หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางกอบกุล ชนะกุลข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรธนา ช่วยการโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
4. นางอลิษา ทัดระเบียบโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ สังข์หยูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณี ช่างวาดโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภสุตา ชุมนิรัตน์โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)รองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ กุลชุมภูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางนันทิยา สุดเอียดโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางพวงรัตน์ ลือชาโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุณีย์ ศรีมณีโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ เพชรสุทธิ์โรงเรียนคลองพนรองประธานกรรมการ
3. นางสุดา รายาโส้โรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
4. นางกนกวรรณ งานดีโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
5. นางมุธิตา ชูตนโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอภิณห์พร อภิเจริญศิรรัฐโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เพชรศรีทองโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ารองประธานกรรมการ
3. นางญาณิศา รังสิวัฒน์โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางวรางคณา อ่อนเขตร์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
5. นางปณิดา รักษากิจโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเรียม แซ่เตียวโรงเรียนบ้านบางครามประธานกรรมการ
2. นายสงวน เตี้ยซึ้โรงเรียนบ้านทุ่งคารองประธานกรรมการ
3. นางนีรนุช นวลมัยโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
4. นางภัชรา เรืองสงค์โรงเรียนบ้านน้ำจานกรรมการ
5. นางสาวชุนนีย๊ะ หมัดอะด้ำโรงเรียนบ้านบากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางจำปี สุรินทร์โรงเรียนบ้านหลังสอดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนันธร แก้วคุ้มภัยโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นางอุทัย เรืองสังข์โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นางทิพวรรณ มากผลโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ มากผลโรงเรียนบ้านทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นางฮาลียา กุลดีโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
4. นางอรพิน เลียงผาโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวีรพล เพชรล้วนข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ บ่อหนาโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ไชยสนโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางประสม อาชวากรโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
5. นางมีนตรา ปันกิติโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวัฒนา ปลื้มสุทธิ์โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางลัดดา จันทรดีโรงเรียนบ้านร่าปูรองประธานกรรมการ
3. นางศิราณี เหมฤคโรงเรียนบ้านนาออกกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ละวู้โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
5. นางอาภรณ์ กุลชุมภูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช เสนทองโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วประธานกรรมการ
2. นางสวิตตา วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ไกรนราโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
4. นางสุณี ช่างเรือโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
5. นางอรวรรณ ชูมณีโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไรรักษ์ เถาว์กลอยโรงเรียนบ้านคลองยวนประธานกรรมการ
2. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นายพีรพงศ์ สงโสมโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
5. นางเกษร ทองเจริญโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอภิณห์พร อภิเจริญศิรรัฐโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี สายวารีโรงเรียนบ้านอ่าวนางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนันธร แก้วคุ้มภัยโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นางกุหลาบ เจียวก๊กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางจารินี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญใจ จิตต์ละเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธานกรรมการ
2. นางสาวอวรววณ ชูทองโรงเรียนบ้านหินเพิงรองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางอรุณี กลับส่งโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
5. นางสาวอุมา ช่างเรือโรงเรียนบ้านคลองนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางเกษร ทองเจริญโรงเรียนบ้านพรุเตยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ดำทองโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางศรีแพร ทองสำฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวจี ณ ถลางข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา อ่อนเขตร์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นางดุษฎี แก้วแย้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
4. นางจุฑามาส ทิพย์ภักดีโรงเรียนบ้านปากหยากรรมการ
5. นางชาลินี ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสวภรณ์ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ปรีชาโรงเรียนอนุบาลกระบี่รองประธานกรรมการ
3. นางจำเรียง ตั้นพันธ์โรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
4. นางรัตติยา นบนอบโรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
5. นางอุไรรักษ์ เถาว์กลอยโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มณีโชติโรงเรียนบ้านหว่างคลองกรรมการ
3. นางกัญณี เสริฐสุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุไมพร ไกรยะปักษ์โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ ช่วยแท่นโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
3. นางสมพร พรรณยี่โรงเรียนบ้้านเสม็ดจวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชูวิวัฒน์รัตนกุลโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสินจัย เขียววรรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางนัฏฐณิชา เปียกบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นางเยาวดี เล็กกุลโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
5. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นางเยาวดี เล็กกุลโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
5. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสายชล บุญชิตรโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นางเยาวดี เล็กกุลโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
5. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นางเยาวดี เล็กกุลโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
5. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต เชียรวิชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ คงมากโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ อมรแก้วโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวชุติมา คล้ายบุตรโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสาวมนัสวี อ่อนคงโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต เชียรวิชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คล้ายบุตรโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ คำคงโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
4. นายตะวัน เตาะโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ เดชเครือโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเกศิณี พรหมบุญแก้วโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัย์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนวัดสถิตโพธารามกรรมการ
