หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
5 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
6 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
7 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
8 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการงานและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
9 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
10 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
11 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
13 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
14 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
15 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
16 นางจรรยา แก้งเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
17 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
18 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
19 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
20 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
21 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
22 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
23 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประธานกรรมการกองเลขานุการ
24 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการกองเลขานุการ
25 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
26 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการกองเลขานุการ
27 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
28 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
29 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
30 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
31 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
32 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
33 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
34 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
35 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
36 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการ
37 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการกองเลขานุการ
38 นายพิศุทธิ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการกองเลขานุการ
39 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
40 นางจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
41 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
42 นายรุ่งรัตน์ ทิมกลับ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองเลขานุการ
43 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที
45 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที
46 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที
47 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที
48 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที
49 นายกมล ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่
50 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญกงาน กรรมการฝ่ายสถานที่
51 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นายสมศักดิ์ เกิดสุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ นักวิชาการชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายพิศุทธิ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
56 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
57 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
58 นางกชกร นางงาม นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
59 นางนิรมัย จิ๋วแหยม นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
60 นางอาภรณ์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
61 นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
62 นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุล นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
63 นายพัชรา นันตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
64 นางพิกุล มิ่งจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
65 นางกิตติยาพร สุดรัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและตอนรับ
66 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
67 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการกองเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
68 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการกองเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
69 นางสุพิชญา สืบพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการกองเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
70 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
71 นางพัชรี ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
72 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
73 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
74 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
75 นายประสาธน์ชัย แย้มสุนธร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
76 นางแก้วตา ประภาส ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและปิดงาน
77 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
78 นางธิดารัตน์ เม่งบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
79 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
80 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
81 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
82 นางนงนภัส ปรีชารัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
83 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
84 นายจิรวัฒน์ เพชรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
85 นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
86 นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
87 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
88 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
89 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
90 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
91 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
92 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
93 นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
94 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
95 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
96 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
97 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
98 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
99 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
100 นายโฆษิต เบ็ญมูฮ้มหมัด เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
101 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
102 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล ติดตามและรายงานผล
103 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
104 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
105 นายธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง ครูโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
106 นายลมฝน กาญจนคลอด ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
107 นางภิญญาพัชร อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
108 นายมนพ การกล้า ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
109 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
110 นางนันทิพา หมัดสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
111 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
112 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
113 นายพิศุทธิ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
114 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
115 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
116 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
117 นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
118 นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร
119 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
120 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
121 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
122 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
123 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
124 นายชุมพล อมตวิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
125 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
126 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
127 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
128 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
129 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
130 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
131 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
132 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
133 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
134 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
135 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของทุกกิจกรรม
136 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของทุกกิจกรรม
137 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของทุกกิจกรรม
138 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
139 นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
140 นายฮาดี อาแวกะจิ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
141 นายธนพัต รักษาจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
142 นางรัศมี เวสพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
143 นางพรทิยา พิกุลสนธนา ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
144 นางจุฑารัตน์ อารมณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
145 นางวิไลวรรณ เต้พันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
146 นางนงนุช พิรพล ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
147 นางรัศมี เวสพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
148 นางพรทิยา พิกุลสนธยา ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
149 นางวิไลวรรณ เต้พันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
150 นายฮาดี อาแวกะจิ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
151 นายธนพัต รักษาจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
152 นายศักดา สุขย้อย ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
153 นางนงลักษณ์ ชีช้าง ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
154 นางอภิญญา พรหมเพ็ญ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
155 นางสาวขวัญใจ เนียนจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
156 นางกิตติยา ส่งกลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
157 นายสุรศักดิ์ จงจิต ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
158 นางนงนุช พิรพล ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ จัดสถานที่ในพิธีเปิด
159 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
160 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
161 นางสาวกนกกกาญจน์ มากผล ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
