หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สนามเทศบาลเมืองหลังสวนและบริเวณโดยรอบ
ระหว่าง วันที่ 26 -29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
2 นางรวิวรรณ ธรรมรัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
3 นางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
4 นางวิรวรรณ บูรณากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
5 นางศิริวรรณ อนันต์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
6 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
7 นายไพโรจน์ พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
8 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
9 นายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
10 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
12 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
14 นายสมชาย เลาห์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
15 นายประเสริฐ บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยูง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
16 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพง วงศ์คำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
18 นายทวีทรัพย์ ภู่สุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
19 นายธนาวุฒิ พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังเหา คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
20 นางวันดี ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
21 นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
22 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นายเอนก ทองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกจำปา คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นายอนันต์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหนก คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นางสาววราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นายโชคชัย สุขแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหุบ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นายประหยัด นวลสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
28 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
29 นางอุษา สุวรรณศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
31 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
32 นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
33 นายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
34 นางปิยพร ขุนเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
35 นายมาโนช เพ็งโคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเอื้ออารี คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
36 นายจิระ ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
37 นายสมพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
38 น.ส.กาญจนา เกตุเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
39 นายสามารถ พันคง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
40 นางสาวสุระพร แก้วลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นายเอกวิทย์ ม่วงน้อย ครูโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นายนิติภัทร อำพันมาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
45 นายประเสริฐ พัชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
46 นายสุุรพล ผอมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
47 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
48 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
49 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
50 นางรุ่งนภา ธนบัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
51 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
52 นางเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียนอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการควบคุมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
53 นายวิรัตน์ สกุณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายทวิช ชนะ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายมาโนช เพ็งโคนา ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
61 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางสายวสันต์ กำบัง ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายนิติภัทร อำพันมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาริณี เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายโสพัฒน์ กลับชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางกานดา อินทสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายนิติภัทร อำพันมาก ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายวิรัตน์ สกุณา ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต คณะกรรมการอำนวยการ
77 นางจุฬาลักษณ์ รัตนบุษยาพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายสมคิด สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายจรัญ จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องตม คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายอรรถกาญจน์ อธิพิพัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายประเสริฐ พัชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางนภัทร จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายสุชาติ พรรณสันฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธัญญาราม คณะกรรมการอำนวยการ
84 นายนิพนธิ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการอำนวยการ
86 นายโกวิทย์ พรหมขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมแสง คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางสาวยุวดี แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
88 นายสัมภาษณ์ ตรีวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางสุจิตรา อินคาคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี คณะกรรมการอำนวยการ
90 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการอำนวยการ
91 นายสมวงศ์ พะลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการอำนวยการ
92 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการอำนวยการ
93 นายสุเทพ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรล่า คณะกรรมการอำนวยการ
94 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายสมพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายสมนึก รสอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกแห้ง คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางสาวประทิน ถามาตรโยธี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน คณะกรรมการอำนวยการ
98 นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางสาวรวิวรรณ ธรรมรัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะงุ้น คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางทัศนีย์ ยินดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงคีรี คณะกรรมการอำนวยการ
102 นางวันดี ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านวังปลา คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางสายสุณี คำวาศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางอรุณี เหมะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวงกรด คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายบุญเจิอ วุ่นบัว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายมาโนช เพชรสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมยางนา คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายเอนก ทองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกจำปา คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายทวีทรัพย์ ภู่สุุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
109 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางนิภา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง คณะกรรมการอำนวยการ
111 นางอาจศรี วันเย็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายนุกูล พาหุนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางบุญนัด ปานชู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายสุวิทย์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายธนงค์ จาวยญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายสิทธิโชค นุ้ยบ้านด่าน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายพิเชษฐ์ ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในกริม คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบุรณะ คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายธัญญา นาคมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนน คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางสุจิตรา สืบชุน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองระ คณะกรรมการอำนวยการ