3. นางจีรภา อันนานนท์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นางดวงพร โชติรัตน์โรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
5. นางพรลักษณ์ รจิตพันธุ์โรงเรียนบ้านน้ำจานกรรมการ
6. นางภัทรานิษฐ์ เดชทองโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
7. นางสาววิภาดา รักทรัพย์โรงเรียนบ้านร่าหมาดกรรมการ
8. นางสาววีรนุช สงวนแสงโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
9. นางสาวรุ่งฤทัย เรืองเพ็งโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
10. นางสาวพูวีลา ดอเลาะห์โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางหทัยรัตน์ ศรีเบญจพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓กรรมการ
12. นางราณี คงบันนึกโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
13. นางสาวอาริศรา กูลดีโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
14. นางทิพมาศ สุทินโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวนิดา กิตติพงษานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เดชเครือโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นางลีซาวาตี ไกรบุตรโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการ
4. นางเครือวรรณ พงษ์ประวัติโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
6. นางเนืองนิตย์ ทองเจิมโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔กรรมการ
7. นายบุญธรรม ดำชูโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
8. นางพิณนภา ทับไทรโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
9. นายวาสุเทพ ไชยสนโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
10. นายวินนท์ ร่าหีมโรงเรียนบ้านคลองโตนดกรรมการ
11. นางวิศณี วะชุมโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
12. นายเอกพงษ์ อีดเกิดโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
13. นางสาวอาภาพร แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
14. นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบากันกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอรวรรณ ดาบแสงทองโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านบางเหรียงประธานกรรมการ
2. นางกานดา เดชนครินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ บุษบงค์โรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
4. นางประนอม สังข์คำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
5. นายไพทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
6. นางภาวัฒน์วดี รักษารัตน์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
7. นางสาวจันทร์ยา ทับไทรโรงเรียนบ้านอ่าวนางกรรมการ
8. นางวรรณา บุญกสินธุ์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
9. นางวันทนีย์ นวลแย้มโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
10. นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
11. นางสุผา คงชื่นโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
12. นายอนันต์ หวันด่าเหร่โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
13. นางวลัยภรณ์ ช่างเรือโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
14. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
15. นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เพชรสายครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เครือชัยครู โรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะครู โรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สุขศรีครู โรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
7. นางภคินี สังข์ช่วยครู โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
8. นางพรประภา ไกรนราครู โรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
9. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หมัดง๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปัญญาประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เพชรสายครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เครือชัยครู โรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สุขศรีครู โรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
6. นางแก้วตา ประภาสครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
7. นางเสาวณี ชัยฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
8. นางภคินี สังข์ช่วยครู โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
9. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครู โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครู โรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิสา สอนบุญทองครู โรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางกฤษฎาพร วงศ์กระสินธุ์ครู โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นางหร่อดิย๊ะ การกล้าครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครู โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ชูแก้วครู โรงเรียนบ้านแหลมกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิสา สอนบุญทองครู โรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางกฤษฎาพร วงศ์กระสินธุ์ครู โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นางหร่อดิย๊ะ การกล้าครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ช่างเรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอมรศรี บุญสุขครู โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางจิระภา จันทร์หอมครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นายวิชาญ จิตรักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโตนดกรรมการ
5. นางศิริมา แสนพันตรีครู โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาริกา ย่องดำครู โรงเรียนบ้านพรุดินนาประธานกรรมการ
2. นางภัทธิชา วังบัวครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางนงนุช บุญพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
5. นายวิชาญ จิตรักษ์ครู โรงเรียนบ้านคลองโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุภา เกกินะครู โรงเรียนบ้านหนองทะเลประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไพชำนาญครู โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นางประทุม อุไรโรจน์ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางพิทยา ศรีสุวรรณครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภา เกกินะครู โรงเรียนบ้านหนองทะเลประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไพชำนาญครู โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางศิริมา แสนพันตรีครู โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
5. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครู โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพรสุข กลับส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตงประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช สุขยังครู โรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
3. นางพิทยา ศรีสุวรรณครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางกุสุมา ประภาสวัตครู โรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ชูจันทร์ครู โรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรสุข กลับส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตงประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช สุขยังครู โรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
3. นางกุสุมา ประภาสวัตครู โรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กรกำแหงครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ชูจันทร์ครู โรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายกิจจา อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาวประธานกรรมการ
2. นายสมชาย หมาดง๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปัญญากรรมการ
3. นางละม้าย หนูรักษาครู โรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ ช่อไม้ครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
6. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
7. นางจิติมา ลิ่มหลักครู โรงเรียนบ้านนานอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ มาศโอสถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงประธานกรรมการ
2. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
3. นางสุชฎา สาศรีสุขครู โรงเรียนบ้านเกาะกลางกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครู โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
5. นายสุชาติ ตาดทองครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
6. นายวิรพจน์ จันทนุพงศ์ครู โรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
7. นางนลิน อ้นชูครู โรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญถิ่น แก้วเซ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นายสนาน พึ่งหล้าครู โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เพชรสายครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางสาววรรณิสา สอนบุญทองครู โรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
5. นายร่อหีม หมาดเต๊ะครู โรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่กรรมการ
6. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
7. นางพิมล พลนุ้ยครู โรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย หมาดง๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปัญญาประธานกรรมการ
2. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
3. นางอมรศรี บุญสุขครู โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางนงนุช บุญพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
5. นายสนาน พึ่งหล้าครู โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
6. นางพรประภา ไกรนราครู โรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
7. นางสาวจิรวรรณ ช่อไม้ครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ มาศโอสถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงประธานกรรมการ
2. นายกิจจา อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาวกรรมการ
3. นายรอหีม หมาดเต๊ะครู โรงเรียนบ้านโละใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เพชรสายครู โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นายสุชาติ ตาดทองครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
6. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครู โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
7. นางนลิน อ้นชูครู โรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำพา ร่างมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอประธานกรรมการ
2. นางอารี ภู่กลางครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางวรรณธนี เกื้อนุ่นครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
4. นางพรน้อย จุลชูครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
5. นางกุมชดา จิวากานนท์ครูโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธนพร จินวรรณข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสำรวยฤดี ไชยชาญครูโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
3. นางจีรดา เผื่อนสถาพรครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
4. นางสาวสุพิมพ์ญาพัชร บวยหอยครูโรงเรียนคลองพวนประทีปบำรุงกรรมการ
5. นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล เกิดหิรัญครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางอาภา ปิยธรรมวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางกนกวรรณ คงศิริครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
4. นางพีรพรรณ เชยชมครูโรงเรียนบ้านบ้างเหรียงกรรมการ
5. นางสาวปราณี ภูมาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลัดดาวรรณ์ ด้วงใสครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา หมือนพรรณรายครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
3. นางกิรณา กาญจนรังสีครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางสาวสิริภา หิ้นชำนิครูโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
5. นางสาวจินดา พรหมมาครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญใจ สัสดีเดชครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสมาน วะจิดีครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสิริกร กองหล้าครูโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่ากรรมการ
4. นายวิระ บุตรฤทธิ์ครูโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางอารีย์ พรหมทองครูโรงเรียนบ้านโคกคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ คงจ้อยครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา กอบัวครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นายศุภจักษ์ ประเสริฐเขาทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ คงพรหมครูโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
5. นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ยังรอดครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ณ วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
4. นางสาวภัทรอนงค์ กาญจนคลอดครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ชูแดงครูโรงเรียนบ้านคลองหิน ( เกาะ )กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชดช้อย นวยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพลกรรมการ
3. นายฤทธา ก๊กใหญ่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
4. นางชฎาภักดิ์ ลูกเมืองครูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมาน วะจิดีครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ณ วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ขุนเพชรครูโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
4. นายประเทือง ชูประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นางอนัญญา กอบัวครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เปียตี้ครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
3. นางสาวลักขณา จิตรชูชื่นครูโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
4. นางรีซา ใจตรงครูโรงเรียนบ้านคลองประสงค์กรรมการ
5. นางฮาส่าน๊ะ ศรีสมุทรครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ จันทร์ประคองครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ไพลดำครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอดครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
4. นางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์ุครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ยังรอดครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางจิตตราภรณ์ ละเอียดครูโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
3. นายเจตน์สฤษฏิ์ มณีหลำสะครูโรงเรียนบ้านหลังโสดกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีนิลครูโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
5. นางทิพรัตน์ รักษาธรรมครูโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เพ็ชรศรีสมครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวสิริภา หิ้นชำนิครูโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ใจเย็นครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ สกุลศิริรุจิดาครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ใจเย็นครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
