สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 42 5 2 3 49
2 อนุบาลกระบี่ 30 1 2 0 33
3 ราชประชานุเคราะห์ 1 26 3 1 0 30
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 23 9 3 3 35
5 บ้านบางเหียน 20 8 4 2 32
6 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 19 5 1 2 25
7 บ้านห้วยเสียด 18 6 5 0 29
8 อุตรกิจ 18 3 1 1 22
9 กิตติวิทยานุสรณ์ 17 13 3 4 33
10 บ้านทุ่งปรือ 15 4 1 3 20
11 อนุบาลลำทับ 14 10 3 3 27
12 บ้านถ้ำโกบ 14 5 0 1 19
13 บ้านทรายขาว 14 4 4 4 22
14 บ้านบากัน 13 8 2 5 23
15 อนุบาลคลองท่อม 13 6 0 2 19
16 ราชประชานุเคราะห์2 12 7 3 5 22
17 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 12 5 2 1 19
18 บ้านบางเจริญ 12 4 1 2 17
19 บ้านบางคราม 12 3 3 2 18
20 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 12 3 0 0 15
21 บ้านลำทับ 11 4 1 1 16
22 บ้านย่านอุดม 11 2 2 3 15
23 บ้านคลองยวน 11 1 1 4 13
24 บ้านเขาฝาก 10 6 1 4 17
25 วัดเขาต่อ 10 5 2 1 17
26 ราชประชานุเคราะห์ 37 10 2 2 1 14
27 อนุบาลกานตราช 10 2 1 1 13
28 บ้านนาทุ่งกลาง 9 7 1 4 17
29 บ้านคลองหิน 9 6 1 0 16
30 บ้านหลังสอด 9 5 1 4 15
31 คลองพน 9 4 2 1 15
32 บ้านบางเหรียง 9 3 0 1 12
33 อิศรานุสรณ์ 9 1 0 1 10
34 บ้านห้วยสาร 9 0 1 1 10
35 อนุบาลคณาพร 8 6 3 0 17
36 เทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 8 4 3 1 15
37 บ้านกอตง 8 3 3 0 14
38 บ้านคลองไคร 8 3 2 4 13
39 บ้านร่าปู 7 3 0 2 10
40 บ้านหนองจูด 7 2 1 0 10
41 บ้านคลองโตนด 6 7 4 3 17
42 บ้านเขาดิน 6 6 2 2 14
43 อ่าวลึก 6 5 3 4 14
44 โชคชัยกระบี่ 6 1 0 0 7
45 บ้านควนต่อ 5 4 3 3 12
46 บ้านไร่พัฒนา 5 4 1 1 10
47 บ้านทับปริก 5 3 3 2 11
48 บ้านท่าประดู่ 5 3 1 0 9
49 บ้านช่องไม้ดำ 5 1 0 0 6
50 วัดธรรมาวุธสรณาราม 5 1 0 0 6
51 บ้านทุ่งครก 5 0 2 3 7
52 วัดโพธิ์เรียง 4 8 2 2 14
53 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 4 7 3 8 14
54 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 4 6 0 2 10
55 วัดโคกยาง 4 5 1 3 10
56 บ้านบ่อมะม่วง 4 5 0 0 9
57 อนุบาลรามเดชา 4 4 1 1 9
58 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 4 3 2 1 9
59 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 1 1 8
60 เจริญวิชช์ 4 3 1 0 8
61 บ้านแหลมกรวด 4 2 0 4 6
62 บ้านนานอก 4 2 0 0 6
63 บ้านควนแดง 4 1 0 0 5
64 บ้านนาปง 4 0 2 0 6
65 บ้านคลองแห้ง 3 8 1 4 12
66 บ้านพรุดินนา 3 5 3 2 11
67 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 3 5 2 4 10
68 บ้านแหลมสัก 3 4 3 0 10
69 บ้านน้ำร้อน 3 4 1 2 8
70 บ้านพระแอะ 3 4 1 1 8
71 บ้านดินแดง 3 3 2 1 8
72 บ้านคลองหมาก 3 3 1 3 7
73 บ้านหินเพิง 3 2 2 0 7
74 วัดบ้านนา 3 2 1 0 6
75 วัดสถิตโพธาราม 3 2 1 0 6
76 วัดภูมิบรรพต 3 2 0 1 5
77 บ้านบกเก้าห้อง 3 2 0 0 5
78 บ้านโคกหาร 3 1 4 2 8
79 วิทยาประชาคม 3 1 3 4 7
80 ชุมชนบ้านเขากลม 3 1 2 3 6
81 บ้านโคกกลาง 3 1 1 1 5
82 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 3 1 1 0 5
83 บ้านคลองใหญ่ 3 1 1 0 5
84 บ้านคลองนิน 3 1 0 1 4
85 บ้านคลองแรด(คลองพน) 3 1 0 1 4
86 บ้านศาลาพระม่วง 3 1 0 1 4
87 เทศบาล 3 ท่าแดง 3 0 0 0 3
88 บ้านนาพรุ 3 0 0 0 3
89 บ้านมะม่วงเอน 2 5 0 0 7
90 บ้านคลองหวายเล็ก 2 4 2 1 8
91 บ้านเขาแก้ว 2 3 1 0 6
92 บ้านหนองหลุมพอ 2 3 0 2 5
93 บ้านควนม่วง 2 2 1 0 5
94 บ้านน้ำจาน 2 2 1 0 5
95 ชุมชนวัดหาดถั่ว 2 2 0 1 4
96 บ้านทุ่งคา 2 1 1 1 4
97 เทศบาลคลองท่อมใต้ 2 1 1 0 4
98 บ้านดินนา 2 1 0 1 3
99 บ้านทุ่งพะยอม 2 1 0 1 3
100 บ้านหนองน้ำแดง 2 1 0 0 3
101 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 2 1 0 0 3
102 บ้านบางเตียว 2 1 0 0 3
103 บ้านทุ่งนุ้ย 2 1 0 0 3
104 บ้านพรุพี 2 1 0 0 3
105 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 2 0 1 1 3
106 บ้านไร่ใหญ่ 2 0 0 0 2
107 บ้านเสม็ดจวน 2 0 0 0 2
