รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วบังตู
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวกิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงวศินี  ตุมประธาน
 
1. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  จันทเณร
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  ขำมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงภาวิดา  รัตนเย็นใจ
 
1. นางสุภาพร  พันธะไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงเขมิสรา  เอียดดำ
 
1. นางกนกพรรณ  บุญธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงนราทิพย์  บรรยงกิจ
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  ขำมณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงอชิตะ  กุลีช่วย
 
1. นางสาวรัตนา  ทรัพย์มาช่วย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. นางสาวศรีสุดา  ดีแก้ว
 
1. นางจีรนันท์  ศรีสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหลง 1. เด็กชายปภังกร  ปัตพิบูลย์
 
1. นางอรทัย  จิตณรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทอง
 
1. นางสาวกนกพร  จันทร์หงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายยศกร  คลังนิพิศ
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญทวี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำช่วย
3. เด็กหญิงรวิภา  พัฒนาภารดี
 
1. นางสุมิตตา  ลือชา
2. นางศรีวิตรา  เทพมณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  ทวาโรจน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยนุกูล
3. เด็กหญิงอนุตตมา  แสงทอง
 
1. นางสาวรัตนา  ทรัพย์มาช่วย
2. นางสุมิตตา  ลือชา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อรุณศรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินตา
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  รามคล้าย
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   หาญฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ศรีทวี
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
2. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจิลดา  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมขุนทอง
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
2. นางสาวพัทธยา  เทศขำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
 
1. นางสาวปัญจพร  ยงสุนิจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว
 
1. นางพิศมัย  ภูมิสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคชู
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไทยปฐมพงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตรัตถา
3. เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์
 
1. นายนรากร  มีอินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงปรียา  น้อยถึง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  หมื่นพยัคฆ์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมาก
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทวีวานิชย์
2. นางจินตนา  กัณหา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงบุศรา  ศิริจันดา
2. เด็กหญิงปิ่นชนก  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงอาริยา  ศิลาทอง
 
1. นางสาววาสนา  ชูราช
2. นางสาวสุภัตรา  ทรัพย์อุปการ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   จันท์บุตร์
2. เด็กหญิงดารารัตน์   เสวตวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา   แสงแก้ว
 
1. นางสาวทิยากร   แก้วพิกุล
2. นางสาวอัจฉรา   เจี้ยมดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร
2. เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ
 
1. นางพิศมัย  ภูมิสุวรรณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สวดตะมะนัง
2. เด็กชายภัทรดล  เดชน้อย
 
1. นางสาวอ้อย  คชการ
2. นายชุติพงศ์  จิตมั่น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพีรดา  พุ่มพวง
 
1. นางอุษา  เนียมสุวรรณ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม
 
1. นางจันทนา  นิลยกานนท์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรณคีรี
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย
2. เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์
3. เด็กชายอาณัติ  มเหศักดิ์
 
1. นางสุอาภา  ทองคำ
2. นางสาวนฤมล  กิจนิยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นายธีรยุทธ  ขวัญทอง
2. นางสาวนารีรัตน์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชุมวงศ์
 
1. นางเพลินจิตต์  ไพรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แดงเดช
2. เด็กหญิงวรัญญา  แดงแท้
3. เด็กหญิงศศิวิมล   คงศรี
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
2. นางสาวนิชยา  ขุนดำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงสุรัตดา  นาคประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรัชชา  ประสารเศียร
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีทองกุล
 
1. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์
2. นายเรืองฤทธิ์  นาคเพชร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กชายกฤตยศ  แซ่บ้าง
2. เด็กชายนวพล  แซ่บ้าง
3. เด็กชายศิวัฒน์   ร่วมพุ่ม
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
2. นายวุฒิชัย  ธรรมเนียม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์น้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกิดสมจิตต์
3. เด็กชายอลงกต   ผุดสุวรรณ
 
1. นางสมฤดี   โพธิจันทร์
2. นายปิยะณัฐ   อินทร์แถม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมี
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางดวงพร  จินดาชื่น
2. นางสาวนภัสวรรณ  อนิวัต
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  รานอก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มุ่งดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศลิษา  คงชนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี
 
1. นางดวงพร  จินดาชื่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. นายธนพล  ห่อเหลิง
2. นายวีระยุทธ  สาลี
 
1. นายก้องสกล  นพเก้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กชายปรมัตถ์  ธนสมบัติวรศิริ
2. เด็กชายโชตินล  พรหมชาติ
 
1. นางณัฐริณีย์  มุขประเสริฐ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูรอ 1. เด็กชายวีรยุทธ  หอมโชติ
2. เด็กชายสุทธิกาญจน์  ศรีมาลา
 
1. นางจินตนา  อุ่นอบ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายพีรดนย์  เจริญสกุล
2. เด็กชายศักรินทร์   พรมพงศ์
 
1. นายบุญโชติ   นุ่มปาน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายภูมิพงศ์   วรจักร์
2. เด็กชายอภินันท์   จ่าแสน
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายราชัน  สมบุญ
2. เด็กชายอาชัญ  เพชรเจริญ
 
1. นางสาวฑนิฎา   ดำรัสการ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  สังข์นิมิต
2. เด็กหญิงจิรัศยา  ยงญาติ
3. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงพิมมาดา  พยุบล
5. เด็กหญิงสตพร  เต่าทิม
 
