สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 36 13 5 11 54
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง 30 8 3 6 41
3 บ้านในเหมือง 27 12 13 12 52
4 ราชประชานุเคราะห์ 3 27 10 2 6 39
5 วัดปิยะวัฒนาราม 26 10 7 8 43
6 ชุมชนวัดขันเงิน 25 7 3 7 35
7 บ้านห้วยกลาง 21 5 6 8 32
8 สหกรณ์พัฒนา 20 12 1 13 33
9 พัฒนศึกษา 19 14 3 5 36
10 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 19 5 5 6 29
11 บ้านในหุบ 18 10 4 6 32
12 ชุมชนวัดหาดสำราญ 17 13 4 11 34
13 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 7 2 0 25
14 บ้านคลองเหนก 15 11 10 8 36
15 อนุบาลพะโต๊ะ 15 10 4 6 29
16 บ้านห้วยชัน 14 9 7 6 30
17 วัดสว่างมนัส 13 7 6 8 26
18 วัดชลธีพฤกษาราม 13 6 6 10 25
19 บ้านสวนสมบูรณ์ 12 4 1 5 17
20 บ้านเขาค่าย 11 14 8 12 33
21 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 11 8 7 5 26
22 บ้านคลองสง 11 5 2 5 18
23 บ้านน้ำลอดน้อย 11 5 1 2 17
24 สามัคคีวัฒนา 11 3 0 1 14
25 บ้านไทยพัฒนา 9 14 9 6 32
26 บ้านทับใหม่ 9 11 17 11 37
27 บ้านเขาทะลุ 9 6 5 5 20
28 บ้านห้วยทรายขาว 9 5 3 1 17
29 วัดแหลมปอ 9 3 3 7 15
30 ชุมชนสวี 9 3 1 4 13
31 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 8 4 7 7 19
32 บ้านดอนแค 8 4 5 4 17
33 บ้านบางหยี 8 3 4 5 15
34 บ้านเขาตากุน 8 2 1 1 11
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 7 10 6 8 23
36 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 7 7 5 14 19
37 บ้านทุ่งคาโตนด 7 6 2 4 15
38 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 7 4 4 1 15
39 บ้านคู 7 4 1 4 12
40 บ้านเขาน้อยสามัคคี 7 3 2 2 12
41 บ้านดวด 7 2 1 1 10
42 วัดเทพนิมิตวนาราม 7 1 5 4 13
43 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 6 10 6 13 22
44 บ้านคลองน้อย 6 10 6 5 22
45 บ้านนาเหรี่ยง 6 4 3 5 13
46 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 4 2 4 12
47 วัดปากน้ำละแม 6 4 0 3 10
48 บ้านวังปลา 5 7 8 8 20
49 วัดนาทิการาม 5 6 4 1 15
50 วัดชุมแสง 5 4 4 2 13
51 เอื้ออำพน 4 13 2 6 19
52 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 4 8 4 10 16
53 บ้านไทรล่า 4 4 5 2 13
54 บ้านในกริม 4 4 3 8 11
55 บ้านเขาล้าน 4 3 3 8 10
56 บ้านพังเหา 4 2 1 2 7
57 วัดราษฎร์บำรุง 4 1 3 7 8
58 วัดวาลุการาม 4 0 0 0 4
59 อนุบาลเกษมวิทยา 3 8 4 8 15
60 บ้านสามแยกจำปา 3 6 8 10 17
61 บ้านเขาตะเภาทอง 3 6 5 6 14
62 บ้านห้วยทับทอง 3 5 1 5 9
63 บ้านปากเลข 3 2 3 6 8
64 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 3 2 2 5 7
65 บ้านแพรกแห้ง 3 2 2 3 7
66 บ้านเขาแงน 3 1 3 3 7
67 บ้านน้ำตก 3 1 0 0 4
68 บ้านคลองกก 2 9 5 8 16
69 บ้านอ่าวมะม่วง 2 7 4 3 13
70 บ้านหาดทรายรี 2 7 3 5 12
71 บ้านปังหวาน 2 7 3 4 12
72 วัดท้องตม 2 2 4 2 8
73 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 2 2 3 2 7
74 วัดสุวรรณนิมิต 2 2 2 1 6
75 วัดวิเวการาม 2 2 2 0 6
76 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 1 4 5
77 วัดเชิงคีรี 2 1 5 2 8
78 บ้านน้ำฉา 2 1 5 0 8
79 บ้านต่อตั้ง 2 1 4 8 7
80 บ้านเล็บกะรอก 2 1 3 3 6
81 วัดพะงุ้น 2 0 2 3 4
82 บ้านแก่งกระทั่ง 2 0 0 0 2
83 บ้านแหลมสันติ 1 7 3 3 11
84 วัดธัญญาราม 1 6 3 7 10
85 วัดดอนชัย 1 5 6 8 12
86 วัดสมุหเขตตาราม 1 4 6 5 11
87 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 1 4 3 3 8
88 วัดบรรพตวารีเขต 1 3 5 5 9
89 บ้านหนองปลา(สวี) 1 3 2 7 6
90 บ้านหนองไก่ปิ้ง 1 3 1 4 5
91 บ้านสะพานยูง 1 2 8 7 11
92 ชุมชนวัดธรรมถาวร 1 2 7 8 10
93 วัดชลธารวดี 1 2 4 2 7
94 วัดผุสดีภูผาราม 1 2 1 2 4
95 วัดท่าหิน 1 2 0 2 3
96 บ้านปากน้ำหลังสวน 1 1 2 3 4
97 ประชาเอื้ออารี 1 1 1 6 3
98 บ้านทับช้าง 1 1 0 4 2
99 วัดจันทราวาส 1 0 5 2 6
100 บ้านดอนนน 1 0 3 8 4
101 วัดนาสัก 1 0 2 1 3
102 เทศบาลวัดด่านประชากร 1 0 1 0 2
103 วัดราชบุรณะ 1 0 1 0 2
104 บุณยสมบัติวิทยา 1 0 1 0 2
105 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 4 4 5 8
106 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 4 0 7 4
107 วัดท่าทอง 0 3 2 6 5
108 บ้านห้วยหลอด 0 2 6 5 8
109 บ้านห้วยมุด 0 2 2 2 4
110 บ้านน้ำลอด 0 2 1 3 3
111 บ้านควนตะวันออก 0 2 1 1 3
112 วัดราษฏร์อรุณ 0 1 2 2 3
113 บ้านเขาวงกรด 0 1 2 0 3
114 บ้านสวนจันทน์ 0 1 1 2 2
115 วัดหนองบัว 0 1 1 1 2
116 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 1 1 0 2
117 บ้านหนองปลา 0 1 1 0 2
118 อนุบาลทอรัก 0 1 1 0 2
119 วัดถ้ำเขาล้าน 0 1 0 3 1
120 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1
121 วัดชลธีนิมิตร 0 1 0 1 1
122 วัดมุจลินทาราม 0 1 0 0 1
123 บ้านยางงาม 0 1 0 0 1
124 วัดอัมพาวาส 0 0 3 3 3
125 วัดควน 0 0 2 3 2
126 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 1 2 1
127 บ้านคลองระ 0 0 1 2 1
128 วัดนพคุณ 0 0 1 2 1
129 บ้านปากทรง 0 0 0 7 0
130 บ้านท้องครก 0 0 0 2 0
รวม 736 540 417 578 2,271