123 นางสาวจำนงค์ ย้วนบุญหลิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแงน คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายอุดม แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายสุทิน ศิลปสุวรรณ รักษาราชการแทนผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดนพคุณ คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายประหยัด นวลสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายอุดม คงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวาลุการาม คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางแสนสุข รัตนเสถียร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางสาวนิตยา โสตถิฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายมนู สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยี คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางสาวนัยนา ป่องเป็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอด คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางสุกัญญา วังสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
136 นางพิสมัย สงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
138 นายจิรพันธ์ รื่นฤทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (มิตรภาพที่ 129) คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายทินกฤต แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธารวดี คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายวิลาศ สุจริต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาวาส คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางสาวสายใจ ยอดทุ่งคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตะวันออก คณะกรรมการอำนวยการ
143 นายประเสริฐ บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยูง คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายสมศักดิ์ ยินดีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ คณะกรรมการอำนวยการ
145 นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
147 นางนพนันท์ ขนาบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด คณะกรรมการอำนวยการ
148 นางวรรณี นวลสะอาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางศิริมาตย์ โพธิ์ทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายประเสริฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะกรรมการอำนวยการ
152 นายโชคชัย สุขแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในหุบ คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายณรงค์ พรหมนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทะลุุ คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
155 นางจุฑามาศ สมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางรัชนี ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
158 นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายจิระ ชูกะสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายชัยภัทร ปั้นมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาสัก คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางยินดี โกษฐ์เพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางพวงพร สกุลไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
163 นางศุภลักษณ์ ไทยถาวร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายบุุญลอย เพียรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายเสน่ห์ โชติดำเกิง ผู้อำ่นวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
166 นายสุรพล ผอมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางสาววิภาวรรณ ระดมวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายรุจิศักดิ์๋ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางบังอร ไทยสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง คณะกรรมการอำนวยการ
170 นายอรุณ มาตร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ คณะกรรมการอำนวยการ
171 นายมาโนช เพ็งโคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเอื้ออารี คณะกรรมการอำนวยการ
172 นายมาโนช ชูสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
173 นายอมร พรหมมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสง คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายคะนอง พรพมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
175 นายสายัณห์ บุญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำละแม คณะกรรมการอำนวยการ
176 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางจินตนา พุฒิเนาวรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวด คณะกรรมการอำนวยการ
178 นางอุไรพัชร แบนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตากุน คณะกรรมการอำนวยการ
179 นางกรรณิการ์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
180 นางสาวสุระพร แก้วลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายอนันต์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหนก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายธนาวุฒิ พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังเหา คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางสุณีย์ ใจรักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังหวาน คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางมะลิ ชูสูริแสง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่อตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายสัญชาติ จีนพรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทรง คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายวิทยา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางเสาวภา บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
189 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางสุภาพร สิงคิพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงหฺ์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายสุทัศน์ เกิดด้วง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 5 คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายสุรสิทธิ์ อินทนาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเลข คณะกรรมการอำนวยการ
193 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางจรุงศรี ศรีสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญยสมบัติวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางสาวสาริยา มัยโคคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายเทพพงษ์ วงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายณวิชญ์ ชินบุรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
199 นางสายวสันต์ กำบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
200 นางวรรณวิฑู บุญภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คณะกรรมการอำนวยการ
201 นางประไพ เอื้ออำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอื้ออำพน คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายวิรัตน์ สกุณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
203 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
204 นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
205 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
206 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
207 นายคะนอง พรพมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
208 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
209 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
210 นายประหยัด นวลสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
211 นายทวิช ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
212 นายประเสริฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
213 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
214 นางสาวสุระพร แก้วลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
215 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
216 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
217 นางสายวสันต์ กำบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
218 นายณวิชญ์ ชินบุรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
219 นายนิติภัทร อำพันมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
220 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
221 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
222 นางศิริวรรณ อนันต์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