1. นางอัจฉริยา  สุจริต
2. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เปียดำรงค์
2. เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัยแก้ว
4. เด็กหญิงรินรดา  แซ่เต้า
5. เด็กหญิงวรัญญา  อินทะเสม
 
1. นายศิริวัฒน์  คงเพชรพันธ์
2. นางกรรณิการ์  กาญจนประทุม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เอี่ยมองค์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สงวนสัตย์
3. เด็กหญิงตันหยง  เวียนสาว
4. เด็กหญิงมาลัยรัตน์  ปัญจบุรี
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงัดกิจ
 
1. นายประทีป  ชะนะรัง
2. นางสาวเบญจมาศ  ขันธศิลป์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกวิสรา  โต๊ะอิ๊
2. เด็กหญิงจันนิภา  วิวัฒนสถาปัตย์
3. เด็กหญิงรุจิรา  สุมาลี
4. เด็กหญิงอัจจิมา  โต๊ะสอิ
5. เด็กหญิงอัยนา  มูฮำหมัดยูโซบ
 
1. นางสวนีย์  จุลรักษ์
2. นางสาวเสริมทรัพย์  จันทร์สิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  มานิตย์
2. เด็กหญิงจุดารัตน์  พรมโสภา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ้ยนอง
4. เด็กหญิงพศิกา  มั่นใจ
5. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิทักษ์
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
2. นางสาวศันสนีย์  หัสดำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงชนิศา  จิตดี
2. เด็กหญิงนภัสรา  นวลอนงค์
3. เด็กหญิงพรชิตา  หุ่นทอง
4. นางสาววรรณา  ภู่ขาว
5. นางสาววราภรณ์  ดาวเศรษฐ
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นายโกวิทย์  ยังปักษี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อีเกวพิว
3. เด็กหญิงซานด้า  เปียเว
4. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ก๊กเปลี่ยน
5. เด็กชายอนุพงษ์   จันทร์เผือก
 
1. นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ่
2. นางสาวอรวรรณ  น้อยมุข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายปลื้มศักดิ์  นิภานันท์
2. เด็กชายภูพันธ์  ทองกำเหนิด
3. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิรัตน์
4. เด็กหญิงอทิตยา  ขาวเผือก
5. เด็กชายเปรมศักดิ์  นิภานันท์
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
2. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายคณิสา  ดอนไพรธรรม
2. นางสาวจะรุวรรณี  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายชัยชนะชล  สีที
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เจริญยศ
5. เด็กชายณัฐพล  เสวกจันทร์
6. เด็กชายณัฐวัตร  รองมาลี
7. เด็กชายธีมากร  คงน้อย
8. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชูชมกลิ่น
9. เด็กชายปิยะ   พูนเพิ่ม
10. เด็กชายพงศ์เทพ  ธรรมสนอง
11. เด็กชายพงษ์ปณต  หมี่กระโทก
12. เด็กชายภงค์ธิพล  ฉิมพาลี
13. เด็กชายวรินทร  ศรีสุวรรณ
14. นางสาววารีพร  วัดนครใหญ่
15. เด็กชายวุฒินันท์  แดงสกล
16. เด็กชายศุภศักดิ์  เกิดสุข
17. เด็กชายอนุวัตร  พรหมฤทธิ์
18. นายอนุสรณ์  ชัยสังข์
19. เด็กหญิงอภิญญา  กาญจนะ
20. เด็กชายอภิสกลศักดิ์  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  หมี่กระโทก
3. นางสาววรรณนิดา   แพ่งอินทร์
4. นางสาววลัยลักษณ์   สิงห์โต
5. นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงเกศกนก  หนูทิมทอง
 
1. นางสาวสุพิชชา  นุกูลอึ้งอารี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปลีโรย
 
1. นายรณภัทร  ยวงงาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายธีรโชติ  วรรณะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ปรีชาไว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายชยพล  เนียมมาก
2. เด็กหญิงพิชชาพร  โตตั้ง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
2. นางสาวนิรมล  รอดเผือก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บ่าวปักษี
2. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางสาวทิพวรรณ์  จันทราพูน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายรัฐกิตติ์  รุ่งเกียรติพงศ์
2. เด็กหญิงอาสณี  จันทบุตร
 
1. นายกิตติ  ศรีไสยเพชร
2. นางสาวจุรารัตน์  รัตนพันธ์ุ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กหญิงกันนิกา  จันทยงค์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แช่มมี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  นิลช่วย
4. เด็กหญิงณัฐธิตา  ทิพย์มงคล
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  อักษรเขตต์
6. เด็กหญิงณิชารีย์  พวงอินทร์
7. เด็กหญิงวราพร  รสมิตร
8. เด็กหญิงสุชานันท์  สินเล็ก
9. เด็กหญิงอภิษฎา  คงอยู่
10. เด็กหญิงออยอุมา  เพ็งกุกูล
 
1. นางวิภา  ร่มแก้ว
2. นางสาวมยุรี  เนียมสุวรรณ
3. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภพันเพ็ชร์
2. เด็กหญิงณิชากร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  น้ำดอกไม้
4. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสรัลพร  คงสมาน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ทารินทร์
7. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์  ครุฑยักษ์
8. เด็กหญิงอภัสรา  จอนมะริต
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ม่วงแคล้ว
10. เด็กหญิงเรวดี  เจียรนัย
 
