  รถทอง
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนบดี  ช่วยชูหนู
 
1. นางนัตฐิกา  สายัณห์
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  แย้มกลิ่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นุ่นนุ่ม
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงมนพร  จรกลิ่น
 
1. นางสาวสุปรีดา  แสงมณี
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว
 
1. นางพิศมัย  ภูมิสุวรรณ
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา
 
1. นางสาวสุนิดา  ศิริมงคล
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทับแสงศรี
 
1. นางฉวี  บุญเกตุ
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ตั้งอรุณ
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายกฤษณะ  เกตุสิงห์
 
1. นางปานทิพย์  สายัณห์
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คงมั่น
 
1. นางธัญญลักษณ์  ทองหยาด
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  กลอยสวาท
 
1. นางอารีย์  ช้างคล่อม
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงจิราพัฒน์   ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวจันจิรา  เนตรประไพ
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงพรกนก  ครรชิตวิทูร
 
1. นางสาวสุปรีดา  แสงมณี
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยวิชิต
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  เทวบัญชาประเสริฐ
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงดวงกมล   รอดสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา   เจี้ยมดี
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายฐิติพงศ์   จีบบรรจง
 
1. นางทัศนีย์  วงศ์สีดา
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายูภูตะวัน  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวบุปผา  อินทรัตน์
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายชินวัตร  อ่วมเครือ
 
1. นางเสาวลักษณ์  โรยสกุล
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอลิษา  มีทอง
 
1. นางสาวอุฬาริน  รัตนภักดี
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงชญาดา  คงทอง
 
1. นางนฎา  อ้นทองสุข
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายคริษฐ์  สินบำรุง
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อินทรสุภา
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงปานวาด  อินทวาด
 
1. นางสาววราพร  แก้ววารี
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยณรงค์
 
1. นางเสาวภา  ทองไตรภพ
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหินกบ 1. เด็กชายสตายุ   ใสสว่าง
 
1. นางสาววลัยมาศ  บัวชาวเกาะ
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมศรี
 
1. นางสาวอรนุช  เอนกชัยไกรศร
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  อ่อนทรัพย์
 
1. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่เฮ่า
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เตียววนากูล
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีสังงาม
 
1. นางปัทมาวดี  อุปฐาก
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กหญิงวิไล  เชะซุไล
 
1. นางนิตยา  เพชรสมุทร
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กหญิงอังคณา  ชัยสังข์
 
1. นางสาวจันทพร  เพชรเขาทอง
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงจารวี   บุญอ่อน
 
1. นายอภิศักดิ์   สมบุญ
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคชู
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไทยปฐมพงษ์
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ศรีเนตร
 
1. นางรัชยา  สุขประกำ
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีวิเชียร
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายกัมพล  หมุนสนิท
 
1. นางสาวพันธ์นิภา  ยศแก้ว
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายพชร  เนตรสืบสาย
 
1. นางสาวศิวาพร  ใผครบุรี
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายบุญลอย  เทวบิน
 
1. นางสาวอรนุช  เอนกชัยไกรศร
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ขาวมรดก
 
1. นางภัทรศิริ  นาคมณี
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เกตุแก้ว
 
1. นางศิริญญา  นิลยกานนท์
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอัยรา  รุ่งรัตน์
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  เจริญสุข
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงวิรมณ  ร่วมใจ
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวรรณนิตย์
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุรางคณา  คำเสียง
 
1. นางสาวอัญชิสา  วันดี
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. นางสาวอุสนัย  จิตเอื้อ
 
1. นางราตรี  เวชชศาสตร์
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงตวงพร  บุญหลวงวาณิชย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อยู่ศิริ
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นางสาวปนัฐดา  จันเทศ
 
1. นางสุวรรณา  ชื่นด้วง
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. นายเด่นชัย   ศรีสุข
 
1. นางสาวสุชญา   เพชรน้อย
 
408 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตรัตถา
3. เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์
 
1. นายนรากร  มีอินทร์
 
409 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิทธิเสรีวงษ์
2. เด็กหญิงปัณชญา  หมุนสนิท
3. เด็กหญิงสุจินตนา  เอาไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลรัตน์  นุ้ยเนาวลักษณ์
2. นางสาววราพร  แก้ววารี
 
410 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายปริญญา  ทินแก้ว
2. เด็กชายพลสันต์  นุ้ยสุข
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมนุ
 
1. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
 
411 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ทองคำ
2. เด็กหญิงปิ่นรดา  เทพี
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
2. นางสาวนวลจันทร์  เตียววนากูล
 
412 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงปรียา  น้อยถึง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  หมื่นพยัคฆ์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมาก
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทวีวานิชย์
2. นางจินตนา  กัณหา
 
413 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมชื่น
2. นางสาววารีพร  วัดนครใหญ่
3. เด็กหญิงเพชรลดา  นุกูลกิจ
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
2. นางภัทรศิริ  นาคมณี
 
414 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายคณาวุฒิ  คงบรรจง
2. เด็กชายชญานนท์  สร้อยดี
3. เด็กชายอนุพงศ์  วิชายงค์
 
1. นางสาวศิวาพร  ใผครบุรี
2. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
 
415 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  แพทย์อำพร
2. เด็กหญิงนาตาลี  มุจลินทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายยุทธศักดิ์  รักษาสี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   ทองพุฒน์
 
416 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงบุศรา  ศิริจันดา
2. เด็กหญิงปิ่นชนก  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงอาริยา  ศิลาทอง
 
1. นางสาววาสนา  ชูราช
2. นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ
 
417 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สมอ่อน
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  รอดแก้ว
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ศักดิ์ตระกูล
2. นายชูศักดิ์  แพ่งภักดี
 
418 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุดแน่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุดแน่น
3. เด็กชายพงศ์ปณต  หมี่กระโทก
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
2. นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
 
419 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์   ส่งตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   คงชำนิ
3. เด็กชายทัศไนย   สิทธิชัย
 
1. นางสาวนฤมล   เวชสุนทร
2. นางสาวรุจิรา  ศรีสุวรรณ
 
420 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกชกร  ทองไตรภพ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มากภิรมย์
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  แสงจันทร์
 
1. นางเสาวภา  ทองไตรภพ
2. นางรัชยา  สุขประกำ
 
421 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหินกบ 1. เด็กหญิงนภัสสร   พิมภมร
2. เด็กหญิงสัณห์สิรี   สุคนธรัตนสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เผ่าวิหก
 
1. นายทิวิตถ์    เมืองแดง
 
422 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนจำนงค์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดสิน
3. เด็กชายสุภัทร  คำภา
 
1. นางสาวกันยากร  อินทรินทร์
2. นางสาวอรชร  พรหมภินันท์
 
423 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายนิธิวัฒน์   เจริญรุ่งวิภาส
2. เด็กชายรัชกฤตต์  ทองมา
3. เด็กหญิงศิรดา  แซ่เหง่า
 
1. นายปราปราม  ถึกกวย
2. นางอัจฉรีย์  เกษเสมา
 
424 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 1. เด็กชายตะวัน  สุขชนะ
2. เด็กหญิงวริศา  แสงจันทร์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์   บุตรน้อย
 
1. นางเรืองจิต  สิทธยางกูร
2. นางรุ่งฤดี  พัฒชนะ
 
425 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   จันท์บุตร์
2. เด็กหญิงดารารัตน์   เสวตวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา   แสงแก้ว
 
1. นางสาวทิยากร   แก้วพิกุล
2. นางสาวอัจฉรา   เจี้ยมดี
 
426 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจักษณา  โพธิ์แก้วกฤษณะ
2. เด็กหญิงรุ้งทราย  เพชรทอง
3. เด็กหญิงอทิตยา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ศักดิ์ตระกูล
2. นางสาวอัญชิสา  วันดี
 
427 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  โนนยะโส
2. นางสาวฐิติรัตน์  อรุณรักษา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริจันดา
 
1. นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ
2. นางสาววาสนา  ชูราช
 
428 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายพงศกร  บำรุงญาติ
2. เด็กชายสมพงษ์  สอนชัด
3. เด็กหญิงอันติมากร  นพมาศ
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  เจริญสุข
 
429 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นางสาวจันทร์นภา  หญีตป้อม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดำคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  พุ่มไสว
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
2. นายโกวิทย์  ยังปักษี
 
430 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   พิมพา
2. เด็กหญิงปภาวี   ศรีปาน
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์   อยู่ศิริ
 
1. นางรัชยา   สุขประกำ
2. นางเสาวภา   ทองไตรภพ
 
431 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงกษมา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลานสัน
3. เด็กหญิงอาทิมา  แจ้งเชื้อจีน
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวรรณนิตย์
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร
2. เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ
 
1. นางพิศมัย  ภูมิสุวรรณ
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายภูวเดช  นาคมณี
2. เด็กชายสาโรช   ผันผล
 
1. นายกิตติพงษ์  น้อยจีน
2. นางอารีย์  ช้างคล่อม
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายพัสกร  พรหมอินทร์
2. เด็กชายวงศกร  รักเจริญ
 
1. นางสาวอ้อย  คชการ
2. นายสมยศ  คชการ
 
435 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายศักดิพงศ์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง
 
1. นายภาสกร  พรหมสวัสดิ์เดชา
2. นางสาวสุนิดา  ศิริมงคล
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สุกใส
2. เด็กชายภูมินทร์   รอดนาโพธิ์
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
2. นางเสาวภา   ทองไตรภพ
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  สังขรัตน์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิริยะอุดมกิจ
 
1. นางสาวประไพ  นิลทัย
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงจิราพร   สินณรงค์
2. เด็กชายชุธิพงษ์   มะธิมะตุ
 
1. นางสาวอริศรา   ส่งทวน
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายนนทกร  สุรินทร์วงศื
2. เด็กชายฤกษ์มงคล  นำมา
 
1. นางเสาวลักษณ์  โรยสกุล
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญา
2. เด็กหญิงชื่นกมล  จันทร์นิตย์
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
2. นางสาวสาลินี  ด้วงเผือก
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายพิรเยศ  ศรีเมือง
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  ผลอุดม
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นางสาวปวิณี  โกศลเมธี
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  โลพิศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดำดุก
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายชินวัตร  บรรจง
2. เด็กชายฐิติพงศ์  พลนาการ
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
2. นายสัมภาษณ์  มาศวิเชียร
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายธนินธร  มีเยื้อใย
2. เด็กหญิงสายชล  เอียดล้วน
 
1. นายสุภชัย   สมบุญ
2. นางสาวเวนุภา  ปะนันโต
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 1. เด็กหญิงสิริยา  จ้องสกุล
2. เด็กหญิงหยาดฝน  บุญทัน
 
1. นายภาคภูมิ  รัตนพงศ์
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สวดตะมะนัง
2. เด็กชายภัทรดล  เดชน้อย
 
1. นางสาวอ้อย  คชการ
2. นายชุติพงศ์  จิตมั่น
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายปวรรัตน์  เจนสมุทร์
2. เด็กชายวราดร  ถึงเสียบญวน
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
2. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพชรสังกฤษ
2. เด็กหญิงโรสจเรศ  ทุมประสูติ
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวรรณนิตย์
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายรักษิต   ผลคิด
2. เด็กหญิงศิริพร   สุกหลำ
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
2. นางรัชยา   สุขประกำ
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิมทอง
2. เด็กชายอัครพนธ์  จันประทักษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดำดุก
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วันอินท์
2. เด็กหญิงสุนีย์  มากศักดิ์
 
1. นางสาวศิริญากรณ์  นาคพรหม
2. นางชนัญดา  ทองมา
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายคณิศา  ดอนไพรธรรม
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  นิลปัจ
 
1. นางภัทรศิริ  นาคมณี
2. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพีรดา  พุ่มพวง
 
1. นางอุษา  เนียมสุวรรณ์
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณฐภัทร  ควรคนอง
 
1. นางชาติลภา  กิมเซียะ
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงมาริสา  โนโนอาว
 
1. นายบัญชา  วราภรณ์
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นด้วง
 
1. นางนัตฐิกา  สายัณห์
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์
 
1. นายธนเดช  จิรัญญาวรัญ
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายทศพร  วิริยะอุดมกิจ
 
1. นางสาวมณทิพย์  ศุภการ
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายฉัททันต์   วงษ์ไทย
 
1. นางสาววรนิษฐา   ตรีนาทอง
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล
 
1. นายภัทรพงษ์  เยาวภักดิ์
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายธนนนท์  ทิพย์มณี
 
1. นางนงลักษณ์  เกิดเสวียด
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กชายญาณกร  ชะอุ่มผา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นุ่นนุ่ม
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงสุชญา  ชูจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลรัตน์  นุ้ยเนาวลักษณ์
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ชนะรัง
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณ
 
1. นางนุสมน  ตุกวุ่น
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายอักษร
 
1. นางรติยาภรณ์  ทองคุ้มญาติ
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงบุษริน  จันตรีพล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ส้มเกลี้ยง
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปานม่วง
 
1. นางสาวปวีณา  มั่นใจ
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกฏชกร  พรมสุพัฒน์
 
1. นางมยุรี  นาคหกวิค
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงสาวิณี  ขยายแย้ม
 
1. นางสาวสาลินี  ด้วงเผือก
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์
 
1. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงปาลิตา  พะโยมรัตน์
 
1. นางบุญเลิศ  ยิ้มน้อย
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองรอด
 
1. นางสาวรักคณา  สัมฤทธิ์
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ภิรมย์
 
1. นางสาวจันจิรา  เนตรประไพ
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงดีนาร์   สุขสะอาด
 
1. นางอุทิศ  ขำอ้วม
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กชายวรพล  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวจริยา  ทาศรีนุช
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายเมธิชัย  เจริญกลิ่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์มหัทธนะ
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายนราวิชญ์  ฉลาด
 
1. นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช
 
479 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กชายนวพล  พันธุ์แทน
 
1. นางสาวลักขณา  กำเหนิดโทน
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
 
1. นางจันทนา  นิลยกานนท์
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายจิณพรต  ม่วงทองคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดำดุก
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เนตรสุวรรณ
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงนัชชา  เลิศวิบูลย์ลักษณ์
 
1. นางสาวพันธ์นิภา  ยศแก้ว
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1. เด็กชายภูวรินทร์  กุมสิน
 
1. นายสุชาติ  เรียบร้อย
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายธนกฤต  บ่งสินชัย
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ลิ้มเลิศวาที
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายสุริยะ  สวัสดีรักษา
 
1. นางสาววาสนา  ชูราช
 
487 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษ  นรภาร
 
1. นางธัญญลักษณ์  ทองหยาด
 
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายนิรุต  มากล้น
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงเปมิศา  สังขมุรินทร์
 
1. นางกรณิช  แก้วกิ่ง
 
490 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายภูรินทร์  สังข์ย่อม
 
1. นางเสาวลักษณ์  โรยสกุล
 
491 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว
 
1. นายภัทรพงษ์  เยาวภักดิ์
 
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายชัชพงศ์  เจตมาส
 
1. นางจันทร์จิรา  วิเชียรเกื้อ
 
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกัลยกร   ชัยราช
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงฐิติภัค  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอุทิศ  ขำอ้วม
 
495 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงแพรไพลิน  เดชมงคลวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลรัตน์  นุ้ยเนาวลักษณ์
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงธนัชญา  ไตรเมศ
 
1. นางสาวมณทิพย์  ศุภการ
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายภูธิป  ธนบัตร
 
1. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
 
498 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กชายสุริยา  สุขห้วยพระ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นุ่นนุ่ม
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงพนิตนันท์   ชูประสูตร
 
1. นางสาวศิรินภา  เมรัตน์
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูชื่น
 
1. นางสาวจันทพร  เพชรเขาทอง
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กชายชัยชนะ  แก้วชัย
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวรรณนิตย์
 
502 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายชัยภัทร  เกตุสิงห์
 
1. นางปานทิพย์  สายัณห์
 
503 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายภีมธาดา  นาคภู่
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อินทรสุภา
 
504 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงกัญทิมา  จันตรีพล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ส้มเกลี้ยง
 
505 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่ำศรี
 
1. นางสาวจันจิรา  เนตรประไพ
 
506 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายชญานนท์  นาควิรัช
 
1. นางสาวอรนุช  เอนกชัยไกรศร
 
507 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดคูขุด 1. เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ์  ชิวพันกูล
 
1. นางหทัยทิพย์  ชนก
 
508 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สุขอาจ
 
1. นางสาวบุปผา  อินทรัตน์
 
509 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรณคีรี
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
510 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. นางสาวสุภัทรา  ซั่วเซ่งอิ้ว
 
1. นางสุวรรณา  ชื่นด้วง
 
511 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธนภัทร  ยังสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ใผครบุรี
 
512 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงธมนธัญญลักษณ์   อำพันธ์ทอง
 
1. นางอุทิศ  ขำอ้วม
 
513 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กชายธรรมธัช  วงศ์ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวรรณนิตย์
 
514 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงอุไรรักษ์  อุ้ยทอง
 
1. นางภัทรศิริ  นาคมณี
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายกันตพล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพันธ์นิภา  ยศแก้ว
 
516 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธนกร   อารีจิต
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
 
517 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงชบา  ทองลอย
 
1. นางพรทิพย์  คอนพิรุณ
 
518 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงมลฑิดา  ทิพย์ภาที
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดำดุก
 
519 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายประสาน  มันดาเล
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
520 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริทิพย์  ขวัญสมคิด
 
521 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงธนพร  ชูสกล
 
1. นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช
 
522 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายอมรรัตน์  บุญจวง
 
1. นางสาวพัชรียา  ดาโอะ
 
523 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงปรวิศา  ภมรนาค
 
1. นางศิริประภา  แสนโคตร
 
524 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายประสิทธิพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรนุช  เอนกชัยไกรศร
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายวิวัฒน์  สอนตะโก
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  เจริญสุข
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กชายประภัสร์  พันธ์ุดี
 
1. นางสาวภัชณภา  มหาแก้ว
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายณัฐภัทร  มิตรเมฆ
 
1. นายชัชวาล  ด้วงงาม
 
528 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สร้างการนอก
 
1. นางสาวอัญชิสา  วันดี
 
529 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายเกษม  ธนูศร
 
1. นางศิริญญา  นิลยกานนท์
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย
2. เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์
3. เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์
 
1. นางสุอาภา  ทองคำ
2. นางสาวนฤมล  กิจนิยม
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัสสา  สดากร
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  จันทรตรี
 
1. นางสาวนิษฐา  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวจิราพร  เจริญสุข
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง
2. เด็กหญิงธนัชญา  เหลืองประภาศิริ
3. เด็กหญิงเภณิชาพร  ธนากรพรสวัสดิ์
 
1. นายสุภชัย  ทัพเคลียว
2. นางสุลีวัลย์  กาละสังข์
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภารชาตรี
2. เด็กหญิงอรจิรา  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงอรณิชา  เพ็ญสมบูรณ์
 
1. นางสาวนิภากร  พรเสถียรพงศ์
2. นางมยุรี  จันทร
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกัญชพร   อุบลกาญจน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชุ่มชื่น
3. เด็กชายภัทรชัย   ลี้ยุทธานนท์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   ศรีสุวรรณ
2. นายบุญโชติ   นุ่มปาน
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ
3. เด็กชายภตวัต  สัตย์จริง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยังศรีนาค
2. นางสาวมาลิวรรณ  พรหมเมฆ
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทะดี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  โกษฐเพชร
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  เทพดนตรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ชูกลิ่น
2. นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีกุศล
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีเหมาะ
3. เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวิหาร
 
1. นางเจริญสุข  รุ่งนิลรัตน์
2. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนอุบล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีกุล
3. เด็กหญิงสิริมาส  คงมิตร
 
1. นางสาวเนตรอนงค์  กองทรัพย์
2. นางสาวสุภาวดี  น้อยสุภา
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงปาณิศา   แสนใจธรรม
2. เด็กหญิงภาวิณี  ทวีพันธ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  วันดี
 
1. นางสาวเกตุวดี  หนูทวี
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายภูวเดช  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   นาพิรุณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   เย็นสนิท
 
1. นางสาวอัญญรินทร์   ทิมทอง
2. นายโสภณ   เพชรกูล
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จอกลอย
2. เด็กชายปารเมศ  สิงคะ
3. เด็กชายศิริโชค  รักษาภูมิ
 
1. นางวันวิสา  เอกบุตร
2. นายวิโรจน์  อินทคำ
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกิดสมจิตต์
2. เด็กชายธนภัทร  ดวงอุมา
3. เด็กชายเขมณัฐ  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวจันทพร  เพชรเขาทอง
2. นางวิไลพร  แดงละอุ่น
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  คงบุญรักษ์
2. เด็กชายวรวิทย์  ทองคำ
3. เด็กชายสรวิศ  บัวขนาบ
 
1. นางสาวศิรินภา  เมรัตน์
2. นางอรอุษา  ไชยวัตร
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ครองทรัพย์
2. เด็กหญิงยุุุพารัตน์  ปรัชญานฤมิตร
3. เด็กชายอรรถพร  บูรณ์เจริญ
 