223 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
224 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
225 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
226 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
227 นางอุุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
228 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
229 นายอนุชา ศรีมณฑา ลูกจ้าง สพป.ชพ.2 คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
230 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
231 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางประสานงานและดำเนินการประกวดและแข่งขัน
232 นายรุจิศักดิ์๋ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
233 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
234 นายสายัณห์ พรหมมงคล ครูโรงเรียนประชาเอื้ออารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
235 นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
236 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
237 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
238 นางสาวพิมภา คีรีเมฆ ครูโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
239 นางสาวณัฐธิ์ ฤทธิรุณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
240 นายอนุชา ศรีมณฑา ลูกจ้าง สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
241 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการในพิธีเปิด-ปิด
242 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
243 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
244 นางสาวมุทิตา บุตรจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
245 นางจีรภา สองเมืองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
246 นางสาวจุฑามาส คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
247 นางสาวกชพร ฤทธิโสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
248 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
249 นางสาวอ้อมจิต เมฆฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
250 นายสมหมาย กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
251 นางสาวพิชญามณฑ์ เจาะขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
252 นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
253 นางสาวชลันพร สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
254 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม ้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
255 นางสาวรัชติญา ครุฑวิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
256 นางพรทิพย์ เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
257 นางสาวประภากร ขำวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
258 นางอัญชิสา โอบอ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
259 นางสาวรังสิมา ช่วยสถิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
260 นางสมสิริ น้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
261 นางสาวธัญวรัตน์ ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
262 นางจิราวรรณ เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
263 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพิกา รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
264 นางสาวจุฑามาศ แดงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
265 นางสาววลัยพร ทองกะแดะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
266 นางสาวสิญาภัช ทันที เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
267 นางสาววนิดา อัตภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
268 นายรัตนพงค์ สังข์ดุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
269 นางสาวจันทร์สุดา รื่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
270 นางนัทริน พรหมเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
271 นางสาวสุภาพร โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
272 นางสาวจินตนา แสนมี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
273 นางสาวทิพวรรณ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
274 นางสาวจุฬาวัล มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
275 นางสาวเกศินี อุปการแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
276 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ คุ้มรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
277 นายวิฑูรย์ เกิดด้้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
278 นางสาวศศิธร ทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
279 นางสาววิรารัตน์ ไชยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
280 นายพิสิษฐ์ชัย รบเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
281 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
282 นางสาวจรรจุรีย์ สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
283 นางสุพัตรา จิตราภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
284 นางสาวรัตติยากร สังวรกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
285 นางสาวอภัสรา เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
286 นายนัทธวุฒิ เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
287 นายประทีป เงินแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
288 นางสาวสุรีรัตน์ นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
289 นางยุวธิดา เลาหะสราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
290 นางสาวสุภาวดี สุวรรณภพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
291 นางสาวรัชนี นวลย่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
292 นางสาวนิศา สุขคล้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
293 นางสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
294 นางสาวกิตติยา เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
295 นางสาวจารีย์ มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
296 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
297 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
298 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล
299 นายทวิช ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
300 นายคะนอง พรพมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
301 นางสาวสุระพร แก้วลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
302 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
303 นายประหยัด นวลสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
304 นายคมกฤช เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
305 นายประเสริฐ รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
306 นางสายวสันต์ กำบัง ผู้อำนวยการอนุบาลเกษมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
307 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
308 นายทวี ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
309 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด จัดนิทรรศการและการแสดง
310 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
311 นางสาวมุทิตา บุตรจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
312 นางจีรภา สองเมืองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
313 นางสาวจุฑามาส คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
314 นางสาวกชพร ฤทธิโสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
315 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
316 นางสาวอ้อมจิต เมฆฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
317 นายสมหมาย กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
318 นางสาวพิชญามณฑ์ เจาะขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
319 นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
320 นางสาวชลันพร สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
321 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
322 นางสาวรัชติญา ครุฑวิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
323 นางพรทิพย์ เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
324 นางสาวประภากร ขำวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
325 นางอัญชิสา โอบอ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
326 นางสาวรังสิมา ช่วยสถิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
327 นางสมสิริ น้อยสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
328 นางสาวธัญวรัตน์ ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
329 นางจิราวรรณ เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