1. นายอัฑฒ์  คงทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  สงคงคา
3. นางสาวบุผา  สาเทียน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญอยู่
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สังวรกาญน์
3. เด็กชายชัยวรรณ   วิไลรัตน์
4. เด็กชายชัยวุฒิ  สัตย์ซื่อ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายทักษิณ  เมืองหนู
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  พรหมเมศร
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงละออง   ไผ่ผา
10. เด็กหญิงวรรณา  อ่ำศรี
11. เด็กหญิงวิชชุดา  สังฆพรร
12. เด็กหญิงศศิกานต์  น้อยขาว
13. เด็กชายศุภสันห์   เกิดมงคล
14. เด็กหญิงอรรถณี  ภูวรณ์
15. เด็กหญิงอัจฉรา   สุขจิตร
 
1. นางปิยะธิดา   คชรินทร์
2. นางสาวเมธิณี   นัทสุทธิ์
3. นางสาวกมลวรรณ  ไกรสูรย์
4. นายมาโนช  แตงโท
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาสุข
2. เด็กหญิงกมลชนก  สถิตานนท์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมณี
4. เด็กหญิงญาณิศา  ปรีเปรม
5. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มนต์
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  นามนุ่ม
7. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำจันทร์
8. เด็กหญิงรัตนพร  สบาย
9. เด็กหญิงศรีรษา  ศรีทอง
10. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แซ่เหง่า
11. เด็กหญิงสายสุดา  ขาวสะอาด
12. เด็กชายสุชาครีย์  แดงชาติ
13. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  เจริญยศ
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดำคำ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ทอง
 
1. นางปัทมา  ใยบัวทอง
2. นางสาวจันทิมา  แขวงรถ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายฝน  ชูรังสฤษดิ์
4. นางสาวนิธิวดี  แสนสุข
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จุลบุตร
2. เด็กหญิงภัคนันท์  วราพันธ์
 
1. นายจักรพงศ์  บางรัก
2. นายนันทวัฒน์  สุหุโล
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นางสาวชนากานต์  สุพรรณชาติ
2. นางสาวอรายา  ยังอยู่
 
1. นายอุทิศ  จันทร์สุริย์
2. นางสาววัชโรบล  มณีรัตน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงวิรัชญา  วิรัชศิลป์
 
1. นายสุเมธ  แสงจันทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงอภิสรา  จ่าทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา   รำมะนา
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ทิพย์โพธิ์
 
1. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1. เด็กหญิงฑาณิตา  ชูพงษ์
 
1. นายทวีป  คล่องใจชน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองปาน
 
1. นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงพลอยจันทร์  ด้วงศักดี
 
1. นางจินตนา  กัณหา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิชัย  โชติวงศ์ษา
 
1. นางวันทนา  บุรพจิตร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายวรชิต  พ่วงขำ
2. เด็กหญิงเรืองนภา  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางสมจิตร  บุญเกิด
2. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายปรเมษฐ์   เพ็ชรเวช
2. เด็กชายวีระ แก้วเกตุ  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวปรีดาพร จับใจ  จับใจ
2. นางสาวเวนุภา  ปะนันโต
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กหญิงจิราพร  เมืองปลอด
2. นางสาวชฎาพร  คงแดง
 
1. นายบัณฑิต  รอดโต
2. นางสาวเบญจศิริ  รอดโต
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. นางสาวสันนิภา   อนุกูล
 
1. นางณัฐจิรา   วีรเสนีย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1. เด็กหญิงนัดทิดา  บุญยิ่ง
2. เด็กชายปฐพี  อักษรเขต
3. เด็กหญิงวิสุทธญา  จันทร์หยวก
 
1. นางสาวจีรภา  นุ้ยสุข
2. นางสาววาศิณี  นาคยอด
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กหญิงดลยา  ชื่อตรง
2. เด็กชายพงศกร  ส่งศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ
2. นางสาวชลธิชา  แจะซ้าย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายธีรเดช  แสนอินทร์
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  น้อยนารายณ์
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  นวลขนาย
 
1. นายอนันต์  ทองชู
2. นายจรวย  สมวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงนวพร  ศรีสุนทร
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสวราชย์  ทรงกำลัง
 
1. นางสาวแสงอาทิตย์  เรืองสว่าง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  พุฒเสน
 
1. นายธานินท์  นิลสิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอัศวเทพ  เชื้อกรด
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายปริวัฒน์  จันทะนะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  กลับนุ้ย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังใบ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพุฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
 
1. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรงธรรม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทองพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
 
1. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นะรอฮีม
 
1. นายสำเริง  สมสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พยับแสง
 
1. นายสำเริง  สมสกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายวัฒนชัย  แก้วฉวี
 
