สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 42 5 2 3 49
2 อนุบาลกระบี่ 30 1 2 0 33
3 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 22 9 3 3 34
4 ราชประชานุเคราะห์ 1 21 2 0 0 23
5 บ้านบางเหียน 19 8 4 2 31
6 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 19 5 1 2 25
7 อุตรกิจ 18 3 1 1 22
8 กิตติวิทยานุสรณ์ 17 13 3 4 33
9 บ้านห้วยเสียด 16 6 5 0 27
10 อนุบาลลำทับ 14 10 3 3 27
11 บ้านถ้ำโกบ 14 5 0 1 19
12 บ้านบากัน 13 8 2 5 23
13 ราชประชานุเคราะห์2 12 7 3 5 22
14 บ้านบางเจริญ 12 4 1 2 17
15 อนุบาลคลองท่อม 11 6 0 2 17
16 บ้านทุ่งปรือ 11 4 1 3 16
17 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 11 3 0 0 14
18 วัดเขาต่อ 10 5 2 1 17
19 อนุบาลกานตราช 10 2 1 1 13
20 บ้านนาทุ่งกลาง 9 7 1 4 17
21 คลองพน 9 4 2 1 15
22 บ้านหลังสอด 9 4 1 4 14
23 บ้านลำทับ 9 4 0 1 13
24 บ้านบางคราม 9 3 3 1 15
25 บ้านย่านอุดม 9 2 2 3 13
26 อิศรานุสรณ์ 9 1 0 1 10
27 อนุบาลคณาพร 8 6 3 0 17
28 เทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 8 4 3 1 15
29 บ้านบางเหรียง 8 2 0 1 10
30 บ้านคลองยวน 8 1 1 4 10
31 บ้านคลองหิน 7 6 1 0 14
32 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 7 5 2 1 14
33 บ้านร่าปู 7 3 0 2 10
34 บ้านหนองจูด 7 2 1 0 10
35 บ้านคลองโตนด 6 7 4 3 17
36 บ้านเขาดิน 6 6 2 2 14
37 บ้านเขาฝาก 6 6 1 3 13
38 อ่าวลึก 6 5 3 4 14
39 บ้านคลองไคร 6 3 1 4 10
40 โชคชัยกระบี่ 6 1 0 0 7
41 บ้านทรายขาว 5 4 4 4 13
42 บ้านควนต่อ 5 4 3 3 12
43 บ้านทับปริก 5 3 3 2 11
44 บ้านกอตง 5 3 3 0 11
45 ราชประชานุเคราะห์ 37 5 2 1 1 8
46 วัดธรรมาวุธสรณาราม 5 1 0 0 6
47 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 4 6 0 2 10
48 วัดโคกยาง 4 5 1 3 10
49 บ้านบ่อมะม่วง 4 5 0 0 9
50 อนุบาลรามเดชา 4 4 1 1 9
51 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 1 1 8
52 เจริญวิชช์ 4 3 1 0 8
53 บ้านแหลมกรวด 4 2 0 4 6
54 บ้านนานอก 4 2 0 0 6
55 บ้านควนแดง 4 1 0 0 5
56 บ้านทุ่งครก 4 0 2 3 6
57 บ้านห้วยสาร 4 0 1 1 5
58 บ้านคลองแห้ง 3 8 1 4 12
59 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 3 7 3 8 13
60 วัดโพธิ์เรียง 3 7 2 2 12
61 บ้านพรุดินนา 3 5 3 2 11
62 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 3 5 2 4 10
63 บ้านแหลมสัก 3 4 3 0 10
64 บ้านน้ำร้อน 3 4 1 2 8
65 บ้านคลองหมาก 3 3 1 3 7
66 บ้านดินแดง 3 2 2 1 7
67 บ้านหินเพิง 3 2 2 0 7
68 วัดบ้านนา 3 2 1 0 6
69 วัดสถิตโพธาราม 3 2 1 0 6
70 วัดภูมิบรรพต 3 2 0 1 5
71 บ้านโคกหาร 3 1 4 2 8
72 วิทยาประชาคม 3 1 3 4 7
73 ชุมชนบ้านเขากลม 3 1 2 3 6
74 บ้านโคกกลาง 3 1 1 1 5
75 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 3 1 1 0 5
76 บ้านคลองใหญ่ 3 1 1 0 5
77 บ้านคลองแรด(คลองพน) 3 1 0 1 4
78 บ้านบกเก้าห้อง 3 1 0 0 4
79 บ้านนาปง 3 0 2 0 5
80 เทศบาล 3 ท่าแดง 3 0 0 0 3
81 บ้านมะม่วงเอน 2 5 0 0 7
82 บ้านคลองหวายเล็ก 2 4 2 1 8
83 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 2 3 2 1 7
84 บ้านไร่พัฒนา 2 3 1 1 6
85 บ้านท่าประดู่ 2 3 1 0 6
86 บ้านหนองหลุมพอ 2 3 0 2 5
87 บ้านพระแอะ 2 2 1 1 5
88 บ้านน้ำจาน 2 2 1 0 5
89 ชุมชนวัดหาดถั่ว 2 2 0 1 4
90 เทศบาลคลองท่อมใต้ 2 1 1 0 4
91 บ้านดินนา 2 1 0 1 3
92 บ้านทุ่งพะยอม 2 1 0 1 3
93 บ้านศาลาพระม่วง 2 1 0 1 3
94 บ้านหนองน้ำแดง 2 1 0 0 3
95 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 2 1 0 0 3
96 บ้านช่องไม้ดำ 2 1 0 0 3
97 บ้านทุ่งนุ้ย 2 1 0 0 3
98 บ้านพรุพี 2 1 0 0 3
99 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 2 0 1 1 3
100 บ้านไร่ใหญ่ 2 0 0 0 2
101 บ้านนาพรุ 2 0 0 0 2
102 วัดไพรสณฑ์ 2 0 0 0 2
103 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 1 6 4 1 11
104 วัดบางโทง 1 5 1 0 7
105 บ้านไหนหนัง 1 4 2 1 7