1. นายปุนภพ  ปรมาธิกุล
2. นางสาวดวงพร  ทองพรหม
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายกิตติกวิน  การกิจเจริญ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์โคตร
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คงเกษตร
 
1. นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงธีรพร  ปานพุมเรียง
2. เด็กหญิงมานิตา  ย่อมเที่ยงแท้
3. เด็กหญิงเพลงแพร  นิลปัจ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไวกุณฐ์วิวรรธน์
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายณัฐชนน  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงศิริพร  วัดนครใหญ่
3. เด็กชายเจนวิทย์  เทียมมนัส
 
1. นายสาคร  แสนโคตร
2. นายแทน  บุญราษฎร์
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงศิณัฐชา  พานทอง
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  เพชรรินทร์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผลจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วิทยาแพทย์
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กชายทรงธรรม  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  แคมาแชะ
3. เด็กชายพีรชัย  มือสันทัด
 
1. นางนิตยา  เพชรสมุทร
2. นายอมรศักดิ์  อึ่งทอง
 
550 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายกิตติชาติ  ชูสังกิจ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันทร์เลื่อน
3. เด็กหญิงณัฐกมล  จินดานิล
 
1. นางไมตรี  เจียมรจนานนท์
2. นางสาวบุญนำ  อินทนนท์
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงธนพร  เวณุรส
2. เด็กหญิงผกามาศ  สว่างศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ขาวปลั่ง
2. นางสาวกนกวรรณ  จงทอง
 
552 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายกิตติภณ  มากเต
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยทอง
3. เด็กหญิงศุภัทษร  ขาวเกลี้ยง
 
1. นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง
2. นางสาววนิดา  บุญชูวงค์
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธนวิชญ์   สมบูรณ์จันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร   ประทับกอง
3. เด็กชายอภิวัฒน์   ชูดำ
 
1. นางสาววิไลวรรณ   สังข์สม
2. นางสาวกันยารัตน์   พรหมพิชัย
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายมนต์ชัย  ซกจิตั้น
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สังคุ้ม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ศรีด้วง
2. นางสาวจันทร์นภา  แก้ววารี
 
555 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เฉลิมศิลป์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดนาม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีโย
 
1. นางสาวปุณยาพร  ยังมี
2. นางสาวอุมาภรณ์  รื่นสำราญ
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงนภสร  สมเพท
2. เด็กหญิงมิ้ล  ทะเลทรัพย์
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทองกร
 
1. นางพะเยาว์  แก้วชูใส
2. นางสุจินต์  เสียงใส
 
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พ่วงแม่กลอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ผุดผจญ
3. เด็กชายพุฒิิพงศ์  วงศ์ปาน
 
1. นางจันทนา  ปั้นมณี
2. นางสาวเกษร  พืชนุกูล
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นายธีรยุทธ  ขวัญทอง
2. นางสาวนารีรัตน์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชุมวงศ์
 
1. นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์
 
559 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินทนาศักดิ์
2. เด็กชายรังสรรค์  ทองรัตน์
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ดาวตาล
 
1. นางสาวบุญนำ  อินทนนท์
2. นางไมตรี  เจียมรจนานนท์
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจริญญา  ศรีภา
2. เด็กหญิงจุรีพร  มากทุ่งคา
3. เด็กหญิงวนคีตา  วงศ์ปาน
 
1. นางจันทนา  ปั้นมณี
2. นางสาวเกษร  พืชนุกูล
 
561 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จิตรเหลือ
2. เด็กหญิงภคพร   ช่วยชูหนู
3. เด็กหญิงเกตุวดี   เรือนทอน
 
1. นางสมฤดี   โพธิจันทร์
2. นายปิยะณัฐ   อินทร์แถม
 
562 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ประโยชน์ยิ่ง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ยังจีน
3. เด็กหญิงเกสณี  ศรีดากุล
 
1. นางสาวเนตรอนงค์  กองทรัพย์
2. นางสาวสุภาวดี  น้อยสุภา
 
563 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนินดานันทร์  พันธศิริ
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  โคกเปือย
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  โพชนัง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวอุมาภรณ์  รื่นสำราญ
 
564 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายกฤษณะ  หอกกิ่ง
2. เด็กชายธรานนท์  คำประเดิม
3. เด็กหญิงวันมาดา  ชิตรัตฐา
 
1. นายสาคร  แสนโคตร
2. นางสาวกรรณิการ์  หมีนสัน
 
565 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นินทการ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ยิ้มละมัย
3. เด็กหญิงแพรวนภา  วรขัตร
 
1. นางสาวกัญชพร  บุญชัย
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงนนทกร  ไทยแก้ว
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ่ำเคน
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาลาม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไวกุณฐ์วิวรรธน์
 
567 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมท์ดัง
2. เด็กหญิงสโรชา  นิลสถิตย์
3. เด็กหญิงอาริญา  สุพรรณา
 
1. นางวันวิสา  เอกบุตร
2. นายวิโรจน์  อินทคำ
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายชวาล  มินยะกากี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตรีสังข์
3. เด็กชายวัชรพร  รุขะจันทร์
 
1. นางแสงจันทร์  ยังน้อย
 
569 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กชายจีระพงศ์  อำมาตย์เสนา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  อารีกิจ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดสวี
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วิทยาแพทย์
 
570 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  รอบแคว้น
2. เด็กชายอภิสิทธิ  สังข์สม
3. เด็กหญิงอรพรรณ   พุ่มพัว
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล
2. นางภัทรศิริ  นาคมณี
 
571 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงพรชิตา  มาศอุบล
2. เด็กหญิงศิวนาถ  เต็งประยูร
3. เด็กหญิงสร้อยคำภีร์  นิลสังข์
 
1. นางสมใจ  ปรมาธิกุล
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำหงษ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตรีพิมล
 
1. นางศุภญา  พันธุ์ทอง
2. นางสาวธัญญาพร  หยีปอง
 
573 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แดงเดช
2. เด็กหญิงวรัญญา  แดงแท้
3. เด็กหญิงศศิวิมล   คงศรี
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
2. นางสาวนิชยา  ขุนดำ
 
574 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสุข
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รบไพรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหวัตร
 
1. นางสาวกัญชพร  บุญชัย
2. นายมนตรี  พรหมแก้ว
 
575 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกมลชนก   คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมษิณี   ศรีบวรประภา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ศรินจันทรกุล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   ศรีสุวรรณ
2. นางสาววันดี   อินทรสุวรรณ์
 
576 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายชินาธิป  พรหมชู
2. เด็กชายพรพนม  เพชรตะโก
3. เด็กหญิงเมธินี  สงัดศรี
 
1. นางไมตรี  เจียมรจนานนท์
2. นางสาวบุญนำ  อินทนนท์
 
577 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายรพีภัทร์  เจิมทา
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ฤทธิ์ชัยภูมิ
3. เด็กชายอิศเรศ  พาประจง
 
1. นางอธิษฎา  ภัยมณี
2. นางสาววนาลี  เอกวรรณัง
 
578 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    สุโพธิ์
2. เด็กหญิงวรลักษณ์   สงัดศรี
3. เด็กหญิงสุจิรา   พงษ์มณี
 
1. นางสาวถนอมศรี  ชูรังสฤษฎิ์
2. นางสาวสุพัตรา   ไชยโคตร
 
579 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีเวียงยา
2. เด็กชายธีรพันธ์  สุวรรณพานิช
3. เด็กหญิงมิลลดา  เผ็งเหลา
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เหาตะวานิช
2. นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะดอเล๊าะ
 
580 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานบดี
2. เด็กหญิงซีตีอัยชะ   สุขภิลาภ
3. เด็กหญิงวรัชยา   สาลี
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
2. นางอุทิศ  ขำอ้วม
 
581 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  มีเทพ
2. เด็กหญิงอัมพกา  หลังมี
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ฮวดปากน้ำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจุลซ้วน
2. นางสาวพจนา  ชื่นจันทร์
 
582 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัลยากร  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  หนูแก้ว
3. เด็กชายอนุพจน์  นุชหัส
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญขำ
 
583 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  ทองคงอ่อน
2. เด็กหญิงศรุดา  สินเจริญ
3. เด็กหญิงสศิษา  เกษสยม
 
1. นางสาวธัญชนก  นวลพรหม
2. นางจรรยา  สังขาชาติ
 
584 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงปริญญาพร  พัฒนะ
2. เด็กชายวชิระ  สุวรรณสังข์
3. เด็กชายอัษฎา  สุขช่วย
 
1. นางสาวลักขณา  กำเหนิดโทน
2. นางสุจนี  ดวงภุมเมศร์
 
585 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงนภัสสร   นาคสุวรรณ
2. เด็กหญิงลักษิกา   รองมาลี
3. เด็กหญิงศสิหงษา   กิ้มเซิ๊ยะ
 
1. นางสาวกันยารัตน์   พรหมพิชัย
2. นางสาวพรทิวา   สุขหญีต
 
586 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
587 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายชัยลือเลิศ  มณีศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  มานะดี
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  เพชรพานเงิน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ดวงภุมเมศร์
 
588 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงสุรัตดา  นาคประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรัชชา  ประสารเศียร
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีทองกุล
 
1. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์
2. นายเรืองฤทธิ์  นาคเพชร
 
589 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานิคม 4 1. นางสาวธนวันต์   บัติโยธา
2. นางสาวพิยดา  แก้วเนตร
3. นางสาวอัญชิสา  รามราช
 
1. นางวราพร  ศรีพนมยม
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
590 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงทองสุข  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เจริญวัฒน์
3. เด็กหญิงศศิประภา  กันแคล้ว
 
1. นางวันวิสา  เอกบุตร
2. นายวิโรจน์  อินทคำ
 
591 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกนอง
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ภู่บึงพร้าว
 
1. นางสาวนันทิกานต์  ศรทอง
2. นางสาวพัสวีร์  นาคมุข
 
592 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงปานทิพย์  พรหมโยธา
2. เด็กหญิงพิรดา  ชมทอง
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทองกุล
 
1. นางณัชนรี  ลิ้มโอชากุล
2. นายยุทธนา  มรกต
 
593 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงกันธิชา  หลิมพลอย
2. เด็กหญิงสโรชา  เปี่ยมปาน
3. เด็กหญิงอุมาพร  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวเนตรอนงค์  กองทรัพย์
2. นางสาวสุภาวดี  น้อยสุภา
 
594 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กชายกฤตยศ  แซ่บ้าง
2. เด็กชายนวพล  แซ่บ้าง
3. เด็กชายศิวัฒน์   ร่วมพุ่ม
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
2. นายวุฒิชัย  ธรรมเนียม
 
595 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กชายกฤตานน  วัฒนไชย
2. เด็กชายปฏิภาณ   เดชนุกูล
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  กาฬฤทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  กำเหนิดโทน
2. นายพีระพงษ์  เกตุแก้ว
 
596 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายธีระศักดิ์  น้อยพงค์
2. เด็กหญิงวศินี  อัตโนกิจ
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขพิลาภ
 
1. นางอรอนงค์  แก้วเกิด
2. นางสุธีรา  ยุบลพันธ์
 
597 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  รามคล้าย
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ทิมน้อย
3. เด็กชายเบิร์ด  หงษ์ฟ้า
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เหาตะวานิช
2. นางสาวมลฤดี  ปานเปีย
 
598 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มารจรูญ
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  เกตุนวล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  จรรภูยา
 
1. นางสาวจงรัก  รอดภัย
2. นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง
 
599 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงปิยชญาณ์นินท์   อำพันธ์ทอง
2. เด็กชายภานุพงษ์   พุฒพรม
3. เด็กหญิงอาทิตตา   ไพนุชิต
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
2. นางอุทิศ  ขำอ้วม
 
600 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงจิราพร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญา  พลยมมา
3. เด็กหญิงอาทินุช  ศรีสุจริต
 
1. นางสาวพจนา  ชื่นจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจุลซ้วน
 
601 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายณัชพล  คงกระพันธ์
2. เด็กชายพีระพันธ์  อำนวย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ผลสมบูรณ์
 
1. นางไมตรี  เจียมรจนานนท์
2. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
 
602 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  จารีมุข
2. เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น
 
1. นางดวงพร  จินดาชื่น
2. นางนภัสวรรณ  อนิวัต
 
603 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์น้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกิดสมจิตต์
3. เด็กชายอลงกต   ผุดสุวรรณ
 
1. นางสมฤดี   โพธิจันทร์
2. นายปิยะณัฐ   อินทร์แถม
 
604 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายปฏิพล  สินธนามราพันธ์
2. เด็กชายพนมกร  สุดสกล
3. เด็กชายศราธร  คงสุทธิ์
 
1. นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง
2. นางสาวจงรัก  รอดภัย
 
605 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงณัฐพร   รักพันธ์
2. เด็กชายภูวดล   สว่างอารมณ์
3. เด็กหญิงอติกานต์   มากชุมโค
 
1. นางสาวอัญญรินทร์   ทิมทอง
2. นายโสภณ   เพชรกูล
 
606 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.7 เงิน 4 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายณัฐพล  ขันพิมูล
2. เด็กหญิงพิมพา  บุตรศรีพันธ์
3. เด็กหญิงสุวรรณภาร์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางวราพร  ศรีพนมยม
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
607 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมี
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางดวงพร  จินดาชื่น
2. นางสาวนภัสวรรณ  อนิวัต
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกาณต์พิชชา  สุขสการ
2. เด็กหญิงพรรณชนิดา  ชูโชติ
3. เด็กหญิงลัคนา  พรหมนุช
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางดรุณี  ชะดารัตน์
 
609 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชูจีน
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แฉล้มวารี
3. เด็กหญิงจิรัฐิพร  เรืองเทศ
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพิมพา  อุดใจ
 
610 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงชิโนรส  เยี่ยมกร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  คงมี
 
1. นางสาวเกษศิริ  สมศรี
2. นางสาวสุจิตรา  แสงสุริย์
 
611 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายกันตภูมิ  พร้อมสกุล
2. เด็กชายจงภัค  หาญกลับ
3. เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
 
1. นางสาวยุวรัตน์  อินทร์เชื้อ
2. นางสุลีวัลย์  กาละสังข์
 
612 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงนุ่น  แผลงเดชา
2. เด็กหญิงบุศราวดี  มากอำไพ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มันมะณี
 
1. นางสาววิชุณีย์  พรหมชาติ
2. นางสาวปุณิกา  ไชยมณี
 
613 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงกชกร  อินทร์น้อย
2. เด็กชายภานุรัตน์  สงัดกิจ
3. เด็กหญิงวิริยา  เม่นน้อย
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีภักดี
2. นางสาววิชยา  ชัยชาญ
 
614 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงฐาณิตา  ส่งไตรรัตน์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  รัตนจำนงค์
3. เด็กหญิงสุณิชา  แซ่ตัน
 
1. นายสิทธิพงษ์  ผันผล
2. นางวัลภา  สีดำ
 
615 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 1. เด็กหญิงชนิสรา  สัตบุตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำเขต
3. เด็กหญิงศรีสุดา  แต่งตามพันธ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ฉิมพลี
2. นางสาวพรรณ์ษา  นิจฉลาด
 
616 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  คล้ายประยูร
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงรัมพาบดี   ริมเถื่อน
 
1. นางสาวจุฬาวรรณ   ละอองทอง
2. นางนาตยา   พงษ์ศิริกุล
 
617 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ขนอม
2. เด็กหญิงวรกานต์  ชามโสม
3. เด็กหญิงสุชาดา  แสงเดือน
 
1. นางสาววิลาวัณย์  เหาตะวานิช
2. นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะดอเล๊าะ
 
618 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.7 เงิน 12 โรงเรียนชุมพรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นาคเพ่งพิศ
2. เด็กหญิงวรรณดา  ช่อชั้น
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  บุญรื่น
 
1. นางสาวพัชรา  บรรจงเกื้อ
2. MissMaria Jane  Paredes
 
619 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตนา  ยนปลัดยศ
2. เด็กหญิงอรสินี  วงศ์นาญาติ
3. เด็กหญิงเกษมณี  รอดดี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ศรีด้วง
2. นางสาวจันทร์นภา  แก้ววารี
 
620 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 1. เด็กชายธัญญศิริ  แสงกร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรน้อย
3. เด็กชายศุภชัย  ชุมวรฐายี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายฝน  ชูรังสฤษฏิ์
2. นางสาวจันทิมา  แขวงรถ
 
621 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ลาวิไล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วชู
3. เด็กชายอัมรินทร์  ปราชญ์นคร
 
1. นางสาวเนตรอนงค์  กองทรัพย์
2. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
622 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  รานอก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มุ่งดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศลิษา  คงชนะ
 
623 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอารยา   คลี่แก้ว
3. เด็กหญิงเรไร  แหลมไทย
 
1. นางสุดารัตน์   ขันศิลา
2. นางสาวกันยารัตน์   พรหมพิชัย
 
624 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  รำเพยพัด
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  คณาศรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวเนตรอนงค์  กองทรัพย์
2. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
625 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี
 
1. นางดวงพร  จินดาชื่น
 
626 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กชายชวกร  อรรถยูร
2. เด็กชายทิพากร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
 
627 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ดำคำ
2. เด็กชายอาทิตย์   ช้างสกุล
 
1. นางสาวกันยารัตน์   พรหมพิชัย
 
628 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กชายธนดล  อุบลบาน
2. เด็กหญิงสวรรยา  เขียวชะอุ่ม
 
1. นางสาวพจนา  ชื่นจันทร์
 
629 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. นายธนพล  ห่อเหลิง
2. นายวีระยุทธ  สาลี
 
1. นายก้องสกล  นพเก้า
 
630 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  จันทร์แย้มส่ง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ศรสิทธิ์
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
631 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงนัชนันท์   เอกปัจฌา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์   มันวินา
 
1. นางสุดารัตน์   ขันศิลา
 
632 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ไทยจันอัด
 
1. นายสรพงค์  ศุภโสภณ
 
633 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานิคม 2    
634 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงณิภาพร  แจ้งเณร
2. เด็กชายธนาศักดิ์  ลิ้มศิลา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไวกุณฐ์วิวรรธน์
 
635 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายธีรวัชร   นาพิรุณ
2. เด็กชายสกลเกียรติ์   ทาดาพันธ์
 
1. นางสาวอัญญรินทร์  ทิมทอง
 
636 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายปรมัตถ์  ธนสมบัติวรศิริ
2. เด็กชายโชตินล  พรหมชาติ
 
1. นางณัฐริณีย์  มุขประเสริฐ
 
637 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สมพงษ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อยู่คำ
 
1. นายชูศักดิ์  แพ่งภักดี
 
638 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กชายภาสกร  กล่อมตุ้น
2. เด็กชายรัฐพล  พงษ์สังวาลย์
 
1. นางจินตนา  อุ่นอบ
 
639 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายมลฑล  ขาวชำนาญ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  จิตรตรีโภชน์
 
1. นางสุภาพร  บุษยากุล
 
640 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชนะศักดิ์   อินทรสุวรรณ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เมืองสาคร
 
1. นายบุญโชติ   นุ่มปาน
 
641 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายภูวดล  มณินิล
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ  หินโทน
 
1. นางวันฤดี  หมวดภักดี
 
642 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  เสาวคนธ์
2. เด็กชายณัฐพล  รักตะรัตนา
 
1. นางสาวประภัสสร  ฝ่ายเวียงจันทร์
 
643 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  สุวรรณะ
2. เด็กชายวรเมธ  สุขเอมโอช
 
1. นายนพพร  ถิ่นไทย
 
644 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายชาญธนา   รอดสิน
2. เด็กชายสุรวัฒน์  ตุลย์นิษท์
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
 
645 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายชวัลวิทย์  จิรพงศ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์
 
1. นางสาวกรชวัล  หุนตระณี
 
646 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายจักรกฤษ  วิทยาประภากร
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คะภะสุวรรณ์
 
1. นายนันทนัฐ  มณีสุข
 
647 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธนกฤต   ปัญญา
2. เด็กชายธนาธร   สอนนาค
 
1. นางสาวพรทิวา   สุขหญีต
 
648 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายพิพัธพงศ์  ถาตะมัด
2. เด็กชายสมชาย  บุตรดา
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตุ้ม
 
649 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพริมลตา  ศรีลินลี
2. เด็กชายภูดิส  ลีธนารัตน์
 
1. นางพิมลสิริ  กาละ
 
650 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายธนากร  เซ็มมุกดา
2. เด็กชายนรุตย์ชัย  คลี่แก้ว
 
1. นางสาวพิมพา  อุดใจ
 
651 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่แต้
2. เด็กชายปรมินทร์  เพชรสุขุม
 
1. นางสาวธัญชนก  นวลพรหม
 
652 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกาญจนา   จันทร์รัตน์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   รังณเรนทร์
 
1. นางสาวถาวร   จินดาสุวรรณ
 
653 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาฬาร์
2. เด็กชายพัชรพล  มาลัย
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ยะวิเชียร
 
654 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายชัชวาลย์  สิทธิคง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทรน้อย
 
1. นางเบญจมาศ  โสมพะโยม
 
655 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายวรากร  ใจราช
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ผลพฤกษา
 