5. นางสาวจิราพร เพ็ชรศรีสมครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ ชมพูเวชครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางจิราพร เพ็ชรศรีสมครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายมาโนชญ์ สกุลศิริรุจิดาครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ใจเย็นครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นายมนพภรณ์ เกิดสุขครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นายอดิศร บุญเลิศครูโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ศรีน้อยครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
3. นายมนพภรณ์ เกิดสุขครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการ
4. นายอดิศร บุญเลิศครูโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ศรีน้อยครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมิตร คำเลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธารามประธานกรรมการ
2. นางอิศรา ตาดทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เพชรล้วนครูโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายกมนทรรศน์ หล่อสุพรรณพรครูโรงเรียนโภคาพานิชนุกูล มูลนิธิกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส หนูแก้วครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประภาส รักด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สิงหพันธ์ครูโรงเรียนบ้านควนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จงจิตครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางอวยพร พนประชาเชษฐ์ครูโรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการ
5. นางกัลยวีร์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบัญชา แสงไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ปิยธรรมคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ารองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ ตาดทองครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
4. นายอภินันท์ บุรินทร์กุลครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เพชรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สนธิเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุวรรณสามครูโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
3. นางจีราภรณ์ การดีครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวศรีประภา คำสุทธิ์โรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
5. นางสาวสวิชญา ผลทวีโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ สุขไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดืนประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ วุฒิเมธานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยุทธนา สารภีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ สุขไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ วุฒิเมธานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยุทธนา สารภีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุขไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ วุฒิเมธานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายยุทธนา สารภีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สายน้ำผึ้งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ์ วงศ์อริทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางขวัญตา วาหะครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นายภิญโญ เอียดประภาสครูโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางธารทิพย์ กลับผดุงครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ์ วงศ์อริทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางขวัญตา วาหะครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นายภิญโญ เอียดประภาสครูโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางธารทิพย์ กลับผดุงครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ์ วงศ์อริทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางขวัญตา วาหะครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นายภิญโญ เอียดประภาสครูโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางธารทิพย์ กลับผดุงครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโฆสโก จันทร์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวสุวลี ภักดีโชติครูโรงเรียนโภคาพานิชนุกูลมูลนิธิกรรมการ
5. นางปรีดา สังขสัญญาครูโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิภพ ปิติผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายสุธี แลฮาครูโรงเรียนโภคาพานิชนุกูลมูลนิธิกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ ไพศาลกุลอารยะครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชครูโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมโพธิ หวานดีผอ.สถาบัน Global Art Krabiกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ สอนโตครูโรงเรียนโชคชัยกรรมการ
4. นายภัสฑรัช สายเส็นครูโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพงษ์ศิริ โกมลครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชครูโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมโพธิ หวานดีผอ.สถาบัน Global Art Krabiกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ สอนโตครูโรงเรียนโชคชัยกรรมการ
4. นายภัสฑรัช สายเส็นครูโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพงศ์ศิริ โกมลครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชครูโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมโพธิ หวานดีผอ. สถาบัน Global Art Krabiกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ สอนโตครูโรงเรียนโชคชัยกรรมการ
4. นายภัสฑรัช สายเส็นครูโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพงษ์ศิริ โกมลครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ดำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ สอนโตครูโรงเรียนโชคชัยกรรมการ
3. นายอำนวย บุตรสมันครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายสุรเมศ อุดหลีครูโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
5. นายฮาดี อาแวกะจิครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกษิเดช กุลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกลม ทรงยศครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางนวย กีรติวานิชย์ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกษิเดช กุลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกลม ทรงยศครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางนวย กีรติวานิชย์ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกษิเดช กุลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายสิริกร ถรอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกลม ทองยศครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นายนวย กีรติวานิชย์ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง)กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง)กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แสนสำราญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวนฤนง เทพณรงค์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเศวษ นาคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) กรรมการ
4. นางสาววนาลี วัฒนวิจารณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการ
5. นายวัชระ เปียกบุตรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มครู โรงเรียนบ้านบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหา ครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายธีรเดช หงส์เจริญครู โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรนาราม กรรมการ
4. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ขวัญเกิดโรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ตเสร็จโรงเรียนบ้านอ่าวลึกกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ พิกุลครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ขวัญเกิดโรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายสมคิด อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ตเสร็จโรงเรียนบ้านอ่าวลึกกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ พิกุลครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ขวัญเกิดโรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายสมคิด อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ตเสร็จโรงเรียนบ้านอ่าวลึกกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ พิกุลครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ขวัญเกิดโรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นายสมคิด อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ตเสร็จโรงเรียนบ้านอ่าวลึกกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ พิกุลครู โรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานิจ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการ
3. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรนารามกรรมการ
4. นายโยธิน ไชยชาญยุทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อินคำ ครู โรงเรียนการศึกษาพิเศษกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิจ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ไชยชาญยุทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการ
3. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรนารามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อินคำ ครู โรงเรียนการศึกษาพิเศษกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมานิจ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ไชยชาญยุทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการ
4. นายธีรเดช หงษ์เจริญโรงเรียนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อินคำครู โรงเรียนการศึกษาพิเศษกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานิจ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ไชยชาญยุทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการ
4. นายธีรเดช หงษ์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรนารามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราวดี อินคำ ครู โรงเรียนการศึกษาพิเศษกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายณปัญญ์รัฐ ตันสุริยวงศ์ครู โรงเรียนพระราชทานเกาะพีพี กรรมการ
4. นายสุริยะ แก้วพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแหลมตง กรรมการ
5. Mr.Derrick Gerald Martinez ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายสุริยะ แก้วพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแหลมตง กรรมการ
4. นายณปัญญ์รัฐ ตันสุริยวงศ์ครู โรงเรียนพระราชทานเกาะพีพีกรรมการ
5. Mr.Derrick Gerald Martinez ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายสุริยะ แก้วพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแหลมตง กรรมการ
4. นายณปัญญ์รัฐ ตันสุริยวงศ์ครู โรงเรียนพระราชทานเกาะพีพีกรรมการ
5. Mr.Derrick Gerald Martinez ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายสุริยะ แก้วพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแหลมตง กรรมการ
4. นายณปัญญ์รัฐ ตันสุริยวงศ์ ครู โรงเรียนพระราชทานเกาะพีพี กรรมการ
5. Mr.Derrick Gerald Martinezครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีรกุล กุลแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีครู โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีรกุล กุลแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหา ครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีครู โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีรกุล กุลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหา ครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีครู โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งครู โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีรกุล กุลแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีครู โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่งครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุวดี บุญชูประภาครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางอนัญญา กอบัวครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ พูลศิริครู โรงเรียนวัดห้วยโต้ กรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวดี บุญชูประภาครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางอนัญญา กอบัวครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ พูลศิริครู โรงเรียนวัดห้วยโต้กรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจพร กาพย์เกิดครู โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชยพล ดารารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง กรรมการ
3. นางสุมาลี ฮ่อบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางยุพิน บุญคงครู โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการ
5. นางทิพย์ทยา ขุนวงษาครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร กาพย์เกิดครู โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายชยพล ดารารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง กรรมการ
3. นางสุมาลี ฮ่อบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางยุพิน บุญคง ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการ
5. นางทิพย์ทยา ขุนวงษาครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสายวสันต์ สบเหมาะครู โรงเรียนบ้านโคกหารประธานกรรมการ
2. นางนิตยา กลางมน ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นางอนัญญา กอบัวครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการ
4. นางพรกนก นนทโชติ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสายวสันต์ สบเหมาะครู โรงเรียนบ้านโคกหาร ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา กลางมน ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นางอนัญญา กอบัวครู โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางพรกนก นนทโชติ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ หนูขำ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพิมล คงสกุลครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา หนูสาย ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ศรีเนียมครู โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
4. นางสาวศิวพร สนธิเมืองครู โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์กรรมการ
5. นายชยพล ดารารัตน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ นะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา จันทร์ทองครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ทองทุ่มครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จครู โรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ทองทุ่มครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ
3. นายธีรเดช หงส์เจริญครู โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรนาราม กรรมการ
4. นายอาจินต์ ไชยศรครู โรงเรียนโภคาพานิชนุกูลมูลนิธิ กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์อนงค์ สุขแก้วครู โรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางบุษนีย์ ภูมิภมรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLuo Qianโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็มโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
4. นางจัญญา อนงค์โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123กรรมการ