106 สันติวิทยา 1 3 0 2 4
107 บ้านบางหอย 1 3 0 1 4
108 บ้านทับไทร 1 2 4 0 7
109 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 1 2 1 2 4
110 บ้านควนม่วง 1 2 1 0 4
111 บ้านห้วยลึก 1 2 0 1 3
112 บ้านทุ่งเสม็ด 1 1 5 9 7
113 บ้านเกาะศรีบอยา 1 1 2 2 4
114 วัดบางเหลียว 1 1 1 2 3
115 บ้านหนองจิก 1 1 1 1 3
116 บ้านหินลูกช้าง 1 1 1 1 3
117 บ้านควนกลาง 1 1 1 1 3
118 บ้านบกห้อง 1 1 1 1 3
119 บ้านเกาะปู 1 1 1 1 3
120 บ้านคลองรั้ว 1 1 1 0 3
121 บ้านคลองนิน 1 1 0 1 2
122 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 1 1 0 1 2
123 บ้านทุ่งคา 1 1 0 1 2
124 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 1 1 0 0 2
125 บ้านคลองประสงค์ 1 1 0 0 2
126 บ้านเจ๊ะหลี 1 1 0 0 2
127 บ้านเขาตั้ง 1 0 2 0 3
128 บ้านหลังโสด 1 0 1 2 2
129 บ้้านควนเกาะจันทร์ 1 0 1 1 2
130 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 1 0 2
131 บ้านห้วยน้ำแก้ว 1 0 1 0 2
132 บ้านแหลมโพธิ์ 1 0 0 3 1
133 บ้านโละใหญ่ 1 0 0 1 1
134 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 0 1
135 บ้านเขาล่อม 1 0 0 0 1
136 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 0 0 0 1
137 บ้านเสม็ดจวน 1 0 0 0 1
138 บ้านตลิงชัน 1 0 0 0 1
139 ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 0 0 0 1
140 คลองปัญญา 1 0 0 0 1
141 บ้านท่านุ่น 1 0 0 0 1
142 บ้านบางเตียว 1 0 0 0 1
143 บ้านสะพานพน 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
145 บ้านหินราว 1 0 0 0 1
146 บ้านแหลมตง 1 0 0 0 1
147 อนุบาลวังทอง 1 0 0 0 1
148 อุทยานศึกษากระบี่ 1 0 0 0 1
149 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 0 0 0 1
150 บ้านเกาะจำ 0 4 3 0 7
151 บ้านอ่าวลึกน้อย 0 4 2 1 6
152 บ้านพรุเตย 0 3 3 2 6
153 บ้านเขางาม 0 3 3 0 6
154 บ้านปากหรา 0 3 1 2 4
155 บ้านท่ายาง 0 3 0 1 3
156 บ้านคลองกำ 0 2 3 1 5
157 บ้านหนองทะเล 0 2 1 0 3
158 บ้านเขาแก้ว 0 2 1 0 3
159 วัดเกาะลันตา 0 2 1 0 3
160 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 2 0 1 2
161 บ้านเกาะไทร 0 2 0 1 2
162 บ้านดินแดงน้อย 0 1 2 1 3
163 บ้านร่าหมาด 0 1 2 0 3
164 บ้านลิกี 0 1 1 1 2
165 อนุบาลจิตจงรักษ์ 0 1 1 0 2
166 บ้านถ้ำเสีอ 0 1 1 0 2
167 บ้านทุ่งต้นปีก 0 1 1 0 2
168 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
169 บ้านเขาเทียมป่า 0 1 0 5 1
170 บ้านทุ่งสูง 0 1 0 1 1
171 บ้านโคกคา 0 1 0 1 1
172 รุ่งอรุณศึกษา 0 1 0 1 1
173 บ้านคลองยาง 0 1 0 0 1
174 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 1 0 0 1
175 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 1 0 0 1
176 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 1 0 0 1
177 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 1 0 0 1
178 บ้านเขาพนม 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกยอ 0 1 0 0 1
180 วัดพรุเตียว 0 1 0 0 1
181 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 0 2 1 2
182 บ้านคลองพระยา 0 0 2 0 2
183 บ้านเขาทอง 0 0 2 0 2
184 บ้านนางรอง 0 0 1 2 1
185 บ้านบางโสก 0 0 1 1 1
186 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 1 1 1
187 บ้านควนใต้ 0 0 1 0 1
188 บ้านควนโอ 0 0 1 0 1
189 บ้านในยวน 0 0 1 0 1
190 วัดช่องแบก 0 0 1 0 1
191 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 2 0
192 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 2 0
193 บ้านโคกยูง 0 0 0 1 0
194 บ้านติงไหร 0 0 0 1 0
195 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 1 0
196 บ้านหาดยาว 0 0 0 1 0
197 บ้านห้วยยูง 0 0 0 1 0
198 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 0 0 0 1 0
199 เทศบาลตำบลเขาพนม 0 0 0 1 0
200 บ้านทับพล 0 0 0 0 0
201 บ้านนาเทา 0 0 0 0 0
รวม 715 428 205 223 1,571