1. นางปาริฉัตร  บุญนะรากร
 
656 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิคง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จูแจ่มแจ้ง
 
1. นายชัชวาล  ด้วงงาม
 
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 1. เด็กหญิงพลอย  ศรีสุข
2. เด็กชายสุริยัน  ฝ่ายบุตร
 
1. นายไพโรจน์  นุ่มน้อย
 
658 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กชายวีรยุทธ  หอมโชติ
2. เด็กชายสุทธิกาญจน์  ศรีมาลา
 
1. นางจินตนา  อุ่นอบ
 
659 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธีรภัทร   สุชีพ
2. เด็กชายพงค์เทพ   วิลัย
 
1. นายปิยะณัฐ   อินทร์แถม
 
660 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายจักรชัย  เอี้ยงมี
2. เด็กชายศาตรา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  เพชรวงศ์
 
661 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  อรุณชัย
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สินสมบุญ
 
1. นางสาวภัทรีพันธุ์  ภู่ศิริมงคลชัย
 
662 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กชายพัชรพล   น้ำทิพย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ผลประมูล
 
1. นายอรรถพล  เอกวรรณัง
 
663 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.62 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ครุฑไชยันต์
2. เด็กชายศักรินทร์  ประจิกกิต
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี
 
664 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.69 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตระหง่าน
2. เด็กชายอดิศร  รักษาเพชร
 
1. นางสาวจันทพร  เพชรเขาทอง
 
665 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายขจรศักดิ์    ศิริเมร์
2. เด็กชายอุดมศักดิ์   ดำหงษ์
 
1. นายลิขิต  ภูเขาทอง
 
666 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  รานอก
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์งาม
 
1. นางสาวนัชชารินทร์  ป่ายา
 
667 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 1. เด็กชายชนุดม  ขำเขตต์
2. เด็กชายสมชัย  ยังธิคุณ
 
1. นายสำราญ  ขวัญพุฒ
 
668 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายธีรภัทร   สุวรรณศรี
2. เด็กชายเขมวัฒน์   น้อยผล
 
1. นางสาววันดี  อินทรสุวรรณ์
 
669 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.38 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กชายพศิษย์  ชมชิตกุลกานต์
2. เด็กชายศุภกฤต  ขวัญเมือง
 
1. นายณภัทร  แขนงามขำ
 
670 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.38 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กชายสุติพงศ์   ดวงสินธุ์
2. เด็กชายอนุพงษ์   พุ่มพวง
 
1. นายบัญชา  มหาแก้ว
 
671 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.54 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายชลันธร   สังข์คร
2. เด็กชายสิงหา  แก้วยิ้ม
 
1. นางนาตยา   พงษ์ศิริกุล
 
672 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายกิตติพัธน์  ปันลา
2. เด็กชายชุติมันต์  พุทยาภรณ์
 
1. นายพิเชษฐา  บุรีรัตน์
 
673 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กชายมนูญมงคล  โฉมงาม
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญช่วย
 
1. นายนิพนธ์  พูลสวัสดิ์
 
674 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายธนพล  เพชรมีศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  หวงจริง
 
1. นายนันทนัฐ  มณีสุข
 
675 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  วิสัยจร
2. เด็กชายสมรรถชัย  อุ่นจิตต์
 
1. นางสาววรรณภา  พันธุ์พิพัฒน์
 
676 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บ้านคอกม้า
2. เด็กชายธีรเมธ  พัทสังข์
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
 
677 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายกิติศักดิ์  รักษาผล
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายไพโรธ  เพ็ชศรี
 
678 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายกาจพล  หญีตน้อย
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สุขวิสุทธิ์
 
1. นายวชิรพงศ์  ก้งจี้
 
679 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายณัฐพร  กันทะวงษ์
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  มองเต
 
1. นายสามารถ  แก้ววิชิต
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 1. เด็กชายกฤษกร  แช่มชื่น
2. เด็กชายตั้ว  -
 
1. นายพรอัมรินทร์  ชุมพินิจ
 
681 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โคตรวิชา
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ภิญโญยศ
 
1. นายชัชวาล  ด้วงงาม
 
682 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ภูเบศ
2. เด็กชายธีรไนย   ป่านอุดม
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุดใจ
 
683 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  บัวเกิด
2. เด็กชายกิตติภณ  สุขพิลาภ
 
1. นางนิโลบล  ฉลาด
 
684 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  พลสุวรรณ
2. เด็กชายชิณวัตร  กล่อมสงค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไวกุณฐ์วิวรรธน์
 
685 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทร์น้อย
2. เด็กชายเอกนรินทร์  แก้วใจดี
 
1. นายมนตรี  พรหมแก้ว
 
686 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เทียนแย้ม
2. เด็กชายภูผา  นาคเพ่งพิศ
 
1. นางจำนันท์  เศษสุข
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 1. เด็กชายนพกร  สิงห์ชาญ
2. เด็กชายมล  อินทวงศ์
 
1. นางสาวสารภี  ชั่งสัจจา
 
688 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายพีรดนย์  เจริญสกุล
2. เด็กชายศักรินทร์   พรมพงศ์
 
1. นายบุญโชติ   นุ่มปาน
 
689 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายนโรดม  นาคจันทร์
 
1. นายสามารถ  แก้ววิชิต
 
690 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายวรากร  โรจนชัชวาล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฤคดี
 
1. นายปราบปราม  ถึกกวย
 
691 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.84 ทอง 4 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายชินพัฒน์  ไวยวุฒิ
2. เด็กชายพัสกร  ขุนนิช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไวกุณฐ์วิวรรธน์
 
692 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายกฤษฎากร  บุหงางาม
2. เด็กชายนวมินทร์  ร่วมยอด
 
1. นางจำนันท์  เศษสุข
 
693 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.29 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายชาคร  สงมา
2. เด็กชายทรงศักดิ์  แก้วพนม
 
1. นายพิเชษฐา  บุรีรัตน์
 
694 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.01 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายกัมปนาท  เห็นพร้อม
2. เด็กชายธนกฤต  อ่ำศรี
 
1. นางสาวภคภรณ์  โกมลบุณย์
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.62 เงิน 8 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กชายจันฐพงษ์  เกียรติสุข
2. เด็กชายพงศกร  ศรีชู
 
1. นายศรายุทธ  เปี่ยมพอดี
 
696 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.62 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์รัตน์
2. เด็กชายภาณุวัตร์   รังณเรนทร์
 
1. นางสาววิชิตา   ล่องอำไพ
 
697 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.24 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรกำเหนิด
2. เด็กชายพงศธร  เพชรหาญ
 
1. นางนิโลบล  ฉลาด
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.96 เงิน 11 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายคเณศ  เทพมณี
2. เด็กชายภัทรกร  หญีตน้อย
 
1. นายเกริกก้องเกรียงไกร  เกี้ยวกลาง
 
699 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.46 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีระพันธ์  มันมะณี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมอินทร์
 
1. นายพิศาล  เจริญวนิช
 
700 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.82 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กชายพรภวิษย์  ใยบัวทอง
2. เด็กชายวิชชากร  วิสาละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ดวงแป้น
 
701 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.19 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กชายศักด์พล   จิตสถาน
2. เด็กชายอุดมศักดิ์   ช่างเรือ
 
1. นายบัญชา  มหาแก้ว
 
702 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.18 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายบัลลพ   กลิ่นกระจาย
2. เด็กชายเรืองเดช   บวบหอม
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เกิดเดช
 
703 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.63 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กชายศุภกรณ์  โตทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  โกสินทร์
 
1. นายวชิระ  มีพันธ์
 
704 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.96 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กชายชนะพล  สะนี
2. เด็กชายภูริ  ขอจุลซ้วน
 
1. นายสนั่น  สะนี
 
705 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.03 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  คำสุข
2. เด็กชายรณพร  ประสาทสิน
 
1. นายนันทนัฐ  มณีสุข
 
706 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.06 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 1. เด็กชายผล  อินทวงศ์
2. เด็กชายเพชร  ศรีสุข
 
1. นางสาวกรนิษ  ยอดแก้ว
 
707 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.18 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายศุภกฤต  ขวัญยุบล
2. เด็กชายโชคชัย  เทียนทอง
 
1. นายเจริญ  รอดสอง
 
708 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.16 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายนัทธพงศ์  กลิ่นทิพย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เป็นสูงเนิน
 
1. นายสมยศ  ดีรักษา
 
709 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายพิชิต  นัยบุตร
2. เด็กชายอำนาจ  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวนัชชารินทร์  ป่ายา
 
710 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายวรวิช  เอี่ยมภักดิ์
2. เด็กชายสันติภาพ  ทิพย์ยอและ
 
1. นายวชิรพงศ์  ก้งจี้
 
711 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   สังข์กล่ำ
2. เด็กชายเขมินท์   ชื่นหลง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจตษฎาพร   สวัสดี
 
712 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงวันวิสา  สมนาม
2. เด็กชายสรศักดิ์  พุ่มภักดี
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
 
713 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายกันตินันท์  ภมรนาค
2. เด็กชายวรากร  ทองชล
 
1. นายสาคร  แสนโคตร
 
714 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ   ศรีอัมพร
2. เด็กชายอภิชาติ  จุลเนียม
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
 
715 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายปุณวัสส์  แซ่ฟู
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  นาคสังข์
 
1. นายสุนันท์  แก้วนาโพธิ์
 
716 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 1. เด็กชายชนุดร  ขำเขตต์
2. เด็กชายณภัทร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสำราญ  ขวัญพุฒ
 
717 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายวิษณุ  เสนาธรรม
2. เด็กชายเอกพงษ์  เรืองจันทร์
 
1. นายมนตรี  พรหมแก้ว
 
718 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายภูมิพงศ์   วรจักร์
2. เด็กชายอภินันท์   จ่าแสน
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
 
719 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายจาตุรงค์  จันทรเอียด
2. เด็กชายอำนาจ  ประจันทะสี
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
720 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายธนพล  เจริญวิวัฒนชัย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ไชยพรม
 
1. นางฐิติมา  บุญทองหลาง
 
721 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.35 เงิน 4 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายพิชัยยุทธิ์  ชลพิสุทธิ์
2. นายลิขิต  อุชุภาพ
 
1. นางชนิฎศา  ผลใหม่
 
722 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.42 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายวสันต์  เดชสุรพงศ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พิกุลทอง
 
1. นางนิโลบล  ฉลาด
 
723 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.42 เงิน 6 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายดนุสรณ์  มีเพียร
2. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ
 
724 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.73 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายทิวัตถ์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายอพิเดช  ยกน้อย
 
1. นางจารุพร  ไชยชนะ
 
725 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.52 เงิน 8 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายภากร   พลาเมธากุล
2. เด็กชายองอาจ  นิลสังข์
 
1. นางนิตยา   นุ่มพรมทอง
 
726 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.52 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายนราธร  กันหญีต
2. นายปฐมพงษ์  ปานันท์
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตุ้ม
 
727 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.34 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายจิรวุฒิ  ภูมิสุวรรณ
2. เด็กชายวรโชติ  สันทัดการ
 
1. นายวชิรพงศ์  ก้งจี้
 
728 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.58 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทร์เขียน
2. เด็กชายพงศกร  เด่นจันทึก
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  ภิรมย์
 
729 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.47 ทองแดง 12 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายณัฐยศ   กรองสุวรรณ
2. เด็กชายภูปริทัศน์   สุวรรณสุทธิ์
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
 
730 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.32 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายชัยยันต์  ราชนาการ
2. เด็กชายพรชัย  ทิพย์รัตน์
 
1. นางศิริประภา  แสนโคตร
 
731 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. นายจรณิทธิ์   ทองรักษา
2. นายชาณุวัติ  รัตนเสนศรี
 
1. นายภาณุพงศ์  พันธ์พฤกษ์
 
732 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายธีรภัทร์  คงแสงแก้ว
2. เด็กชายวรพงษ์  คงวิสัย
 
1. นายธวัชชัย  ทวนทอง
 
733 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายธวัญชัย   สอนยี่สุ่น
2. เด็กชายอดิศร   วงษ์ดี
 
1. นายโสภณ   เพชรกูล
 
734 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายราชัน  สมบุญ
2. เด็กชายอาชัญ  เพชรเจริญ
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
 
735 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนา  ปันจิติ
2. เด็กชายศรายุธ  คำเสียง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยืนยิ่ง
 
736 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกฤษณะ  สังคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อารีราษฎร์
 
1. นางนิโลบล  ฉลาด
 
737 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายนวมินทร์  พรมวิสัย
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แดงบำรุง
 
1. นางจารุพร  ไชยชนะ
 
738 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.12 ทอง 5 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายนพพร  เพชรกำเนิด
2. เด็กชายอานุภาพ  เพ็ชรเวช
 
1. นางนิตยา   นุ่มพรมทอง
 
739 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.31 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายนิติธร  หนองทราย
2. นายเกษมสรรค์  ทันบัติ
 
1. นายภาณุพงศ์  พันธ์พฤกษ์
 
740 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.24 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายชัยอนันต์  แสงเทียน
2. เด็กชายราชประสงค์  อารีราษฎร์
 
1. นายสาคร  แสนโคตร
 
741 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.91 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายพจนันท์   ประสิทธิ์สัชฌุกร
2. เด็กชายพลวัฒน์   ผ่านสำแดง
 
1. นางสมฤดี   โพธิจันทร์
 
742 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายณัฏฐากร  เข็มไทย
2. เด็กชายวิชญะ  พรมยม
 
1. นายวิโรจน์  อินทคำ
 
743 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายชัชวาล  อักษรคง
2. เด็กชายนาวิน  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล
 
744 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายจีรยุทธ  หนูด้วง
2. เด็กชายศุภชัย  ศรีชฎา
 
1. นายปุนภพ  ปรมาธิกุล
 
745 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  นาคะมะนัง
2. เด็กชายอเนกวิทย์  รอดโต
 
1. นางสาวภัทรีพันธุ์  ภู่ศิริมงคลชัย
 
746 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อุวัยกาญจน์
2. เด็กชายทิชานนท์  ใยอ้น
 
1. นายธวัชชัย  ทวนทอง
 
747 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายธนพล  แสวงนาม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปลอดโปร่ง
 
1. นายอับดลเราะห์หมาน  มาลัยสนั่น
 
748 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ชนะพจน์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   ดวงกมล
 
1. นายโสพณ  เพชรกูล
 
749 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายบุรัสกร  สิทธิวงศ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ผุดผ่อน
 
1. นายชัชวาล  ด้วงงาม
 
750 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายชินภัทร  ชัยเพชร
2. เด็กชายสาคเรศ  พันธุ์ธร
 
1. นายวชิรพงศ์  ก้งจี้
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  สังข์นิมิต
2. เด็กหญิงจิรัศยา  ยงญาติ
3. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงพิมมาดา  พยุบล
5. เด็กหญิงสตพร  เต่าทิม
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงฑิมพิกา   จันทับ
2. เด็กหญิงนิรชา    มีลาภ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ชูรักษ์
4. เด็กหญิงสุมิตตานันท์   วงศ์จันทร์
5. เด็กหญิงไล   พม่า
 
1. นางสาวปภาดา   ศิริศรีฉัตรา
2. นางวาสนา   เพ็ชรพันธ์
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มสรวง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ผิวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธนพร  จรรภูยา
4. เด็กหญิงศลิษา  เปี่ยมปาน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธารสุวรรณ์
 
1. นายกิตติ  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวจุรารัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พนาลัย
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  ขันโส
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวน้อย
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อุทุมรัตน์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามไตร
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
2. นางรัชนีกร  แก้วกาญจน์
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายกมล  สนานคุณ
2. เด็กชายธณาโชค  อาจพินิจ
3. เด็กชายธเนศ  ชัยวังราช
4. เด็กหญิงปุญญิสา  กาลสังข์
5. เด็กหญิงสิรลัทธิ์  มณฑิราช
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
2. นางสาวดวงกมล  ศรีไสยเพชร
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เพชรน้อย
2. เด็กหญิงขวัญสิริ  พะละเลิศ
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังข์บัว
4. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญนิมิตร
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มากทอง
 
1. นางสาวสุจิรา  ศรีปาน
2. นางสาวศิริพร  ทองแกมนาค
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 1. เด็กหญิงธัญญธร  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงปัทมพร  กิติพนาศิลป์
3. เด็กหญิงพูลภิรมย์  เจนสายกลาง
4. เด็กหญิงอาภาพัชร   ภูสมศรี
5. เด็กหญิงเอลียาห์  จารุศศิธร
 
1. นางสาวณัฐชาวศา  กลิ่นหอม
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชลลดา  มากเนียม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เพชรคีรี
3. เด็กชายธนากร  โสภาพันธ์
4. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วพิทักษ์
 
1. นางสวนีย์  จุลรักษ์
2. นายโสภณ  จุลรักษ์
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลศรี
3. เด็กหญิงปิยมน  กมลเนตร
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  ฉัตรฉาย
5. เด็กหญิงอลิศา  นิลเพชร
 
1. นางนวรัตน์  คงภักดี
2. นางสมใจ  ปราชญ์นคร
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกชกร  อ่ำกอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันสามง่าม
3. เด็กชายคณิต  บุญสุขัง
4. เด็กหญิงธนพร  ใจดี
5. เด็กหญิงพัณณิตา  วรรณนิยม
 
1. นางฤทัยวรรณ  น้อยเอียด
2. นางธัญสินี  ทิพย์โภชนา
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นโภคา
2. เด็กหญิงนารีรักษ์  ทองนาค
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพชรรณ
4. เด็กหญิงปาริตา  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงอภิสรา  แวงแก้ว
 
1. นางสมบศ  แดงสกล
2. นางสาวธัญญลักษณ์  สุขนคร
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาวดี  ดาปาน
3. เด็กหญิงปัณณพร  บัวครื้น
4. เด็กหญิงยุพาพรรณ  เพชรพิรุณ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ชื่น
 
1. นายสมเกียรติ  บุญอนันต์
2. นางสาวกรกนก  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   ชนะรัง
2. เด็กชายวันชนะ   ดิษมหาผล
3. เด็กชายศุภกร   คชเสริฐ
4. เด็กชายอนุชา   สินลาลับ
5. เด็กชายเทพบรรจง   แสงวงค์
 
1. นางสุดา  พึ่งแย้ม
2. นางศรีสุดา  เพ็ชศรี
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เปียดำรงค์
2. เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว
4. เด็กหญิงรินรดา  แซ่เต้า
5. เด็กหญิงวรัญญา  อินทะเสม
 
1. นายศิริวัฒน์  คงเพชรพันธ์
2. นางกรรณิการ์  กาญจนประทุม
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยังธิคุณ
2. เด็กหญิงชิดชนก  โมโทคนธ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีนุ่นวิเชียร
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยวิมล
5. เด็กหญิงอธิชา  มากผล
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เผือกโพธิ์
2. เด็กหญิงวารินทร์  ทิมบัว
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  รักษ์วงศ์
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ลิมปนะวงศานนท์
5. เด็กหญิงอุมาพร  เผือกโพธิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ทองแกมนาค
2. นางสาวสุจิรา  ศรีปาน
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงนางฟ้า  รุ่งนภา
2. เด็กชายปัณณธร  ตั้งอรุณ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ติธาดา
4. เด็กหญิงวันวิสา  คงรัตน์อาภรณ์
5. เด็กหญิงเกศสุดา  เอียะวรรณกุล
 
1. นางไพลิน  ทิพย์กรรณ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  รุ่งวันดี
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงพรชนัน  เทพชุมนุม
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณนิยม
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ภูวรณ์
5. เด็กหญิงอลิษา   เสานคร
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
2. นางสาวิตรี  เสาะไธสง
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์เคลือบ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  น้อยภักคี
3. เด็กหญิงศิริพรรษา  ภัยวิมุติ
4. เด็กหญิงเกษรินทร์  กอแก้ว
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  คีรีเขต
 
1. นางสาวรัตนา  บุุญยิรัญ
2. นางสาวพรรณภัทร  เพ็ชรนิล
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยังจีน
2. เด็กหญิงนาญิกา  อำพันกาญจน์
3. เด็กหญิงพรกนก  กุลสิงห์
4. เด็กหญิงวิภาดา  ชาญจิตร
5. เด็กหญิงสุนิสา  วงษ์รัตน์
 
1. นายกิตติ  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวจุรารัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์
2. เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี
4. เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วใจดี
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ
 
1. นางสาวสริยา  หวังกุนกลาง
2. นางสาวอนงค์นาท  จิตรหาญ
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์ทอง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  โกสิทธิ์
3. เด็กชายปิยังกูร  หวังผล
4. เด็กหญิงอาภัสรา  พลช่วย
5. เด็กหญิงแววดาว  จิตรตรีโภชน์
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุ่มพะเนิน
2. นางนัตฐิกา  สายัณห์
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ทองเขียว
2. เด็กชายณัฐพงศ์   พลวิจิตรโท
3. เด็กหญิงปฐมาวดี   ยวงงาม
4. เด็กหญิงสุจิตร์ตา   กลิ่นภิรมย์
5. เด็กชายอรรถพล   นุชนงค์
 
