รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สนามเทศบาลเมืองหลังสวนและบริเวณโดยรอบ
ระหว่าง วันที่ 26 -29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กรวิรัตน์
 
1. นางพรพรรณ   บัวฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1. เด็กหญิงอรจิรา  พัฒชนะ
 
1. นางสาวกุศล  ดาวตุ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  โกศล
 
1. นายสานนท์  มณีนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล
 
1. นางสาวอินทิรา  ฤทธิเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสิตานันท์   พันธ์แก้ว
 
1. นางจินตนา  ยินดีรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงอัจฉรา   ทิพย์บรรพต
 
1. นางสรารัตน์  นุมาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  ศรีสมยศ
 
1. นางประภาพร  แดงขุนทด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ทองเหลือ
 
1. นางสาวทิวาพร  เกษมวราภรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายปารมี  ทองปราโมทย์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เพียรดี
 
1. นางพรรณี  กฤษณะทรัพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กหญิงจันทนา  พิลากุล
 
1. นางสุจิตรา  เพชรอาวุธ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงธัญชนิต  แอ่งสาย
3. เด็กหญิงปัณษฎากร  โปตะการักษ์
 
1. นางศิริวรรณ  ชาญอาวุธ
2. นางเพ็ญพิศ  อร่ามสุวรรณกร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายจามิกร  กรองเห็น
2. เด็กหญิงปวีภัทร  ปัดเมฆ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภาสภิรมย์
 
1. นางจรรยา  เพชรสุวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จี่พิมาย
2. เด็กหญิงพรรณเพชร  โสมมาก
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วิเศษชาติ
 
1. นายสานนท์  มณีนวล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงนิลนรี  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ถึงพร้อม
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
2. นางสาวอทิตยา  ศรีภักดี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงชลดา  สะภะพันธ์
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ชินวงศ์
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
2. นางสาวอทิตยา  ศรีภักดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่
 
1. นายเอกรัตน์  มณีบางกา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติน  นวลจริง
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพงศกร  ญานะ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  องอาจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  วุฒิระวัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  นุรักษ์
3. เด็กหญิงรัฐติญากรณ์  สิทธี
 
1. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
2. นางสาวอมรา  กาฬสมุทร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ง่วนภูเก็ต
2. เด็กชายชัยโย  อุทัยรัตน์
3. เด็กหญิงทักษอร  สุวรรณภพ
 
1. นายบรรยงค์  พุทธเมฆา
2. นางสาวดวงใจ  สายลือนาม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. นางสาวนุภารัตน์  ชื่นจิต
2. เด็กหญิงศศิธร  ดีเลิศ
3. นายเกรียงไกร  สีมานนท์
 
1. นายอภิชาติ  ประภาวิชา
2. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงญานากุล  ธรรมสวาสดิ์
2. เด็กชายอัครินทร์  ยอดรัก
 
1. นางณัฐยา  ผุสดี
2. นางศิริพร  แสงสุริวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงวิลดา  จันทร์สม
2. เด็กชายแสงเพชร  ศรีตะวัน
 
1. นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ
2. นางสาวธณัฐฐา  หิ้นเตี้ยน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย    พันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางวันเพ็ญ   วิศิษฏ์รัฐพงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงนิรัตติศัย  ซาพิมพ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จ่ายจะนะโยธิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กชายอัสนี  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุปานันท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สะอาด
3. เด็กชายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางสมจิต  จามจุฬี
2. นางยุษฎี  ช่วยสีสวัสดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายพงศกร  คงจินดา
2. นางสาวอัจฉรา  จุ้ยนคร
3. เด็กหญิงอัญชลี  นิคมเพชร
 
1. นางสาวกาญจนา  สาลีขาว
2. นางชวนพิศ  คำจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายฐิตินันท์    ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมัสทลิกา   เดชคงแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตวดี   นาพันธุ์
 
1. นางรัชนี  ทินวงค์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  จันทร์ณรงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนงนภัส  แพรเขียว
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิเกิด
 
1. นางสาวศิริพร  เกษแก้ว
2. นางสาวยุพดี  ฐานสันโดษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายธฤต  สุดใจ
2. เด็กชายพชรพล  ดีเจย
3. เด็กชายอาทิตย์   ระมันกน
 
1. นายอนุชา  อินทมุณี
2. นางสุมณฑา  มัทมิฬ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  จิตรสุข
2. เด็กหญิงพิศมัย  วิชาชัย
3. เด็กชายสหรัฐ  พัดชู
 
1. นางสาวอภัสรา  วงค์สุวรรณ
2. นางจิราพร  บุญกวย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แย้มสกุล
2. เด็กหญิงอธิชา  รัตนศิลา
3. เด็กชายอัฑฒกร  กิจพินิจ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เพ็งบุญ
2. นายมาโนชญ์   ยงพานิชย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สระทองเยาว์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นุ้ยรัตน์
3. เด็กหญิงศิรินาฎ  พูลชนะ
 
1. นางสาวศิริพร  เกษแก้ว
2. นางสาวยุพดี  ฐานสันโดษ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธวัชชัย   เพ็ชร์ชนะ
2. เด็กชายสิทธิโชค   ชูฝ่ายคลอง
 
1. นางสาวพนิดา  บุญช่วยแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนาพัฒน์  กะการดี
2. เด็กหญิงอารียา  สีสุข
 
