หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอุบล บุญมีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก ชินประเสริฐโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางกัลยา ฑิตสุวรรณโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายวิทยา สมมุติโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการ
5. นางจงดี ชาญสตบุตรโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ธานีพัฒน์โรงเรียนวัดราชบุรณะกรรมการ
7. นางสาวเกียรติสุดา อัจฉราทิพย์โรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
8. นางรำไพ ชูลิตรัตน์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอาบทิพย์ สว่างวงศฺ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบุญนัด ปานชูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงกรรมการ
3. นางศรีวิลัย มลอุ่นโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
4. นางจารีย์ นามโชติโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สังครุธโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
6. นางพรรณวดี ภูวเศรษฐาวรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
7. นางมาลินี สุขกรีโรงเรียนบ้านยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อึ้งพินิจโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสานนท์ มณีนวลโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวจรรยา อนุจิตรโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารักษ์ พิมานโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ รอดภัยโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
4. นางสาวพัชรี เอียดวงศ์โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
5. นายเวไนย มณีสุขโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางประพิมพันธุ์ พรหมสุวรรณโรงเรียนประชาเอื้ออารีประธานกรรมการ
2. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
3. นางวิภา รุ่งช่วงโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ เจียะสถิตย์โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
5. นางชไมพร พริ้มขจีพงศ์โรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสรารัตน์ นุมาศโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนีรัชดา โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุปรียา ศรีสงโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางจริยา นำพาโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญอาวุธโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นางนิธิ บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางเพ็ญณี นุ้ยสุขโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งลาวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจีรวัฒน์ ดาวเปียกโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเบญจวรรณ ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ บุญพาโรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการ
3. นางกมลวรรณ อรุณโรจน์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
4. นางสาวเรวดี ดาวเปียกโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี มากวิสัยโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นางปาณิศา เครือจันทร์โรงเรียนประชาเอื้ออารีกรรมการ
3. นางอรษา ศรีอรุณโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นางสาวตามตวรรณ ซุยหลงโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางณิชชชา ณ นครโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นางสุนันทา ลอยลิบโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกัลยา นาคเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี พรหมสวาสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
3. นายอภิชาติ ทินแก้วโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริพร โชติกวณิชย์โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางรจนา มาสังข์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
3. นางมยุรี ทองยวนโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวรชยา อินทรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางบิลลี่ โพธิ์น่วมโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายพิเชียร เตส่วนโรงเรียนบ้านคูประธานกรรมการ
2. นางเกษร แก้วกลั่นโรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการ
3. นางสาวทองจันทร์ อุลมารโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
4. นางสาวกุศล ดาวตุ่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
5. นางจินตนา พุฒิเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเทวิกา ช่วยละแมโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางอุษา แก้วก่องโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางโสพร วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการ
4. นางนพรัตน์ รัตนูปกรณ์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
5. นายอภิชาติ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาววิมลรัตน์ องอาจโรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางพรรณธิดา ทิมจิตรโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวลัดดา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ สิงห์สนิทโรงเรียนบ้านคลองสงประธานกรรมการ
2. นางสาวนวกนก ศรทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นายอภิชาติ ประภาวิชาโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ บุญรอดโรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นายศรัณยู สำเภาโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางจิรภา โพธิสารโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิเดช เนตรักโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สิทธิดำรงค์โรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ ศิลาวิหาโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ กาฬจันโทโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวมัสตูราห์ มาลียันโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
4. นางสาวโสมพนา สมพงศ์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช เนตรักโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สิทธิดำรงค์โรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวนิตย์ หวังกุ่มโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ มณีอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
4. นางสาววาสนา ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนิตย์ หวังกุ่มโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ มณีอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจิตราพร อรุณโณทัยโรงเรียนบ้านน้ำลอดประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรีโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวพุธาวรรณ ศรีหมอกโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุลีวัลย์ ทองอาญาโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการ
3. นางสาวนันทิกา นาคฉายาโรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ทองแท่นโรงเรียนบ้านเขาทะลุประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร ทองอยู่โรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางสาววรางคณา เหล่าซ่วนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิฑูร สุขณีวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา ขุนทองจันทร์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวอรสา ผุดมีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางยุษฎี ช่วยสีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
5. นางสาวศิริพร เกษแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิฑูร สุขณีวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา ขุนทองจันทร์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวอรสา ผุดมีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางยุษฎี ช่วยสีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
5. นางสาวศิริพร เกษแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอุทัย วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ สุขหลังสวนโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
3. นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการ
4. นางสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ดวงประทุมโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางฉลวย เกิดศิริโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สาลีขาวโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ขวยสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกนันท์ อุตทาพงษ์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ สุขเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชัยยนต์ ศรีเชียงหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ทองพิทักษ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจิตรี จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านหาดทรายรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ แซ่ฮ่อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางชาลิสา สุทธิกุลโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