1. นางสาวพัชรา   ใยนิรัตน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. นางสาวยุวรัตน์  ชื่นด้วง
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาญัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
5. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
6. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์สุข
8. เด็กหญิงสุภนิดา   นวลชนะ
9. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
3. นายวินัย  เพชรศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
5. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
6. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
7. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
8. เด็กหญิงนริศรา    จีนบันทึก
9. เด็กหญิงนันทกร   ประชุมสงค์
10. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
11. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
12. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
13. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
14. เด็กหญิงสุทธิดา   ทิมเทศ
15. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
5. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
6. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
7. เด็กชายนพรุจ   หนูขาว
8. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
9. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
10. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
11. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
12. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
3. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร   ทองมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์ชัย
3. เด็กชายคฑาวุฒิ   สังข์นิมิตร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   คงตรีแก้ว
5. เด็กหญิงดาวประสุข   หงษ์สา
6. เด็กชายถิรวัฒน์   นวลมัย
7. เด็กหญิงธัญมน   พัฒน์มาก
8. เด็กชายนพรุจ    หนูขาว
9. เด็กหญิงนริศรา    จีนบันทึก
10. เด็กหญิงนันทกร   ประชุมสงค์
11. เด็กหญิงนุชจรี   ดำหงษ์
12. เด็กชายพรชัย   คงตรีแก้ว
13. เด็กชายพีรพัฒน์   หนูพรมจันทร์
14. เด็กหญิงภัทราวดี   พิทักษ์สุข
15. เด็กชายภาณุภัทร   เปียสดุด
16. เด็กชายวัชรชัย   อนิลบล
17. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ศรีบูรณะพิทักษ์
18. เด็กหญิงสุทธิดา   ทิมเทศ
19. เด็กหญิงสุภนิดา   นวลชนะ
20. เด็กชายสุเมธ   เมืองแก้ว
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขเกิด
2. เด็กหญิงญาณิศา  วัดถานัง
3. เด็กหญิงฐาปนี  อินธนู
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลวดลายทอง
5. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณะ
6. นางสาวพรชิตา  มาศอุบล
7. เด็กชายพันท์ปณต  เพชรกำเนิด
8. เด็กชายวรวุฒิ  แดงดี
9. เด็กหญิงศิยากร  ศรสังหาร
10. เด็กหญิงศิวนาถ  เต็งประยูร
11. เด็กหญิงศุฑามาศ  เอี้ยงมี
12. เด็กชายสิงห์ชัย  ธาระศรี
13. เด็กหญิงสุชัญญา  ตันยุชน
14. เด็กหญิงสุธินันท์  ไสยรินทร์
15. เด็กหญิงหัสทยา  เอี้ยงมี
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
17. เด็กหญิงอมรญพรรณ์  พาทัน
18. เด็กชายอาทิตย์ตะยะ  ศักดิ์ส่ง
19. นายเพชรเก้า  เพชรกำเนิด
20. เด็กหญิงแพรทิพย์  วัฒนกุล
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วโยธา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไพรสว่าง
3. เด็กชายพงศธร  เพชรน้อย
4. เด็กชายพรภิภัทร์  ยงกำลัง
5. เด็กชายสุรพงษ์  อำพันกาญจน์
 
1. นายอภิชัย  นุ้ยสุข
2. นายประทีป  ชะนะรัง
3. นายเอกพล  กาญจน์สำเริง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มกะเนาว์
2. เด็กหญิงกมลชนก   เยาวยัง
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงหะ
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์   พันธ์ทอง
5. เด็กหญิงคิรภัสสร  เปาเล้ง
6. เด็กชายจตุรพร  สุทโธ
7. เด็กหญิงจันทร์นภา  คำพวง
8. เด็กหญิงจีราภรณ์  ยิ้มศรี
9. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปรีชามาตร
10. เด็กหญิงชนิกา  ไชยบุตร
11. เด็กชายชินภัส  ไชยบุตร
12. เด็กชายณัฐกรณ์  ขอจุลซ้วน
13. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชนะแดง
14. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนมาลี
15. เด็กหญิงนพวรรณ  ชำนาญเกียรติ
16. เด็กหญิงนฤภรณ์  สุดสกล
17. เด็กหญิงนลพรรณ  ชาญพลรบ
18. เด็กหญิงประภัสสร  แก้ววารี
19. เด็กหญิงพรนภา  ใจทับทิม
20. เด็กหญิงพรรณศร  สมบุญ
21. เด็กหญิงพรวิภา  มารเวก
22. เด็กหญิงพลอยแสง  โตคีรินทร์
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พริ้งเพราะ
24. เด็กหญิงภัชราพร  คลี่ประทุม
25. เด็กชายภูมินทร์  คำลำ
26. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เมฆหมอก
27. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สืบพันธ์
28. นางสาวรุ่งทิวา  สิงโต
29. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นใจ
30. เด็กหญิงศศิประภา  ปรางน้อย
31. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีอัมพร
32. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีประเทศ
33. เด็กหญิงสุพัชชา   เนียมอุ่น
34. เด็กหญิงอมรวรรณ  มูลนอก
35. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีสุวรรณ์
36. เด็กหญิงอารียา  โสภา
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  โห้แพร
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมเทพ
39. เด็กชายเดชติศักดิ์  ล่วงพ้น
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสสุชล
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
2. นายอนุเทพ  วิมลศรี
3. นางสถาพร  บุญช่วย
4. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์
5. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมพิชัย
6. นางสาวพินิดา  สิริมาสกุล
7. นางสมจิตร  บุญเกิด
8. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว
 
1. นางชมภูนุช  เรืองนุ้ย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายสืบสกุล  พันธะไชย
 
1. นางพิมณฑ์พัฒน์  กลับอินทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  นิจิ
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
 