1. นางสาวระพีพรรณ  สิทธยางกูร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็ชร์รอด
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนวพล  สงวนสุข
2. เด็กชายสวิท  สมาวงศ์
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจักรพงษ์  คำเรืองศรี
2. เด็กชายจิตรภัทร  พระบาง
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีระณานนท์  แดงนิ่ม
2. เด็กชายปิยศาสตร์  แดงนิ่ม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  สิทธยางกูร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนะวงศ์  พรหมเจริญ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  มาลาทอง
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  เทศรัตน์
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ศิลปสุวรรณ
3. เด็กหญิงวสุมา  สุภาวะ
4. เด็กหญิงสรวรรณ  สุขศิริ
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางพจนา  แคนตะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กหญิงกรกนก  วงสุวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำระหงษ์
3. เด็กหญิงประภัสสร  หลักกำจร
4. เด็กชายวรากร  ทินแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ภูสมจิตร
 
1. นางสาวณัทธมนกาญจน์  ยิ้มแก้ว
2. นางสาวบุหงา  หลงสลำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมมะยา
2. เด็กหญิงปนัดดา  พัฒน์มณี
3. เด็กชายวิภาวดี  หินแก้ว
4. เด็กหญิงสิริวิมล  นุ้ยสุข
5. เด็กหญิงอารยา  สุทิน
 
1. นางวิรดา  นิยมไทย
2. นายณัฐพล  ราตรีพฤกษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกานติมา  แขวงเมฆ
2. เด็กหญิงปัทมพร  อานมณี
3. เด็กหญิงพชรมัย  โตสีดา
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  เขียวสง่า
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ปานเพชร
 
1. นางสาวกัลยา  เซ่งเวียง
2. นางสาววรางคณา  เหล่าซ่วน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  ฉิมสะอาด
2. เด็กหญิงฐิติมา  ปลอดสกุล
3. เด็กหญิงพรนิภา  หาวิเชียร
4. เด็กหญิงรังสิมา  สร้อยสงค์
5. เด็กหญิงสิรีธร  ตั่นเล่ง
 
1. นายอวยชัย  วงศ์วิเชียร
2. นางเสาวลี  วงศ์วิเชียร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายปกป้อง  สาระแสน
2. เด็กชายภาณุพงษ์  เพชรสวี
3. เด็กหญิงวนิตา  ชัยลา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นามตะคุ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือวัลย์
 
1. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
2. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกนกกร  อินทมุณี
2. เด็กหญิงชุติมา  เทพรักษ์
3. เด็กชายพนมพร  รักษาศักดิ์
4. เด็กหญิงลักขณา  นนทสวัสดิ์
5. เด็กชายอรรณพ  สุขหาดยาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. นางธิรธิดา   ทองศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ใสสุชล
2. เด็กหญิงญาดา  โพนาคา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยศรี
4. เด็กชายเจษฎากร  ขำอนันต์
5. เด็กชายเอกรินทร์  รอดศิริ
 
1. นายสิริวัฒน์  ปราบคช
2. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลาน่า  โมลนาร์
 
1. นางศศิธร  จันทร์ทึก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเลข 1. เด็กชายเอธัต  แซ่เหง่า
 
1. นางจำเรียง  อินทนาคม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คงวิหก
 
1. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกฤติมา  พิณเอก
2. เด็กชายวรภัทร  สาทะกิจ
 
1. นางสาวเกวลิน  ผลทวี
2. นางสาวธิดารัตน์  เนียมวดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  จันทะ
2. เด็กหญิงณหทัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นางธิรธิดา   ทองศรี
2. นางรุ่งนภา  ธนบัตร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงศศิธร   โพธิ์ยี่
2. เด็กชายอภิวัฒน์   จันทร์สุข
 
1. นางสินีนาฎ  เจริญคีรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สารประทีป
3. เด็กหญิงณัฐนิชฌา  เขียวเจริญ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนบุญ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   เรืองศรี
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุ้นบุญเรือง
7. เด็กหญิงปาลิตา  จันทรสวัสดิ์
8. เด็กหญิงพิมพิศา  ขำแก้ว
9. เด็กหญิงศุภกานต์  คิดการ
10. เด็กหญิงสุนิษา  จิตมา
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สิงอุดม
2. นางสาวสัณหจุฑา  ทองศรีนวล
3. นางวันเพ็ญ  ดำสนิท
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนกพร   หีตนา
2. เด็กชายจักรี   ศรีเมือง
3. เด็กชายชลธิศ   เรืองแก้ว
4. เด็กหญิงชุดามาศ   ภาณุรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐมน   ชุมทอง
6. เด็กหญิงตรีรัตน์   มองประโคน
7. เด็กหญิงพัชรี   บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพินิศศา   จันทร์นวล
9. เด็กหญิงลลิตา   เมืองแทน
10. เด็กหญิงอภิญญา   คุณมี
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงชญาดา  ภักดีชน
2. เด็กหญิงชไมพร  กลิ่นสุม
3. เด็กหญิงฐานัดดา  ชิดดุษดี
4. เด็กชายตะวัน  เนียมเจริญ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมใหม่
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พิมพร
7. เด็กหญิงพรนภา  สุขบัวใหญ่
8. เด็กหญิงพันพสา  หสนานนท์
9. เด็กชายภาณุพงษ์  เพชรสวี
10. เด็กหญิงวนิตา  ชัยลา
11. เด็กหญิงวาสนา  ชานุชิต
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นามตะคุ
13. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วพวง
14. เด็กหญิงสุภาพร  แบนกระโทก
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือวัลย์
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
3. นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา
4. นางสาวเกตุแก้ว  สุดเกตุ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ดีสมดู
2. เด็กหญิงคุณัญญา  ภักดีชน
3. เด็กหญิงจินตนา  พฤกษ์ให้ผล
4. เด็กหญิงชื่นชีวา  ป้องไธสงค์
5. เด็กชายณัฐวัตร  สวิงรัมย์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมเจริญ
7. เด็กหญิงพิมพิไล  เวียนไธสง
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ป้องไธสง
9. เด็กชายภูมิภัทร  วัฒนกูล
10. เด็กหญิงมาลาพร  พูลเสมอ
11. เด็กชายฤทธิชัย  โตพะไล
12. เด็กหญิงวรรณพร  ชมคำ
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชาญชำนิ
14. เด็กชายอรรถพล  คงขันธ์
15. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แสงใส
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา
3. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
4. นางสุมารินทร์  สองสมุทร์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงญาดา  สนอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  อักษรกวน
 
