สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 40 13 5 11 58
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง 30 8 3 6 41
3 บ้านในเหมือง 29 15 13 12 57
4 ราชประชานุเคราะห์ 3 27 10 2 6 39
5 ชุมชนวัดขันเงิน 27 7 3 7 37
6 วัดปิยะวัฒนาราม 26 10 8 8 44
7 บ้านในหุบ 23 10 4 6 37
8 อนุบาลพะโต๊ะ 22 10 5 6 37
9 บ้านห้วยกลาง 21 5 6 8 32
10 สหกรณ์พัฒนา 20 12 1 13 33
11 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 20 5 5 6 30
12 พัฒนศึกษา 19 14 3 5 36
13 ชุมชนวัดหาดสำราญ 18 13 4 11 35
14 บ้านน้ำลอดน้อย 17 5 1 2 23
15 วัดชลธีพฤกษาราม 16 7 6 11 29
16 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 7 2 0 25
17 บ้านคลองเหนก 15 11 10 8 36
18 บ้านห้วยชัน 15 10 7 6 32
19 วัดแหลมปอ 15 3 3 7 21
20 วัดสว่างมนัส 14 8 6 8 28
21 บ้านเขาทะลุ 13 6 5 5 24
22 สามัคคีวัฒนา 13 4 0 1 17
23 บ้านเขาค่าย 12 14 8 12 34
24 บ้านสวนสมบูรณ์ 12 4 1 5 17
25 บ้านดวด 12 2 1 1 15
26 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 11 8 7 5 26
27 บ้านคลองสง 11 5 2 5 18
28 บ้านคู 10 4 1 4 15
29 บ้านทับใหม่ 9 14 17 11 40
30 บ้านไทยพัฒนา 9 14 9 6 32
31 บ้านห้วยทรายขาว 9 5 3 1 17
32 บ้านบางหยี 9 3 4 5 16
33 ชุมชนสวี 9 3 1 4 13
34 บ้านเขาตากุน 9 3 1 1 13
35 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 8 5 7 7 20
36 บ้านดอนแค 8 4 5 4 17
37 บ้านนาเหรี่ยง 8 4 3 5 15
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 7 10 6 8 23
39 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 7 7 5 14 19
40 บ้านทุ่งคาโตนด 7 6 2 4 15
41 บ้านไทรล่า 7 4 5 2 16
42 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 7 4 4 1 15
43 บ้านเขาน้อยสามัคคี 7 3 2 2 12
44 วัดเทพนิมิตวนาราม 7 1 5 4 13
45 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 6 10 6 13 22
46 บ้านคลองน้อย 6 10 6 5 22
47 บ้านวังปลา 6 7 8 8 21
48 วัดชุมแสง 6 4 4 2 14
49 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 4 2 4 12
50 วัดปากน้ำละแม 6 4 0 3 10
51 บ้านเขาล้าน 6 3 3 8 12
52 อนุบาลเกษมวิทยา 5 8 4 8 17
53 วัดนาทิการาม 5 7 4 1 16
54 บ้านพังเหา 5 2 1 2 8
55 เอื้ออำพน 4 13 2 6 19
56 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 4 8 4 10 16
57 บ้านในกริม 4 4 5 8 13
58 วัดราษฎร์บำรุง 4 1 3 7 8
59 บ้านเล็บกะรอก 4 1 3 3 8
60 วัดพะงุ้น 4 0 2 3 6
61 วัดวาลุการาม 4 0 0 0 4
62 บ้านคลองกก 3 10 6 8 19
63 บ้านหาดทรายรี 3 7 3 5 13
64 บ้านสามแยกจำปา 3 6 8 10 17
65 บ้านเขาตะเภาทอง 3 6 5 6 14
66 บ้านห้วยทับทอง 3 5 1 5 9
67 บ้านน้ำฉา 3 3 5 0 11
68 บ้านปากเลข 3 2 3 6 8
69 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 3 2 2 5 7
70 บ้านแพรกแห้ง 3 2 2 3 7
71 บ้านเขาแงน 3 1 3 3 7
72 บ้านน้ำตก 3 1 0 0 4
73 บ้านอ่าวมะม่วง 2 9 4 3 15
74 บ้านปังหวาน 2 7 3 4 12
75 วัดธัญญาราม 2 6 3 7 11
76 วัดท้องตม 2 2 4 2 8
77 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 2 2 3 2 7
78 วัดสุวรรณนิมิต 2 2 3 1 7
79 วัดวิเวการาม 2 2 2 0 6
80 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 1 4 5
81 วัดผุสดีภูผาราม 2 2 1 2 5
82 วัดเชิงคีรี 2 1 5 2 8
83 บ้านต่อตั้ง 2 1 4 8 7
84 วัดมุจลินทาราม 2 1 0 0 3
85 บ้านแก่งกระทั่ง 2 0 0 0 2
86 บ้านแหลมสันติ 1 7 3 3 11
87 วัดดอนชัย 1 5 6 8 12
88 วัดสมุหเขตตาราม 1 4 6 5 11
89 วัดบรรพตวารีเขต 1 4 5 5 10
90 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 1 4 3 3 8
91 บ้านหนองปลา(สวี) 1 3 2 7 6
92 บ้านหนองไก่ปิ้ง 1 3 1 4 5
93 บ้านสะพานยูง 1 2 8 7 11
94 ชุมชนวัดธรรมถาวร 1 2 7 8 10
95 วัดชลธารวดี 1 2 4 2 7
96 วัดท่าหิน 1 2 0 2 3
97 บ้านปากน้ำหลังสวน 1 1 2 3 4
98 ประชาเอื้ออารี 1 1 1 6 3
99 บ้านทับช้าง 1 1 0 4 2
100 บ้านยางงาม 1 1 0 0 2
101 วัดจันทราวาส 1 0 5 2 6
102 บ้านดอนนน 1 0 3 8 4
103 วัดนาสัก 1 0 2 1 3
104 เทศบาลวัดด่านประชากร 1 0 1 0 2
105 วัดราชบุรณะ 1 0 1 0 2
106 บุณยสมบัติวิทยา 1 0 1 0 2
107 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 4 4 5 8
108 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 4 0 7 4
109 วัดท่าทอง 0 3 2 6 5
110 บ้านห้วยหลอด 0 2 6 5 8
111 บ้านห้วยมุด 0 2 2 2 4
112 บ้านน้ำลอด 0 2 1 3 3
113 บ้านควนตะวันออก 0 2 1 1 3
114 บ้านหนองปลา 0 2 1 0 3
115 วัดราษฏร์อรุณ 0 1 2 2 3
116 บ้านเขาวงกรด 0 1 2 0 3
117 บ้านสวนจันทน์ 0 1 1 2 2
118 วัดหนองบัว 0 1 1 1 2
119 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 1 1 0 2
120 อนุบาลทอรัก 0 1 1 0 2
121 วัดถ้ำเขาล้าน 0 1 0 3 1
122 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1
123 วัดชลธีนิมิตร 0 1 0 1 1
124 วัดอัมพาวาส 0 0 3 3 3
125 วัดควน 0 0 2 3 2
126 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 1 2 1
127 บ้านคลองระ 0 0 1 2 1
128 วัดนพคุณ 0 0 1 2 1
129 บ้านปากทรง 0 0 0 7 0
130 บ้านท้องครก 0 0 0 2 0
รวม 816 560 423 579 1,799