108 วัดไพรสณฑ์ 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองกก 2 0 0 0 2
110 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 1 6 4 1 11
111 วัดบางโทง 1 5 1 0 7
112 บ้านอ่าวลึกน้อย 1 4 3 1 8
113 บ้านไหนหนัง 1 4 2 1 7
114 สันติวิทยา 1 3 0 2 4
115 บ้านห้วยลึก 1 3 0 1 4
116 บ้านบางหอย 1 3 0 1 4
117 บ้านทับไทร 1 2 4 0 7
118 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 1 2 1 2 4
119 บ้านลิกี 1 2 1 1 4
120 บ้านทุ่งเสม็ด 1 1 5 9 7
121 บ้านเกาะศรีบอยา 1 1 2 2 4
122 วัดบางเหลียว 1 1 1 2 3
123 บ้านหินลูกช้าง 1 1 1 1 3
124 บ้านหนองจิก 1 1 1 1 3
125 บ้านควนกลาง 1 1 1 1 3
126 บ้านบกห้อง 1 1 1 1 3
127 บ้านเกาะปู 1 1 1 1 3
128 บ้านคลองรั้ว 1 1 1 0 3
129 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 1 1 0 1 2
130 บ้านโคกคา 1 1 0 1 2
131 บ้านคลองยาง 1 1 0 0 2
132 คลองท่อมมิตรภาพที่160 1 1 0 0 2
133 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 1 1 0 0 2
134 บ้านคลองประสงค์ 1 1 0 0 2
135 บ้านเจ๊ะหลี 1 1 0 0 2
136 บ้านเขาตั้ง 1 0 2 0 3
137 บ้านหลังโสด 1 0 1 2 2
138 บ้้านควนเกาะจันทร์ 1 0 1 1 2
139 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 1 0 2
140 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 0 1 0 2
141 บ้านในยวน 1 0 1 0 2
142 บ้านแหลมโพธิ์ 1 0 0 3 1
143 บ้านโละใหญ่ 1 0 0 1 1
144 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 0 1
145 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
146 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 0 0 0 1
147 บ้านตลิงชัน 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 0 0 0 1
149 ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 0 0 0 1
150 คลองปัญญา 1 0 0 0 1
151 บ้านท่านุ่น 1 0 0 0 1
152 บ้านสะพานพน 1 0 0 0 1
153 บ้านหินราว 1 0 0 0 1
154 บ้านแหลมตง 1 0 0 0 1
155 อนุบาลวังทอง 1 0 0 0 1
156 อุทยานศึกษากระบี่ 1 0 0 0 1
157 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 0 0 0 1
158 บ้านเกาะจำ 0 4 3 0 7
159 บ้านพรุเตย 0 3 3 2 6
160 บ้านเขางาม 0 3 3 0 6
161 บ้านปากหรา 0 3 1 2 4
162 บ้านท่ายาง 0 3 0 1 3
163 บ้านคลองกำ 0 2 3 1 5
164 บ้านหนองทะเล 0 2 1 0 3
165 วัดเกาะลันตา 0 2 1 0 3
166 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 2 0 1 2
167 บ้านเกาะไทร 0 2 0 1 2
168 บ้านดินแดงน้อย 0 1 2 1 3
169 บ้านร่าหมาด 0 1 2 0 3
170 บ้านเขาเทียมป่า 0 1 1 5 2
171 อนุบาลจิตจงรักษ์ 0 1 1 0 2
172 บ้านถ้ำเสีอ 0 1 1 0 2
173 บ้านทุ่งต้นปีก 0 1 1 0 2
174 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
175 บ้านทุ่งสูง 0 1 0 1 1
176 รุ่งอรุณศึกษา 0 1 0 1 1
177 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 1 0 0 1
178 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 1 0 0 1
179 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 1 0 0 1
180 บ้านเขาพนม 0 1 0 0 1
181 บ้านเขาสามหน่วย 0 1 0 0 1
182 บ้านโคกยอ 0 1 0 0 1
183 วัดพรุเตียว 0 1 0 0 1
184 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 0 2 1 2
185 บ้านคลองพระยา 0 0 2 0 2
186 บ้านเขาทอง 0 0 2 0 2
187 บ้านนางรอง 0 0 1 2 1
188 บ้านบางโสก 0 0 1 1 1
189 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 1 1 1
190 บ้านควนใต้ 0 0 1 0 1
191 บ้านควนโอ 0 0 1 0 1
192 วัดช่องแบก 0 0 1 0 1
193 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 2 0
194 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 2 0
195 บ้านโคกยูง 0 0 0 1 0
196 บ้านติงไหร 0 0 0 1 0
197 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 1 0
198 บ้านหาดยาว 0 0 0 1 0
199 บ้านห้วยยูง 0 0 0 1 0
200 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 0 0 0 1 0
201 เทศบาลตำบลเขาพนม 0 0 0 1 0
202 บ้านทับพล 0 0 0 0 0
203 บ้านนาเทา 0 0 0 0 0
รวม 811 442 212 225 1,465