1. นางสาวปภาดา   ศิริศรีฉัตรา
2. นางสาวณัฐทิยา   เนียมสะอาด
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงจรัสทิวา   ซุ่ยกลั่น
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  หนูเอี่ยม
3. เด็กหญิงปวิชญา  แขวงรถ
4. เด็กหญิงพัชรี  หญีตคง
5. เด็กหญิงมาริสา  ประสมทอง
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อินทรสุภา
2. นางสุรี  นิลสังข์
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงณีรนุช  อินทร์เอม
2. เด็กชายภานุเดช  อินทะโก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  รามคล้าย
4. เด็กหญิงอันธิตา  ศรีสง่า
5. เด็กหญิงโชติรัตน์  ยั่งยืน
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
2. นางสาวดวงกมล  ศรีไสยเพชร
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทียนแย้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิชามณธ์  เทวบิน
4. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีภักดี
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปานบุตร
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง
2. นางสาวจารุรัตน์  สัตถาพร
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรวี  จักรณรงค์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชนนิคุต
3. เด็กหญิงนภัสสร  เกตุทองคำ
4. เด็กหญิงสุเพ็ญพร  กิจสมบูรณ์สุข
5. เด็กหญิงอินทิรา  นิลเพชร
 
1. นางนวรัตน์  คงภักดี
2. นางจิราภรณ์  อามานนท์
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงกาญ   เเก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   เกยรัมย์
3. เด็กหญิงปราณี   วันดี
4. เด็กชายศักดิ์ชัย   อิ่มจิตร
5. เด็กหญิงสุนิสา   พรมเกตุ
 
1. นางวาสนา   ทองไชย
2. นางสาววิเนตา   โคมเเก้ว
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงธิติมา  อุปมา
4. เด็กหญิงนิตทยา  มนต์นิมิตร์
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐ์
 
1. นายสมหมาย  อ่อนเคร็ง
2. นางสาวณัฐชยา  สุขวรสกุล
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายธนภัทร  กองช่าง
2. เด็กหญิงนันทิชา  ศรียาภัย
3. เด็กชายพศุตย์  ดอนอามาตย์
4. เด็กหญิงอภิสรา  พลมาตย์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื่อมโอษฐ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ธรรมา
2. นางสาวเรณู  นนทแก้ว
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงณัชชา   ลือชัย
2. เด็กหญิงนิลวรรณ   คลี่แก้ว
3. เด็กหญิงรัตนวดี   เช้าวรรโณ
4. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีประเทศ
5. เด็กหญิงสไบนาง   ประสารวุธ
 
1. นางสาววิชชุตา   ยังศรีนาค
2. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิ่มศิลา
2. เด็กหญิงธนัญญา  อ่อนนุ่ม
3. เด็กชายยงยุทธ  จันทรศรี
4. เด็กหญิงศิวาพร  บุญซ้วน
5. เด็กหญิงอรปรียา  สถิตย์ละมุ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สงวนชาติ
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วกรูด
2. เด็กหญิงนัฐพร  หนูรอด
3. เด็กหญิงวิภาดา  ปันชะนา
4. เด็กหญิงวิระวรรณ  ศรีอ่อน
5. เด็กหญิงศิรดา  แสงทอง
 
1. นายรณภัทร  ยวงงาม
2. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์    
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เอี่ยมองค์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สงวนสัตย์
3. เด็กหญิงตันหยง  เวียนสาว
4. เด็กหญิงมาลัยรัตน์  ปัญจบุรี
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงัดกิจ
 
1. นายประทีป  ชะนะรัง
2. นางสาวเบญจมาศ  ขันธศิลป์
 
786 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขยุพักตร์
2. เด็กหญิงวรกานต์  กัจฉปานนท์
3. เด็กหญิงวรนัน  กัจฉปานนท์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  คนทนดี
5. เด็กหญิงสิรินธร  ยินดี
 
1. นายสมหมาย  อ่อนเคร็ง
2. นางสาวณัฐชยา  สุขวรสกุล
 
787 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงบุศยมาศ   ปิยรักษ์
2. เด็กหญิงปพิชญา   โพธิ์ปาน
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทร์สงค์
4. เด็กหญิงรุ่งธิดา   คงดำ
5. เด็กหญิงเปรมขวัญ  อุ่นใจ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
2. นางสาวสิริวรรณดา   อยู่เอี่ยม
 
788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทานอักษร
2. เด็กหญิงธนิดา  อักษรเกตุ
3. เด็กชายพิสิทธิ์  พลมาตร
4. เด็กชายศุภชัย  พยุหกฤษ
5. เด็กชายสุธีระ  อุทกเสน
 
1. นางสาวจรัสศรี  ธรรมา
2. นางสาวปริยากร  รัตนเลิศ
 
789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปิ่นลดา  ขจีพิทักษ์
2. เด็กหญิงวิศรุตา  ชัยน้ำอ้อม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวเวียง
4. เด็กหญิงศิรินภา  ฤทธิแสน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  พัฒนเดช
 
1. นางสาวอัญชณา  เกษแก้ว
2. นางสาวอุฬาริน  รัตนภักดี
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงปรายดาว  นัยเนตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสโรชา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงหญิง  ปฏิแพทย์
5. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์  ครุฑยักษ์
 
1. นางสาวบุผา  สาเทียน
2. นางสาวจุฑามาศ  สงคงคา
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกวิสรา  โต๊ะอิ๊
2. เด็กหญิงจันนิภา  วิวัฒนสถาปัตย์
3. เด็กหญิงรุจิรา  สุมาลี
4. เด็กหญิงอัจจิมา  โต๊ะสอิ
5. เด็กหญิงอัยนา  มูฮำหมัดยูโซบ
 
1. นางสวนีย์  จุลรักษ์
2. นางสาวเสริมทรัพย์  จันทร์สิน
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ภิรมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตสถาน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แซ่ฟู่
4. เด็กชายสมชาย  ใจดี
5. เด็กหญิงแรกเกิด  พม่า
 
1. นางวรรณี  จงจิตต์
2. นางอรรัจนา  พิพัฒน์
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  มานิตย์
2. เด็กหญิงจุดารัตน์  พรมโสภา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ้ยนอง
4. เด็กหญิงพศิกา  มั่นใจ
5. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิทักษ์
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
2. นางสาวศันสนีย์  หัสดำ
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ทองประทุม
2. เด็กหญิงณิชกาญจน์  อ่อนรอด
3. เด็กหญิงรัตน์ชนก  วงศ์โชติ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  แนบชิด
5. เด็กหญิงอทิตยา  อังกาบ
 
1. นางวีรภรณ์  ผลประทุม
2. นางสาวสุนิสา  อุ้ยนอง
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วิวัฒนสถาปัตย์
2. เด็กชายธาวิน  โต๊ะอิ๊
3. เด็กชายสิทธิชัย  หนูมา
4. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  แก้ววิจิตร
5. เด็กชายเอกภพ  เอกวรรณัง
 
1. นางสวนีย์  จุลรักษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  อินเต้
 
796 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก   ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  วิวัฒนาการ
3. เด็กหญิงปิยนุช  จันทร์พิมล
4. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ชู
5. เด็กหญิงรัตติยา  กมสินธุ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุ่มพะเนิน
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดคูขุด 1. เด็กหญิงจิลดา  อินทนาคม
2. เด็กชายชูศักดิ์  สุทธิบูรณ์
3. เด็กหญิงธันยพร  จันตา
4. เด็กชายรัชพงศ์  พินสุวรรณ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัตมาศ
 
1. นางพิมลพรรณ  สุทธิบูรณ์
2. นางนิวรณ์  ชตาเริก
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงทศวรรณ  สุวรรณภิรมย์
2. เด็กหญิงธนิญวรรณ   เล็กรัตน์
3. เด็กชายยุทธการ   บุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิธร   ขะแมสันเทียะ
5. เด็กหญิงอภิญญา   พลสงคราม
 
1. นางนาตยา   พงษ์ศิริกุล
2. นางสาวจุฬาวรรณ   ละอองทอง
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงชนิศา  จิตดี
2. เด็กหญิงนภัสรา  นวลอนงค์
3. เด็กหญิงพรชิตา  หุ่นทอง
4. นางสาววรรณา  ภู่ขาว
5. นางสาววราภรณ์  ดาวเศรษฐ
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นายโกวิทย์  ยังปักษี
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อีเกวพิว
3. เด็กหญิงซานด้า  เปียเว
4. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ก๊กเปลี่ยน
5. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร์เผือก
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
2. นางสาวอรวรรณ  น้อยมุข
 
801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงนิจจรีย์  มรรคสินธ์ุ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  อินคาคร
4. เด็กชายวัชระ  คงเอียด
5. เด็กชายวีรชัย  เพ็ชรนาจักร
 
1. นายเกษม  จันทร์เพียร
2. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงณัฎฐิญา   ไวประเสริฐ
2. เด็กชายต้าหยี่   ตี
3. เด็กชายหัทชัย   แก้วมิตร
4. เด็กหญิงอรัญญา   สถิตย์สร
5. เด็กชายเรวัตร   ทองสุทธิ์
 
1. นายเอกพงษ์   สมหา
2. นางสาวศิริวรรณ   มณีรัตน์
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายปลื้มศักดิ์  นิภานันท์
2. เด็กชายภูพันธ์  ทองกำเหนิด
3. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิรัตน์
4. เด็กหญิงอทิตยา  ขาวเผือก
5. เด็กชายเปรมศักดิ์  นิภานันท์
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
2. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
 
804 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลูผล
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมมืด
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเกลี้ยง
4. เด็กหญิงพรนภัส  กองทอง
5. เด็กหญิงสุณิสา  มากศักดิ์
 
1. นายสุทัศน์  ทิพย์กรรณ
2. นางอุบลทิพย์  อินทรทัต
 
805 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายคณิสา  ดอนไพรธรรม
2. นางสาวจะรุวรรณี  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายชัยชนะชล  สีที
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เจริญยศ
5. เด็กชายณัฐพล  เสวกจันทร์
6. เด็กชายณัฐวัตร  รองมาลี
7. เด็กชายธีมากร  คงน้อย
8. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชูชมกลิ่น
9. เด็กชายปิยะ   พูนเพิ่ม
10. เด็กชายพงศ์เทพ  ธรรมสนอง
11. เด็กชายพงษ์ปณต  หมี่กระโทก
12. เด็กชายภงค์ธิพล  ฉิมพาลี
13. เด็กชายวรินทร  ศรีสุวรรณ
14. นางสาววารีพร  วัดนครใหญ่
15. เด็กชายวุฒินันท์  แดงสกล
16. เด็กชายศุภศักดิ์  เกิดสุข
17. เด็กชายอนุวัตร  พรหมฤทธิ์
18. นายอนุสรณ์  ชัยสังข์
19. เด็กหญิงอภิญญา  กาญจนะ
20. เด็กชายอภิสกลศักดิ์  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  หมี่กระโทก
3. นางสาววรรณนิดา   แพ่งอินทร์
4. นางสาววลัยลักษณ์   สิงห์โต
5. นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
 
806 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงเกศกนก  หนูทิมทอง
 
1. นางสาวสุพิชชา  นุกูลอึ้งอารี
 
807 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายธนภัทร  กลิ่นอ่อน
 
1. นางสาวรำเพย  กำไลแก้ว
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กหญิงวรกานต์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางเมตตา  นาคมณี
 
809 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงตรงจิตต์
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญประสงค์
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กชายจิรเมธ   สถาวร
 
1. นางสาวภิญโญ  แป้งอ่อน
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แผ่นพานิช
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฉิมนุ่ม
 
812 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยผล
 
1. นางสาวเจนจิรา  วิสัชนาม
 
813 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พนาลัย
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
 
814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีน้อย
 
1. นางสาวศลิษา  คงชนะ
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงวรรณภา   เกิดมุข
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ   ัรักชาติ
 
816 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ปัญญา
 
1. นางแสงทิพย์  บูรพาสวัสดิ์
 
817 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  สุวรรณศรี
 
1. นางนงเยาว์  กิ้มจันทร์
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ถานะวะโร
 
1. นางสาวทองตรา  ระเบียบโอษฐ์
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์อันดา  กลางรัมย์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงวิจักขณา   ชวนประชุม
 
1. นางสาวศิริพร   เต็มภูมิ
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายยศพนธ์  ประเสริฐศรี
 
1. นางบุณยนุช  รวดเร็ว
 
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปลีโรย
 
1. นายรณภัทร  ยวงงาม
 
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงฟิเดล  ชูวัฒนสกุล
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญประสงค์
 
824 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายธนวัตน์   แสงกลับ
 
1. นายอนุพงศ์   อ้นทอง
 
825 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.31 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์โอเอี่ยม
 
1. นางเมตตา  นาคมณี
 
826 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจันธิดาพร  อำนวย
 
1. นางสาวทองตรา  ระเบียบโอษฐ์
 
827 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงชญานี  จันทร์มณี
 
1. นางศิรินาถ  อาจหาญ
 
828 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.98 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงเกศกัญญา  ชิดไชโย
 
1. นางแสงทิพย์  บูรพาสวัสดิ์
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.65 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงภัณทิรา   บุญมี
 
1. นางสาววิชชุตา   ยังศรีนาค
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.32 ทอง 9 โรงเรียนวัดคูขุด 1. เด็กชายกฤษณา  อินทนาคม
 
1. นายศุภชัย  ปานอินทร์
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.97 ทอง 10 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายวรวุฒิ  ราชานิกรณ์
 
1. นางขวัญฤทัย  กลิ่นยวง
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.65 ทอง 11 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายพัทธดล  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญศรี
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.31 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ธนนาถเจริญ
 
1. นางสาวทิพรัตน์  อนันต์
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.31 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กชายอนุรักษ์  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสาวภิญโญ  แป้งอ่อน
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.98 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายภัทรดนัย  พันธศิริ
 
1. นางสาววราภรณ์  เพราแดง
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.31 เงิน 15 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  รอดฮ้อย
 
1. นางฑริตา  เณรศรี
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.98 เงิน 16 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วสุขดี
 
1. นางนงเยาว์  กิ้มจันทร์
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.65 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ล่อง
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุ่มพะเนิน
 
839 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.32 เงิน 18 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลางรัมย์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.31 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงศุภารัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางอรุณศรี  จันทะระ
 
841 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   บุญล้ำ
 
1. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
842 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
843 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์    
844 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายธีรโชติ  วรรณะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ปรีชาไว
 
845 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. นางสาวแสงอุษา  โสสดา
 
1. นางแสงทิพย์  บูรพาสวัสดิ์
 
846 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพรนิพา  สุธาพจน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  อยู่ดำ
 
847 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. นางสาวฉวีวรรณ  มากอำไพ
 
1. นางทัสดา  บุตรวาทิตย์
 
848 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  เพชรประสม
 
1. นางสาวทิพรัตน์  อนันต์
 
849 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นายพงศกร  จัตตามาศ
 
1. นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช
 
850 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. นายทวีศักดิ์  ยะโสธร
 
1. นางสาวอนงค์นาท  จิตรหาญ
 
851 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  อาจพินิจ
 
1. นายประทีป  ชะนะรัง
 
852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงอินธิรา  อินทร์น้อย
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยวิชู
 
853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายพลสินธุ์   บาระมี
 
1. นางปาริชาต  ประทีปทัศน์
 
854 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายชยพล  เนียมมาก
2. เด็กหญิงพิชชาพร  โตตั้ง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
2. นางสาวนิรมล  รอดเผือก
 
855 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวว่าว 1. เด็กหญิงจารุพร  เดชทุ่งคา
2. เด็กชายชลธี  ปลีสนิท
 
1. นางสาวรัตนา  คุณวุฒิ
 
856 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บิลรัมย์
2. เด็กชายสุทธิภัทร   เมฆใหม่
 
1. นางสาวสารภี   ยังชู
2. นายไพวรรณ   วงศ์ชัย
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายปาริวัฒน์  ยังกิว
2. เด็กหญิงเขมิสรา  นาพลภักดี
 
1. นายกิตติ  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวจุรารัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายภีรภัทร  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงสิริฉัตร  อุดมวัฒน์
 
1. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  อุ้ยนอง
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดำวิสัย
2. เด็กชายศักรนันท์  แห้วเพ็ชร
 
1. นางพะเยาว์  แก้วชูใส
2. นางสาวจีราภรณ์  วรพันธ์
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.44 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงฐิดาภา   เนาวสุวรรณ
2. เด็กชายพจน   รอดพันธ์
 
1. นางสุภาพร   น้อยกำเนิด
2. นายอนุพงศ์  อ้นทอง
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายอนุชิต  จิตบุตร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ชื่นแดง
 
1. นางสุริยา  คนึงคิด
2. นางศรีรัตนา  มากทุ่งคา
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดพิรุณ
2. เด็กชายนนทวรรธ  ซั่วเซ่งอี้
 
1. นางสาวสมอาง  ตระหง่าน
2. นางวราภรณ์  ทองดี
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  แซ่หลี
2. เด็กชายปกาสิทธิ์  โฉมทะนงค์
 
1. นางไพลิน  ทิพย์กรรณ
2. นางสาวธารทิพย์  วิรุฬพรรณ์
 
864 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.67 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจารุวิทย์  เจียรบุตร
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  รักษาผล
 
1. นางจิราภรณ์  อามานนท์
2. นางสมใจ  ปราชญ์นคร
 
865 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.67 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายสุทสรัย  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเอิร์น  สมเขาใหญ่
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงสวี
2. เด็กหญิงอัญชลี  ทองมาก
 
1. นางสาวสมอิง  ตระหง่าน
2. นางปาริชาติ  ชื่นแดง
 
867 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กหญิงชนกพร  แสงจันทร์
2. เด็กชายวิชญ์พล  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวจันทนา  เชื้อชะเอม
2. นางสาวเจนจิรา  วิชนาม
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.22 ทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจิรภัทร   รัตนพร
2. เด็กหญิงสิริกร   ดำคำ
 
1. นางสาววราภรณ์   สุดใจ
2. นางสาววิชชุตา   ยังศรีนาค
 
869 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กชายธนภัทร  บำรุงพล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นอมเงิน
 
1. นางเบญญาพร  พรมสุริวงค์
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงเครือวัลย์   เสาวคนธ์
2. เด็กชายเศรฐวุฒิ   ศรีคำ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   บุศราทิศ
2. นางประภาพร   สุดสวาท
 
871 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.89 ทอง 18 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายชัยชนะพล  ทองเขียว
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวกุหลาบ  เลาห์ประเสริฐ
2. นายสุชาดา  ถินแพ
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.78 ทอง 19 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 1. เด็กชายธนกฤต  ทัศนอำไพ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ชื่นมโณ
 
1. นางสาววิไลพร  จิตติ
2. นางจามจะรี  เผือกเพียร
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.56 ทอง 20 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จีนทอง
2. เด็กชายสรวิศ  แซ่ขอ
 
1. นางยุพา  พรหมณ์สงฆ์
 
874 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.44 ทอง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์โพธิ์
2. เด็กชายนรากร  สุดรอด
 
1. นางภัทราพร  อังคาวุธ
2. นางจรรยา  พุ่มคง
 
875 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.22 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กชายกฤตภาส  ธนนาถเจริญ
2. เด็กหญิงอมรา  กิจสุวรรณ
 
1. นางประไพ  พาลีวล
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.45 ทอง 23 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายธันยากร  เพชรอรุณ
2. เด็กหญิงพิมประกาย  อินทรินทร์
 
1. นางขวัญฤทัย  กลิ่นยวง
2. นางกัลยา  ขำเกื้อ
 
877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.78 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 1. เด็กชายกล้ารัก  สูงยิ่ง
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุตรโสภา
 
1. นางปราณี  ยังบรรเทา
2. นางสาวชนิดา  ยอดยิ่ง
 
878 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.67 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายชยางกูร  เครือวงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เผือกโสมณ
 
1. นายธราธิป  หทัยวิวัฒน์กุล
2. นางธิดารัตน์  คชโรจน์
 
879 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.67 ทอง 25 โรงเรียนบ้านในห้วย 1. เด็กหญิงพรทรัพย์   สอนทิพย์
2. เด็กชายสุวิจักษณ์   จันทร์รักษา
 
1. นางชนิดา  พรเสถียรพงศ์
2. นางสาวอังคณา  จีนฉิ้ม
 
880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.44 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีแดง
2. เด็กชายเอกดนัย  ครุฑเผือก
 
1. นายสมเกียรติ  บุญอนันต์
2. นางสาวกรกนก  อนุงพงศ์พิชิตกุล
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายคีร์ฏะกาญษ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ไชยปัดชา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สงวนชาติ
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.89 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญญา  แสงสว่าง
2. เด็กชายเมธาวิน  บูรณะ
 
1. นางสาสินี  ปันตะ
2. นางสาวอชิรญาณ์  ศรีภา
 
883 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.22 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามไตร
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขยัน
 
1. นางสาวทิพย์พา  พูลสวัสดิ์
2. นางรัชนีกร  แก้วกาญจน์
 
884 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บ่าวปักษี
2. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางสาวทิพวรรณ์  จันทราพูน
 