1. นายประภากร  คำออน
2. นางกวินันท์  บุญสิทธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายวรฤทธิ์  วัตพล
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ตรึกตรอง
 
1. นายสมชาย   สุขกรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมศักดิ์
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่เป็นสุข
 
1. นายเจษฎาพร  สุขไหม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวิชศรี
 
1. นางอรวรรณ  อะวะภาค
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอาริยา  เจียมวิจิตร
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคกอิ่ม
 
1. นางอทิสา  วงศ์สุวัฒน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกรกช   คงจันทร์
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายรัชชานนท์  เรือนดี
 
1. นายปฏิบัติ  เจริญสุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ชัยขรรค์
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปลื้ม
2. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จั่นทอง
2. เด็กหญิงอำไพ  พรมจรรย์
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฤทธิรุณ
 
1. นายสมเชษฐ  ชูบัวทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายธนชาติ  ชาวเขา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงอรวรา  เลิศไกรย์
 
1. นางสาวธัญญณัฐ  ชูวัจนะ
2. นางพัชรินทร์  เกิดด้วง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กชายจตุภัทร  สุดตะคาน
2. เด็กชายจักรพงษ์  ถ้ำทอง
3. เด็กชายธันวา  แสนคำนึง
 
1. นายชาลี  แก้ววารี
2. นางอาทิตรา  พิมาน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  หมวดทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  นารีเลิศ
3. เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนะ
 
1. นายเศวตฉัตร  ศกุนตะฤทธิ์
2. นายสิริวัฒน์  ปราบคช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายปรีชานันต์  ชาญวารินทร์
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกัญญา  เอี่ยมฉิม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงธนพร  อรุณรักษ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณจินดา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายฐิตินันท์  นิยะกิจ
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คงสกุล
 
1. นางสาวรัชชพร  บุรีรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นางสาวพรทิพย์  นาคเพ็ง
 
1. นายวินิตย์  ยืนชนม์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงตุลยดา  มีเมตตา
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองนพภา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงพรทิพา  ซั่วเซ่งอี่
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงนพมาศ   พรหมเพชรนิล
 
1. นางสุพิตร์  สุรชัยสิทธิโชค
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  มณีรัตน์
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นางสาวพรทิพย์  นาคเพ็ง
 
1. นายวินิตย์  ยืนชนม์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพรหมชัย  สุวรรณเนาว์
 
1. นางโสพิณ  เพชรสงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพงศากร  ตรีวุธ
 
1. นางโสพิณ  เพชรสงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โปศิริ
2. เด็กชายกฤตินนท์   ยมสุขขี
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วรพันธ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา   นบนุ่น
5. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเขียว
6. เด็กหญิงชุติวรรณ  ไชยพล
7. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีกูล
8. เด็กหญิงณัสสุดา  ขำสุวรรณ
9. เด็กหญิงณิชารีย์  โกยรัมย์
10. เด็กชายนภัสรพี  พรหมน้อย
11. เด็กหญิงนภิสา  สุขนิรันดร์
12. เด็กชายปวริศ  บัวสะอาด
13. เด็กหญิงปวริศา  บัวสะอาด
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สังข์หิรัญ
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขาวมี
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยสุวรรณ
17. เด็กหญิงมัณฑกานต์  อินทรนิมิตร
18. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริจิตร
19. เด็กหญิงสุภาวดี  มาณะเดช
20. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  นาคยงค์
 
1. นางนงค์นาถ  ศรีทองกุล
2. นางสาวอภิญญา  จิตรอักษร
3. นายวราวุธ  ศรีมาลา
4. นางวรชา  เพิ่มพูล
5. นางสาวจุฑามาศ  แก้วกลั่น
6. นางจงจิตร  มลธุรัช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหยี 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ปานสวัสดิ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สอนหลังสวน
3. เด็กชายจตุรวิตต์  รอดสวัสดิ์
4. เด็กชายธีระพล  ดำนิล
5. เด็กหญิงมัณฑนา  พุ่มขจร
6. เด็กหญิงสุวรรณดี  ศรีศิลป
 
