หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นายอรรณพ ยศโสภณ) 0 0 0
2 002 โรงเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นายไพจิตร มาศมาลัย) 0 0 0
3 004 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 38 108 52
4 005 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 2 3 3
5 006 โรงเรียนคลองปัญญา 1 1 1
6 007 โรงเรียนคลองพน 16 31 24
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านทุุ่ง 0 0 0
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 42 97 59
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 21 53 25
10 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 10 18 13
11 013 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 3 7 4
12 014 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 5 12 7
13 016 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ 0 0 0
14 017 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 14 30 22
16 027 โรงเรียนบ้านกอตง 15 28 20
17 048 โรงเรียนบ้านคลองกำ 6 18 10
18 051 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 2 2 2
19 054 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 1 3 2
20 055 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0
21 056 โรงเรียนบ้านคลองนิน 5 9 7
22 057 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 2 9 2
23 058 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 1 3 2
24 059 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 2 6 2
25 060 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0 0 0
26 061 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 0
27 062 โรงเรียนบ้านคลองยวน 17 40 28
28 063 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 11 18 16
29 064 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 8 5
30 065 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 2 4 3
31 066 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 4 13 7
32 069 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 10 15 12
33 070 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 9 19 12
34 072 โรงเรียนบ้านคลองหิน 16 50 23
35 071 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 1 2 2
36 049 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 2 4 2
38 067 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 5 12 7
39 068 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 14 39 16
40 073 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 24 40 26
41 053 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 20 36 25
42 074 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6 22 12
43 050 โรงเรียนบ้านคลองไคร 18 59 31
44 075 โรงเรียนบ้านควน( ) 0 0 0
45 076 โรงเรียนบ้านควนกลาง 4 9 6
46 079 โรงเรียนบ้านควนต่อ 16 37 25
47 081 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 0
48 082 โรงเรียนบ้านควนม่วง 5 11 7
49 078 โรงเรียนบ้านควนแดง 6 7 6
50 083 โรงเรียนบ้านควนโอ 1 6 2
51 080 โรงเรียนบ้านควนใต้ 2 8 4
52 091 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 6 16 11
53 095 โรงเรียนบ้านดินนา 4 17 6
54 094 โรงเรียนบ้านดินแดง 9 14 10
55 093 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 4 16 6
56 096 โรงเรียนบ้านตลิงชัน 1 3 2
57 097 โรงเรียนบ้านติงไหร 2 3 2
58 099 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร 0 0 0
59 100 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ 2 3 2
60 098 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 21 58 30
61 101 โรงเรียนบ้านทรายขาว 26 59 34
62 103 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 23 40 30
63 102 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 12 22 16
64 105 โรงเรียนบ้านทับปริก 17 29 22
65 106 โรงเรียนบ้านทับพล 1 5 2
66 104 โรงเรียนบ้านทับไทร 7 16 12
67 111 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 3 5 4
68 112 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 10 15 13
69 113 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 5 6 5
70 114 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก 2 17 5
71 115 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 3 6 5
72 116 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0 0 0
73 117 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 24 73 43
74 118 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม 4 10 7
75 119 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 3 2
76 120 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 0 0 0
77 121 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 2 4 2
78 123 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 10 3
79 122 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 17 35 22
80 107 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1 10 1
81 108 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 9 17 15
82 109 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 0 0 0
83 110 โรงเรียนบ้านท่ายาง 4 6 6
84 124 โรงเรียนบ้านนางรอง 3 7 4
85 125 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 22 44 29
86 127 โรงเรียนบ้านนานอก 6 10 7
87 128 โรงเรียนบ้านนาปง 9 24 17
88 129 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 10 5
89 130 โรงเรียนบ้านนาวง 0 0 0
90 131 โรงเรียนบ้านนาออก 0 0 0
91 126 โรงเรียนบ้านนาเทา 1 3 2
92 132 โรงเรียนบ้านน้ำจาน 5 11 7
93 133 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 10 18 15
94 138 โรงเรียนบ้านบกห้อง 4 8 4
95 137 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 6 28 11
96 140 โรงเรียนบ้านบากัน 28 58 34
97 142 โรงเรียนบ้านบางคราม 21 37 30
98 146 โรงเรียนบ้านบางหอย 5 8 7
99 143 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 19 44 22
100 144 โรงเรียนบ้านบางเตียว 4 7 6
101 147 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 13 23 20
102 148 โรงเรียนบ้านบางเหียน 34 73 52
103 145 โรงเรียนบ้านบางโสก 2 4 3
104 149 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 0 0 0
105 139 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 11 33 19
106 150 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
107 151 โรงเรียนบ้านปากหยา 0 0 0
108 152 โรงเรียนบ้านปากหรา 6 13 9
109 153 โรงเรียนบ้านพระแอะ 14 28 20
110 154 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 13 35 20
111 157 โรงเรียนบ้านพรุพี 3 5 5
112 155 โรงเรียนบ้านพรุเตย 9 10 10
113 156 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 0 0 0
114 158 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 7 10 9
115 159 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 19 38 24
116 160 โรงเรียนบ้านร่าปู 14 23 21
117 161 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 4 8 6
118 164 โรงเรียนบ้านลำทับ 18 47 31
119 165 โรงเรียนบ้านลิกี 5 10 8
120 167 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 2 7 4
121 168 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 5 6 6
122 169 โรงเรียนบ้านสะพานพน 1 3 2
123 170 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 0 0 0
124 173 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 3 3
125 174 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 10 6
126 175 โรงเรียนบ้านหนองจูด 11 17 11
127 176 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 3 5 4
128 177 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 3 16 6
129 178 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 7 19 13
130 179 โรงเรียนบ้านหลังสอด 24 48 35
131 180 โรงเรียนบ้านหลังโสด 4 11 4
132 192 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 0 0 0
133 193 โรงเรียนบ้านหาดยาว 1 2 1
134 196 โรงเรียนบ้านหินราว 1 3 2
135 197 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 5 11 8
136 195 โรงเรียนบ้านหินเพิง 7 12 9
137 194 โรงเรียนบ้านหินเพิง สาขาพรุใหญ่ 0 0 0
138 182 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 9 23 13