1. นางสาวเกศราพร  ยิ้มศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย
 
1. นางสาวจตุพร  ระดาขันธ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  มงคลเตียวสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัศม์  บุญศิริ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวิช  สุดรอด
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวปรารถนา  บำรุงยุติ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ตันสกุล
2. เด็กหญิงธมนธัญญลักษณ์   อำพันธ์ทอง
3. เด็กหญิงปิยรัชนี  สายน้ำใส
4. เด็กชายวีรภาพ  รักษาผล
5. เด็กชายศุภกิตต์   บุรีรัตน์
6. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์หนัก
7. เด็กหญิงโสรญา  สวยพริ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
2. นางสาวสุภาวรรณ  จิตทะเน
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เพ็ชรปาน
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ธนบัตร
3. เด็กหญิงณิชนันท์   พาไทสงค์
4. เด็กชายธนพล   ทองพล
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุญล้ำ
6. เด็กหญิงภัทราพร   ยังจีน
7. เด็กชายภูรินทร์   เปี่ยมปาน
8. เด็กหญิงวรัญญา   จันปิ่น
9. เด็กหญิงวิระนัน   มหามุข
10. เด็กชายสุธิศักดิ์   อินทรสุวรรณ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
3. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูต้อม
3. เด็กชายศรสิทธิ์  ศรีงาม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเกตุ
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  จำปาโอก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวอ่ำ
7. เด็กชายอัคเดช  บุญอยู่
8. เด็กชายเพชรรัตน์  ยอดมีศรี
 
1. นางสาวทานตะวัน  เอียดจุ้ย
2. นางสาวชนากานต์  พุ่มเกต
3. นางสาวนัชชารินทร์  ป่ายา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมเพช
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงบุ่ม  ศรีนวล
4. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงยุพาพร  กองข้าวเรียบ
6. เด็กหญิงวรรนิสา  ชัยสังข์
 
1. นางสาวโสภา  ปราบมาก
2. นายสำราญ  ขวัญพุฒ
3. นางสาวจาริณี  ประยูรศักดิ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจิตรดา  ศิลาทอง
2. เด็กหญิงนาถวดี  ตรียงค์
3. เด็กหญิงภัทรพร  จีนปึ้ง
4. เด็กหญิงสุภานันท์  มูญเพ็ญ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พลสุวรรณ
6. เด็กหญิงอริศรา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัสณิศา  พุ่มพวง
2. นางสาววิชุณีย์  พรหมชาติ
3. นางสาวกาญจนี  นาขวัญ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงชนม์ธิตา  สมสอน
3. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  พรายสุวรรณ
4. เด็กหญิงนริศรา  สินทอง
5. เด็กหญิงนิตยา  บุญส่งแก้ว
6. เด็กหญิงภัทราพร  แสงพลอย
7. เด็กหญิงสราสินี  แก้วเนตร
 
1. นางไพลิน  ทิพย์กรรณ
2. นางสาวกรรณณพิณ  บวงเงิน
3. นางอัจฉรีย์  เกษเสมา
4. นางสาวอัญชญา  สมเขาใหญ่
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จิ้ว
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุทธิพันธ์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  โชคแสน
4. เด็กหญิงนัดดา  หมื่นแก้ว
5. เด็กหญิงมินตรา  คามตะศิลา
6. เด็กหญิงเปรมฤดี  สีแดงยิ่ง
 
1. นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
2. นางสาวพัชรียา  ดาโอะ
3. นางสาวรำเพย  กำไลแก้ว
4. นางสาวสุดใจ  ดำคำ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงกอนชะวัน  ดนตรี
2. เด็กชายจิรพันธ์  เยาวภัคดิ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้อยขาว
4. เด็กชายณัฐพล  วรรณา
5. เด็กหญิงธนัญชนก  อิ่มใจ
6. เด็กหญิงนันท์นภัท  เสือจันทร์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงพัชรพร  สรรเสริญ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มนัสตรง
10. เด็กหญิงภาวิษา  พรหมสุวรรณ
11. เด็กชายวิศว  กาญจนวิวิญ
12. เด็กชายศตวรรษ  เพชรน้อย
13. เด็กหญิงสิตานัน  เยาวยัง
14. เด็กชายสิทธิชัย  เพ็ชรไชยา
15. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แขวงรถ
16. เด็กหญิงแพรวา  เจริญรัตน์
 
1. นายอาคม  วงค์ทองเกื้อ
2. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
3. นางสาวสุภาพร  ศรีนาค
4. นางสุรัชนี  ถึงเสียบญวณ
5. นายอุทัย  กัณหา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชลธี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ขอจุลซ้วน
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วกุย
4. เด็กหญิงณัฐชา  ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงณิชารีย์  มณีสุวรรณ
6. เด็กหญิงศิริมา  นุ้ยมาก
7. เด็กหญิงสุจีพร  กลีบจงกล
8. เด็กหญิงอัญชิสา  ประสิทธิ์สัฌชุกร
9. เด็กหญิงเนตรชนก  สำราญพิศ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  นุ้ยมาก
 
1. นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ
2. นางเวียงจิต  จินาทิตย์
3. นางสาวเสาวณีย์  วงศ์ภักดี
4. นางสุดารัตน์  ขันศิลา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายกษิดิศ  มากมูล
2. เด็กชายนวพล  สูงหงษ์
3. เด็กหญิงมายมิ้น  ทองสุข
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ธ.น. อั้ว
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แท่งทอง
 
1. นายกฤษฎา  พรหมภากร
2. นางสาวสุชาดา  ถินแพ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมโค 1. เด็กหญิงธยานี  หล้าเต็ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นายสุพุทธ  พรมสุริวงศ์
2. นางบุษกร  นพคุณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา  กิจรัตนศิวานนท์
 