1. นายณภัทร  ปัญจมาตย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกชกร  ถิรเบญญานุกุล
2. เด็กหญิงกรรณญภรณ์  พรหมมุสิต
3. นายกฤษณะ  มุจนานันท์
4. เด็กชายกฤษณะ  เพชรประพันธ์
5. เด็กชายชัยวัฒน์  เกิดสุข
6. เด็กชายชินกฤต  ปานทอง
7. นางสาวฐาปณี  ขำจิตต์
8. นางสาวฐิติกา  กองจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนตรนิติสกุล
10. เด็กหญิงทิพวัลย์  ดอมไธสง
11. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่สุวรรณ
12. เด็กชายธราดล  สังข์ชุม
13. เด็กหญิงธีราพร  เทศรัตน์
14. เด็กชายนันทกร  วรรณกูล
15. เด็กหญิงปณิตา  เลี้ยวไพบูลย์
16. เด็กชายพลภัทร์  รัตนพัฒน์
17. เด็กหญิงภัทรพร  สังข์ไชย
18. เด็กชายภาคิไนย  ใจสว่าง
19. เด็กชายภานุพงศ์  เรืองศรี
20. เด็กหญิงมัณฑนา  ชาวสวน
21. เด็กหญิงมาณวิกา  คำปานทิพย์
22. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คงพัฒน์
23. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็งสกุล
24. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชูบ้านนา
25. เด็กชายวีระภัทร  ขนะปักษ์
26. เด็กชายวีระวัฒน์  ดวงจันทร์กาญจน์
27. เด็กหญิงศิริพร  ไกรสิทธิ์
28. เด็กหญิงศุภีนันท์  จันทร์นพรัตน์
29. เด็กชายสินชัย  แสงเพชร
30. เด็กหญิงสุวพัชร  แซ่วุ่น
31. เด็กชายอนุชา  สิทธิจันทร์
32. นายอนุวัฒน์  ฉิมมณี
33. เด็กหญิงอภิชญา  คำแป้น
34. นางสาวอรวรรณ  ธรรมณี
35. เด็กชายอโณชา  สิทธิจันทร์
36. นางสาวเจนจิรา  ขวัญราช
37. เด็กหญิงเนตรนภา  พิศลยบุตร
38. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ่ม
39. เด็กหญิงเพชรา  ทิพย์รัตน์
40. เด็กหญิงไอลดา  วัชระมูสิก
 
1. นายธนัญ   วัธนอินทร์
2. นางวัลภา  พัฒน์สมบัติ
3. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร
4. นายลักษไชย  มลอุ่น
5. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
6. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
7. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน
8. นางปวริศา  สอนทะโม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กหญิงกชนันท์  ทองปน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันยา
3. เด็กหญิงจตุรพร  พรหมทุ่งฆ้อ
4. เด็กหญิงจิณห์วรา  ชุมแสง
5. เด็กชายจิรกฤต  ปานเคลือบ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทียมทัต
7. เด็กหญิงชญานิศ  วงค์เนียม
8. เด็กหญิงชนิสรา  สุขเกลื่อม
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร   สุทธิศิริ
10. เด็กชายทวีศักดิ์  แสวงผล
11. เด็กชายทีปกร  ตั้งอั้น
12. เด็กชายธีรเทพ  พุกฒพุฒ
13. เด็กหญิงนวรัตน์  หลักอินท์
14. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีจันทร์
15. เด็กหญิงปรียกร  วงษ์นาหญีต
16. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองเสมียน
17. เด็กชายภครพรรณ  สามเรือนทอง
18. เด็กหญิงภวรัญชน์  ปาวสกุล
19. เด็กชายภัทรชัย  สร้อยสุวรรณ
20. เด็กชายภิวัฒน์  เกื้อเพชร
21. เด็กหญิงยุพาวดี  เอมเอก
22. เด็กหญิงรัตนา  ซ้ายน้ำจืด
23. เด็กหญิงรัตนา  ซ้ายน้ำจืด
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาวไทย
25. เด็กหญิงวราทิพย์  อ่างทอง
26. เด็กหญิงวราพร  ระยับศรี
27. เด็กหญิงวริษฐา  กิตติวานิช
28. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยลี
29. เด็กชายวีรภัทร  วรรณฑิตฐาน
30. เด็กหญิงศิริพันธ์  อินทุรัตน์
31. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์โสภา
32. เด็กหญิงสุภัทรสร  ศิริสาคร
33. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วมณี
34. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วมณี
 
1. นายพศวีร์  อินทะโร
2. นายสมพร  ฉิมเรือง
3. นางสุธาทิพย์  รวดเร็ว
4. นางจริยา  ศรีท่าซอม
5. นางกนกพร  ธรรมฤทธิ์
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  นามนก
7. นางสาวกัญทยาวีร์   เทียนโพธิวัฒน์
8. นางณัฐพร  บุญร่ม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพรหมชัย  สุวรรณเนาว์
 
1. นายอาคม  เพชรสงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนดล  พุทธิชนม์
 
1. นางยินดี  ราชแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีเดช
 
1. นางประไพพรรณ  แป้นเพชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สุขเจริญ
 
1. นายชาญวิทย์  รอดไทย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายทศพร   หอธรรม
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เพ็ชรพริ้ง
 
1. นางสุมารินทร์  สองสมุทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีเดช
 
1. นางประไพพรรณ  แป้นเพชร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงวราพร  แก้วสีโท
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตากุน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญชูศรี
 
1. นายพิทยา  ยมสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 1. นายวีรพงศ์  ศรีพรม
 
1. นางสาวอุษณีย์  คำแก้วไทร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงอนิสา  แดงละอุ่น
 
1. นายพรนที  สุขหลังสวน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภักดี
 
1. นายพรณที  สุขหลังสวน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสวี 1. เด็กชายวิทยา  ปราบภพ
 
1. นางประไพ  พรหมขุนทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายดนัย  ศรีปัดถา
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พูลเขาล้าน
 