330 นางสาวจุฑามาศ แดงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
331 นางสาววลัยพร ทองกะแดะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
332 นางสาวสิญาภัช ทันที เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
333 นางสาววนิดา อัตภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
334 นายรัตนพงค์ สังข์ดุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
335 นางสาวจันทร์สุดา รื่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
336 นางนัทริน พรหมเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
337 นางสาวสุภาพร โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
338 นางสาวจินตนา แสนมี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
339 นางสาวทิพวรรณ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
340 นางสาวจุฬาวัล มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
341 นางสาวเกศินี อุปการแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
342 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ คุ้มรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
343 นายวิฑูรย์ เกิดด้้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
344 นางสาวศศิธร ทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
345 นางสาววิรารัตน์ ไชยพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
346 นายพิสิษฐ์ชัย รบเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
347 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
348 นางสาวจรรจุรีย์ สังข์สิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
349 นางสุพัตรา จิตราภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
350 นางสาวรัตติยากร สังวรกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
351 นางสาวอภัสรา เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
352 นายนัทธวุฒิ เย็นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
353 นายประทีป เงินแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
354 นางสาวสุรีรัตน์ นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
355 นางยุวธิดา เลาหะสราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
356 นางสาวสุภาวดี สุวรรณภพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
357 นางสาวรัชนี นวลย่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
358 นางสาวนิศา สุขคล้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
359 นางสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
360 นางสาวกิตติยา เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
361 นางสาวจารีย์ มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
362 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
363 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพิกา รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติราชการ และปฏิคม
364 นายนิติภัทร อำพันมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
365 นางปิยพร ขุนเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
366 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
367 นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
368 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
369 ว่าที่ ร.ต.กิตติพง วงศ์คำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
370 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
371 นางเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
372 นายสามารถ พันคง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
373 นางสาววราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการควบคุมและดำเนินการจัดการแข่งขัน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
374 นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
375 นางเรวดี วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
376 นางขนิษฐา อิสรภาค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
377 นางสาวอาทิตตยา ศรีบุญเรือง ลูกจ้าง สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
378 นางละออ สอนสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
379 นางกานดา อินทสมบัต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
380 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
381 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
382 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
383 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
384 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
385 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
386 นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
387 นางจิตรา พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
388 นางจันทรา หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
389 นายอนุชา ศรีมณฑา ลูกจ้าง สพป.ชพ.2 คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
390 นางดวงใจ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
391 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
392 นางประไพพรรณ ขวัญเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานศูนย์การแข่งขัน
393 นายคะนอง พรพมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานร้านค้า
394 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานร้านค้า
395 นางจิตรา พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานร้านค้า
396 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานร้านค้า
397 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
398 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
399 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
400 นายอนุชา ศรีมณฑา ลูกจ้าง สพป.ชพ.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
401 นายชัยวัฒน์ ยุวาวุธ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
402 นางสาวจุฑามาส คงวารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
403 นางสาวชนัญชิดา จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
404 นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
405 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
406 นายวิฑูรย์ เกิดด้้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
407 นายสมหมาย กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
408 นางสาวศศิธร ทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
409 นางพรทิพย์ เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
410 นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
411 นางสาวอ้อมจิต เมฆฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
412 นางสาวพิชญามณฑ์ เจาะขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
413 นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
414 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
415 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลและประมวลผลกลางแข่งขัน
416 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัย
417 นายอุดม คงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวาลุการาม คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัย
418 นายพิเชษฐ์ ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในกริม คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัย
419 นายสมศักดิ์ ยินดีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัย
420 นายชำนาญ มีทิม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัย
421 นายธัญญา นาคมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนน คณะกรรมการฝ่ายจราจร รักษาความปลอดภัย
422 นางนพนันท์ ขนาบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
423 นางพิสมัย สงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
424 นางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
425 นางนพรัตน์ รัตนูปกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวังปลา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
426 นางพรพิไล เจริญวุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนวัดชลธีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
427 นางสาวนิตยา โสตถิฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
428 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
429 นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
430 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
431 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
432 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
433 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]