5. นางขวัญกมล จันทระคูณโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางบุษนีย์ ภูมิภมรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLuo Qianโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็มโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
4. นางจัญญา อนงค์โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123กรรมการ
5. นางขวัญกมล จันทระคูณโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางบุษนีย์ ภูมิภมรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLuo Quianโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็มโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
4. นางจัญญา อนงค์โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123กรรมการ
5. นางขวัญกมล จันทระคูณโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ แสงทองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายภูษิชญ์ บุญผลึกรองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายกฤษณ์ โชติมุกผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
6. นายชำนาญ บุญทิพย์ครู โรงเรียนบ้านควนโอกรรมการ
7. นายอติชาติ บุญรักษ์ครู โรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการ
8. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
9. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
10. นางปอลิน สุทธิเกิดครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายกิตติ วิชัยดิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นายชำนาญ แสงทองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. นายพิน นิลบวรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
5. นายสุรพงค์ วรรณโนครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
6. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะครู โรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
8. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
9. นายกฤษณ์ โชติมุกผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพนมกรรมการ
10. นายวัฒนา แสนสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุนกรรมการ
11. นายภูษิชญ์ บุญผลึกรองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
12. ร้อยตำรวจตรีเสริมชัย คงบันผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
13. นายสะอาด พลาสินพนักงานบริการโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
14. นางปอลิน สุทธิเกิดครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
15. นายอติชาติ จิตรรักษ์ครูโรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการ
16. นายอิมรอน นายาวครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
17. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
18. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วิชัยดิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายพิน นิลบวรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
4. นายสุรพงค์ วรรณโนครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีเสริมชัย คงบันผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะครู โรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
8. นายอิมรอน นายาวครู โรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
9. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
10. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางชดช้อย นวลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพลประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ นะบุตรครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางพิมพิมล คงสกุลครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางกอบแก้ว บุตรชำนิครู โรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
5. นายอัมพร เอ่งฉ้วนครู โรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
6. นายสมคิด อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
7. นายประเสริฐ สุขมากครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
8. นายอภิชาต สัญจรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
9. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วนักจัดการงานทั่วไป สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางชดช้อย นวลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพลประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ นะบุตรครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางพิมพิมล คงสกุลครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางกอบแก้ว บุตรชำนิครู โรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
5. นายอัมพร เอ่งฉ้วนครู โรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
6. นายสมคิด อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
7. นายประเสริฐ สุขมากครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
8. นายอติชาติ สัญจรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
9. นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วนักจัดการงานทั่วไป สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ เจียวก๊กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิภา ศรีหมุนโรงเรียนบ้านคลองยางรองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ พัฒนะโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการ
4. นายวินิจ มากผลโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายวีรพล เพชรล้วนข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ คำพุทธโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ญ บ่อหนาโรงเรียนอุตรกิจรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี กลับส่งโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
4. นางดวงตา จิตตะกาญจน์โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ช่วยคิดโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สังข์หยูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านคลองยวนรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ วรรณรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นางเยาวภา แซ่ตั๋นโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางดวงตา จิตตะกาญจน์โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ เจียวก๊กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เพชรศรีทองโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ารองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี กลับส่งโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เพชรเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
5. นางวิภา ศรีหมุนโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุมนา สุวรรณคราชโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีเหลืองโรงเรียนบ้านท่าประดู่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์สินี พันธ์ธรโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ สุขกายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
5. นางสาวลักขณาพร สมสุขโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ อินทุ่มโรงเรียนบ้านนางรองประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ อีดเกิดโรงเรียนบ้านหลังสอดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิพย์ บุญมาโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
4. นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ ทองเส้งโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียดโรงเรียนบ้านทุ่งปรือประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จัมทโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิลันธน์ ชัยทองโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