1. นางจุฑามาศ  สมน้อย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสุมาลี  คำปานทิพย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลปกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิมา  วงษ์สด
3. เด็กหญิงดวงพร  สมบุญ
4. เด็กหญิงปริมาภรณ์  เกิดดำ
5. เด็กหญิงปิยนุช  นิลเวช
6. เด็กชายพงศกร  นิลเวช
7. เด็กหญิงภารตี  ชุติพันธ์
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  ณะสมบัติ
9. เด็กหญิงวสภา  การพิรุณ
10. เด็กหญิงอรสินี  รัตนมณี
 
1. นายกฤษณ์  พรเสถียรพงศ์
2. นายนฤทธิ์  ไทยศิริ
3. นางสารภี  ไทยศิริ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  สนั่นแสง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สะอาด
3. เด็กหญิงกัญชรส  นิยมธรรม
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัตตสัมพันธ์
5. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชวัญเมือง
6. เด็กหญิงจิรัชญา  ราชณรงค์
7. เด็กหญิงจุฑามณี  วัฒนะ
8. เด็กหญิงฐานิตา  รัตนจินดา
9. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์เพ็ง
10. เด็กหญิงฐิติชญา  สมณะช้างเผือก
11. เด็กชายธนพนธ์  คงวิหค
12. เด็กหญิงธันยพร  สุพาสอน
13. เด็กหญิงนภิสรา  เมืองแดง
14. เด็กหญิงนิภาภัทร์  จีบเพชร
15. เด็กชายปรเมษฐ์  จรกลิ่น
16. เด็กหญิงปาณิสรา  เคี่ยนบุ้น
17. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พรหมขุนทอง
18. เด็กหญิงพรพิมล  มหาแก้ว
19. เด็กหญิงพิชญา  ขำเกิด
20. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ
21. เด็กหญิงศรัณย์พร  สุดสวาสดิ์
22. เด็กหญิงศศิประภา  ยังสวัสดิ์
23. เด็กหญิงสรัลพร  พิมพ์อ้วน
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินแก้ว
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามกร
26. เด็กหญิงอรุโณทัย  ใจดี
 
1. นางเสงี่ยม   ยุติมิตร
2. นางสาวพรรณธิรา  ใจสมคม
3. นายสว่างพงศ์  ฐิตะฐาน
4. นางนิตยา  ภู่บรรจง
5. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
6. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
7. นางสาวพรทิพย์  คงสุวรรณ์
8. นางสาวสุภาวิณี  กุศลชู
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เรืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงปทิว
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรวงค์
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงเผือก
5. เด็กชายจีรวุฑฒ์  มณีกุล
6. เด็กชายฉัตรเพชร  พลรักษา
7. เด็กชายณัฐภัทร  ภุมรินทร์
8. เด็กชายธนภูมิ  ซึ่งดี
9. เด็กหญิงสิริกร  สุดใจดี
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาววราภรณ์  แพสุวรรณ์
2. นางสาวรัตติยากร  สังวรกาญจน์
3. นายเลอชัย  หนูแกล้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ยงญาติ
2. นายชัยณรงค์  บัวไสย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
4. เด็กชายธีรนันท์  ทองชำนาญ
5. นางสาวนันทนา  สิทธิโกมล
6. เด็กชายพรวิศิษฐ์  สมภักดิ์
7. เด็กหญิงพัชรา  ทองตุ้ม
8. เด็กหญิงมณฑา  ธรรมเนียม
9. เด็กหญิงมัณฑนา  สุวรรณแย้ม
10. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หีตสมุย
 
1. นางสาวกาญจนา  สาลีขาว
2. นางชวนพิศ  คำจันทร์
3. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงชญาดา  เพชรจรูญ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสุด
3. เด็กหญิงรวิณท์นิภา  พวงประทุม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลาภมาก
5. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ใคร่กระโทก
6. เด็กหญิงวรดา  กลมสันเที้ยะ
7. เด็กหญิงศศิภา  แก้วกล้า
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ป้องคำแสน
9. เด็กหญิงสุจิตรา  หินซุย
10. เด็กหญิงสุธาสินี  อ่อนมั่น
 
1. นางสาวกานต์สิรี  อุดมสิน
2. นางสาวศรสวรรค์   จันทร์มาลี
3. นางสาวมณีฉาย  หมวดชนะ
4. นายสิทธิเดช  เนตรัก
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจันทิมา  ม่วงขาว
2. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงพัชริดา  ผุดมี
5. เด็กหญิงวรวีร์  มีเพียร
6. เด็กชายวริษฐา  ขาวไกรรัตน์
7. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
8. เด็กหญิงอติมา  จันทร์จุนาทัศน์
9. เด็กหญิงเกวลิน  ลือฤทธิ์
10. เด็กหญิงโมโม่  พม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางสาวณัชนนท์  สกุลสัมพันธ์ศรี
3. นางสาวเพ็ญศิริ  แก้วเพชร
4. นายประมวล  บัวชาวเกาะ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วพันธ์
2. เด็กหญิงปิยนันท์  อินทร์ชนะ
3. เด็กหญิงรักษิตา  สุกรี
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ภูเขียว
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมมุนี
6. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมจรรย์
7. เด็กหญิงเปมิกา  กลับวุ่น
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางสาวณัชนนท์  สกุลสัมพันธ์ศรี
3. นางสาวเพ็ญศิริ  แก้วเพชร
4. นายประมวล  บัวชาวเกาะ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  อุทิศไทย
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี
3. เด็กชายณัฎฐิกา  ขุนดำ
4. เด็กหญิงณัฐิดา  ทองเกิด
5. เด็กหญิงนรมน  เทียนทอง
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  เจริญสุข
7. เด็กหญิงพิชญาวี  บัวเผียน
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิวายพราหมณ์
9. เด็กหญิงศิริพร  ม่วงรุ่ง
10. เด็กหญิงศิวพัฒน์  จันทร์ทองขาว
11. เด็กหญิงสุทธิตา  เสลาคุณ
12. เด็กหญิงอัญชลี  มฤค
13. เด็กหญิงเขมลาวัลย์  อินทสาร
14. เด็กหญิงเหมรัตน์  ศิริรัตน์
 