885 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวว่าว 1. เด็กชายธีรพงศ์  เต่าทอง
2. เด็กหญิงอันดา  ทองจิตร์
 
1. นางสาวรัตนา  คุณวุฒิ
 
886 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กชายณัฐชนน  พิชัยณรงค์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พยุหกฤษ
 
1. นางสาวศิรินภา  เมรัตน์
2. นางสาวปวีณา  ศรีสุวรรณ
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงรวิพร   รอดประสมดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์   แก้วเพ็งกรอ
 
1. นางสุภาพร   น้อยกำเนิด
2. นายอนุพงศ์  อ้นทอง
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณชพร  เกตุจรรยากุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้ำเมธี
 
1. นางนิดา  สุขปัญ
2. นายศรายุทธ  อัจกลับ
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายปิยังกูร  จันทร์มีอ้น
 
1. นางขวัญฤทัย  กลิ่นยวง
2. นางกัลยา  ขำเกื้อ
 
890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  ใจรังสี
2. เด็กชายอรรถพล  ขำสุนทร
 
1. นางสาวจรุงจิตต์  สมบุญ
2. นางสุรี  นิลสังข์
 
891 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อยู่แทน
2. เด็กชายชาคร  วรนาม
 
1. นางอรทัย  จิตณรงค์
2. นายอมรศักดิ์  อึ่งทอง
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชื้อกรด
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  หลายชั้น
 
1. นางสาวกุหลาบ   เลาห์ประเสริฐ
2. นางสาวสุชาดา  ถินแพ
 
893 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ   ศรีชุมจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  สั่งสอน
 
1. นางพะเยาว์  แก้วชูใส
2. นางสาวจีราภรณ์  วรพันธ์
 
894 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงประจำ
2. เด็กหญิงเสาวภาพ  มณีแดง
 
1. นางรัตนา  น้อยนาเวศ
 
895 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงบุญญานุช  ทิพย์โภชนา
2. เด็กชายอรรถชาติ  ชาญนคร
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
896 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยพงศ์
2. เด็กชายภูมินทร์  วาดอารี
 
1. นายสุทธิวิทย์  ศรีสุวรรณ์
2. นางฤทัยวรรณ  น้อยเอียด
 
897 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายภานุพัฒน์  สังข์น้อย
2. เด็กหญิงสไบทอง  สมบุญ
 
1. นางวิภัทรพร  สำราญอินทร์
2. นางศรีวัฒนา  สระศรีสุวรรณ
 
898 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขาวเขาอ้อ
2. เด็กหญิงมาริษา  ปราบมาก
 
1. นางนิยมพร  เบ็ญจพันธุ์
2. นางสาวแสงเพ็ญ  ฉิมมณี
 
899 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1. เด็กหญิงธิติมา  เชาวชัด
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เต่าทอง
 
1. นางสมหวัง  ยงกำลัง
2. นางสาวประวิง  ริ้วงาม
 
900 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงญาณิศา   ศรีช่วย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์มาลา
 
1. นางสาวจริยา  พลการ
2. นายไพวรรณ   วงศ์ชัย
 
901 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงณัฐริษา  ทองพาณิช
2. เด็กชายอรรถการ  วิเศษศักดิ์
 
1. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
2. นางสาวศศิวิมล  ซารัมย์
 
902 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายธนกร  อินทร์คง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่านสุก
 
1. นางไพลิน  ทิพย์กรรณ
2. นางอัจฉรีย์  เกษเสมา
 
903 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 1. เด็กหญิงกมนพร  อารีราษฎร์
2. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กรณ์ประสงค์
 
1. นางสำราญ  ชุมวรฐายี
2. นางสาวสรินนา  เรืองรัตน์
 
904 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ขันวงษ์
2. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ขาวผ่อง
 
1. นางสิริกาญจน์  เหล่าตระกูล
2. นางนวลศิริ  บัวหลวง
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายภูวนาถ  มุกน้อย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  อภิรักษ์เล้าสกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สงวนชาติ
 
906 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บานเย็น
2. เด็กชายสิรวุฒิ  เอี่ยมนาค
 
1. นางสาวนาฏนารี  หัสดำ
2. นางสาววราภรณ์  พิศวาท
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  หลักฐาน
2. เด็กหญิงเมธาพร  สูงยิ่ง
 
1. นางสาวสมอิง  ตระหง่าน
2. นางสาวอ้อย  คชการ
 
908 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายธนบดี  เปรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชญาพร  แสนทวีสุข
 
1. นางกอบแก้ว  บุญราฎร์
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายกฤษดา  เปล่งวิทยา
2. เด็กหญิงปิ่นลดา  รองมาลี
 
1. นางสุริยา  คนึงคิด
2. นางศรีรัตนา  มากทุ่งคา
 
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 27 โรงเรียนบ้านในห้วย 1. เด็กชายพชร  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เนตรประไพ
 
1. นางจินดา  มณีรัตน์
2. นางสาวอังคณา  จีนฉิ้ม
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมตน
2. เด็กหญิงลักษิกา  อาจอ่อนศรี
 
1. นางวิพร  กาญจนกองโต
2. นางปิยภัทร  ชุมแก้ว
 
912 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายชนาสิน  ร่อนแก้ว
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  เตชะวิทย์
 
1. นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช
 
913 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายยุทธนา   สันทัด
2. เด็กหญิงวรัชยา   ขนุนทอง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   บุศราทิศ
2. นางประภาพร   สุดสวาท
 
914 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายรัฐกิตติ์  รุ่งเกียรติพงศ์
2. เด็กหญิงอาสณี  จันทบุตร
 
1. นายกิตติ  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวจุรารัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
915 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. นายจตุพร  ชิดดุษดี
2. นางสาวศุภานัน  สินสมบุญ
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
 
916 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจิรพงศ์   แดงทองพรหมณ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  แก้ววารี
 
1. นางพรทิพย์   มงคล
2. นางสาวสิริวรรณดา   อยู่เอี่ยม
 
917 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายนพดล  สมบุญ
2. เด็กหญิงพันธิภา  เพชรเนียม
 
1. นางวิภัทรพร  สำราญอินทร์
2. นางสาวธิติมา  อินทรวิสัย
 
918 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.21 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภพันเพ็ชร์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ลาภพันเพ็ชร์
 
1. นายอัฑฒ์  คงทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  สงคงคา
 
919 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.12 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชนะชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตภิรมย์
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
2. นางสาวสุดารัตน์  คงหญีต
 
920 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายดนุรุจ  ผูกประยูร
2. เด็กหญิงดาริกา  รัตนะ
 
1. นางสาวภัชรา  นวลแก้ว
2. นางศุภญา  พันธุ์ทอง
 
921 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.41 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพาภรณ์  ชุมพล
2. เด็กชายวีรภัทร  วันทอง
 
1. นางรัตนา  น้อยนาเวศ
 
922 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.23 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายรัฐเวช  เวชสุนทร
2. นางสาวอรัญญา  อำพันกาญจน์
 
1. นางสาวจัทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
923 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์เผือก
2. เด็กชายวีรภัทร  พรหมราช
 
1. นางอรุณรัตน์  มัฎฐาพันธ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ขันธศิลป์
 
924 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.11 ทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นายกนต์รพี  คงกะพันธ์
2. เด็กหญิงวริษา  สนทนาการ
 
1. นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช
 
925 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงญาติมา  สินทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  เพียหอม
 
1. นางสาวสมอิง  ตระหง่าน
2. นางสาววรภรณ์  สุตราม
 
926 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.11 ทอง 13 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงชไมพร    เพชรพิรุณ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ชูละออง
 
1. นางจิดาภา   ชนะพิมพ์
 
927 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  คล้ายสอน
2. เด็กชายธนภัทร  สมจิตร
 
1. นางสาววารุณี  น้อยเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อยู่ศิริ
 
928 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงจรรมณี  กาสี
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ก๋งเทมิน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  แผ่นทอง
2. นางสาวกิติยา  สุขสวัสดิ์
 
929 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.55 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์เอี่ยม
2. เด็กชายสุขสันต์  คงกุญชร
 
1. นางสาวพรรณวิกา  เทศทอง
2. นางสุจินต์  เสียงใส
 
930 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.78 ทอง 17 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญรัตน์
2. เด็กชายวรรณชาติ  สอนชัด
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยวิชู
2. นางระหงส์  สานุสันต์
 
931 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.78 ทอง 17 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายณัฐพล  อาศัย
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมตน
 
1. นางสมภา  นาวานุกูล
2. นายยุทธพงษ์  ปรีชาไว
 
932 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.55 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงวนิดา  ทองมีค่า
2. เด็กชายศุภฤกษ์  โสรัชชาติ
 
1. นางสุณี  จุนเจือ
2. นางสาวนวพร  จรูญศักดิ์
 
933 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.55 ทอง 20 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายญาณาธร  สอนชัด
2. เด็กหญิงอรไพลิน  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  เจริญสุข
2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย
 
934 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.55 ทอง 21 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงบุษรา  นาคสังข์
2. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วหานาม
 
1. นางชูศรี   ทองวิเศษ
2. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
 
935 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.44 ทอง 22 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  กันภัย
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรมป่าชัฎ
 
1. นางอารีย์  ภู่ไพบูลย์
 
936 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กหญิงกันนิกา  จันทยงค์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แช่มมี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  นิลช่วย
4. เด็กหญิงณัฐธิตา  ทิพย์มงคล
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  อักษรเขตต์
6. เด็กหญิงณิชารีย์  พวงอินทร์
7. เด็กหญิงวราพร  รสมิตร
8. เด็กหญิงสุชานันท์  สินเล็ก
9. เด็กหญิงอภิษฎา  คงอยู่
10. เด็กหญิงออยอุมา  เพ็งกุกูล
 
1. นางวิภา  ร่มแก้ว
2. นางสาวมยุรี  เนียมสุวรรณ
3. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์
 
937 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นาคชู
2. เด็กหญิงจีรพัชร  อ่างหิน
3. เด็กหญิงนันทพร  ทือเกาะ
4. เด็กหญิงยุวรรณดา  จันทร์เจริญ
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปู่ยัง
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  โพธิรัชน์
7. เด็กหญิงสุนิษา  ขาวมรดก
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พ้นภัย
9. เด็กหญิงแพรพลอย  พันธ์โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงไพรินทร์  เภาทอง
 
1. นายอัฑฒ์  คงทอง
2. นางสาวบุผา  สาเทียน
3. นางสาวจุฑามาศ  สงคงคา
 
938 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  วงศ์เทศ
3. เด็กหญิงญาณิศา  สุรินทร์วงศ์
4. เด็กหญิงปริณดา  เทพศิริ
5. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วล้วนสม
6. เด็กหญิงมิณธาดา  นาคเจริญ
7. เด็กหญิงสมประสงค์  แก้วทับทิม
8. เด็กหญิงหนามไผ่  จันทเลขา
9. เด็กหญิงอริสษา  บุญเหลือ
10. เด็กหญิงอาภาพร  โอภาโส
 
1. นางนวลศรี  สุตราม
2. นางเบญจมาศ  โสมพะโยม
3. นางสาวจีรพรรณ  สุวรรณสว่าง
 
939 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ชัยวิมล
2. เด็กหญิงกันตาภา  ขุนสมุทร
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิ้มศิริพิบูลย์
4. เด็กหญิงฐปนัท  สุดสวาทดิ์
5. เด็กหญิงฑินัญชา  ศิริเขตกรณ์
6. เด็กหญิงดาวประดับ  ทรัพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงพรชนก  ขาวศรี
8. เด็กหญิงพรลภัส  กันสุวรรณ
9. เด็กหญิงรดา  สุวรรณใจดี
10. เด็กหญิงเปมิกา  ถาวร
 
1. นางสมจิตร  เพชรไชย
2. นางเครือวัลย์  ษรเกตุ
3. นางสาวสุนิสา  ยอดสมัย
 
940 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สินธุนนท์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงปฏิญญา  นัทสุทธิ์
4. เด็กหญิงปิยขวัญ  ชนาชน
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขประวิทย์
6. เด็กหญิงพัชริศา  นาคหาญ
7. เด็กหญิงพิญดา  เจนสายกลาง
8. เด็กหญิงภัทรทิยา  ตั้นตี๋
9. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา
10. เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์  พลอยศรี
 
1. นางสาววิพร  กาญจนกองโต
2. นางสาวดวงฤดี  แสงสุวรรณ
3. นายวิทูร  เมืองน้อย
 
941 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)    
942 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภพันเพ็ชร์
2. เด็กหญิงณิชากร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  น้ำดอกไม้
4. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสรัลพร  คงสมาน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ทารินทร์
7. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์  ครุฑยักษ์
8. เด็กหญิงอภัสรา  จอนมะริต
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ม่วงแคล้ว
10. เด็กหญิงเรวดี  เจียรนัย
 
1. นายอัฑฒ์  คงทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  สงคงคา
3. นางสาวบุผา  สาเทียน
 
943 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญอยู่
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สังวรกาญน์
3. เด็กชายชัยวรรณ   วิไลรัตน์
4. เด็กชายชัยวุฒิ  สัตย์ซื่อ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายทักษิณ  เมืองหนู
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  พรหมเมศร
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงละออง   ไผ่ผา
10. เด็กหญิงวรรณา  อ่ำศรี
11. เด็กหญิงวิชชุดา  สังฆพรร
12. เด็กหญิงศศิกานต์  น้อยขาว
13. เด็กชายศุภสันห์   เกิดมงคล
14. เด็กหญิงอรรถณี  ภูวรณ์
15. เด็กหญิงอัจฉรา   สุขจิตร
 
1. นางปิยะธิดา   คชรินทร์
2. นางสาวเมธิณี   นัทสุทธิ์
3. นางสาวกมลวรรณ  ไกรสูรย์
4. นายมาโนช  แตงโท
 
944 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. นางสาวกรวรรณ  เสวตจันทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  อินทร์น้อย
4. เด็กหญิงธนพร  เสพสุข
5. เด็กหญิงภัทรทราทิพย์  คงประสพ
6. เด็กหญิงรัชดาพร  สุขใจ
7. เด็กหญิงรัชนก  คงเอียด
8. นางสาวสำรวย  เกตุนิกร
9. เด็กหญิงสิริมา  เรืองศรี
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  เชื่อมวงษา
11. นางสาวสุดารัตน์  อบอุ่่น
12. นางสาวสุภาวรรณ  เพ็ชรพุนพิน
13. เด็กหญิงสโรชา  มากอำไพ
14. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  คงสระ
15. เด็กหญิงอรัณญา  บุญมี
 
1. นางสาววาสนา  บรรจงมณีวัฒน์
2. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
3. นางณิชกมล  นิลเขียว
4. นางศิริรัช  รัตนกูล
 
945 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาสุข
2. เด็กหญิงกมลชนก  สถิตานนท์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมณี
4. เด็กหญิงญาณิศา  ปรีเปรม
5. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มนต์
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  นามนุ่ม
7. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำจันทร์
8. เด็กหญิงรัตนพร  สบาย
9. เด็กหญิงศรีรษา  ศรีทอง
10. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แซ่เหง่า
11. เด็กหญิงสายสุดา  ขาวสะอาด
12. เด็กชายสุชาครีย์  แดงชาติ
13. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  เจริญยศ
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดำคำ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ทอง
 
1. นางปัทมา  ใยบัวทอง
2. นางสาวจันทิมา  แขวงรถ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายฝน  ชูรังสฤษดิ์
4. นางสาวนิธิวดี  แสนสุข
 
946 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย
2. เด็กหญิงกฤตญา  ศรีลายรัมย์
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  สะท้านถิ่น
4. เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร
5. เด็กหญิงพรรณพัชร  พุดดี
6. เด็กหญิงมนัสนันต์  คงทรัพย์
7. เด็กหญิงวนัชพร  พงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงวรัญญา  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุจิตรา  สุเรนรัมย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น
11. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้ววงษา
12. เด็กหญิงสุภัสสร  ทะลาพัก
13. เด็กหญิงอทิตตยาภรณ์  พันมาต
14. เด็กหญิงเมทณี  แสงขาว
15. เด็กหญิงไรวินท์วิภา  สงครามรอด
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  บางทอง
2. นายวีระวัฒน์  เรืองรัตน์
 
947 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูวรณ์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  ยงสุนิจ
3. เด็กหญิงคุนันยา  นาคชู
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิสภา
5. เด็กหญิงบุษรากร  พ้นภัย
6. เด็กหญิงปวิตรา  กันหญีต
7. เด็กหญิงพัชราภา  จารึก
8. เด็กหญิงยุษฎาพรรณ  รักษาวงศ์
9. เด็กหญิงวรางคณา  สันติ
10. เด็กหญิงสุทธิดา  แดงสกล
11. เด็กหญิงสุนิษา  เสนาการ
12. เด็กหญิงสุภัสสร  เพชรรัตน์
13. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขาวผ่อง
14. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วเจือ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  มากทอง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  เพชรประดับ
2. นางสาววนาวัลย์  สิงห์สุข
3. นางสาวลัทธวรรณ  ก้องเบญจวัตร
4. นางสาวกนกวรรณ  จงทอง
 
948 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมโยธา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมโยธา
3. เด็กหญิงฉัตรารัตน์   นาคพี่น้อง
4. เด็กหญิงญาณัณธร  สิบทิศ
5. เด็กหญิงญาณาธร  สิบทิศ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  รักขันโท
7. เด็กหญิงดารณี  เอนกศิลป์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณะ
9. เด็กหญิงนงนารถ  พูลพันธ์
10. เด็กหญิงนลินนิภา  ชมภูทอง
11. เด็กหญิงบุณยนุช  พูลพันธ์
12. เด็กหญิงพัณณิตา  วงศ์สิน
13. เด็กหญิงยุภาพร  เปรมปรี
14. เด็กหญิงวิภาวี  อุ่นแก้ว
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวทอง
 
1. นางปรานอม  รองมาลี
2. นางณัชนรี  ลิ้มโอชากุล
3. นางสาวปุณยนุช  ทองโต
 
949 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกชกร  พรมสุริยวงศ์
2. เด็กหญิงกฤษณพร  ซึมคอน
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กิตยากร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองอร่าม
5. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยชะนะ
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชุ่มชื่น
7. เด็กหญิงปนัดดา  เทศพุก
8. เด็กหญิงผกามาส  เพ็งอุดม
9. เด็กหญิงพรรักษา  กิ่งส้มตัน
10. เด็กหญิงวรณัณ  ศักดิ์ปฏิฐา
11. เด็กหญิงวริศรา  พัฒนจิรารัชกุล
12. เด็กหญิงวริษา  กมลเนตร
13. เด็กหญิงศุภิสรา  โสมะภีร์
14. เด็กหญิงสุนิสา  คงมณี
15. เด็กหญิงอาภัสรา  แจะซ้าย
 
1. นางสาวปวิณี  โกศลเมธี
2. นางสาวพิชชาภา  มะลิทอง
3. นายธีระพงษ์  สุวรรณสิทธิ์
4. นางจีรพร  บุดดา
 
950 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ลาวิไล
2. เด็กหญิงกัญญา   งามผิว
3. เด็กหญิงกัลยา   โคตะถา
4. เด็กหญิงจรินนา    โชคเฉลิม
5. เด็กหญิงจิรนันท์   โชคเฉลิม
6. เด็กหญิงฐิตินันท์   สินวิสัย
7. เด็กหญิงปวันรัตน์   ชุมชื่น
8. เด็กหญิงปางทิพย์   เพียรเหมือน
9. เด็กหญิงภาวินี   ศรีอาจ
10. เด็กหญิงมนสิชา   นาคบุตร
11. เด็กหญิงรุ่งนภา   นาคภู่
12. เด็กหญิงศิริวรรณ   รักเกื้อ
13. เด็กหญิงสุภารัตน์   จันดาชาติ
14. เด็กหญิงอรจิรา   ทาแน่น
15. เด็กหญิงอัญชลี   สุดรอด
 
1. นางสาววงเดือน   คำระหงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลลักษณ์   คำชุม
3. นางสุมาลี   สงัดกิจ
4. นางสุวรรณา   เพชรพิรุณ
 
951 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างวารี
2. เด็กหญิงกรกนก  ภู่พร
3. เด็กหญิงญาดา  ไวยวุฒิ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นวารี
5. เด็กหญิงธัญสมร  เครือบุตรสินธ์
6. เด็กหญิงมัณฑนา  วังทับพา
7. เด็กหญิงลักษณารีย์  รัตนสิงหล
8. เด็กหญิงศิริพร  เนื้อทอง
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สีทา
10. เด็กหญิงสุภาพร  นครพัฒน์
11. เด็กหญิงสุเมธานี  โหรชัยยะ
12. เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์ไพรกรณ์
13. เด็กหญิงอภิษฎา  โทหีต
14. เด็กหญิงเพชรฟ้า  สาระณา
15. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ขุนอินทร์
 
1. นายสมโชค  จ่าวิสูตร
2. นางสาวกัลยกร  ภูมิสุวรรณ
 
952 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร    
953 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จุลบุตร
2. เด็กหญิงภัคนันท์  วราพันธ์
 