4. นางสมฤดี เด็นมาเสโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อโรงเรียนอุตรกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายโชคดี คลองรั้วโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา คลองมดคันโรงเรียนอ่าวลึกรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์โรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
4. นายอดิลัน คล่องแคล่วโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุงโรงเรียนบ้านควนโอกรรมการ
6. นายวุฒิพล ชูสุทนโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรพร หมั่นมาโรงเรียนบ้านคลองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวพิพัฒน์พร นวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์โรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
4. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี อินเกลี้ยงโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา อมรกุลโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องผิว ศรีเรืองโรงเรียนวัดภูมิบรรพตรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ปล้องทองโรงเรียนบ้านเขางามกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ หีดแก้วโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
5. นางสาวสุนันธิกา แซ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิภพ อ่าวลึกน้อยโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ บุรินทร์กุลโรงเรียนบ้านบางหอยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกันยา พุ่มวังโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
4. นางทัศนี ศรีพาราโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ เสริมเกียรติวัฒน์โรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณวิสา ก้าววุ่นโรงเรียนบ้านดินนาประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภา กุลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร เขียวสดโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวรรณ ล้านเพชรโรงเรียนบ้านโคกคากรรมการ
5. นายลมฝน กาญจนคลอดโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53ประธานกรรมการ
2. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมโรงเรียนอ่าวลึกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชื่นจิต มาศชายโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ร่วมทองรัตน์โรงเรียนบ้านเขาพนมกรรมการ
5. นายพงศกร แก้วประชุมโรงเรียนบ้านบากันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ ยมนาโรงเรียนบ้านคลองนินประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา ปรีชาโรงเรียนวัดโคกยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการ
4. นางสาวนูรีดา สาดีนโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางอรพิณ ชูสุทนโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางออนอุมา ศรีเณรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเขาฝากรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สามใหม่โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
4. นางวรัญญา ใจเกลี้ยงโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุงโรงเรียนบ้านควนโอกรรมการ
6. นางสุพรรณษา แก้วพลอยโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ อาจไพรินทร์โรงเรียนบ้านโคกหารประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาภรณ์ ศรีกุมารโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160รองประธานกรรมการ
3. นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่โรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
4. นายธีระยุทธ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
5. นางสาวพิลาศลักษณ์ เวชกุลโรงเรียนบ้านบางโสกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยา เย็นเองโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
4. นายสมพร คำฝอยโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยา เย็นเองโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
4. นายสมพร คำฝอยโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยา เย็นเองโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
4. นายสมพร คำฝอยโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยา เย็นเองโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
4. นายสมพร คำฝอยโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยา เย็นเองโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
4. นายสมพร คำฝอยโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมประธานกรรมการ
2. นายดุริยา เย็นเองโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีรองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล การดีโรงเรียนบ้านดินแดงน้อยกรรมการ
4. นายสมพร คำฝอยโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญจริง หอมหวลครูโรงเรียนบ้านควนแดงประธานกรรมการ
2. นางหรอบี้ ดะชุงครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ กีรติดนัยกุลครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางสาวสุขใส เนตรจรัสแสงครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
5. นายพงศธร ศุภพรพงศ์ครูโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุบิน นิยมเดชารองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนประธานกรรมการ
2. นางอุษา เพ็ชรอาวุธครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางอาภรณ์ พรายแพร้วครูโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
4. นางเมตตา สุวรรณโณครูโรงเรียนบ้านควนใต้กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ เจ้ยทองศรีครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เพ็ชรอ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
3. นายกฤษณ์ เทพชุมครูโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการ
5. นายสุนทร น้อยมูสิกครูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยันต์ ขุนทองครูโรงเรียนบ้านนางรองประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ หมินหมันครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้วครูโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
4. นางสาวจรูญศรี กระบี่น้อยครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนันทา แสงสุขครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน ดีใจครูโรงเรียนบ้านคลองไครประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา อัคบุตรครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
3. นางสุวณี ตุกชูแสงครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางกัลยา สุขขนานครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาววิลาสินี ชายพงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ หิรัญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสพิส จุฑามาศครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสุรัสวดี มิ่งมิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวพิไลพร ปาละกุลครูโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
5. นางอรจิต ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายมณี บุญเทียมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวิชญานี หมั่นมาครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
3. นางสุรัสวดี มิ่งมิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจินดา ศรีเผด็จครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
5. นางจิราวรรณ เจียวก๊กครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุจิน พิทักษ์ศักดิ์ธำรงครูโรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สิงห์ชูครูโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางศิริมา แสนพันตรีครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
4. นางสาวมยุรี แก้วภู่ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยางครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธานกรรมการ
2. นายวินัย บัวดกครูโรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
3. นายมานพ จิ๋วแหยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุริศักดิ์ จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
5. นายเชนทร์ เกิดแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสงวน เสริฐสุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน (อ่าวลึก)ประธานกรรมการ
2. นายตุลา สมัครแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองกำรองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ สิงหบำรุงครูโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
4. นายไชยันต์ ขุนทองครูโรงเรียนบ้านนางรองกรรมการ
5. นายขนิษฐ์ เจ้ยทองศรีครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ หิรัญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย บิลหนูครูโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางอรจิต ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
4. นางประไพ จันทร์ผ่องครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางสุจิตรา นวลสมศรีครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ อ่อนหวานครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านประธานกรรมการ
2. นางจันทนา แซ่หนาครูโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สวาปการข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวรลักษณ์ ยกตั้งครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทินครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒน์ ชดช้อยครูโรงเรียนบ้านคลองหมากประธานกรรมการ
2. นางกัลยา สุขขนานครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
3. นางภรภัทร พรรณราครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
4. นางชลธิชา อัคบุตรครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
5. นางสิรภัค สีแสงครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุรัสวดี มิ่งมิตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจรูญศรี กระบี่น้อยครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด เจียวบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ ทองสมจาครูโรงเรียนบ้านร่าปู กรรมการ
5. นางละมัย แสวงการครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เกิดสุขข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาววีระนุช สงวนแสงครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางสาวจิรัฐติกาล เกิดปากแพรกครูโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
5. นางดวงรัตน์ จงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สวาปการข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา รักสีทองครูโรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
3. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางจิราวรรณ เอ่งฉ้วนข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางภัทรภร ไร่ใหญ่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสิรภัค สีแสงครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางศมนวรรณ เพ็ชรพวงครูโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือกรรมการ
3. นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางภัทรภร ไร่ใหญ่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางอรพินท์ จำปาครูโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา นาคปลัดครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี จินาครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
3. นางนวลสวาท ภักดีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสุขมล ขนาบแก้วครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ขาวแขกครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี หนูสงค์โรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
3. นางอัจฉรา สิทธิมนต์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปริศนากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ์ ท่าดีโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววรางคนา เจนนพกาญจน์โรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นางชไมพร พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
3. นางอัจฉรา พะโยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑กรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ อภิชนวานิชโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
5. นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล รักษากิจโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา เล็กกุลโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล รักษากิจโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา เล็กกุลโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภจักษ์ ประเสริฐเขาทองโรงเรียนราชประชานุเคราะหประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ชนะเมืองโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริภา หิ้นชำนิโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางพรพิมล รักษากิจโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางพรพิมล รักษากิจโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายฤาชา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธนวลัญช์ กมลขจรเกียรติโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นางพิกุล มิ่งจินดากุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เจียวบุตรโรงเรียนบ้านนานอกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ชัณวิจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองอินทราชโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิวา ชัณวิจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองอินทราชโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาศ คงภักดีโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท ภักดีพันธ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางวิมลศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาศ คงภักดีโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชะนะสินธ์ุโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการ
3. นางวิมลศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธ์ุโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดสพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลาศ คงภักดีโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชะนะสินธ์ุโรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการ
3. นางวิมลศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ ลูกเล็กโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
3. นางวาสนา บัานนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ ลูกเล็กโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
3. นางวาสนา บัานนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ ลูกเล็กโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
3. นางวาสนา บัานนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ ลูกเล็กโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
3. นางวาสนา บัานนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ ลูกเล็กโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
3. นางวาสนา บัานนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิจัย ศรีงามโรงเรียนบ้านทับปริกประธานกรรมการ
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวอึกเหนือกรรมการ
3. นางสุพัจนี เพชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิจัย ศรีงามโรงเรียนบ้านทับปริกประธานกรรมการ
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวอึกเหนือกรรมการ
3. นางสุพัจนี เพชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]