1. MissHuiping  Liao
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คำระหงษ์
 
1. นางสาวจงรัก  รอดภัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ไผ่ทอง
 
1. นางเนาวรัตน์  ช่วยดำรงค์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  ผุดผจญ
2. เด็กชายธนธรณ์  อมรามร
3. เด็กชายพรเพชร  เทศอ้น
4. เด็กชายพีระวิทย์  สมหวัง
5. เด็กชายภูริภัทร  จันทร์สุข
6. เด็กชายสินชัย  ช่างขุด
 
1. นางสาวหัทยา  ศรีงาม
2. นางสาวบุปผา  อินทรัตน์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กชายจรัลชัย   สยุมพร
2. เด็กชายธนากร   ม่วงแคล้ว
3. เด็กชายยศธร   เอี้ยงมี
4. เด็กชายอนุวัฒน์   เชื้อตาโคตร
5. เด็กชายอนุสรณ์   บาลวงศา
6. เด็กชายโชติพงษ์   อินทวิสัย
 
1. นายวัชรินทร์   เอี่ยมสกุล
2. นางสาวรุ่งฤดี   พลวัชรินทร์
3. นายธรรมทัศน์    เริกประดิษฐ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. นายธวัชชัย  หนูมาศ
2. เด็กชายนัฐนัย  มณีบุญยัง
3. นายประพัฒน์  จันทร์ขำ
4. เด็กชายปารเมศ  ขวัญทองเย็น
5. เด็กชายภาคิน  วงศ์นาญาติ
6. นายสิทธิชัย  แซ่เซียว
7. เด็กชายอนุวัฒน์  โตตั้ง
8. นายไกรินทร์  อ่อนละมัย
 
1. นางสาวสุวภา  ชำนาญการ
2. นางชนิฎศา  ผลใหม่
3. นางสาวภัทรีพันธุ์  ภู่ศิริมงคลชัย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงขิมทิพย์  ทิพย์มณี
2. เด็กชายธนดล  ชัยวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ภูวรณ์
4. เด็กหญิงปลิดา  ฺฮาดดา
5. เด็กหญิงเกศกนก  เดชสุรินทร์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยปฐมพงษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิฌา  กองเกิด
2. เด็กหญิงโชษิตา  งิ้วไธสง
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวบุหงา  ลีงาล่าห์
2. นางสาวจินจิรา  เหมาะสม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขแก่น
2. เด็กหญิงปริญญา   สุขจบ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แหนบทอง
 
1. นางสุวรรณี  อยู่เปี่ยม
2. นางสาวอรพิน  ขาวสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงชัชฎาพร   อ้นทอง
2. เด็กหญิงศิริธร   ศรีระพร
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง   ศรีสุภากร
 
1. นางนิธินันท์  ศรีสุภากร
2. นางสาวลักขณา  ย่องเส้ง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นึกมี
2. เด็กหญิงศิริพร  ปฐมวิริยะสกุล
3. เด็กหญิงเพชราพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวรัตนา  บุญยิรัญ
2. นางฑิตยาภรณ์  เปี่ยมศุภฤกษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงคุนัญญา  จันทร์เดชะ
2. เด็กหญิงพนิดา  คำสวัสดิ์
 
1. นางเอมอร  เพชรวารี
2. นางบุญญา  ตันเจริญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนารถรวีย์  แตงโท
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ภูวรณ์
 
1. นางสาวเมธิณี   นัทสุทธิ์
2. นางปิยะธิดา  คชรินทร์
3. นางสาวเมธิณี   นัทสุทธิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  นารัตฐา
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุรินทร์
 
1. นางสาวอุษณีย์  อินทยารัตน์
2. นางศิริประภา  แสนโคตร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พยัฆเวช
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งเกตุ
 
1. นางสาวพิมพ์มาศ  เพ็ชรุพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  สุกใส
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงคุณัญญา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงปวีณัฐ  เพ็ชรคีรี
 
1. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
2. นายสัมภาษณ์  มาศวิเชียร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองดี
2. เด็กชายยศธร  ด้วงทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีนาค
2. นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขาวมรดก
2. เด็กชายอภิรัชช์  แตงโท
 
1. นางสาวเมธิณี   นัทสุทธิ์
2. นางปิยะธิดา   คชรินทร์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงปัณทชา  อินทรแหยม
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ฮวบรังสันต์
 
1. นางพัชรา  จั่นเพชร
2. นางจินตนา  ตรีสุวรรณ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิชัยดิษฐ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เรืองราย
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  แสงทอง
2. นางสาวทิพาวรรณ  นุ่นแก้ว
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กหญิงกุลนันท์   ศรีชาติ
2. เด็กหญิงธนิชาวรรณ   เล็กรัตน์
 
1. นายวรชัย   โกฏวิเชียร
2. นางสาวลักษิกา   เจริญสุข
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กชายชนกพล  เพ็งทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  ชูสุริแสง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  แสงทอง
2. นางวจิรา  ศุภมิตร
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประทุมทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ผลบูรณ์
3. เด็กชายอนิวัฒน์  ผลพฤกษา
 
1. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
2. นางสาวภคินี  ฐินะกุล
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายธีรเมธ  พัทสังข์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  วรรณนิยม
3. เด็กชายอังกอร์  จันทพล
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสิทธิชัย  นพคุณ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายชาญณรงค์  รูปสังข์
2. เด็กชายวรายุทธ  ช้างทอง
3. เด็กชายอำนาจ  ประจันทะสี
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางวันฤดี  หมวดภักดี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงกันธิชา  ป้อมแดง
2. เด็กชายณัฐพล  สิงยะเมือง
3. เด็กชายวีระ  บ้านคอกม้า
 
1. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
2. นายสุริยา  ป้อมแดง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  จันทร์แย้มส่ง
2. เด็กชายดิศรณ์  ช้างทอง
3. เด็กชายเจนณรงค์  ช้างทอง
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางจินตนา  กัณหา
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงปาณิศา  นิ่มน้อย
2. เด็กหญิงสาริศา  สมพร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเงิน
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางรุ่งอรุณ  ทวีวานิชย์
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายนพรัตน์  ปรปักษ์พ่าย
2. เด็กชายปรีชา  เสืออินโท
3. นายพลพล  จ่าทอง
 
1. นายก้องสกล  นพเก้า
2. นางจงดี   หนักเกิด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มาพร้อม
2. เด็กชายธนาดล  เพชรทั่ง
3. เด็กชายอติวิทย์  ม่วงงาม
 
1. นายเจริญ  รอดสอง
2. นางสาวสาวิตรี  อมรามร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เกษะระ
2. เด็กชายสิทธิชัย  นาพิรุณ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เพชรนาจักร
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ชูธวัช
2. นางสาวสุจินต์  อินทมะโน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์วิชา
2. เด็กหญิงภารวี  น้อยสุภา
3. เด็กหญิงอังคณา  หญีตป้อม
 
1. นางปรานงค์  แก้วสุวรรณ
2. นายธีรวุฒิ  คงเปี่ยม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เสียมศักดิ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขวัญสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ถ้ำวัตร
 
1. นางปรีดา  ธรรมโสภณ
2. นางสาวพิมพ์มาศ  เพ็ชรุพันธ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันท์
2. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว
3. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ
4. เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์
5. เด็กหญิงเอื้อการย์  ราชนาการ
6. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางจันทนา  อัมพะวัน
3. นางสาวขวัญเรือน  พวงพันธ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัศจรรย์
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  อิทธิฤทธิ์
3. เด็กหญิงปรียาพร  สุบงกฏ
4. เด็กหญิงพิศสินี  เพชรตะโก
5. เด็กหญิงพิไลพร  ไทยประดิษฐ์
6. เด็กหญิงศิริพร  ชูสุริยแสง
 
1. นางสมพร  ทองสกุล
2. นางดวงพร  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวบุญนำ  อินทนนท์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฐชา  มากยอด
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  โรจน์รัตน์
3. เด็กหญิงศศิณี  ฐิตะฐาน
 
1. นางจารุวรรณ  อินทะเสม
2. นางสาวตรีชฎา  แสงสุวรรณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจันจิรา  เดชสม
2. เด็กหญิงนริศรา  กันตะโก
3. เด็กหญิงภัทรภร  จีนพรัด
 
1. นางอรวรรณ   สุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวกัลยกร  เนตรสุวรรณ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงญาโณทัย  โกศล
2. เด็กหญิงฐิติมา  ลาวิลัย
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จินะ
 
1. นายทวีศิลป์  เยาวนิตย์
2. นางสาวรณพร  รอดไทย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  ข้อนปาก
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองราย
3. เด็กชายสิทธินนท์  เสาวพงศ์
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทับปิง
2. นายสามารถ  สุดสวาท
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิตะโกวิทย์
2. เด็กหญิงจงจิตร  บุญศรัทธา
3. เด็กหญิงจันทิมา  เพ็งเพชร
 
1. นางสาวธนภรณ์  ซังธาดา
2. นางสาวเปรมฤดี  ทับปิง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์เดชะ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บัวมาตร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เปียดำรงค์
 
1. นางวราภรณ์  สุขประวิทย์
2. นางสาวสมหญิง  นครเสด็จ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมวัง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิ๋วโต
3. เด็กชายอดิสร  มุลีผล
 
1. นางอุรา   ปานเพชร
2. นางทิตยา  โสมคง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นิยมไทย
2. เด็กหญิงสุขสวัสดิ์  สอนสงคราม
3. เด็กชายสุทธิพงค์  รักษาผล
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาววารินันทน์  องอาจ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 1. เด็กหญิงปริฉัตร  บัวศรี
2. เด็กหญิงรักษณาลี  เสือแสง
3. เด็กหญิงราตรี  ภู่กัน
 
1. นางอุบล  ประสมทอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  สุขนคร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประทับกอง
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เอ็ง
3. เด็กหญิงหัทยา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวเอื้อจิต  อินทรสุภา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีแสง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงกรนันท์  คลี่เกสร
2. เด็กหญิงจันทิวา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เนตรสุวรรณ
 
1. นางจรีย์  รักดี
2. นางกาญจนา  สายพัทลุง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุดสกล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  หนูสม
3. เด็กชายอรรถพล  อินทนา
 
1. นางนันทนา  อินทรสุภา
2. นางจันทร์นภา  สมสกุล
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายพลภัทร   กลีบสมุทร
2. เด็กชายพีระพล   ชัยยะแสง
3. เด็กชายล่า   ไชสะนะสี
 