4. นางสมจิต จามจุฬีโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ แพประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนแคประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินี บัวชุมโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นางสาวกัลญา วชิรประภาโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เขียวสถิตย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ขวยสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกนันท์ อุตทาพงษ์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ สุขเจริญโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชัยยนต์ ศรีเชียงหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ เจียะสถิตย์โรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
3. นางสาวกิติพันธุ์ กิตติพยัคฆ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ รวดเร็วโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ทองพิทักษ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง นวลชาวนาโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการ
3. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นาพญาธีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
3. นายฐานันดร์ อุสัยนีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นาพญาธีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
3. นายฐานันดร์ อุสัยนีโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรัตนา วันทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ บุญสมโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวสาลินี ศรีสมัยโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสมทรง พรหมสถิตย์โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวสัณหจุฑา ทองศรีนวลโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วรรณนิยมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลาวัลย์ เผือกเจริญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอภิสิทธิ์ ดำชุมโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ปานแดงโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพัฒน์นรี ขำจิตรโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยเต็มโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
3. นางสาวจุรี มากดำโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวป้อมปิ่น สืบชุนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวสานิตย์ หนูภักดีโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ยมสงค์โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจรัส พราหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิลโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นายกาญชนก วงษาโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายพรหมลิขิต ศรีสุธโธโรงเรียนวัดชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวรักษ์ชนก รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ศิลป์ ชูศรีม่วงโรงเรียนบ้านน้่ำลอดน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรนิตย์ พิจารณ์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายสนั่น ปทุมทองโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล มากสังข์โรงเรียนบ้านคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สำนักโนนโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นายเอกชัย จันทร์ทองโรงเรียนบ้านน้ำลอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินตนา หยูทองโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มากภักดีโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวารี รักคลี่โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการ
4. นางเรวดี สวีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเรวดี สวีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางวารี รักคลี่โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุญสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ กิจเกตโรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
6. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ เจียะสถิตย์โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ สิทธิภักดีโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการ
4. นางเรวดี สวีโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายพิริยะ วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นายพรหมลิขิต ศรีสุทโธโรงเรียนวัดชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดมโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
4. นายเสริมศักดิ์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
5. นางสาวจุรี มากดำโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
6. นายกฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ พรหมหาญโรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
8. นายสมชาย สมบัตินาโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวงศกร ทองมากโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล พรหมเรืองศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมายุดา สร้างสวนโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศกร ทองมากโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดมโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุภาวดี เดชเรืองโรงเรียนวัดชลธารวดีประธานกรรมการ
2. นางพิริยา ทองย้อยโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางวีณา แก้วโกถมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี เดชเรืองโรงเรียนวัดชลธารวดีประธานกรรมการ
2. นางพิริยา ท้องย้อยโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางจริยา ศรีท่าซอมโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอกศิริ รถแก้วโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นายไสว ฉะเพาะตนโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชา เหมเตโซโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ นบนุ่นโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายปฏิบัติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
6. นายธนิต นุ้ยดำโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
7. นางมาณวิกา เสรีทัพพ์โรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายธรรมรงค์ คงสวีโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการ
9. นางอุทัย วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
10. นายวรพงษ์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
11. นางรุ่งทิพย์ แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
12. นางแสนสุข รัตนเสถียรโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
13. นางสาวกฤษณา นาคอุดมโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
14. นางสายพินท์ หมื่นศรีโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์กรรมการ
15. นางสาวยุพดี ฐานสันโดษโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวันรุ่ง แสงลึกโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสุนิตา ศรีสุทโธโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ หนูนุ้ยโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ แสงสุริย์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
5. นางนวลจิตร หนูไชยาโรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเจษฎาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา บุญเมืองโรงเรียนบ้านพังเหาประธานกรรมการ
2. นายสมเชษฐ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ พุทธเมฆาโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นายเจษฏาพร สุขไหมโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมขนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ กลิ่นละออโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมขนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางรัตนา หนูเสนโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายบรรยงค์ พุทธเมฆาโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนาประธานกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสุมามาศ พรหมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุมามาศ พรมสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสุมามาศ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงศ์โรงเรียนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงศ์โรงเรียนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงศ์โรงเรียนวัดขันเงินกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
2. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส โมระมัตโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ เกตุย้อยโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา ภู่ผกาโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา ภู่ผกาโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิดา พวงแก้วโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ บุญวงค์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงค์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางสาวไฉไล จินาชีโรงเรียนบ้านห้วยทับทองประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ บุญวงค์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายภาคภูมิ เพ็ชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
6. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางเสาวณีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกระรอกกรรมการ
3. นายสุุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
4. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
5. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวไฉไล จินาชีโรงเรียนบ้านห้วยทับทองประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
4. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวไฉไล จินาชีโรงเรียนบ้านห้วยทับทองประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นางศรีประภา สนธิพรโรงเรียนบ้านดอนนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
6. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางศรีประภา สนธิพรโรงเรียนบ้านดอนนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ มีทิมโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ มีทิมโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
6. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวกรรนิกา รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวิจักษ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิกา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายประทีป เงินแย้มโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้้านเล็บกะรอกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิกา ศรีสมพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายภูริวัฑฒ์ นาคมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
4. นางสาวนัยน์ปพร บุญมีราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
4. นางสาวนัยน์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา พนารักษ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
4. นางสาวนัยน์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัญชิวา มัชฉิมวงศ์โรงเรียนวัดแหลมปอประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
4. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัญชิวา มัชฉิมวงศ์โรงเรียนวัดแหลมปอประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางวัชรีย์ พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
4. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัยน์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ มีทิมโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวกานต์สิรี อุดมสินโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญทองกุลโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ พงศ์เตรียงโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประยูร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุภาพ พงศ์เตรียงโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย พรหมมาศประธานกรรมการ
2. นายฟู่หลิน ตู้โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นายศีลพจน์ โรจนประไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ บุญทองกุลโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นายสมชัย คงดำโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นายรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายกุศล อ่อนสูงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
6. นางนิภา ศรีเปารยะโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
7. นางสุวรรณา เพ็ชรจรโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
8. นายธนกฤต อยู่จตุรัสโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการ
9. นายอาดูร นวนอึ่งโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนวัดราชบุรณะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง แย้มจรัสโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นายกุศล อ่อนสูงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
4. นางสุวรรณา ม่วงขาวโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
5. นายประจักษ์ คงตระกูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี อาจณรงค์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
8. นางนิภา ศรีเปารยะโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สมมุติโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการ
3. นายดิษฐพงษ์ ช่วยจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
4. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ทองแย้มโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ ทับทองโรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
7. นายอำนาจ ขวยสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางภวิตา เกตุพิมลโรงเรียนวัดหูรอกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ ม่วงน้อยโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
4. นายฐานพงศ์ มุจลินทร์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ ม่วงน้อยโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นายฐานพงศ์ มุจลินทร์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไกรมากโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ ม่วงน้อยโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
4. นางสุมารินทร์ สองสมุทรโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ จงจิตรโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวรชยา อินทรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางศิรสุภางค์ชฏา ผุดเพชรแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
4. นางวรินทร วชิระศิริโรงเรียนวัดเชิงคีรีกรรมการ
5. นางสุปราณี อาจสาครโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสรารัตน์ นุมาศโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ทิตสุวรรณโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางรัตนวรรณ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัษฏพล รัตนหาญโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ สมบัติพิบูลย์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัษฏพล รัตนหาญโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ สมบัติพิบูลย์โรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นางจันทิมา จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นางสาวพัฒฑิดา สมศรีโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางกนกพร ธรรมฤทธิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อนันตโสภาจิตโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ ปานยืนโรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สร้อยทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา แซ่ล่อโรงเรียนบ้านห้วยกลางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการ
3. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาริชาติ จันทราคมโรงเรียนบ้านบางหยีประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แซ๋ฉั่วโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ จันทราคมโรงเรียนบ้านบางหยีประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ แซ๋ฉั่วโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ พรหมณ์น้อยโรงเรียนบ้านเขาขันโต๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศิริ แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แซ่ล่อโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา แดงมณีกุลวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรประธานกรรมการ
2. นางพิมสิริ อู่มาลาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แซ่ล่อโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกรนิภา สังศรีสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77ประธานกรรมการ
2. นายวิชรเมธ ประจินโรงเรียนอุดมวิทยากรกรรมการ
3. นางสาวปัทติมา ปรีชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77กรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมสิริ อู่มาลาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สุขแก้วโรงเรียนบ้านในหุบประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทินกฤต แซ่ตั้งโรงเรียนวัดชลธารวดีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ แซ๋ฉั่วโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
3. นายนรินทร์ หนูไชยาโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงประธานกรรมการ
2. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงประธานกรรมการ
2. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสานนท์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองสงประธานกรรมการ
2. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมชัย สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ชูลิตรัตน์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนีย์ พลธสูรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สังครุฑโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนีย์ พลทสูรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สังครุฑโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงศ์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางจรุงจิต เพชรอุทัยโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางจรุงจิต เพชรอุทัยโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนารีรัตน์ สุวรรณรงค์โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ชนะทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม ภักดีชาติโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ ทองพิทักษ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณิต จำรัสฉายโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมาโนชญ์ เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางมาณวิกา เสรีทัพพ์โรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย เกิดเนตรโรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายมาโนชญ์ เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเกสร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางอำนวย ยอดทุ่งคาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเกสร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางอำนวย ยอดทุ่งคาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิติรัตน์ วีระกูลศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาวดี โตรัตน์โรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสาวธณัฐฐา หิ้นเตี้ยนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิติรัตน์ วีระกูลศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาวดี โตรัตน์โรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสาวธนัฐฐา หิ้นเตี้ยนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัตนา พัฒนวงศาโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พัฒนสมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางสุภา นวลสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลี วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสุภา นวลสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางจีรพันธ์ ทองโสมโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นางจารุณี มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นางจารุณี มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนรารัตน์ พจนวิชัยโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิตร เลียงจิรกาลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ สุคชเดชโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
4. นางนิรมล มากภักดีโรงเรียนวัดราชบุรณะกรรมการ
5. นางสาวกังสดาล เซ่งบุญตั่นโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
6. นางมาลี เผือกสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
7. นางศศิภัค ธรรมชูโชติโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
8. นางมณฑา ทองใบโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการ
9. นางศรินยา เจริญยังโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
10. นางสาวจุฑาดา เครือหงส์โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววรรณา มณีกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญชื่น เพ็ชรกุลโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางจุลีรัตน์ นันทะโยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
4. นางสาวพรนภัส จงสำราญโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
5. นางสาคร จงบุญเจือโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดชโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ประทีปโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
8. นางสาวสุณิสา พันธุ์สิงห์โรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เตส่วนโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางนิสา ปิ่นทองพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวมนัณญา องอาจโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
4. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เตส่วนโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางนิสา ปิ่นทองพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางจิรา พรหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวมนัณญา องอาจโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
5. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เตส่วนโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางนิสา ปิ่นทองพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางจิรา พรหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวมนัณญา องอาจโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
5. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เตส่วนโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางนิสา ปิ่นทองพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางจิรา พรหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวมนัณญา องอาจโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามกรรมการ
5. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางนางสุนิสา ศรเปารยะโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เนื้อแก้วโรงเรียนบ้านเล็บกระรอกกรรมการ
4. นางนิลวรรณ สุขไหมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา ศรีเปารยะโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เนื้อแก้วโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
4. นางสาวนิลวรรณ สุขไหมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสุนิษา ศรีเปารยะโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เนื้อแก้วโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
4. นางนิลวรรณ สุขไหมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ ประพฤติธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสวนจันทน์กรรมการ
3. นางนิยา คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)กรรมการ
4. นางพวงพยอม สังข์หิรัญโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ ประพฤติธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสวนจันทน์กรรมการ
3. นางนิยา คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)กรรมการ
4. นางพวงพยอม สังข์หิรัญโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกานต์พิชา เหมเดโชโรงเรียนบ้านในกริมประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ศิริพันธ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา บุญซ้อนโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเนาว์ ตรีวุธโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกประธานกรรมการ
2. นางสาวกระมล พรหมขุนทองโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการ
3. นางราตรี สมบัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญณิชา ทรายสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสดิ์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสดิ์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสดิ์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสดิ์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางโสพิศ วชิรศิริโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ทัพสุวรรณโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นายสมเชษฐ์ ชูบัวทองโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา สุทธิวรางกูลโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา สุทธิวรางกูลโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา สุทธิวรางกูลโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร อิสโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุลีพร อิสโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีพร อิสโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวชุลีพร อิสโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา สุทธิวรางกูลโรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อิสโรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวยุพาวดี โตรัตน์โรงเรียนบ้านพังเหาประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐฐา หิ้นเตี้ยนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวยุพาวดี โตรัตน์โรงเรียนบ้านพังเหาประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐฐา หิ้นเตี้ยนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช ชูสำราญโรงเรียนสามัคคีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชื่นเจริญโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางอุษา จันทร์สุขโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชัย สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ชูลิตรัตน์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ชูลิตรัตน์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางจรุงจิต เพชรอุทัยโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วเจริญโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วเจริญโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วเจริญโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไชยวุฒิ โพธิ์น่วมโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา สุดใจดีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวปฤษณา รอดทองดีโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวภรย์ ติลภัทรโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางขวัญสนิท ศรทองโรงเรียนชุมชนสวีกรรมการ
3. นางสาววนิดา แพสุวรรณ์โรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]