1. นายจักรพงศ์  บางรัก
2. นายนันทวัฒน์  สุหุโล
 
954 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชมภูนุช
2. เด็กหญิงปวริศา  กาลพัฒน์
 
1. นายวรเทพ  ขยายแย้ม
2. นายเกริกก้องเกรียงไกร  เกี้ยวกลาง
 
955 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองคละ
2. เด็กหญิงดารินซ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายอุทิศ  จันทร์สุริย์
2. นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์
 
956 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายณัฐภัทร  บัวครื้น
2. เด็กชายภัทรพล  นวลจันทร์
 
1. นายโชคชัย  ดำศิริ
2. นางสาวกรรณิการ์  อินทชิต
 
957 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงนัชชา   สุภัตราภรรณ์
2. เด็กชายสฤษดิ์   เอี่ยมทรง
 
1. นางสุภาพร  น้อยกำเนิด
2. นายอนุพงศ์  อ้นทอง
 
958 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพรนิตา  เพ็ชรขำ
2. เด็กหญิงอัญชนก  พุ่มสวรรณ์
 
1. นางสาวรุวัยดา  ปานแดง
 
959 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 1. เด็กชายการินทร์  ศักดิ์ภิรมย์
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ชัยสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาคร  สูงสม
 
960 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กหญิงจันฑาทิพย์  จางบัว
2. เด็กหญิงชนิดาภา  อังคาวุธ
 
1. นายบุญเกียรติ  ยิ่งเกียรติกุล
2. นางภาวิตา  เกตุพิมล
 
961 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  ชูจิตร
2. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ศรี
 
1. นายเฉลิมพล  ประเสริฐศรี
 
962 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงบุญจิรา  ลิ้มวิไล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไทยนุกูล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ริ้วทอง
2. นางสาวรอฮีมะห์  อาซา
 
963 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดวังครก 1. เด็กชายกิตตินันท์  พุทโธสิทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  หญีตป้อม
 
1. นายนฤสรณ์  ปราบจินดา
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท่ง
 
964 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จิตรธรรม
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เพ็ญสมบูรณ์
 
1. นางสาวพวงทิพย์  กาญจนากร
2. นางสาวสมอาง  ตระหง่าน
 
965 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงชิชญา   ศรีคงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ไทยพิทักษ์
 
1. นางหทัยรัตน์  เขียวเพชร
2. นางสาวอุทุมพร  คำสุวรรณ
 
966 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  เถลิงศรีสกุล
2. เด็กหญิงสุวรี  สมกำลัง
 
1. นายณรงค์กร  เยี่ยมไธสง
2. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
967 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงละอุ่น
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ไทยทุมิฬ
 
1. นายธีรพงศ์  พรมบังเกิด
2. นายเจริญ  รอดสอง
 
968 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สามัญเมือง
2. เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณเกิด
 
1. นางสาวมลฤดี  อุชานนท์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยังศรีนาค
 
969 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  พรมเมือง
2. เด็กชายสุพจน์  เพ็งยี่สน
 
1. นายพินัย  ฉิมหาด
2. นางธิยารัชน์  เรืองสังข์
 
970 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 1. เด็กชายกฤตชลัฐ  จ่าวิสูตร
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  อำพันกาญจน์
 
1. นางอัญญาณี  จ่าวิสูตร
2. นางสนองรักษ์  กลางณรงค์
 
971 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงฐาปณี  สิทธิยากรณ์
2. เด็กชายบัญชา  เอามิวขะ
 
1. นายบัญชา  วราภรณ์
2. นางสาวเนตรชนก  ผลเกษร
 
972 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเวช
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พัฒน์นิล
 
1. นางอรนันท์  โกยทอง
 
973 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทบ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  คงสมาน
 
1. นายนาวิน  สังข์เอียด
2. นางสาวสมเพียร  แก้ววารี
 
974 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   แสงอรุณ
2. เด็กหญิงอารียา   โสภา
 
1. นางสาวเสาวณีย์   วงศ์ภักดี
2. นายสมพร   โพธิ์ทอง
 
975 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงทองมาก
2. เด็กหญิงอารดา  สุลง
 
1. นางสาวธิติมา  อินทรวิสัย
2. นางสาวคัธติญา  ทรงศิริ
 
976 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   เตเมชาติ
2. เด็กหญิงอรอุมา   เศษสิน
 
1. นายประสาน  แย้มจงกล
 
977 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงภาคินี  จันทร์ผ่อง
 
1. นายสุรศักดิ์  คงเทพ
2. นายพุฒิพงษ์  อินทร์น้อย
 
978 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายศุภชัย  พงเพชร
2. เด็กหญิงสุฐิตา  เสืองาม
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสุวรรณ
 
979 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พิณวานิช
2. เด็กหญิงสุพิชชา  วรรณศรี
 
1. นางทัศนี  รัตนพันธ์
2. นางสาววรภรณ์  สุตราม
 
980 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภชัย  นพศรี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  รุ่งวันดี
2. นางสาวพรพรรณ  หวามา
 
981 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กหญิงนฤมล  นาพิรุณ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เกิดสิน
 
1. นางสาวอรชร  พรหมภินันท์
2. นางสาวกันยากร  อินทรินทร์
 
982 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงณันธภัทร์  อัมพะวัน
2. เด็กหญิงศิริพร  สมุทโคดม
 
1. นายวรพจน์  หวานสนิท
 
983 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นางสาวชนากานต์  สุพรรณชาติ
2. นางสาวอรายา  ยังอยู่
 
1. นายอุทิศ  จันทร์สุริย์
2. นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์
 
984 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. นางสาวจรรยาพร  มากอำไพ
2. เด็กหญิงณัฐพร  เทียนแย้ม
 
1. นายโฆสวันต์  วิชยศิลปศรี
2. นางทัสดา  บุตรวาทิตย์
 
985 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายกฤษณกรณ์  เกสร
2. เด็กชายฤทธิไกร  กุลี
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสุวรรณ
 
986 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. นางสาวภาวิณี  ภุมรินทร์
2. นางสาววรรณิสา  แผ่นทอง
 
1. นายสุพจน์  มณีแดง
2. นางอัญชลี  เกื้อแก้ว
 
987 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนิพนธ์
2. เด็กหญิงพัทธมน  ยอดสวี
 
1. นางสาวสุพรรณี  นิลสังข์
 
988 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา   วงศ์ตะเคียน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เพชรเจริญ
 
1. นายสมชาย  บุญช่วย
2. นางสาวศุทธินี  ทับทิม
 
989 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงยิ้ม  ทะเลทรัพย์
2. เด็กหญิงวิชิตรา  เจริญรัมย์
 
1. นางสุจินต์  เสียงใส
2. นายภาณุพงศ์  พันธ์พฤกษ์
 
990 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองเหลือ
 
1. นางศิริวรรณ  ตุลปันโต
 
991 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวัลลี  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงวิมล  จันทรา
 
1. นายวีระวัฒน์  เรืองรัตน์
2. นางสาวปิยะรัตน์  บางทอง
 
992 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. นายภานุชิต  ทรงศิริ
2. นางสาวอารีรัตน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางสาวธิติมา  อินทรวิสัย
2. นางสาวคัธติญา  ทรงศิริ
 
993 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ยอดภูบัน
2. เด็กหญิงเกษมณี  ทองไส
 
1. นายเจษฎา  เมืองแก้ว
2. นางศุภญา  พันธุ์ทอง
 
994 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพชรศรี
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  โพธิสุข
 
1. นายฐานะ  ระฆังสมบูรณ์
 
995 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงดลฤดี   พลพุฒิ
2. เด็กหญิงภัทราภร   แตงโท
 
1. นายชัยยันณ์   พักดี
2. นายเจริญ   คล้อยเอี่ยม
 
996 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุขพิลาภ
 
1. นายณรงค์กร  เยี่ยมไธสง
2. นางสาวชลณา  จันทร์สุข
 
997 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายชำนาญ   วิเชียรนรา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทองคงอ่อน
 
1. นายมานิตย์   วรรณชิต
2. นางสาวลักษิกา   เจริญสุข
 
998 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงสุชาดา  จินตุลา
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีสมภาร
 
1. นายนพดล  รอดสั้น
2. นางวรรณา  เพ็ชรแก้ว
 
999 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสิริกร  ทั่งปราณี
2. เด็กหญิงอังคณา  พรหมทัศ
 
1. นายไววิทย์  ทองแท้
2. นายพงศธร  ชูสงค์
 
1000 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงศิริพร  ทับผ่อง
2. เด็กหญิงสมิตา  สมศรี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  กาญจนากร
2. นางสาวสมอาง  ตระหง่าน
 
1001 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองนาค
2. เด็กชายสุวรรณ  ทองแท้
 
1. นายอบรม  กายโรจน์
2. นางทัศนีย์  กายโรจน์
 
1002 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายพลวัฒน์  รามราช
2. เด็กชายศุภณัฐ  ชุมดี
 
1. นางกาญจนา  สายพัทลุง
2. นางบุญญา  ตันเจริญ
 
1003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงวิรัชญา  วิรัชศิลป์
 
1. นายสุเมธ  แสงจันทร์
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายปกรณ์   จงสุข
 
1. นางอัจฉรา   ทิพย์มงคล
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พุทธพงษ์
 
1. นางสาววาศิณี  นาคยอด
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78.67 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชิตวัน   ลิ้มวิโนทัย
 
1. นางสาวบุศรา   คุ้มไพรัน
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76.67 เงิน 5 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 1. เด็กชายวรากร   อรูณโรจน์
 
1. นางสาวชลธิชา  หงษ์ทอง
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายธาตรี  เนตรสน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นาคต้อย
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ฐิตะฐาน
 
1. นายอุทัย  กัณหา
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กชายเศรษฐา  ศรีสุพรรณ
 
1. นางพนิชดา   พรหมพาหกุล
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70.67 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีภิญโญ
 
1. นางฉัตราพร  ธนบัตร
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ขาวสวี
 
1. นางสาวพิกุล  ยิกุสังข์
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงหัทยา  หนูแก้ว
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายนันทกานต์   จันทาพูน
 
1. นางสาวทิยากร  แก้วพิกุล
 
1015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64.33 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศศิมา  รักสันติ
 
1. นายไกวัล  ดิษฐลำภู
 
1016 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงสิริมา  จุ้ยแดง
 
1. นายมนูญ  มลิชู
 
1017 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายจรัญ  สุวรรณเพชร
 
1. นายสุพร  บุรพจิตร์
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อำไพรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  ทองบ่อ
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร    
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงอภิสรา  จ่าทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
 
1021 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สินสัจธรรม
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
1022 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 1. เด็กหญิงส้ม  หงษ์ฟ้า
 
1. นายประเสริฐ  ทองบ่อ
 
1023 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงปันนวรรต  แขนรัมย์
 
1. นายสุเมธ  แสงจันทร์
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงกชนันท์  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาววาศิณี  นาคยอด
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุวิชญา   พุ่มพะเนิน
 
1. นายไกวัล  ดิษฐลำภู
 
1026 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายสุพศิน  โชติเชื้อวงศ์
 
1. นายสุพร  บุรพจิตร์
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กหญิงพุดสะลา  ศรีสุพรรณ
 
1. นางพนิชดา   พรหมพาหกุล
 
1028 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  อุดม
 
1. นายมนูญ  มลิชู
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงสิริมา  ศรีราจันทร์
 
1. นายอุทัย  กัณหา
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายไข่นุ่น   วันวิไล
 
1. นางสาวนาตยา   เจียรศิริ
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  ทองรักษา
 
1. นายภาณุพงศ์  พันธ์พฤกษ์
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงวินิสา   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา   รำมะนา
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงรวิพร  นันทเวช
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายอดิศร  พรมโยธา
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงรจนาจ  สุขยศ
 
1. นางวันทนา  บุรพจิตร์
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายปกรณ์  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชูมณี
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 7 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงภาวิณี  ประโมทามิ
 
1. นางรัชนี  อินทะริง
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ทิพย์โพธิ์
 
1. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กชายคงชินศาสตร์  อำพันกาญจน์
 
1. นางเลิศลักษณ์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงชนาภา  คงตระกูล
 
1. นางสาวจิรุตม์ผะดาทร  สุวรรณจินดา
 
1043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กชายนาวิน  เทะเมียะอาว
 
1. นางสาวณัฎฐกานต์  ดูสันเทียะ
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายศุภณัฐ   คราดกระโทก
 
1. นางสาวทิยากร   แก้วพิกุล
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  มัฆพาน
 
1. นางสาวรัตนันท์  แพรักษา
 
1046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายพีรพัทธ  สาลี
 
1. นางสาวรัตนา  หญีตป้อม
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุมน  หัดไทย
 
1. นายไกวัล  ดิษฐลำภู
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อินทนนต์
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
 
1049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  จันทร์ประนต
 
1. นางรัญจวน  วิจิตร
 
1050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวกิ่ง
 
1. นายสุเมธ  แสงจันทร์
 
1051 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงสิ  พม่า
 
1. นางสาวพิกุล  ยิกุสังข์
 
1052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายชคัทพงษ์  ปราบจินดา
 
1. นางสาวปริญา  ดาวตาล
 
1053 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายภัทราวุธ  สบายใจ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นาคต้อย
 
1054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูต้อม
 
1. นายสุพร  บุรพจิตร์
 
1055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจกรรณิการ์
 
1. นายชาญนิศักดิ์  เพชรฉวี
 
1056 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชัยโชติ   พลังการ
 
1. นางสาววันดี  อินทรสุวรรณ์
 
1057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกษมทวีทรัพย์
 
1. นายถาวร  เงินสมบัติ
 
1058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ขาวมรดก
 
1. นางเบญจมาศ  กลับอยู่
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงสุธิตา   ชุมวรฐายี
 
1. นายไพวรรณ   วงศ์ชัย
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 1. เด็กหญิงกันยรัตน์   อ้อยทอง
 
1. นายพรอัมรินทร์  ชุมพินิจ
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงรมณียา  เอาไชย
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านในห้วย 1. เด็กหญิงพรชนก  เนตรประไพ
 
1. นางสาวมุกดาการ  วงศ์เพชร
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  โภคากร
 
1. นางสาวนิตยา  แดงสกล
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวปรีดาพร  อินทสุภา
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายอัสนี  แสงศรี
 
1. นางนวลจันทร์  มีสติ
 
1066 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายอรรถพล  พิบูลย์ผล
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   กลีบบัว
 
1. นายสุรเดช   เซี่ยงอึ๋ง
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายกิตติพัทธิ์  รักเกลี้ยง
 
1. นางสาวอัมรา  แดงสกล
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงฑาณิตา  ชูพงษ์
 
1. นายทวีป  คล่องใจชน
 
1070 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงสิริยากุล  อินทนนต์
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
 
1071 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงเปมิกา  เพชรวารี
 
1. นายสุเมธ  แสงจันทร์
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสิทธิโชค  สังข์ทอง
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
 
1073 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงพรณัช  ยศก้องยุติ
 
1. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายชนกนันท์  มณีแดง
 
1. นางสาวภัชรา  นวลแก้ว
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พรมวัน
 
1. นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงศิวกร  ดำจีน
 
1. นางสาวจิรุตม์ผะดาทร  สุวรรณจินดา
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายธนวัฒน์   หัสรินทร์
 
1. นายสุรเดช   เซี่ยงอึ๋ง
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   น้ำนอง
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายภาสกร  โลพิศ
 
1. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ
 
1080 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มูลศักดิ์
 
1. นางสาวพิกุล  ยิกุสังข์
 
1081 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงชลนิภา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเขมณิษา  ทองช่างเหล็ก
 
1082 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กชายวรวิทย์  นาพิรุณ
 
1. นางสาวรัตนันท์  แพรักษา
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  เพชรโสม
 
1. นายปรีชา  ดวงกมล
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัญญา  ยอดดำเนิน
 
1. นายสุพร  บุรพจิตร์
 
1085 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงขวัญฉัตร  กิจเรืองโรจน์
 
1. นางสาวปรีดาพร  อินทสุภา
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์  อินนิมิตร
 
1. นางทัศนีย์  พลรักดี
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โคมแก้ว
 
1. นางสินีนาฏ  โลกมิตร
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงศลิษา   รสสุคนธ์
 
1. นางวาสนา   ทองไชย
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงภัฎฑิณี  แว่นเซ่ง
 
1. นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงอริสา  สมสร้าง
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านในห้วย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ระวังวงศ์
 
1. นางจินดา  มณีรัตน์
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ขาวเขาอ้อ
 
1. นางสาวชิตาภา   กลิ่นละออ
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายอมรเทพ  ศรีสนธิ์
 
1. นางสาวสายเงิน  นพรัตน์
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ร่อนจินดา
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีภูมิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิศา  สง่างาม
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 1. เด็กหญิงสุวีนา  บำรุง
 
1. นางอัญญาณี  จ่าวิสูตร
 
1097 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายวิธวินท์  ปีย์เจริญธนกุล
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นาคต้อย
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองปาน
 
1. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ประจงการ
 
1. นายภูวนาท  ทองพันธ์
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงนฤกานต์  สีลาออน
 
1. นางสาวปรีดาพร  อินทสุภา
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายแก้วขวัญ  มณีแก้ว
 
1. นางสาวศิริทิพย์  ขวัญสมคิด
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทนา
 
1. นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์
 
1103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1. เด็กชายธนกฤต  ธาตุทำเล
 
1. นายจักรพงศ์  รักดี
 
1104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำลองกุล
 
1. นางวันทนา  บุรพจิตร์
 
1105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีชมนิ่ม
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
 
1106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เพ็ญสมบูรณ์
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
 
1107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดำคำ
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงมนัชญา  จีนสีคง
 
1. นางนิศานาถ  ตะเภาน้อย
 
1109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เฉยเชือน
 
1. นางสาวนาตยา   เจียรศิริ
 
1110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  พยุหกฤษ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  คลังนิมิตร
 
1111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงปริญญา  เกษมสุข
 
1. นางสาวปริยากร  รัตนเลิศ
 
1112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทร์สิน
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงสลิษา  เกียรติขจรสง่า
 
1. นางรัชนี  อินทะริง
 
1114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงพลอยจันทร์  ด้วงศักดี
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
1115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ศุภโสภณ
 
1. นางสาวนาตยา   เจียรศิริ
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงชนินันท์  สุขเอมโอษฐ์
 
1. นางรุจาภา  วีระวงษ์
 
1117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  วินทะไชย
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. นางสาวฐิติมา  เพชรหาญ
 
1. นายภาณุพงศ์  พันธ์พฤกษ์
 
1119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายลองกอง  ตันหยงมัส
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  คลังนิมิตร
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีนอก
 
1. นางวันทนา  บุรพจิตร์
 
1121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิชัย  โชติวงศ์ษา
 
1. นางวันทนา  บุรพจิตร์
 
1122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงวิภาวัลย์   นาคสังข์
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
1123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงกัลยานี   เกยรัมย์
 
1. นางสาวอัจฉรา   เจี้ยมดี
 
1124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เรือง
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
1125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธาดา  บุญศรี
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
 
1126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปรีชา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  คลังนิมิตร
 
1127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. นางสาวศศินัดดา  อาจจันทร์
 
1. นายภาณุพงศ์  พันธ์พฤกษ์
 
1128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์   นาควิหค
 
1. นางรุจาภา  วีระวงษ์
 
1129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายวรชิต  พ่วงขำ
2. เด็กหญิงเรืองนภา  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางสมจิตร  บุญเกิด
2. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
 
1130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงกิตติมา  วรสุทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  กันตะโก
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุวรรณ
2. นางเบญจวรรณ  บุญวงค์
 
1131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ถิ่นวงค์เกลอ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ทองชู
 
1. นางสาวรักคณา  สัมฤทธิ์
2. นางณัฏฐกันย์  เพชรเวียง
 
1132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ชนะการ
2. เด็กชายฐานันดร  ซื่อตรง
 
1. นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ
2. นางสาวชลธิชา  แจะซ้าย
 
1133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอรวี   นุ้ยเขียว
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ   รักชาติ
2. นายกานต์  ช่วยจันทร์
 
1134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  ฉิมหาด
2. เด็กหญิงพลอยแหวน  ศรีชาตรี
 
1. นางสุลัดดา  เพชรสจันทร์
2. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
 
1135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงศศิประภา  มะเริงสิทธิ์
 
1. นางสาวปริญา  ดาวตาล
2. นายณัฐพล  ฟ้องโห้ย
 
1136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายรัชชานนท์  จินตาคม
2. เด็กหญิงรัชฎา  มากประดิษฐ์
 
1. นายมนูญ  มลิชู
2. นางประภัสสร  ยอดกาวี
 
1137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี  แสงมาส
2. เด็กหญิงอุภาวดี  ศรีชาติ
 
1. นางปรานงค์  แก้วสุวรรณ
2. นายนพดล  ซื่อมาก
 
1138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กหญิงนิดธิดา  ประชุมสงค์
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  อินทร์ช่วย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
2. นางสุนันทา  ศิริมาสกุล
 
1139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  บูรณะเทศะ
2. เด็กหญิงศลิษา  โพธิพัฒน์
 