139 181 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 2 4 3
140 183 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 0 0 0
141 185 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
142 184 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 2 4 2
143 186 โรงเรียนบ้านห้วยมัด 0 0 0
144 187 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 1 2 1
145 188 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 5 14 8
146 189 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 11 13 12
147 190 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 1 1
148 191 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 30 86 53
149 204 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 0 0 0
150 206 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 0 0 0
151 205 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0
152 207 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 9 15 12
153 028 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 0 0 0
154 029 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 7 12 11
155 032 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 0 0 0
156 033 โรงเรียนบ้านเกาะปู 4 9 7
157 034 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 6 14 10
158 035 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 0 0 0
159 031 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 3 4 3
160 030 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 3 9 6
161 037 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0
162 038 โรงเรียนบ้านเขางาม 6 10 9
163 040 โรงเรียนบ้านเขาดิน 16 43 29
164 039 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 1 3 1
165 041 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 3 8 5
166 042 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 4 3
167 044 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 21 55 32
168 045 โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 1 1
169 046 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 3 2
170 047 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 1 1 1
171 043 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 11 23 16
172 036 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 6 16 12
173 089 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 2 3 3
174 171 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 3 6 5
175 198 โรงเรียนบ้านเหนือ 0 0 0
176 092 โรงเรียนบ้านแชงเปิง 0 0 0
177 199 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 11 26 12
178 200 โรงเรียนบ้านแหลมตง 1 3 2
179 202 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 11 17 15
180 201 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 4 8 4
181 084 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 13 8
182 085 โรงเรียนบ้านโคกคา 3 8 5
183 086 โรงเรียนบ้านโคกยอ 1 1 1
184 087 โรงเรียนบ้านโคกยูง 3 9 6
185 088 โรงเรียนบ้านโคกหาร 12 22 17
186 166 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 2 4 2
187 134 โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 1 2 1
188 135 โรงเรียนบ้านในทับ 0 0 0
189 136 โรงเรียนบ้านในยวน 2 3 3
190 162 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 11 19 14
191 163 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 2 12 6
192 172 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 0 0 0
193 203 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 8 15 10
194 077 โรงเรียนบ้้านควนเกาะจันทร์ 3 5 3
195 210 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
196 211 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 0 0 0
197 212 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 8 15 10
198 213 โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา 0 0 0
199 215 โรงเรียนมัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 0 0 0
200 216 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 32 112 56
201 217 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 15 44 25
202 218 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 28 73 49
203 219 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 2 17 3
204 090 โรงเรียนวัดช่องแบก 1 2 2
205 223 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 7 20 10
206 224 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 0 0 0
207 226 โรงเรียนวัดบางเหลียว 8 16 10
208 225 โรงเรียนวัดบางโทง 8 24 15
209 227 โรงเรียนวัดบ้านนา 6 14 6
210 228 โรงเรียนวัดพรุเตียว 1 1 1
211 231 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 6 11 9
212 232 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 6 11 8
213 233 โรงเรียนวัดห้วยคราม 0 0 0
214 234 โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0 0 0
215 220 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 3 6 5
216 221 โรงเรียนวัดเขาต่อ 18 41 27
217 222 โรงเรียนวัดโคกยาง 15 21 16
218 229 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 18 27 18
219 230 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 2 6 4
220 235 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 0 0 0
221 236 โรงเรียนวิทยาประชาคม 11 27 16
222 237 โรงเรียนวุฒิศาสตร์ฯ 0 0 0
223 239 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 5 16 7
224 241 โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 3 2
225 242 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 16 39 27
226 243 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0 0 0
227 244 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 0
228 245 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 52 118 71
229 248 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 33 75 51
230 250 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 17 35 21
231 251 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 21 54 33
232 252 โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ 2 4 3
233 256 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 30 89 43
234 259 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 11 34 17
235 260 โรงเรียนอุตรกิจ 25 67 43
236 261 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1 2 1
237 258 โรงเรียนอ่าวลึก 19 56 27
238 008 โรงเรียนเจริญวิชช์ 8 30 14
239 018 โรงเรียนเทคนิคพานิชยการ 0 0 0
240 019 โรงเรียนเทพพนม 0 0 0
241 015 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 7 15 11
242 214 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 3 14 4
243 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 1 1
244 001 โรงเรียนกระบี่พิทยานุสรณ์ 0 0 0
245 208 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 0 0 0
246 209 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0
247 238 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 4 11 5
248 246 โรงเรียนสันติวิทยา 8 21 12
249 249 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 14 21 16
250 253 โรงเรียนอนุบาลมาเรียม 0 0 0
251 254 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 0
252 255 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 10 25 15
253 257 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 1 1 1
254 240 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านอุดม 0 0 0
255 247 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 0 0
256 020 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 29 57 40
257 263 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 4 4 4
258 262 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 4 8 6
259 021 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม 1 1 1
260 022 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 6 17 10
261 023 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 17 25 18
262 024 โรงเรียนเทศบาล๓ ท่าแดง 0 0 0
รวม 1794 4149 2587
6736

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]