1. นางสุมามาศ  พรหมสุวรรณ
2. นางบุศราวดี  รังภูรีย์
3. นางเมธาวี  วิมลมาศ
4. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
5. นางสาวอมรา  กาฬสมุทร
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นายดำรงชัย  ศรีงาม
2. นายบุญครอง  สุดสวาสดิ์
3. เด็กชายภานุเดช  แก้วบำรุง
4. เด็กชายภูวนาท   หีตภุมรินทร์
5. เด็กชายวิโรจน์  ขาวสุข
 
1. นายดุลสฤษดิ์   รัตนูปกรณ์
2. นายสมพงษ์  นุ้ยบ้านด่าน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  โชติรุจิรานนท์
2. เด็กหญิงอัญชริกา  กองสวัสดิ์
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  พรหมมาตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงติยาพร  มาลาพงษ์
 
1. นางเสงี่ยม  ยุติมิตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายครรชิต  ศรีสองเมือง
2. เด็กชายธัญเทพ  ศรีมณฑา
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีสุทยะคุณ
4. เด็กชายปีติภัทร  พิจารณ์
5. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ช่วง
6. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขนิรันดร์
 
1. นายสมชัย  คงดำ
2. นายศตวรรษ  ศรีเขาล้าน
3. นายนฤทธิ์  ไทยศิริ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายธนภัทร  สุขนิรันดร์
2. เด็กชายนวพล  ทองหีต
3. เด็กชายปวิตร  มุ่งแสง
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปานสกุล
5. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงสูง
6. เด็กชายอรรถวิโรจน์  เหล่าอุบล
 
1. นายอำพล  ประทุมสุวรรณ
2. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
3. นายอัษฏพล  รัตนหาญ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายชัยนันท์  พาหะมาก
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วขาว
3. เด็กชายปราโมทย์  จันทร์มณี
4. เด็กชายภูวดล  จินดาพราย
5. เด็กชายวันเฉลิม  สุขนรินทร์
6. เด็กชายสรศักดิ์  คงปาน
7. เด็กชายสุวรรณชาด  ด้วงทอง
8. เด็กชายเจนณรงค์  จินดาพราย
 
1. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
2. นายเอกศิริ  รถแก้ว
3. นายกิตติพงษ์  กาญจน์สำเริง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิสังข์
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  ชุมแสง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ชุมแสง
4. เด็กหญิงจิราพร  พรหมพฤกษ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองวัง
6. เด็กชายณัทฐ์ชัย  ระกำดวง
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองตัน
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สระแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  สีคราม
2. นางสาวนลินี  ผุดเพชรแก้ว
3. นางสาวพิชญามณฑ์  เจาะขาว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไหมชุม
2. นางสาวปาณิสรา  นาคเจริญ
3. เด็กหญิงผกาแก้ว  มีใหม่
4. เด็กหญิงพาศิณีย์  ดำไทรย์
5. เด็กหญิงภัทราพร  มุสิกะ
6. เด็กหญิงมณฑนรรญ  ซิงดี
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  กาฬจันโท
8. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  เข็มมณี
9. เด็กชายศุภณัฐ  พรหมมัน
10. เด็กหญิงเมสิณี  ชัยวงศ์
 
1. นางสมศรี  บัววารี
2. นายชัยยุทธ  จุลเสวตร์
3. นางเกศิราณี  วุฒิระวัฒน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตติมา  หงษ์ทอง
2. เด็กชายทิวา  คำดี
3. เด็กหญิงนัฐนิชา  กาบขุนทด
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกอบใจ
5. เด็กหญิงสุดธิดา  อำไธสง
 
1. นางสาวนงนภัส  ปานสมุทร์
2. นางอรนิตย์  พิจารณ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เสือทอง
2. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์ขื่น
3. เด็กหญิงอุมาวดี  นิยมไทย
 
1. นางสาวอภิญญา  จิตรอักษร
2. นางสาวบุษยา  เขจรรักษ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงภคนันท์  นาคประสิทธิ์
2. นายภานุพงศ์  ชัยช่วย
3. เด็กหญิงสิริกร  จันทวัง
 
1. นางวรชยา  อินทรักษ์
2. นายสัญญา  สายเพชร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรล่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงปาณิศา  สวยสอาด
3. เด็กชายอภิรักษ์  ไกรวงศ์
 
1. นางรัตนวรรณ  นิลพัฒน์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วชูกุล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  สมบุญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คำมูล
 
1. นางสาวทิวาพร  เกษมวราภรณ์
2. นางเพ็ญพร  สิงคิพร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายญาณวิจิตร  พันธุ์พิพัฒน์
2. เด็กชายธนกฤต  เจตจันทร์มณี
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงนิษา  แซ่เจีย
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ปิดพยันต์
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายนิพพิชฌน์   แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงแพรวา   รามแก้ว
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
2. นางสาวสุกัญญา  ฉะเพาะตน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ
2. เด็กชายมาวิน  คำปานทิพย์
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลีทศรัตน์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  จ้องสกุลวงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  กาญจน์สำเริง
2. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชุมละออง
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  โสมขันเงิน
 
1. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญชู
2. เด็กหญิงบุญลักษณ์  ชื่นชุ่ม
 
1. นางสาวรัตนา  สร้อยทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแงน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมประทีป
2. เด็กชายสมประสงค์  บุญเรือง
 
1. นางกมลสินี  ช่วยบำรุง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายธิเบศ  เพชรรักษ์
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวอารีย์  ทองคง
2. นางสาวอรนันท์  ทองแดง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชยานันต์  วารีศรี
2. เด็กชายณัฐดนัย  มณีนวล
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธนกร  เก้าซุ่น
2. เด็กชายรพีพงศ์  อินทรนิมิตร
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กหญิงณัชชาลัย  รุ่งช่วง
2. เด็กหญิงนิรัชดา  คล้ายเพชร
3. เด็กชายศุภโชค  จริตงาม
 
1. นายฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล
2. นายกิตติพงษ์  กาญจน์สำเริง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเมศร์
2. เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
3. เด็กชายสิรวิชญ์   สุขย้อย
 
1. นายธนัญ  วัธนอินทร์
2. นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายนภรจ  คงคะเน
2. เด็กชายมนตรี  ศรแก้วดารา
3. เด็กชายวรพล  วงศ์ปาน
 
1. นายธนัญ  วัธนอินทร์
2. นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนฤนาท  ชูบิดา
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  วชิระศิริ
3. เด็กชายภาณุพงค์  ชูบิดา
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
2. นายฐานันดร์  อุสัยนี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 1. เด็กชายธนากร  คงสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรฉัตร  บุหลันศรีชาติ
3. เด็กชายศิริชัย  ผลพฤกษ์
 
1. นายเทพอวยพร  สินตุหริบ
2. นายอานนท์  ทองศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายยุทธนา  ประเสริฐสัง
2. เด็กชายวรเดช  นันทา
3. นายอดิภัทร  ดอนศรี
 
1. นางสาวศิรินทร์   อนันตโสภาจิตร์
2. นางสาวสุพัศชญา  หนูอิ้ม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ม่วงแนม
2. เด็กหญิงพนิดา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงรินนภาภรณ์  บุญกาญจน์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สิทธิสังข์
2. นางสาววรรณนิษา  ทวนทอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายฐาปกรณ์   จันทร์ภักดี
2. เด็กชายวรายุทธ   ชุมภูทอง
3. เด็กชายสุภโชค   แสงอำไพ
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
2. นางสาวรำพึง  แสงประเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงทอง
2. เด็กหญิงกิตติยานภาวรรณ  ชุมกลิ่น
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ทองแก้ว
4. เด็กหญิงนัฐธิดา  นุ่นนา
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สอนสุทธิ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมโอ
 
1. นางยุพา  พงศ์เตรียง
2. นายสุภาพ  พงศ์เตรียง
3. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงผกาวดี   รัตนภักดี
2. เด็กหญิงวรารัตน์    ชูแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล   เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงสุพิกษา   ผอมคง
5. เด็กชายอติพล    ดีชู
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา   พงศ์ภัณฑารักษ์
 
1. นางสาวอารีย์   อินทร์นิ่ม
2. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
3. นางชูศรี  ผอมคง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทมณี  สอนโพนงาม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่ตู่
3. เด็กหญิงวรรณวิลัย  มาละอินทร์
 
1. นางจิรวัฒน์  ดาวเปียก
2. นางชไมพร   พริ้มขจีพงศ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. นางสาวสุกัญญา  สุดสีดา
2. นางสาวอังคณา  คงปาน
3. นางสาวเบญจวรรณ  พิศนอก
 
1. นางสาวศศินี  บัวชุม
2. นางสาววิมลรัตน์  องอาจ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชุมพร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณรักษ์
3. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ขวัญราช
 
1. นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์
2. นายสนธยา  สุขเจริญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แมงเมิน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   คงเอียด
3. เด็กชายมนตรี   สูเหตุ
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
2. นางสาวณัฐณิชา  สุดใจดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงกฤษติกานต์  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตนา  จริตงาม
 
1. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
2. นายสนั่น  ประทุมทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทวีพูน
3. เด็กหญิงเมธิรีนทร์  เพชรชู
 
1. นางวรรณิษา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พรหมฉวี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพะงุ้น 1. เด็กหญิงศิริสุข  สุขยิรัญ
2. เด็กหญิงสุกานดา  โชติสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  มากสวี
 
1. นางสาวภัทรวดี  จำใบรัตน์
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  กุณฑล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สพเนตร
2. เด็กหญิงนันทกานต์  พุ่มทิพย์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  กองจันทร์
 
1. นางพิริยา  ทองย้อย
2. นางบรรจง  สว่างวงศ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 1. เด็กหญิงปัทมา  โอยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เชียงพิมาย
3. เด็กหญิงอริสรา  สอนสุทธิ์
 
1. นางกมลทิพย์  เหลืองดอกไม้
2. นางอรอุมา  ตั้งประดิษฐ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายนราธิป  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงรติสา  แก้วมหิงษ์
3. เด็กชายอำนาจ  อินทร์พุ่ม
 