1. นางอัมพาภรณ์  สัมมะณี
2. นายทรงพล  เกตุสถิต
 
1140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สอนชัด
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  กำเนิดโทน
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรามร
2. นางสาวดวงกมล  ศรีไสยเพชร
 
1141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านรับร่อ 1. เด็กหญิงรินลดา  (มอญ)
2. เด็กหญิงอังคณา  จุลมั่ง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  กูลสุวรรณ์
2. นางสาวจุฑานันท์  ธรรมมาศัย
 
1142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  วงศ์ทิพย์พันธ์
2. เด็กหญิงศุภสุดา  ปานม่วง
 
1. นางสาวชลธิชา  หงษ์ทอง
 
1143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายชาญชัย  ชังชะนา
2. เด็กหญิงภูริษา  สะนี
 
1. นายโสภณ  จุลรักษ์
 
1144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงวิชชุลดา   รักษาราช
2. เด็กหญิงวิน   เย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   บุญอ่ำ
 
1145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยชูหนู
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งอรุณ
 
1. นางนัตฐิกา  สายัณห์
2. นางนวิยา  ชัยจักร
 
1146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กหญิงดวงใจ  เจเซฟิว
2. เด็กชายวิทยา  ทองอุดม
 
1. นางสาวเสาวณีย์  แก้วเพ็ง
 
1147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายปรเมษฐ์   เพ็ชรเวช
2. เด็กชายวีระ แก้วเกตุ  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวปรีดาพร จับใจ  จับใจ
2. นางสาวเวนุภา  ปะนันโต
 
1148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวนิล
2. เด็กชายนวพัฒน์  อยู่เปี่ยม
 
1. นางสมจิตร  บุญเกิด
2. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
 
1149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศูนย์ดำ
2. เด็กหญิงศิริอาภา  อ้อมแก้ว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พรหมสุวรรณ
2. นางเบญจวรรณ  บุญวงค์
 
1150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงมณทิชา  ผลพฤกษา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีเจริญ
 
1. นางขวัญจิตร  นพคุณ
2. นางนันทิดา  แดงระยับ
 
1151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 1. เด็กชายภูริพัฒน์  แจ้งพรหมมา
2. เด็กชายไกรสร  พรหมขุนทอง
 
1. นางนิลยา  เพ็ชรุพันธ์
2. นางลักษณา  สายัณห์
 
1152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เพชรกำเนิด
2. เด็กหญิงรัญชิดา  มหาฬาร์
 
1. นางสุนีย์  เพชรกำเนิด
2. นางภัคจิรา  โขมพัตร
 
1153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กหญิงวิภูษา  คชรินทร์
2. เด็กหญิงสุมณฑา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวแสงเพ็ญ  ฉิมมณี
2. นายนฤสรณ์  ปราบจินดา
 
1154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 1. เด็กชายนันทภพ  การจักร์
2. เด็กหญิงโลมา  แก้วมงคล
 
1. นายนันทนัฐ  มณีสุข
2. นางสุนันทา  ศิริมาสกุล
 
1155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงดารินทร์  ธานา
2. เด็กหญิงอาริสา  รัตนเลิศ
 
1. นางสาววาสนา  บรรจงมณีวัฒน์
2. นางศิริรัช  รัตนกูล
 
1156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงศศิประภาพร  องอาจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ชมเชย
 
1. นางปัทมาวดี  อุปฐาก
2. นางสาววนิดา  บุญชูวงค์
 
1157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยายไท 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  จานสอน
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  รักเมือง
 
1. นางสายพิณ  ช่วยสกุล
 
1158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมัน
 
1. นางเสาวณี  ชูศรี
2. นางสินีนาฏ  โลกมิตร
 
1159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คีรีเขต
2. เด็กหญิงธันยพร   วันสุข
 
1. นางเรวดี  ประชาเชษฐ์
2. นายณัฐภัทร  ประชาเชษฐ์
 
1160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงปภาดา  อุดม
 
1. นายมนูญ  มลิชู
2. นางสาวปานทิพย์  พุ่มพะเนิน
 
1161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงกษมล  บุญญานุลักษณ์
2. เด็กชายวันชัย  กิตตินิรนาท
 
1. นางสาวปัทมา  อยู่ฉิม
2. นางสาววันวิสาข์  บุญประสงค์
 
1162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงกมลพร  ภูมิสุวรรณ
2. เด็กหญิงอภิริษา  ศรีวิสัย
 
1. นางลักขณา  อินคาคร
2. นางสาวพิรฌา  นิลโฉม
 
1163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธนากานต์  กลีบเทศน์
 
1. นางปรานงค์  แก้วสุวรรณ
2. นายนพดล  ซื่อมาก
 
1164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ว่องนิมิต
2. เด็กหญิงปารณีย์  พันธุรัตน์
 
1. นางสุวรรณา  มีสุข
 
1165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงณวิภา  มรรคสินธิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชื่นล้วน
 
1. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
2. นางสุลัดดา  เพชรสจันทร์
 
1166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านคอสน 1. เด็กชายชัยสิริ  รสอุทิศ
2. เด็กชายอาทิตย์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เงินประยูรยศ
 
1167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มองเต
2. เด็กหญิงราณี  บัวพา
 
1. นางสาวฐิติพร  อมรามร
2. นางสาวจารีพร  ผลมูล
 
1168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 1. เด็กหญิงนันธิชา   เยาวหลี
2. เด็กชายฤทธิชัย   กาญจนวิวิญ
 
1. นายมนตรี   หลีหลัง
2. นายไพวรรณ   วงศ์ชัย
 
1169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงจิราพร  เมืองปลอด
2. นางสาวชฎาพร  คงแดง
 
1. นายบัณฑิต  รอดโต
2. นางสาวเบญจศิริ  รอดโต
 
1170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สาธร
 
1. นางสมจิตร  บุญเกิด
2. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
 
1171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กำเนิด
2. เด็กหญิงศรีสุดาห์  เอี่ยมดี
 
1. นางสมพร  โชติกวนิช
2. นางสุวรรณา  ชีวนำสกุล
 
1172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  แทนไธสง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  โตมอญ
 
1. นายอนันต์  ทองชู
2. นายจรวย  สมวงค์
 
1173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กชายชัชดล  นนทลักษณ์
2. เด็กชายธนดล  ชนะพล
 
1. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
2. นางสุลัดดา  เพชรสจันทร์
 
1174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. นายปวัฒวงศ์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงศิราพร  แก้วสกุล
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81.3 ทอง 7 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  นวนขนาย
2. เด็กหญิงธัญพร  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  คลังนิมิตร
 
1176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงนงค์นภัส  ภูตะมี
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุขภิลาภ
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
 
1177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. นางสาวสันนิภา   อนุกูล
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
1178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงธัญญรัศม์  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวพิศวง  คมขำ
 
1179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายณัฐพล  ผันผล
 
1. นางสาวจริยา  ร่อนแก้ว
 
1180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย  วิชาชาติ
 
1. นางวันทนา  บุรพจิตร์
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวมน้อย
 
1. นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์
 
1182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กชายอิทธิพร  สมัครแก้ว
 
1. นายทวีป  คล่องใจชน
 
1183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงพัชรี  เมฆพะโยม
 
1. นางนิศานาถ  ตะเภาน้อย
 
1184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลาศนจันทร์
 
1. นางรุจาภา  วีระวงษ์
 
1185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายพีรพล  ติกบริพัฒร์
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  กาลปักษ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  อินทยารัตน์
 
1187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อนุมาศ
 
1. นางสาวปริยากร  รัตนเลิศ
 
1188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พูนเพิ่ม
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
 
1189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  การกิ่งไพร
 
1. นางแสงจันทร์  ยังน้อย
 
1190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายยุทธนิล  เผือกนาโพธิ์
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
 
1191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายโจอี้  ตันหยงมัส
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายพีรเดช  มากอำไพ
 
1. นางทัศนีย์  กายโรจน์
 
1193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงนัดทิดา  บุญยิ่ง
2. เด็กชายปฐพี  อักษรเขต
3. เด็กหญิงวิสุทธญา  จันทร์หยวก
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
2. นางสาววาศิณี  นาคยอด
 
1194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กหญิงปริญญา  ปัญจะมณี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชิตรัถถา
3. เด็กหญิงสโรชา  ปราบมาก
 
1. นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ
2. นางสาวชลธิชา  แจะซ้าย
 
1195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กชายชัพวิชญ์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายพัชรดนัย  ราภูมี
3. เด็กหญิงวันดี   วงสาสุน
 
1. นางพนิชดา   พรหมพาหกุล
2. นางพิริศา  นาคหาญ
 
1196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐกุล  อินทะเสม
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพานิช
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
1197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายวัศพล   ชิตกรหาญ
2. เด็กชายสมคิด   รักดี
3. เด็กหญิงเกสร   สุขใส
 
1. นางวรรณา   สิทธิโยธา
2. นางอัจฉรา   ทิพย์มงคล
 
1198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายบุญยวีร์   เผือกรอด
2. เด็กหญิงสุภนิดา   ธารสุวรรณ
3. เด็กหญิงเจนจิราพร   อินทร์คำแก้ว
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ   รักชาติ
2. นางวาสนา   เพ็ชรพันธ์
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 1. เด็กหญิงชลิษา  คงเมือง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ขุฑสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปวรา  กำลังใบ
 
1. นายเฉลิมพล  อินทรโยธา
2. นายกฤษ  จังคสุต
 
1200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายณภัทร  สีอังรัตน์
2. เด็กหญิงภิญญาภัชทร์  ทองเปรม
3. เด็กหญิงวีรญา  นรินทร
 
1. นางนวลจันทร์  มีสติ
2. นางศรีวัฒนา  สระศรีสุวรรณ
 
1201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มูลศักดิ์
2. เด็กชายธนพล  พรหมมิตร
3. เด็กชายสุริยพร  นวลนาวาสุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  ทองดี
2. นางอรอุษา  ไชยวัตร
 
1202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายกรวิชญ์  หล่อพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  กงม้า
3. เด็กชายอนุชิต  บัวเนียว
 
1. นางสาวสายเงิน  นพรัตน์
2. นางรัชดา  ทองกำเหนิด
 
1203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายกรรณกร  สุทธานินทร์
2. เด็กชายกรวิชญ์  ตุ่นมะโรง
3. เด็กชายวราธร  วงศ์โชติ
 
1. นางสาวรักคณา  สัมฤทธิ์
2. นางกาญจนา  อรุณโชติ
 
1204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวผาด
2. เด็กชายยุทธพิชัย  มะลิซ้อน
3. เด็กชายอนุพงศ์  ศักดิ์ปฏิฐา
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
2. นายวุฒิชัย  อ๋องสุทธิ์
 
1205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายณปภัช  สืบจากจุล
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วีรเสนีย์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  บรรลุ
 
1. นางสาวจิรุตม์ผะดาทร  สุวรรณจินดา
 
1206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงกานต์ติมา   ซ่อนศรี
2. เด็กชายบรรณวัชร   เขียวบำรุง
3. เด็กชายพนา   สารีกาพาดี
 
1. นางสาวนฤมล   เวชสุนทร
2. นางสาวรุจิรา   ศรีสุวรรณ
 
1207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองภูเบศ
3. เด็กหญิงศิริพร  ธนาศรี
 
1. นายทรงพล  เกตุสถิต
2. นางอัมพาภรณ์  สัมมะณี
 
1208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 1. เด็กชายกอบกิตติ  วงษ์อิน
2. เด็กชายธนภูมิ  ทับแดง
3. เด็กหญิงปัทวรรณ  พ้นทุกข์
 
1. นางบัณฑิตา  มะเล็ก
 
1209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิพัฒน์  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปิ่นใจ
3. เด็กหญิงเยาวพา  อ่อนมาสาย
 
1. นายเอกชัย  รัตนพงศ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นาคต้อย
 
1210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ประยูรกิจ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  โปดำ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองคงอยู่
 
1. นางสาวฐาปนา  ศรียาภัย
2. นางสาวกาญจนา  เผือกผ่อง
 
1211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กหญิงดลยา  ชื่อตรง
2. เด็กชายพงศกร  ส่งศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ
2. นางสาวชลธิชา  แจะซ้าย
 
1212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายชนกันต์  บุญชื่น
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วีรเสนีย์
3. เด็กชายปรารถนา  พลชาติ
 
1. นางสาวจิรุตม์ผะดาทร  สุวรรณจินดา
 
1213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปราชนคร
2. เด็กหญิงปภาวี  ยอดป้าน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยวัฒน์
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
2. นางสาววาศิณี  นาคยอด
 
1214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงนันทพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เรณสถาน
3. เด็กชายโกมินทร์  ศักนา
 
1. นางสุนีย์  เพชรกำเนิด
2. นางภัคจิรา  โขมพัตร
 
1215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รำพรรณ์
2. เด็กชายธนากร   กราบทอง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  จงเจริญ
 
1. นางพนิชดา   พรหมพาหกุล
2. นางพิริศา  นาคหาญ
 
1216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กชายกลวัชร  วนิสัน
2. เด็กชายพงศกร   พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุลิตา  อ่อนเอี่ยม
 
1. นางขวัญจิตร  นพคุณ
2. นางนันทิดา  แดงระยับ
 
1217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านรับร่อ 1. เด็กชายนิกร  อยู่รอด
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จุลมั้ง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ฉัตย์แก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  กูลสุวรรณ์
2. นางสาวจุฑานันท์  ธรรมมาศัย
 
1218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายทัตพงษ์  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงศุภธิดา  สายอินทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หลักกำจร
 
1. นายมาโนช  แตงโท
2. นางปิยะธิดา  คชรินทร์
 
1219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกิดปฐม
2. เด็กหญิงปริษา  บัวศรี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณสนธ์
 
1. นางกนกวรรณ  แพรักษา
2. นางสาวประภัสสร  ฝ่ายเวียงจันทร์
 
1220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงพรประภา   คงเจริญ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์   ชั่งทอง
3. เด็กชายอภิรักษ์   นารี
 
1. นางวรรณา   สิทธิโยธา
2. นางอัจฉรา   ทิพย์มงคล
 
1221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  ก้อนเครือ
2. เด็กชายกิตติยศ  โปดำ
3. เด็กชายบริพัตร  มิ่งแม้น
 
1. นางภานีย์  ปรีชาไว
2. นางสาวจันทนา  โตคีรี
 
1222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายธนบูรณ์  ทองอาบ
2. เด็กชายปริวัฒน์  ไพคำนาม
3. เด็กชายพงศกร  คงแท่น
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
2. นายวุฒิชัย  อ๋องสุทธิ์
 
1223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ฐิตะฐาน
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทะดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูฤทธิ์
 
1. นายอุทัย  กัณหา
2. นายอาคม  วงค์ทองเกื้อ
 
1224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายฐิติกร  เพชรมณี
2. เด็กชายพงษกร  กาญจนดิษฐ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  สะนี
 
1. นายโสภณ  จุลรักษ์
 
1225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ประโยชน์ดี
2. เด็กชายวีระพงษ์  ซุ่ยยัง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ถิ่นเขาน้อย
 
1. นายทรงพล  เกตุสถิต
2. นางเสาวณี  ชูศรี
 
1226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 1. เด็กหญิงทรงพร  พงษ์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัตศุภา  ม้าแก้ว
3. เด็กหญิงลีลาวดี  คงนาสอน
 
1. นางอัญญาณี  จ่าวิสูตร
2. นางสาวสายใจ  หนูบรรจง
 
1227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายธีรเดช  แสนอินทร์
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  น้อยนารายณ์
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  นวลขนาย
 
1. นายอนันต์  ทองชู
2. นายจรวย  สมวงค์
 
1228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. นายจิรภัทร  ชวัญใจ
2. เด็กชายชญานิน  ชูรังสฤษฎิ์
3. เด็กชายชาคริต  ธนบัตร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  คลังนิมิตร
 
1229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
1230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรกฎ  กลิ่นละออ
 
1. นางสาวแสงอาทิตย์  เรืองสว่าง
 
1231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย
 
1. นายสุเมธ  แสงจันทร์
 
1233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงนัฐยา  บุญจิ๋วลาภ
 
1. นายสงกรานต์  ยังชู
 
1234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เปี้ยยา
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงนวพร  ศรีสุนทร
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
1236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงรัตนา  นาคสิงห์
 
1. นายสำเริง  สมสกุล
 
1237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายศิขริน  มากประดิษฐ์
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสวราชย์  ทรงกำลัง
 
1. นางสาวแสงอาทิตย์  เรืองสว่าง
 
1239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
1240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายศุภกานต์  พงเพชร
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  พุฒเสน
 
1. นายธานินท์  นิลสิน
 
1242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ธาระเพ็ชร
 
1. นางสาวอรพรรณ  กลับนุ้ย
 
1243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
1244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายชิตวร  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายปัณณ์  ชุมเกษียร
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชื้อกรด
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
1247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงสงกรานต์  สินลายวง
 
1. นางสาวอ้อมใจ  อินทรสุภา
 
1248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 1. เด็กชายวรินทร  ผู้เจริญ
 
1. นายอนุรักษ์   จันทสุวรรณ
 
1250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายณรงค์เดช  แบ่งบุญ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายปริวัฒน์  จันทะนะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  กลับนุ้ย
 
1252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
1253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สอนสังเสน
 
1. นางสาวแสงอาทิตย์  เรืองสว่าง
 
1254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
1255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงอังคณา  หญีตป้อม
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงสิริยากร  กองศรี
 
1. นายสงกรานต์  ยังชู
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
1258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังใบ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
1259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. นายหาญรบ  จันทร์สมบัติ
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
 
1. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
1261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายศุภชัย  พงเพชร
 
1. นายสงกรานต์  ยังชู
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์มณี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เพชรมณี
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บำรุง
 
1. นางสุพัตรา  ภัยวิมุติ
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงภารวี  น้อยสุภา
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพันธ์
 
1267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. นายผดุงเดช  บุญชาลี
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
 
1268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสิดาพร  ชามโสม
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
 
1. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงจีราพร  สว่างศรี
 
1. นายสงกรานต์  ยังชู
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์วิชา
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กหญิงรวิมณฑน์  ซุ่ยยัง
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสงคราม
 
1273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
1274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นะรอฮีม
 
1. นายสำเริง  สมสกุล
 
1275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
1277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงปุณญิศา  ยังกิว
 
1. นายสงกรานต์  ยังชู
 
1278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สอนสุภา
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นุ้ยมาก
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เพชรมณี
 
1280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงภัทราวดี   พิทักษ์สุข
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
1281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พยับแสง
 
1. นายสำเริง  สมสกุล
 
1282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงรินรดา  ไชยทอง
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
1284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  นาสุชล
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  คงเปี่ยม
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายนพพล  ธารสุวรรณ์
 
1. นายสงกรานต์  ยังชู
 
1287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
1288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายวัฒนชัย  แก้วฉวี
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงศศิธร  อินทสิน
 
1. นายจรวย  สมวงค์
 
1290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
1291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  บัวทอง
 
1. นายอนุรักษ์   จันทสุวรรณ
 
1292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่ซิ้น
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร์เดชะ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงศศิกานต์   นาคนุ้ย
 
1. นางสาวปรีดาพร    จับใจ
 
1295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
1296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. นางสาวยุวรัตน์  ชื่นด้วง
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
 
1297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาญัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
5. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
6. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์สุข
8. เด็กหญิงสุภนิดา   นวลชนะ
9. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
3. นายวินัย  เพชรศรี
 
1298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่ซิ้น
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จานสอน
3. เด็กหญิงนิดา  เกตุดำ
4. เด็กหญิงพรนภา  แตงเรือง
5. เด็กหญิงพิชาอร  นุ้ยเขียว
6. เด็กชายภราดร  ธาระเพ็ชร
7. เด็กชายภานุพงษ์  นาสุชล
8. เด็กชายอดิเทพ  มารจรูญ
9. เด็กชายอภิรักษ์  บุญรอด
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมพร    
1300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
5. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
6. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
7. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
8. เด็กหญิงนริศรา    จีนบันทึก
9. เด็กหญิงนันทกร   ประชุมสงค์
10. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
11. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
12. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
13. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
14. เด็กหญิงสุทธิดา   ทิมเทศ
15. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
1301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
5. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
6. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
7. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
8. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
9. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
10. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
11. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
12. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
3. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
1302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรกฎ  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สอนสังเสน
3. เด็กหญิงชัญญานุช  พัฒนเชียร
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  วรพันธ์
5. เด็กชายธนวัฒน์   อยู่แก้ว
6. เด็กชายธีรวัฒน์  สายนาค
7. เด็กชายนนท์ปวิทย์  เหล็กแก้ว
8. เด็กชายภูริทัต  แถมพิทักษ์
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงภุมเมศวร์
10. เด็กชายสวราชย์  ทรงกำลัง
11. เด็กชายเกรียงไกร  เพชรนอก
 
1. นายจักรพงศ์  บางรัก
2. นางสาวแสงอาทิตย์  เรืองสว่าง
3. นางผ่องศรี  แพ่งยัง
4. นางสาวน้ำฝน  ชนะ
 