1. นางอรอนงค์   สังฆะสา
2. นางสาวสุภารัตน์   จิตร์วิรัตน์
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  คงประพันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  รองมาลี
3. เด็กหญิงญานิศา  หนูสะพลี
 
1. นางสาวอธิษฐาน  จันทร์ดำ
2. นางสาวนภัสนันท์   ทองเอม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวปภาดา  พริ้งเพราะ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อยู่จัตุรัส
 
1. นางวรรณภา  เหล่าหวายนอก
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชาญวิทย์  ภูมิสุข
 
1. นางสาวสายพิน  พันธ์เคลือบ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  แป้นเกิด
 
1. นายบุญชัย  ยิ่งเกียรติกุล
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายวัชรพล  ทองมาก
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางรอฮนา  แก้วสุข
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายฮาริส  สมานมิตร
 
1. นายอนุพงศ์  อ้นทอง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เหล่าดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจิราพร   กาญจนกองโต
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชรลับ
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางชูศรี  ทองวิเศษ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ธารจันทร์
2. เด็กหญิงสิริพร  พรายพรหม
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ศิริวัฒน์
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางชูศรี  ทองวิเศษ
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายพงศธร  เตี๊ยะเหมือน
2. เด็กหญิงศิรินภา  กลอยสวาท
 
1. นางอนัญญา  อินทรสุภา
2. นางสาวกนกพร  ครุฑวิสัย
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทันเส้ง
 
1. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายธนพนธ์  เอี่ยมองอาจ
 
1. นายปุณณ์ศิลป์  สายจันทร์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมลธิดา  เจริญ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  เจริญรัมย์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลัทธลาภกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายหัสดิน  ภัคธนวัฒน์
 
1. นางสาวมนทกา   กลิ่นหอม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กชายปริพัฒน์  เพชรมณี
 
1. นางรัตนา  เพชรหนัก
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  ไทยฉิม
 
1. นางสาวอัยย์ญาดา  นุ้ยดำ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตคีรินทร์
 
1. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายศิขริน  มากประดิษฐ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  ดำคำ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางรอฮนา  แก้วสุข
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ศรีแก้ว
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สิงนะสาย
 
1. นางวิภัทรพร  สำราญอินทร์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1. เด็กชายสหสิน  อุ่นจิต
 
1. นางวรรณา  ทองภูเบศร์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ลอยทาน
2. เด็กชายณัฐนันท์   เหมทานนท์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุขนาพจน์
4. เด็กชายธวัชชัย   จันทร์แก้ว
5. เด็กชายพลพล   ตรีโอสถ
6. เด็กชายศุภกร   เจริญพร
7. เด็กชายอดีรักษ์   สุขสวัสดิ์
 
1. นางนาตยา   พงษ์ศิริกุล
2. นายวีระศักดิ์   เชิงดี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ปันชะนา
2. เด็กชายอมรเทพ  สิทธิภักดี
3. เด็กหญิงอรพินท์  สุวรรณแก้ว
 
1. นางวิมล  พลยมมา
2. นางสาวกนกพร  ครุฑวิสัย
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมเทพ
2. เด็กหญิงณัชชาวรรณ  ประภัยวงษ์
3. เด็กหญิงวรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นายเอกชัย  ชูแขวง
2. นางสำรวย  จันทร์แก้ว
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิตณรีย์  มิตรมังกร
2. เด็กชายณรงค์เดช  ศรีอนันต์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุดพังยาง
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นางสาววรรณนิดา   แพ่งอินทร์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายภูวมิลล์  มุสิกะ
2. เด็กชายวงศกร  ธนสมบัติ
3. เด็กชายวีระพัฒน์   สุขรอด
 
1. นางสาวปทุมวรรณ  ประเสริฐศิริพันธ์
2. นางสาวระพีพันธ์  คชเดช
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงชญากานต์  พรหมราช
2. เด็กหญิงสิรินดา  ศรีวิศร
3. เด็กหญิงอาวาตี  สุหลง
 
1. นางสาวพิมพ์ภอร  เยื้อนแย้ม
2. นางบัวงาม  เพชรสวี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หนูน้อย
2. นายธนพล  อุบลน้อย
 
1. นางสาวปัทติมา  ปรีชา
2. นางกรนิภา  สังศรีสุข
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ทวีสุก
2. เด็กหญิงสุธีมา  ผิวผาด
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โต๊ะดำ
2. นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายวงศกร  เดชอุดม
2. เด็กชายสุริยา  ยิ้มศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี
2. นางสาวสุภาพร  ศรีนาค
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์พิมล
2. เด็กชายพชร  สรงประภา
 
1. นางเนาวรัตน์  ช่วยดำรงค์
2. นางสาวปวีณา  ชุมศรี
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  เทียบแก้ว
2. เด็กชายสมปอง  ป่านอุดม
3. เด็กชายอุดม  มะเอียด
 
1. นางสาวปานทิพย์  พุ่มพะเนิน
2. นางอิงอร  วิภาคกิจเจริญ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 1. เด็กชายวันเฉลิม  แซ่เล้า
2. เด็กชายวุฒิชัย  เหมทานนท์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  บุญมาตร
 
1. นางสาวปานทิพย์  พุ่มพะเนิน
2. นางสาวปิยธิดา  แซ่โง้ว