162 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
163 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
164 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
165 นางพิชชภา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
166 นางศรีไพร ชูสังข์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
167 นางอุไร จำปีพันธุ์ ครูโรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
168 นายพิศุทธ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
169 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
170 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
171 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
172 นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
173 นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
174 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
175 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
176 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
177 นางสาวณีญารัตน์ เสมอนุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
178 นางศยามล ห่อกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
179 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
180 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
181 นางสาวจุฑาทิพย์ นบนอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
182 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
183 นางนวม ชูพุทธ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
184 นางเยาวนารถ เลาหบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
185 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
186 นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
187 นางสาวสุคนธา สมจันทร์ ครูโรงเรียนบางเหียน กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
188 นางสาวธนัชนันท์ พรหมแทนสุด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
189 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียนการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย
190 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
191 นางลัดดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
192 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
193 นางมารศรี ทองยศ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
194 นางพวงสร้อย กิตติเรื่องระยับ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียนการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
195 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
196 นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ รองประธานการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
197 นางสุภาณี ทองยอด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
198 นางนิภาพรรณ อินทร์อักษร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
199 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
200 นางอภิญญา พรหมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
201 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
202 นางนงลักษณ์ ชีช้าง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
203 นางสาวธัญญาภรณ์ ย่องบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
204 นางศิริรัตนา อ่อนเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
205 นางอุษาวดี มากแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
206 นางสาวจิราพร ช่วยคิด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
207 นางวโรชา วิทยานุกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
208 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
209 นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
210 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
211 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
212 นางเอมอร ปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
213 นางอาภรณ์ กุลชุมภู ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
214 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
215 นายสมาน สาครจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน รองประธานการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
216 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
217 นางสมทรง โป้ซิ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
218 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
219 นางพรรณีรัตน์ บำรุง ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
220 นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นางสาวอาภาพร แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
222 นางสมพร พรรณยี่ ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
223 นางสาวขวัญใจ ณ ระนอง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
224 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
225 นางสมร วัฒนยมนาพร ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
226 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นางสาวสินจัย เขียววรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นางสาวพรอนงค์ เทพเสถียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นางสาวภัทราภรณ์ ดวงจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นางสมร วัฒนยมนาพร ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่ ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบทดสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดทำแบบทดสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นางรัตนา สุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดทำแบบทดสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดทำแบบทดสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการจัดทำแบบทดสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นางสาวสินจัย เขียววรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการและเลขานุการจัดทำแบบทดสอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นางประทุม อุไรโรจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 นางมะลิ ลีลาสุธานนท์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นางรสสุคนธ์ สารสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางพิมพิมล คงสกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นางพรรณนิสา กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นางมณี เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นางลดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นายจักรพันธุ์ สุดรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นายวิรัตน์ เล็กมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นายสมพบ สมมาตย์ พนักงานบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นางสกาวรัตน์ คุ้มครอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 รศ.มัณฑนา นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
251 นายประทีป นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
252 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
253 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
254 นางพรสุข กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
255 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
256 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
257 นางศิริพรรณ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
258 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
259 นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
260 นางสาวอภิรดี เพชรสาย ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
261 นางศิริมา แสนพันตรี ครู โรงเรียนบ้านนาวง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
262 นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี ครู โรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
263 นางกุสุมา ประภาสวัต ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
264 นางสุชฎา สาศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
265 นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
266 นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
267 นางเข็มทอง ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
268 นางแก้วตา ประภาส ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
269 นางสาวดวงพร วุฒิมานพ ครู โรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
270 นางพรประภา ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
271 นางสุมาลี ฮ้อบุตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
272 ว่าที่ ร.ต.อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
273 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
274 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
275 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
276 นางศิริพรรณ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
277 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
278 นายวัฒนา ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
279 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
280 นางอุไร จงจิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
281 นางจิตราภรณ์ วุ่นแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
282 นางสาวณษภร โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
283 นางสาวธิดารัตน์ ชัยวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
284 นายศุภจักษ์ ประเสริฐเขาทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
285 นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
286 นางสาวสายขวัญ ยังช่วย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
287 นางสาวนิตยา รู้รอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
288 นางจิรวรรณ เอ่งฉ้วน ข้าราชการบำนาญ รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชีการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
289 นางจินตนา ชูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแหลมกรวด กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
290 นางภคินี สังข์ช่วย ครู โรงเรียอ่าวลึก กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
291 นางสาวอภิรดี เพชรสาย ครู โรงเรียนบ้านกอตง กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
292 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
293 นางสาวจิรวรรณ ช่อไม้ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
294 นางศมน แซ่เซี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานคณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
295 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
296 นางประนอม สุขล้ำเกิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
297 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
298 นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
299 นางนงเยาว์ เพชรล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
300 นางสาวปวีณา แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
301 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
302 นายเกษียร บางยับยิ้ว นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