1303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   คงตรีแก้ว
5. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
6. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
7. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
8. เด็กชายนพรุจ    หนูขาว
9. เด็กหญิงนริศรา    จีนบันทึก
10. เด็กหญิงนันทกร   ประชุมสงค์
11. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
12. เด็กชายพรชัย   คงตรีแก้ว
13. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
14. เด็กหญิงภัทราวดี   พิทักษ์สุข
15. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
16. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
17. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ศรีบูรณะพิทักษ์
18. เด็กหญิงสุทธิดา   ทิมเทศ
19. เด็กหญิงสุภนิดา   นวลชนะ
20. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
1304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขเกิด
2. เด็กหญิงญาณิศา  วัดถานัง
3. เด็กหญิงฐาปนี  อินธนู
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลวดลายทอง
5. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณะ
6. นางสาวพรชิตา  มาศอุบล
7. เด็กชายพันท์ปณต  เพชรกำเนิด
8. เด็กชายวรวุฒิ  แดงดี
9. เด็กหญิงศิยากร  ศรสังหาร
10. เด็กหญิงศิวนาถ  เต็งประยูร
11. เด็กหญิงศุฑามาศ  เอี้ยงมี
12. เด็กชายสิงห์ชัย  ธาระศรี
13. เด็กหญิงสุชัญญา  ตันยุชน
14. เด็กหญิงสุธินันท์  ไสยรินทร์
15. เด็กหญิงหัสทยา  เอี้ยงมี
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
17. เด็กหญิงอมรญพรรณ์  พาทัน
18. เด็กชายอาทิตย์ตะยะ  ศักดิ์ส่ง
19. นายเพชรเก้า  เพชรกำเนิด
20. เด็กหญิงแพรทิพย์  วัฒนกุล
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
1305 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วโยธา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไพรสว่าง
3. เด็กชายพงศธร  เพชรน้อย
4. เด็กชายพรภิภัทร์  ยงกำลัง
5. เด็กชายสุรพงษ์  อำพันกาญจน์
 
1. นายอภิชัย  นุ้ยสุข
2. นายประทีป  ชะนะรัง
3. นายเอกพล  กาญจน์สำเริง
 
1306 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงหะ
2. เด็กหญิงชนิกา  ไชยบุตร
3. เด็กชายชินภัส  ไชยบุตร
4. เด็กชายภูมินทร์  คำลำ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมเทพ
6. เด็กชายเดชติศักดิ์  ล่วงพ้น
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
2. นายชำนิ  นาคภู่
3. นางนุชรินทร์   ธรมีฤทธิ์
 
1307 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงฐาปนี  อินธนู
2. นายทัตพงศ์  ยงกำลัง
3. เด็กหญิงนวพร  ศรีสุนทร
4. นางสาวสุชาดา  เกตุสวัสดิ์
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
6. นายเพชรเก้า  เพชรกำเนิด
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
1308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มกะเนาว์
2. เด็กหญิงกมลชนก   เยาวยัง
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงหะ
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์   พันธ์ทอง
5. เด็กหญิงคิรภัสสร  เปาเล้ง
6. เด็กชายจตุรพร  สุทโธ
7. เด็กหญิงจันทร์นภา  คำพวง
8. เด็กหญิงจีราภรณ์  ยิ้มศรี
9. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปรีชามาตร
10. เด็กหญิงชนิกา  ไชยบุตร
11. เด็กชายชินภัส  ไชยบุตร
12. เด็กชายณัฐกรณ์  ขอจุลซ้วน
13. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชนะแดง
14. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนมาลี
15. เด็กหญิงนพวรรณ  ชำนาญเกียรติ
16. เด็กหญิงนฤภรณ์  สุดสกล
17. เด็กหญิงนลพรรณ  ชาญพลรบ
18. เด็กหญิงประภัสสร  แก้ววารี
19. เด็กหญิงพรนภา  ใจทับทิม
20. เด็กหญิงพรรณศร  สมบุญ
21. เด็กหญิงพรวิภา  มารเวก
22. เด็กหญิงพลอยแสง  โตคีรินทร์
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พริ้งเพราะ
24. เด็กหญิงภัชราพร  คลี่ประทุม
25. เด็กชายภูมินทร์  คำลำ
26. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เมฆหมอก
27. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สืบพันธ์
28. นางสาวรุ่งทิวา  สิงโต
29. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นใจ
30. เด็กหญิงศศิประภา  ปรางน้อย
31. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีอัมพร
32. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีประเทศ
33. เด็กหญิงสุพัชชา   เนียมอุ่น
34. เด็กหญิงอมรวรรณ  มูลนอก
35. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีสุวรรณ์
36. เด็กหญิงอารียา  โสภา
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  โห้แพร
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมเทพ
39. เด็กชายเดชติศักดิ์  ล่วงพ้น
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสสุชล
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
2. นายอนุเทพ  วิมลศรี
3. นางสถาพร  บุญช่วย
4. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
5. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมพิชัย
6. นางสาวพินิดา  สิริมาสกุล
7. นางสมจิตร  บุญเกิด
8. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
1309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว
 
1. นางชมภูนุช  เรืองนุ้ย
 
1310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
1311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายวิทย์ศรุธ  มะลิชื่น
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  เพชรมณี
 
1312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายนิติภูมิ  เวทยายงค์
 
1. นางสกาวรัตน์  บุญศรี
 
1313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุนิผล
 
1. นายปัตพร  สารสิทธิ์
 
1314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 1. เด็กชายสมศักดิ์  ไตรทิพย์
 
1. นายพรอัมรินทร์  ชุมพินิจ
 
1315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายกรีฑา  ธนสาร
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 1. เด็กชายปัญญา  ผลพฤกษา
 
1. นางมยุรีย์  ทิพย์ญาณ
 
1317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์   ทินนา
 
1. นางสาวปรีดาพร   จับใจ
 
1318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กชายธนาธรณ์  เก่งกล้า
 
1. นางสาวนลินดา  ไชยถาวร
 
1319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายจิรเมธ  นิยมแก้ว
 
1. นายเสริมศักดิ์  ภมรวิริยะมิตร
 
1320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายพรชนะ  ธรรมวุฒิ
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   สุมงคล
 
1. นายกิตติชัย   แสงสุริยา
 
1322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายจารุเดช  แก้ววิเสศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มนัสชัยวรกุล
 
1323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กชายกิตติธร  พรหมทอง
 
1. นางอิงอร  พรหมทอง
 
1324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายเอกอาทิตย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
1325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายปิยะ  เผือกจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มศรี
 
1326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กชายวรเมธ  จันทร์ทอง
 
1. นางจรรยา  ผลทรัพย์
 
1327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจตุรนต์  พรหมวิรักษ์
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
1328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กชายสุภาพ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกชวรรณ  คงนิล
 
1329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาลอย 1. เด็กชายศุภเทพ  ชนะการ
 
1. นายประกิต  เพชรมณี
 
1330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  มงคลเตียวสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายธีรภัทร  สุนทรศร
 
1. นางอุดมพร  รัตนพงศ์
 
1332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายกฤตนัย  อินทอง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายวงศกร  อมรามร
 
1. นายสมพร  ขำอ้วม
 
1335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายโอฬาร  สินธุวณิก
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ไหมนิคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
1337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอัศฎายุ  แจ้งพลอย
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
 
1338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ยังจีน
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายสรยุทธ  ธรรมสนอง
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายนันทนากร  พรมมี
 
1. นางสาวอนงค์นาท  จิตรหาญ
 
1341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายภานุเดช  เจิมพวงผล
 
1. นางอุมาพร  ดีสมุทร
 
1342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
1343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงศศิประไพ  จันทร์สิน
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
1344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงสุภัสสรานันท์  ครุฑไชยันต์
 
1. นางพรปวีณ์  ขาวศรี
 
1345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงพิชญาภา  น่วมอนงค์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
1346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยังธิคุณ
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
 
1347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชสา  จันทร์เกตุ
 
1. นางสกาวรัตน์  บุญศรี
 
1348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันดาหาร
 
1. นายเสริมศักดิ์  ภมรวิริยะมิตร
 
1349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สิงห์ดำ
 
1. นางศศิธร  เสงี่ยมรัตนรุจี
 
1350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  จิตสงคราม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุลเอี่ยม
 
1351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.3 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อรรคพันธ์
 
1. นางสาวเกศินี  อยู่สถิตย์
 
1352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.3 ทอง 10 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงอากาศ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงธัญยพร  คล้ายอักษร
 
1. นายปัตพร  สารสิทธิ์
 
1354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงพิพะนันท์  ศรีละโคตร
 
1. นางสาวนฤมล  พลวัชรินทร์
 
1355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มิ่งมงคล
 
1. นางอิงอร  พรหมทอง
 
1356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงนวพร  จงเจริญ
 
1. นางอิสรีย์  พลนิล
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 15 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ปรอททอง
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
 
1358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงณธิณี  พลจัตุรัส
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีหะจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉรา  คมขำ
 
1360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 1. เด็กหญิงกรกนก  รวยสิน
 
1. นางสาโรจน์  อินทร์สังข์
 
1361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงปูนิ่ม   นิกร
 
1. นายกิตติชัย   แสงสุริยา
 
1362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  ขันโส
 
1. นายสุเมธ  จันทะโกมล
 
1363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีชูรส
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มศรี
 
1364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทินนา
 
1. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
 
1365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  หัสโม
 
1. นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์
 
1366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กหญิงพิไลพร  พรหมเทพ
 
1. นางกชวรรณ  คงนิล
 
1367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กหญิงพิชญา  ช่วยจิตร
 
1. นางอุดมพร  รัตนพงศ์
 
1368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงโชติกา   ไกรวิลาศ
 
1. นางอุดมพร  ธรรมวุฒิ
 
1369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงบุษบาบัน  จีนพรัด
 
1. นางสาวจรรยา  พุ่มคง
 
1371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
1372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงอชิรยา  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
1. นายทวีป  คล่องใจชน
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ไข่ม่วง
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ดุกล่อง
 
1374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาจักร
 
1. นางเพียงใจ  สินธุ์สอาด
 
1375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมคำ
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 8 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงเกษรา  ยกแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
1377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บรรจง
 
1. นางอุไร  ฤทธิเพชร
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 9 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชมพู  ทองคำ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมภรณ์  แสงสง
 
1. นายสมพร  ขำอ้วม
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงนิยดา  เหมธานนท์
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  แก้ววิจิตร
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจทับทิม
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
 
1382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สำลีว่อง
 
1. นางสาวจรุงจิตต์  สมบุญ
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงปรารถนา  โอภาโส
 
1. นางสาวปรีดาพร  อินทสุภา
 
1384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงชลลดา  หนูสุวรรณ์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. นางสาวสุพิศตรา  โออิฐ
 
1. นางสาวสิริพร  ถิ่นนา
 
1386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยชนะ
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนมาลี
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
 
1388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิริจันดา
 
1. นายธานินท์  นิลสิน
 
1389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
1390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  มงคลเตียวสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายภูริภัทร  ศิวะเจริญ
 
1. นางสาวอมิตตา  ร่มเย็น
 
1392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กชายสุนทร   มิวเมียเมียะ
 
1. นายสุเมธ  จันทะโกมล
 
1393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แซ่ซื้อ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดำคำ
 
1394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจตุรนต์  พรหมวิรักษ์
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
1395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 7 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายคุนานนท์  สินประเสริฐ
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีวาลัย
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
1397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชลาลัย
 
1. นางธมกร  พัฒนะอิ่ม
 
1398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปรีดา  พลเยี่ยม
 
1399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายยุคนธร  อายุยืน
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
1400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายธนากานต์  กลีบเทศน์
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์   ทินนา
 
1. นางสาวปรีดาพร   จับใจ
 
1402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดอุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
1404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรโอวาท
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
1405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  คัทธรินทร์
 
1. นายสมพร  ขำอ้วม
 
1406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายอรรถพล  หวานหู
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายทศพร  กัณหาเคน
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
1408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
1409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คชการ
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
 
1410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
1411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชัชธิดา  มิตรเมือง
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
1412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประจิกกิต
 
1. นางนภาพร  ป้องศรี
 
1413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ   ชุ่มชื่น
 
1. นายพิเชษฐ   รัตนเรืองศรี
 
1414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พัดทรัพย์
 
1. นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์
 
1415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาพาง 1. เด็กหญิงพิไลพร  พรหมเทพ
 
1. นางกชวรรณ  คงนิล
 
1416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  ขันโส
 
1. นายสุเมธ  จันทะโกมล
 
1417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ลิ้มเต้
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
1418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ้ยทอง
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กหญิงนิยาดา   หญีตน้อย
 
1. นางสาวอรอุมา   ขาวสุวรรณ
 
1420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  คำทอง
 
1. นางสาวภัทร์ธีนันท์  กลิ่นสมหวัง
 
1421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เดชเดชา
 
1. นางพรปวีณ์  ขาวศรี
 
1422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีศักดิ์นา
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
1423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 16 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงปัถยาพร  ชุ่มสวัสดิ์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  ระวังวงศ์
 
1. นางกันตนา  ระวังวงศ์
 
1425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 1. เด็กหญิงวิระดา  วรรณราช
 
1. นางสาโรจน์  อินทร์สังข์
 
1426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงกรชนก  ย้อมสี
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงนาญิกา  อำพันกาญจน์
 
1. นางสาวจุรารัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
1428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร    
1429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงพิชามญฐ์  พิชัยณรงค์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เผือกจันทร์
 
1. นางสาวปราณี  ชะนะฮวด
 
1432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสงสง
 
1. นายสมพร  ขำอ้วม
 
1433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรนุช  สมเกาะอม
 
1. นางเพียงใจ  สินธุ์สอาด
 
1434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงพรชนก  กำเหนิดโทน
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  หอมโชติ
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
1436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชมพู  ทองคำ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 8 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงศุฑามาศ  เอี้ยงมี
 
1. นางอุมาพร  ดีสมุทร
 
1438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาแซะ 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  อ่ำศรี
 
1. นางสาวนลินดา  ไชยถาวร
 
1439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
1440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงตันหยง  เวียนสาว
 
1. นายประทีป  ชะนะรัง
 
1441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
1442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายภานุวัฒน์   พึ่งเสือ
 
1. นางสาวสุนันทา   บุญมา
 
1443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  มงคลเตียวสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กชายสุนทร   มิวเมียเมียะ
 
1. นายบัญชา   วราภรณ์
 
1445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายพรชนะ  ธรรมวุฒิ
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กชายฐิติกร  กี้ข้อ
 
1. นางสาวปรีดา  พลเยี่ยม
 
1447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดิษฐแสวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปานศิริ
 
1448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายกฤตนัย  อินทอง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กชายอนิวัตติ์  สิงห์
 
1. นางสาวสุภาวัลย์  ชุมโคกมล
 
1450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 10 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 1. เด็กชายธนภูมิ  ศิริบรรณพิทักษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จารุศศิธร
 
1451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายศักรินทร์  เส็นหมาน
 
1. นางสาวเหมือนตา  เรืองศรี
 
1452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนประชานิคม 2    
1453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  นิจิ
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอัศฎายุ  แจ้งพลอย
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
 
1455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์  เกิดอุดม
 
1. นางสาวรัตนา  หญีตป้อม
 
1456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายทวีชัย  จันตรีพล
 
1. นางสาวทรงศรี  ภักดีวิสัย
 
1457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กชายนครินทร์  จุลศักดิ์
 
1. นางสาวโสพิศ  จันต๊ะมะ
 
1458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายนคร  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวณัฐชยา  สุขวรสกุล
 
1459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายภานุเดช  เจิมพวงผล
 
1. นางอุมาพร  ดีสมุทร
 
1460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
1461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงมัลติกานต์  สิงห์เดิม
 
1. นางสาวจตุพร  ระดาขันธ์
 
1462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วมณีโชติ
 
1. นายสุเมธ  จันทะโกมล
 
1463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงเบญญา  ปู่อัน
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  ระวังวงศ์
 
1. นางกันตนา  ระวังวงศ์
 
1465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ
 
1. นางสาวมลฤดี  อุชานนท์
 
1466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงภัณทิรา  บุญมี
 
1. นางสาวปรัชญา  ทองวิเศษ
 
1467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงทยิดา  แสงทอง
 
1. นางสาวโสพิศ   จันต๊ะม๊ะ
 
1468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 1. เด็กหญิงศราวารี  สุริโย
 
1. นางสาวปรีดา  พลเยี่ยม
 
1469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงสุธิตา  กาละสังข์
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
1470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาวี  วาทีเส้ง
 
1. Mr.Botarne   Elias N Dongo
 
1471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงนภัสรพี  สมบัติเทพสุทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  ไชยพฤกษ์กุล
 
1472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีบุตร
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสามเสียม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สิงห์สนิท
 
1. นางสาวอรชร  พรหมภินันท์
 
1474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงชนกนาถ  บุญเหลือ
 
1. นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์
 
1475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงเนธิสดา  เยาวยัง
 
1. นางนภาพร  ป้องศรี
 
1476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พลพุฒ
 
1. นางสาวสุภาวัลย์  ชุมโคกมล
 
1477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงวัลลภา  พูลธิผล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มนัสชัยวรกุล
 
1478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงผกามาศ  ชูรังสฤษฎิ์
 
1. นางสาวเหมือนตา  เรืองศรี
 
1479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงนพรัตน์  กงชัยภูมิ
 
1. นางสาววรัญญา  ขวัญทอง
 
1480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ด้วงเผือก
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
1481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)    
1482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัชรสินธุ์
 
1. นางปิณัฐตา  ประดิษฐพงศ์
 
1483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร์เดชะ
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงณิชาภา   นาคสมบัติ
 
1. นางประภาพร   สุดสวาท
 
1485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย
 
1. นางสาวจตุพร  ระดาขันธ์
 
1486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงศุฑามาศ  เอี้ยงมี
 
1. นางอุมาพร  ดีสมุทร
 
1487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีบาง
 
1. นายสรพงค์  ศุภโสภณ
 
1488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงวาลิณี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนพมาศ  ราชาประจันทร์
 
1489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงนันทิยา  รักวัติ
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  แก้ววิจิตร
 
1490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาจักร
 
1. นางเพียงใจ  สินธุ์สอาด
 
1491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวนรีรัตน์   ง๊ะสมัน
 
1492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปวีณา  ปุญจุบัน
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
 
1493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 8 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงวรกานต์  กัจฉปานนท์
 
1. นางสาวณัฐชยา  สุขวรสกุล
 
1494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงพรชนก  กำเหนิดโทน
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงอชิรยา  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
1. นายทวีป  คล่องใจชน
 
1496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงศิรัฐกวี  ศรีสง่า
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงสุภัคสรณ์  วิเชียรรัตน์
 
1. นางสาวปริยากร  รัตนเลิศ
 
1498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงนุสรา   จินดาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
1499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ธารสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยสุภา
 
1500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงจีรวดี  มุทุกันฑ์
 
1. นายสมบรูณ์  แก้วจอหอ
 
1501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมคำ
 
1. นางปิณัฐตา  ประดิษฐพงศ์
 
1502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  มงคลเตียวสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
1503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กอแก้ว
 
1. นายปัตพร  สารสิทธิ์
 
1504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายนิติธร  ยิ้มศรี
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
1505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายกรีฑา  ธนสาร
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 1. เด็กชายชลธี  ปลีสนิท
 
1. นางสาวรัตนา  คุณวุฒิ
 
1507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  ตาระทา
 
1. นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์
 
1508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชูเมือง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  จิตรคดี
 
1509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กชายภูริภัทร  ศิวะเจริญ
 
1. นายเสริมศักดิื  ภมรวิริยะมิตร
 
1510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีวาลัย
 
1. นางสาวิตรี  เสาะไธสง
 
1511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายวัณณุวรรธน์   ทินนา
 
1. นางสาวปรีดาพร   จับใจ
 
1512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายจอมพล  ศรีสุคนธ์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กชายเกษม  มวนน้อย
 
1. นางอรทัย  จิตณรงค์
 
1514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายกฤษณรงค์  ม่วงระย้า
 
1. นางอุไร  พงศ์สุริยา
 
1515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สามัญเมือง
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ตั้งอรุณ
 
1516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายวิชิตชัย  คงใจ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข    
1518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายพิระดล  เอี้ยงมี
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
1519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายกฤษอนันต์  ทองสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มนัสชัยวรกุล
 
1520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
1521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรโอวาท
 
1. นายอนุเทพ  วิมลศรี
 
1522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โคนาหาร
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
1523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ไหมนิคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
1524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายธีระเดช  มาขำ
 
1. นางระวิวรรณ์  ภูนิคม
 
1525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
1526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
1527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คชการ
 
1. นางณัฐศภรณ์  ยังสุข
 
1528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงญาดา  ปัญญาดี
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
1529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คชภักดี
 
1. นางนิภาพร  ก่อกิจเถกิงกูล
 
1530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทินนา
 
1. นางสาวปรีดาพร   จับใจ
 
1531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วมณีโชติ
 
1. นายสุเมธ  จันทะโกมล
 
1532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชูรังสฤษฎิ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จันทรประภาศ
 
1533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีสุข
 
1. นางสาวปริยากร  รัตนเลิศ
 
1534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ้ยทอง
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
1535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินทรสุภา
 
1. นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์