1. นางผ่องศรี  เขียวขำ
2. นางสมรัก  โชติดำเกิง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงบงกช   เกตุแก้ว
2. เด็กชายสรวิทย์  ดวงเสนาะ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ภิญญง
 
1. นางสาวภาณุพรรณ  บุญเลี้ยง
2. นางสาวขวัญใจ  จรูญวงศ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงจณิสรา   สุบรรณรัตน์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขฉายา
3. เด็กหญิงสุณิสา   บุญพรหม
 
1. นางสาวภาณุพรรณ  บุญเลี้ยง
2. นางสาวขวัญใจ  จรูญวงศ์
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรกนก   ไกรคุ้ม
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   ทินวงค์
3. เด็กหญิงอาทิติยา   แสงราชบุตร
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  บุญรื่น
2. นางประจิม  ฉะเพาะตน
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ไชยศรีรัมย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุบรรณรัตน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวสม
 
1. นางอรพินท์  จีนกิ้ม
2. นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสดิ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจร
 
1. นางสาวเยาวภา  ภู่ผกา
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงณัฐมน  พิมพา
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูธรฤทธิ์
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองขำ
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  พิมาน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรล่า 1. เด็กชายฐานันดร  พะคะ
 
1. นางรัชนีพร  ภูพรรณา
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายเพชรสรร  แสงนิม
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองรมย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทับเคลียว
3. เด็กชายวุฒิชัย  ทวยนาค
 
1. นางสาวกัลยกร  เพิ่มพูล
2. นางวริดา  ชูส่งแสง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายณัฐพล  ปูมสีดา
2. เด็กชายสนธยา  นิลสนธิ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ชูจิตร
 
1. นางปรัศนียาภรณ์   ธิมากุล
2. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณฐกร  ผดุงการณ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฐิตะฐาน
 
1. นางธัญณิชา  ทรายสมุทร
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1. เด็กชายสุติพล  พ่วงแม่กลอง
2. เด็กหญิงเกตน์ณิกา  มีศรี
 
1. นางวันเนาว์  ตรีวุธ
2. นางสาวเกียรติสุดา  อัจฉราทิพย์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงพรรษกร  พยอมบน
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  ครุฑสุวรรณ
 
1. นางปรีดา  เจียพานิช
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายใจเพชร  ด้วงโยธา
 
1. นางเพ็ญลี  เทพสุวรรณ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  รักษาศรี
 
1. นางสาวสุพัศชญา  หนูอิ้ม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายณัฐพนธ์  กู้ตระกูล
 
1. นางสาวอภัยวงศ์  แสนมา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กชายธนภัทร  ฉิ่งแก้ว
 
1. นายกาวิล  จันทร์สุข
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายชาคริต  ระลึกเย็น
 
1. นายพิเชียร  เตส่วน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายอนุกูล  สีใจ
 
1. นางนภา  ภูนิคม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงภักดี
 
1. นางสาวเยาวดี  ย้อยสวัสดิ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายเพชรสรร  แสงนิม
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงจันทราพร  จันทรบุตร
2. เด็กหญิงนิติภร  จันทรบุตร
3. เด็กหญิงภาวิพร  เพียรการ
4. เด็กหญิงอนันดา  ชัชวาลย์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปี่ยมยา
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นางสุมารินทร์  สองสมุทร์
3. นางสาวเกตุแก้ว  สุดเกตุ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสงคราม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกตุเพ็ชร
3. เด็กชายอนุภัทร  บุญหนุน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
2. นางสุมณธา  แก่นกูล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายจักพงษ์  จันทับ
2. เด็กชายจิรพัส  นพรัตน์
3. เด็กชายอริยะ  ณ นคร
 
1. นางขนิษฐา  เทพพิทักษ์
2. นางสาวจีรนันท์  สิทธิดำรงค์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาพร้อม
2. เด็กหญิงศุภมาส  นนทะไสย์
3. เด็กชายศุภเดช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  สุดเกตุ
2. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสงคราม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกตุเพ็ชร
3. เด็กชายอนุภัทร  บุญหนุน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
2. นางสุมณธา  แก่นกูล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงกัญญาณี   ขวัญเกิด
2. เด็กหญิงภัทราวดี   ขุนดำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิโสม
 
1. นางเจริญ  แพประสิทธิ์
2. นางอาภรณ์  เพียรมาก
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 1. เด็กชายนพพร  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายศราวิน  วิเชียรรัตน์
3. เด็กชายศุภมิตร  กิจมงคลกุล
 
1. นายมงคล  เกลี้ยงสงค์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายธีรพล   เพชรรักษ์
2. เด็กชายศราวุทธ  จันทร์หุ้น
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ฮุยประโคน
 
1. นางปรัศนียาภรณ์  ธิมากุล
2. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โปธา
2. เด็กชายอนุวัตร์  ไชยขันธ์
 
1. นางนวลจิตร  หนูไชยา
2. นางปราณี  ชัยดิษฐอดุลย์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายธนวัฒน์  อัตตะรา
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีเพ็ชรแก้ว
 
1. นางสุภาพร  สายเพชร
2. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายจตุพร  แสนจันทร์
2. เด็กชายทวีโชติ  ทองมาก
3. เด็กชายพีระพล  คำโสภา
 
1. นายเวไนย  มณีสุข
2. นายสิทธิชัย  โคนาหาญ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กชายกฤษกร  เพชรโสม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  กานจันบุตร
3. เด็กชายนพเก้า  ศรีปาน
 
1. นายสนธยา  สุขเจริญ
2. นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์