303 นายกระจ่าง อมรพล นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
304 นางศุภานัน แทรกสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
305 นางวิภาพร เฉิดโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
306 นายธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง ประธานคณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
307 นายอุทัย เรืองทองเมือง ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
308 นายนิพนธ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการศูนย์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
309 นางสาวสมาพร ยอดนารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การจัดการแข่งขันระดับมัธยมตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
310 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
311 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุุ่งเสม็ด รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
312 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
313 นายพงษ์ศักดิ์ พงศ์ศรีรัตนะ ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
314 นายวิฑูรย์ จันทโน ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
315 นางนงเยาว์ เพชรล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
316 นางจีราภรณ์ การดี ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
317 นายสุเมธ โลติกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
318 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
319 นางอิศรา ตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
320 นางฐิตาภา เหมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
321 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
322 นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
323 นางสาวนันท์นภัส เกษยาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
324 นางนิตยา สุทธินวล ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
325 นางสาวอาภรณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
326 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
327 นางสาวสวิชญา ผลทวี ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
328 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
329 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
330 นายสมศักดิ์ สมประสงค์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
331 นายวัชรพงศ์ ศิริ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
332 นายวราชัย ชูพนม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
333 นายสุเมธ โลติกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
334 นายสมศักดิ์ เวียงคำ นักการภารโรงโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
335 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
336 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
337 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศ สพป.กระบี่ กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
338 นางมณทิพย์ บุญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว่างคลอง กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
339 นางสาวจิรชญา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
340 นางสาวสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
341 นางสาวปัจพร สุวรรณโณ ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
342 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย ธุรการโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
343 นายอรุณ สุดสุข ยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
344 นายอภิชาติ สัญจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
345 นางสาวกนกนาฏ คงเครือ ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
346 นางสาคร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
347 นายวรรณชัย นาคีเภท ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
348 นายสมพร เพชรประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานกรรมการรับรายงานตัวสาระศิลปะ
349 นางสาวนันทิกาญจน์ เจริญกิจธำรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวสาระศิลปะ
350 นางสาวสุธิสา นำนาผล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวสาระศิลปะ
351 นางสาวอุษณา บัวดก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวสาระศิลปะ
352 นางสาวนรีรัตน์ เพชรโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวสาระศิลปะ
353 นายสุรินทร์ จันทร์ส่งแสง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวสาระศิลปะ
354 นางสุริยา จุลภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ประธานกรรมการกองเลขานุการสาระศิลปะ
355 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) ระดับประถมศึกษา
356 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
357 นายฉลอง จันทร์เอียด ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
358 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
359 นางสุรัสวดี มิ่งมิตร ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
360 นายมานพ จิ๋วแหยม ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
361 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
362 นางเพ็ญศรี สวาปการ ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
363 นางศิริวรรณ ชูช่วงโชติ ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
364 นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
365 นางสาวประจงจิตร สายสำลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
366 นางสาววรรณวลี ฉิมเรือง ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
367 นายบุญยืน เปียตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
368 นายสุทน เทพรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
369 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
370 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
371 นางสาวสุภัทราวดี หนูสอน ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
372 นางสาวอัมพิกา เตจ๊ะ ครูธุรการโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
373 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
374 นางสาวสุภัทราวดี หนูสอน ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
375 นางสาวอัมพิกา เตจ๊ะ ครูธุรการโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
376 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) ระดับมัธยมศึกษา
377 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
378 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
379 นายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
380 นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
381 นายดำรง เสดสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
382 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด รองประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
383 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
384 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
385 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครูโรงเรียนอ่าวลึก กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
386 นางสาวมยุรี กุลบุตร ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
387 นายสายัณห์ อินทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านนางรอง กรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
388 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
389 นายธนพล ฐิติเชษฐกุล ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
390 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นายเพียร บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นายชำนาญ แสงทอง ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่) รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นายวัฒนา แสนสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นางอาภาพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
399 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
400 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพล ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
401 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
402 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
403 นางศิรินารี หลานหลาย ครูู โรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
404 นายไพรี หมวดคง ครูู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
405 นายสะอาด ผลาสิน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเขาฝาก กรรมการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
406 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
407 นางสุภาวดี สวัสดิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
408 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
409 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
410 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
411 นางสาวฐานิยา บุณยเกียรติ ข้าราขการบำนาญ สพป.กระบี่ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
412 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
413 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
414 นายเสวตร ณัฎฐเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) กรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
415 นายมนัส สัจจสุจริตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน กรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
416 นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม กรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
417 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
418 นางสาวอรชร เจ้ยจู ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
419 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
420 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
421 นางรัตนา ชะนะสินธิุ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
422 นางสุพัจนี เพชรมีศรี ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
423 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
424 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
425 นางสาวนัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
426 นางสาวอุษา ลูกเหล็ม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
427 นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
428 นางสาวรันทร มะณี ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
429 นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
430 นางสาววันเพ็ญ วงษ์หล้า เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
431 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
432 นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีเหลือง ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
433 นางสาวพิไลวรรณ เกกินะ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
434 นางสาวสุธาทิพย์ ขนานใต้ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
435 นางสาวจุรีรัตน์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
436 นางณัฐกฤตา เจียวก๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)
437 นางสาวสุภีภรณ์ สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]